Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/02/2003

  • Número del document MAB/0769/2003

  • Número de control 03051056

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient

Dades del DOGC
  • Número 3853

  • Data 28/03/2003

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 6570

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ MAB/769/2003, de 21 de febrer, de convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 50 places de la categoria d'agent rural de primera del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/02).


Atès el que estableixen la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya; la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives; la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; el Decret 161/2001, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; l’Ordre 197/2002, de 12 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 65/1987, de 15 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna, quant a les normes reguladores de la promoció interna; el Decret 252/1998, de 12 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del cos d’agents rurals, i modificacions posteriors, i la resta de normativa d’aplicació;

Atès que s’han dut a terme els tràmits que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol;

Atès el Decret 414/2000, de 27 de desembre, d’adscripció del cos d’agents rurals al Departament de Medi Ambient i d’assignació de funcions en matèria de prevenció d’incendis forestals;

En ús de les competències que em confereixen l’article 1 del Decret 101/2001, de 3 d’abril, sobre atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública i l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Convocar procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 50 places de la categoria d’agent rural de primera del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/02), amb subjecció a les bases que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució i d’acord amb el programa de temes indicats a la Resolució de 23 de juliol de 2001 (DOGC núm. 3444, de 2.8.2001), per la qual s’aprova i es fa públic el temari de les proves selectives per a l’accés a la categoria d’agent rural de primera del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Medi Ambient en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 21 de febrer de 2003

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller de Medi Ambient

Annex 1

Bases de la convocatòria

—1  Normes generals

1.1  Es convoca procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 50 places de la categoria d’agents rurals de primera del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

1.2  Les funcions que han d’exercir els aspirants que siguin nomenats seran les establertes a l’article 1.b) del Reglament del cos d’agents rurals, d’acord amb el Decret 245/2001, de 12 de setembre.

1.3  La realització d’aquest procés selectiu s’ajusta al que estableixen l’article 103 de la Constitució espanyola; la normativa estatal bàsica recollida a la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, i modificacions legislatives posteriors; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre; la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya; la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; el Decret 161/2001, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; l’Ordre 197/2002, de 12 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística; el Decret 65/1987, de 15 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors, i les presents bases.

1.4  D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost; l’article 42 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i l’article 11.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, els aspirants, al llarg del procés selectiu, han d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

—2  Participants

Poden prendre part en aquest procés selectiu els funcionaris al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que pertanyin al cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya i que reuneixin els requisits establerts a l’article 18 de la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, i que es determinen a la base 3 d’aquest annex.

—3  Requisits de participació a la convocatòria

Els funcionaris compresos a la base anterior han de reunir els requisits següents:

3.1  Els funcionaris que disposin de la titulació requerida per a l’accés a la categoria d’agent rural de primera han de:

a) Tenir una antiguitat mínima de 3 anys en situació de servei actiu en el cos d’agents rurals, havent transcorregut com a mínim 2 anys des de que varen accedir a l’esmentat cos com a funcionaris.

b) Haver superat el curs específic de formació establert a l’article 18 de la Llei 4/2000, de 26 de maig, impartit entre novembre de 2000 i maig de 2001 per l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya, del Departament d’Interior.

c) Posseir el títol de batxillerat, de formació professional de segon grau, de tècnic superior (LOGSE) o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d’obtenir-lo. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

d) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions o en qualsevol altra situació administrativa que comporti reserva de lloc o de destinació.

e) No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol Administració pública.

3.2  Els funcionaris que no disposin de la titulació requerida, establerta a l’apartat c) de la base 3.1, per a l’accés a la categoria d’agent rural de primera han de tenir una antiguitat mínima de 10 anys en un cos o escala del grup D, o bé de 5 anys, havent transcorregut com a mínim 2 anys des de que varen accedir a l’esmentat cos com a funcionaris, i haver superat un curs de formació que constitueix una ampliació del curs específic de formació exigit en la base 3.1.b).

3.3  Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió.

—4  Sol·licituds i drets d’examen

4.1  Sol·licituds.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar al conseller de Medi Ambient i s’han de formalitzar en el model normalitzat d’instància que figura a l’annex 2 d’aquesta Resolució. Els impresos són a disposició dels interessats als llocs establerts a la base 4.2.

