Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 19/02/1987

 • Número de control 2283

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 811

 • Data 04/03/1987

 • Pàgina 896

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE de 19 de febrer de 1987, per la qual s'estableix un pla de lluita contra la varroasi de les abelles.


                            
                               
                               
                               
   Atès el que disposa l'article 290  del  Reglament
 d'Epizoòties vigent, que prohibeix la circulació comercial
 d'abelles i els seus productes si no van acompanyats d'un
 document que n'acrediti l'origen i la sanitat;       
                               
   Vista l'Ordre de 3 d'abril de 1986, per la qual es
 declara l'existència oficial de la varroasi de les abelles
 dins el territori de Catalunya;              
                               
   Havent-se declarat oficialment la varroasi en diverses
 comunitats autònomes;                   
                               
   Atesa la necessitat  d'establir  un  programa  de
 diagnòstic i tractament, així com d'efectuar un control
 dels desplaçaments dels abellars, ja que el caràcter
 transhumant de gran part de les explotacions apícoles
 representa un greu perill de difusió de la malaltia,    
                               
 Ordeno:                          
                               
 Article 1                         
  1.1 Totes les explotacions apícoles de Catalunya queden
 obligades a efectuar la prova de detecció de la varroasi. 
  1.2  La prova de detecció de la varroasi s'haurà de dur a
 terme en el període comprès entre la darrera extracció de
 mel i l'inici de la primavera, sempre que es practiqui en
 absència de cria operculada i de mel destinada a consum
 humà.                           
                               
 Article 2                         
   La prova de detecció de la varroasi i la corresponent
 presa de mostres per a la seva presentació al laboratori
 s'haurà de realitzar sota el control d'un veterinari del
 Servei de Sanitat Animal o  d'un  tècnic  degudament
 autoritzat per aquest Servei, d'acord amb el procediment
 següent:                          
  2.1 En aquells abellars en els quals encara no s'hagi fet
 cap diagnòstic de varroasi i en aquells que haguessin
 resultat negatius en una prova anterior, la detecció es
 farà com a mínim sobre el 30% de les arnes.        
  2.2 En aquells abellars que en el darrer diagnòstic
 efectuat haguessin donat resultat positiu, la detecció es
 farà sobre el 100% de les arnes.              
  2.3 Els abellars en els quals s'obtingui resultat positiu
 en el diagnòstic hauran de realitzar tractaments curatius,
 que seran controlats per un veterinari del Servei de
 Sanitat Animal o un tècnic degudament autoritzat per aquest
 Servei, i hauran de presentar al laboratori les mostres
 obtingudes de l'aplicació de l'última dosi del tractament
 curatiu.                          
  2.4  Les proves diagnòstiques i els tractaments curatius
 es faran amb bromopropilat o qualsevol altre acaricida
 degudament autoritzat.                   
  2.5  La tramesa de les mostres al Laboratori  serà
 responsabilitat  del  tècnic que controli la prova o
 tractament.                        
  2.6 El tècnic responsable de la prova de detecció aplicarà
 una marca al cos de la cria de tots els ruscs de les
 explotacions investigades, que serà renovada anualment.
 Aquesta marca consistirà en una peça de plom que durà
 impresa en una cara les inicials SSA i en l'altra l'últim
 número de l'any natural al qual corresponen la majoria dels
 mesos per als quals s'autoritza el trasllat dels ruscs.  
                               
