Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 21/01/2003

  • Número del document 021/2003

  • Número de control 03014042

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

Dades del DOGC
  • Número 3810

  • Data 29/01/2003

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 1613

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 21/2003, de 21 de gener, pel qual s'estableix el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les administracions públiques catalanes.


L’article 29 de la Constitució reconeix, com a dret fonamental, el dret de petició. La Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, regula aquest dret d’acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional continguda en diverses interlocutòries i sentències.

Si bé aquesta Llei en fa una regulació precisa i detallada, es considera oportú, per tal de facilitar l’exercici del dret de petició davant les administracions públiques catalanes, regular el procediment que cal seguir quan les peticions s’adrecin a aquestes administracions. En aquest sentit, el present Decret desenvolupa els aspectes del procediment que són específics de les administracions públiques catalanes, tenint en compte especialment les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies, qüestió que ha estat regulada de forma innovadora pel Govern de la Generalitat.

Atesa l’habilitació continguda en la disposició final única de la Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, de regulació del dret de petició, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Àmbit

És objecte d’aquest Decret regular el procediment per fer efectiu el dret de petició, reconegut en l’article 29 de la Constitució i regulat mitjançant la Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, davant les administracions públiques catalanes.

Article 2

Titulars del dret i destinataris

El dret de petició el pot exercir qualsevol persona física o jurídica, independentment de la seva nacionalitat, davant l’Administració de la Generalitat i els ens locals, així com davant els òrgans de direcció i d’administració dels organismes i entitats vinculats o dependents, respecte de les matèries de la seva competència.

Article 3

Objecte

Les peticions poden tenir per objecte qualsevol assumpte o matèria comprès en l’àmbit de competències de l’Administració destinatària de la petició, amb excepció d’aquells assumptes per als quals existeixi un procediment específic.

Article 4

Formalització i presentació

4.1  Les peticions s’han de formalitzar per escrit mitjançant qualsevol mitjà que permeti acreditar-ne l’autenticitat. L’escrit de petició, juntament amb la documentació que s’hi adjunti, s’ha de presentar a les dependències de l’entitat competent sobre l’objecte de la petició o davant qualsevol altre registre o dependència admès a aquest efecte per la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.2  També es poden presentar a través d’Internet, sempre que es compleixin els requisits establerts en l’article 14 del Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l’Administració de la Generalitat de Catalunya a través d’Internet.

4.3  En la petició es pot exigir la confidencialitat de les dades.

Article 5

Acusament de recepció

5.1  L’òrgan que hagi rebut l’escrit de petició n’ha d’acusar la recepció en el termini màxim de 10 dies.

5.2  En el cas que l’objecte de la petició no sigui competència de l’òrgan que ha rebut l’escrit, però l’òrgan competent pertanyi a la mateixa Administració, institució o organisme, el destinatari l’ha de trametre a aquest i ho ha de notificar a la persona interessada dins el termini màxim de 10 dies.

Article 6

Esmena de la petició

6.1  En cas que la petició no compleixi algun dels requisits que estableixen aquest Decret o la Llei orgànica 4/2001, o que fos impossible saber dades bàsiques per respondre-la, l’Administració competent haurà de requerir el peticionari perquè l’esmeni en un termini màxim de quinze dies a comptar de l’endemà de la notificació del requeriment. En l’escrit de requeriment, s’haurà de fer constar expressament que si no s’esmena la petició en el termini expressat, s’entendrà que el peticionari ha desistit de la petició i s’arxivarà.

6.2  El peticionari també podrà ser requerit perquè aporti o identifiqui els documents o dades complementaris que siguin imprescindibles per tramitar la petició, si bé el fet de no aportar-los o identificar-los no comporta automàticament la inadmissió.

Article 7

Inadmissibilitat

7.1  L’òrgan competent, en els supòsits establerts a l’article 8 de la Llei 4/2001, n’ha de declarar la inadmissió, de manera motivada, la qual s’ha d’acordar i s’ha de notificar al peticionari en el termini màxim de 45 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la presentació de l’escrit.

7.2  Quan la declaració d’inadmissibilitat es basi en la manca de competència, el destinatari l’ha de remetre a la institució, Administració o organisme que consideri competent en el termini màxim de 10 dies, i ho ha de notificar a l’interessat. En aquest cas els terminis es computen des que l’òrgan competent rep l’escrit.

Article 8

Tramitació

8.1  En el supòsit d’admissió de la petició, l’òrgan competent ha de respondre i notificar la resposta en el termini màxim de tres mesos a comptar de la data de la presentació, d’acord amb els requisits establerts a l’article 11 de la Llei 4/2001. En tot cas, l’òrgan competent per resoldre, si ho considera oportú, pot convocar els peticionaris en audiència especial.

8.2  Quan l’òrgan competent ho consideri oportú, podrà publicar la resposta al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 9

Silenci

Sens perjudici de l’obligació que té l’Administració de contestar, d’acord amb el que preveu l’article 11 de la Llei 4/2001, de 12 de novembre, de regulació del dret de petició, el transcurs del termini a què fa referència l’article anterior no comporta l’estimació per silenci de la petició.

Article 10

Recursos

10.1  El dret de petició és susceptible de tutela judicial mitjançant les vies establertes en l’article 53.2 de la Constitució.

10.2  Poden ser objecte de recurs contenciós administratiu, mitjançant el procediment de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona establert en l’article 114 i següents de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa:

a) La declaració d’inadmissibilitat de la petició.

b) No respondre dins el termini establert en l’article 8 d’aquest Decret i 11.1 de la Llei 4/2001.

c) La mancança en la resposta d’algun dels requisits mínims establerts en l’article 11 de la Llei 4/2001.

Disposició addicional

El Departament de Governació i Relacions Institucionals, per tal de facilitar l’exercici del dret de petició, elaborarà un model d’escrit de petició que es posarà a disposició dels ciutadans i ciutadanes a les dependències de les administracions públiques catalanes i, a través d’Internet, al portal de l’Administració oberta de Catalunya.

Disposicions finals

Primera

Es faculta el conseller de Governació i Relacions Institucionals per a l’execució d’aquest Decret.

Segona

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de gener de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller de Governació

i Relacions Institucionals

(03.014.042)

Amunt