Així mateix, els aspirants que posseeixen el certificat de nivell B o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, tal com estableix la base 7.1.1.b), han d’aportar-ne una fotocòpia confrontada juntament amb la sol·licitud, per quedar exempts, si s’escau, de la realització de l’exercici de coneixements de llengua catalana.

Caldrà adjuntar a la sol·licitud també el resguard de la imposició, en cas que el pagament de la taxa d’inscripció es faci per gir postal o telegràfic o mitjançant transferència bancària.

4.2  Les sol·licituds es poden presentar als registres de les unitats següents:

Departament de Medi Ambient: av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

Direcció General de Boscos i Biodiversitat i Direcció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental: Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona.

Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural: Finca Torreferrussa, ctra. de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5, 08130 Santa Perpètua de Mogoda.

Delegació Territorial de Medi Ambient a Barcelona: travessera de Gràcia, 56, 08006 Barcelona.

Delegació Territorial de Medi Ambient a Tarragona: c. Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona.

Delegació Territorial de Medi Ambient a Lleida: rda. de Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida.

Delegació Territorial de Medi Ambient a Girona: c. Ultònia, 10-12, 17002 Girona.

Delegació Territorial de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre: c. Miquel Granell, 2, 1r, 43870 Amposta.

Així mateix, també es podran presentar pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener.

4.3  Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.4  Instruccions per emplenar les sol·licituds.

Per emplenar les sol·licituds els aspirants, en general, han de tenir en compte les instruccions que figuren al revers de l’imprès i, a més, el següent:

a) S’han de fer constar totes les dades requerides i específicament:

El número de registre de la convocatòria, és a dir, el 01/02.

b) A l’apartat "Formació" s’indicarà el títol acadèmic oficial que s’al·lega per participar a la convocatòria, d’acord amb el que s’indica a la base 3.1.

c) A l’apartat "Justificació d’ingrés dels drets d’inscripció" es farà constar l’import de la taxa d’inscripció.

d) És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per l’aspirant.

4.5  Drets d’examen.

4.5.1 D’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, per inscriure’s a la convocatòria els aspirants han de satisfer la taxa de 25,80 euros.

4.5.2 El pagament de la taxa s’ha d’efectuar en qualsevol de les oficines de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", mitjançant ingrés en caixa, o bé per gir postal o telegràfic o mitjançant transferència bancària, en el compte corrent núm. 2100-1003-13-0200087289, "Compte corrent restringit d’ingressos del Departament de Medi Ambient".

Quan el pagament es faci per gir postal o telegràfic, o mitjançant transferència bancària, cal que com a nom del remitent hi consti el de l’aspirant mateix, el qual ha d’adjuntar a la instància el resguard de la imposició.

4.5.3 A la sol·licitud ha de figurar el segell de l’entitat bancària a l’apartat reservat a aquest efecte, el qual és acreditatiu de l’abonament de la taxa corresponent. La seva mancança determinarà l’exclusió de l’aspirant.

4.5.4 El pagament a l’entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant l’Administració dins el termini i de la manera prevista anteriorment.

4.5.5 La manca de pagament o el pagament incomplet de la taxa, determinarà l’exclusió de l’aspirant.

4.5.6 Als efectes d’admissió dels aspirants es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat de les dades.

—5  Admissió dels aspirants

5.1  Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el conseller de Medi Ambient dictarà resolució en el termini màxim d’un mes i declararà aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria i la llista provisional d’exempts de la realització dels exercicis de coneixements de llengua catalana. A la resolució esmentada, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s’indicaran els llocs on s’exposen les llistes completes certificades dels aspirants admesos i dels aspirants exclosos i dels motius d’exclusió.

5.2  Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la resolució indicada per formular davant el conseller de Medi Ambient les reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació que es requereix a la convocatòria.

Els aspirants que figurin com a exclosos en aquesta llista provisional podran formular, en el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la resolució que la declari aprovada i davant el conseller de Medi Ambient, les reclamacions que creguin oportunes, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la nova redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, per tal d’esmenar el defecte o per adjuntar la documentació preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, i se’ls adverteix que, en cas que no esmenin dins d’aquest termini el defecte imputable a ells que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició.