  Article 3                         
  3.1 Un cop analitzades les mostres rebudes i en el cas
 que el resultat estigui comprès dins els límits considerats
 acceptables, el Cap del Laboratori certificarà en el Llibre
 d'Explotació els resultats analítics obtinguts a partir de
 les mostres presentades.                  
  3.2 Aquesta certificació tindrà un període de validesa
 d'un any en el cas que el diagnòstic hagi donat negatiu a
 la varroasi, i de sis mesos si, havent resultat positiu,
 s'han realitzat els tractaments pertinents i els resultats
 estan compresos dins els límits considerats acceptables.  
  3.3 En el cas que l'autorització sigui limitada a sis
 mesos, l'abellar en qüestió queda obligat, en acabar aquest
 període, a efectuar un control de revisió que consistirà en
 una prova diagnòstica sobre el 100% de les arnes, que serà
 controlada per un veterinari dels Serveis de Sanitat Animal
 o un tècnic autoritzat. Si el resultat obtingut  es
 considera desfavorable, l'explotació s'haurà de sotmetre a
 tractaments curatius. Tant la prova de detecció com els
 tractaments es duran a terme per mètodes autoritzats pel
 Servei de Sanitat Animal, excloent l'aplicació d'acaricides
 en les caixes d'abelles si no es compleixen les condicions
 d'absència de cria operculada i de mel destinada a consum
 humà.  Per  tal d'obtenir del Cap del Laboratori la
 certificació que els nivells d'infestació trobats estan
 compresos dins els límits considerats acceptables i que
 s'autoritza el trasllat del rusc per un període de sis
 mesos, el tècnic responsable del control haurà de trametre
 al laboratori les mostres pertinents d'acord amb el mètode
 de tractament emprat.                   
                               
 Article 4                         
   En el cas que el diagnòstic sigui desfavorable, el Cap
 del Laboratori en lliurarà els resultats al veterinari
 oficial o al tècnic autoritzat que hagi presentat les
 mostres i en trametrà una còpia a la Secció Territorial
 corresponent.                       
                               
 Article 5                         
  5.1  La documentació sanitària per emparar el trasllat de
 rusc, quan l'origen i la destinació d'aquest estiguin dins
 l'àmbit territorial de Catalunya i sempre que tot el
 trasllat s'efectuï estrictament dins d'aquest àmbit, és el
 Llibre d'Explotació, essent imprescindible que consti, en
 l'apartat destinat a incidències, la certificació del Cap
 d'un dels Laboratoris del Servei de Sanitat Animal que
 s'han obtingut resultats favorables de  les  anàlisis
 laboratorials realitzades sobre les mostres obtingudes de
 la prova de detecció de la varroasi.            
  5.2 Igualment, els apiaris de tipus fix hauran d'estar en
 possessió d'aquesta documentació per tal d'acreditar que
 han efectuat la prova de detecció i els tractaments
 curatius adients.                     
                               
 Article 6                         
   En el cas d'infracció per trasllat de rusc fora del
 terme  municipal d'ubicació sense disposar del Llibre
 d'Explotació en el qual consti la certificació del Cap del
 Laboratori o quan el trasllat es faci fora del termini de
 validesa d'aquesta, s'aplicarà la  sanció  d'acord  a
 l'article 212 del Decret de 4 de febrer de 1955 (reglament
 d'Epizoòties) modificat pel Decret 1665/76, de 7 de maig. 
  La resta d'infraccions al que disposa aquesta Ordre seran
 sancionades amb el que preveu l'article 224 de l'esmentat
 Decret.                          
                               
 Article 7                         
   Els agents rurals de la Direcció General de Política
 Forestal vigilaran que els abellars i ruscs estiguin
 degudament identificats d'acord amb el Decret de 9 de juny
 de  1983,  sobre  regulació  de  l'activitat apícola,
 desenvolupat per l'Ordre de 6 de febrer de 1985, i que
 hagin efectuat la prova de detecció de varroasi anual
 d'acord amb el que disposa el punt 6 de l'article 2
 d'aquesta Ordre.                      
   En cas de detectar algun abellar no identificat,
 incorrectament identificat o que no hagi estat sotmès al
 control sanitari anual, ho comunicaran al coordinador
 corresponent dels Serveis Veterinaris Comarcals d'aquest
 Departament.                        
                               
 Article 8                         
   Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva
 publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
 Catalunya.                         
                               
 Barcelona, 19 de febrer de 1987              
                               
 Josep Miró i Ardèvol                    
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca         
                               
Amunt