En qualsevol cas i a fi d’evitar errors i, en cas de produir-se, de possibilitar la seva esmena dins el termini i en la forma escaient, els aspirants comprovaran fefaentment no només que no consten a la llista d’exclosos, sinó a més que els seus noms consten a la llista d’admesos.

5.3  Una vegada transcorreguts quinze dies hàbils des de l’expiració del termini previst a l’apartat anterior, el conseller de Medi Ambient aprovarà mitjançant una resolució, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les llistes definitives dels aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, i la llista definitiva d’aspirants exempts de fer els exercicis de coneixements de llengua catalana i hi constaran els llocs on aquestes s’exposen. En la dita resolució s’indicaran, així mateix, la data, l’hora i el lloc de realització de la prova i l’ordre d’actuació dels aspirants.

5.4  D’acord amb el que disposa l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la nova redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, amb la publicació de les resolucions indicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l’exposició de les llistes als taulers d’anuncis als llocs que s’indiquin en aquestes, es considerarà efectuada la notificació oportuna als interessats, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles reclamacions o recursos.

—6  Tribunal qualificador

6.1  El tribunal qualificador d’aquest procés selectiu, el componen els membres següents:

President: Josep Antoni Delgado i Rivera.

President suplent: Mar Molinas i Sans.

Vocals titulars:

1. Josep Antoni Mur i Allué.

2. Francisco Serra i Rodríguez.

3. Jaume Torralba i Flo.

4. Sílvia Ramonet i Oliver, en representació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Vocals suplents:

1. Beatriz Portabella i Molist.

2. M. Núria Folch i Viñals.

3. Ignasi de Dalmases i Thio.

4. Claudi Briso-Montiano i Gil, en representació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Així mateix, formaran part del tribunal com a representants titular i suplent, respectivament, en qualitat d’assessors en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:

Lluís Piqueres i Pla.

Josefa Rosiñol i Pautas.

6.2  El tribunal podrà acordar, si ho considera convenient, la incorporació d’assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en la valoració dels aspirants en les proves o exercicis que estimin pertinents. Els assessors es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.

6.3  Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se, i caldrà que ho notifiquin a l’òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l’article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d’aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

Igualment, els aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorrin les circumstàncies previstes.

6.4  El procediment d’actuació del tribunal s’ajustarà en tot cas al que disposen la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.5  L’autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, els quals podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol moment el tribunal pot requerir als aspirants l’acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

6.6  El tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació d’aquestes normes, així com el que calgui fer en els casos no previstos.

6.7  De conformitat amb la normativa vigent en matèria d’indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, el tribunal té la categoria tercera.

6.8  Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu als serveis centrals del Departament de Medi Ambient, av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

6.9  La Secretaria General de Medi Ambient prestarà el suport material i tècnic necessari per a l’actuació del tribunal qualificador.

—7  Procediment de selecció

El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs oposició.

7.1  Fase d’oposició.

7.1.1 La fase d’oposició està constituïda per la prova que s’indica a continuació, que consta de dos exercicis:

a) Primer exercici:

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en la resolució d’un qüestionari tipus test de 50 preguntes amb respostes alternatives, sobre el temari aprovat per Resolució de 23 de juliol de 2001 (DOGC núm. 3444, de 2.8.2001).

Als efectes de qualificar aquest exercici, únicament es tindran en compte les respostes contestades correctament.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 50 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 25 punts.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.

b) Segon exercici:

b.1) Per a tots els aspirants.

Constarà de dues parts de caràcter obligatori i eliminatori.

Primera: consisteix en un exercici escrit on s’avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà d’exercicis lògics de coneixements ortogràfics i gramaticals i de comprensió de la llengua relacionats amb les funcions de les places objecte d’aquesta convocatòria.

Segona: s’hi avaluarà l’expressió oral mitjançant una conversa i algunes situacions generals de comunicació adients amb les funcions de les places.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 40 minuts per a la primera part i 20 minuts per a la segona.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte.

Exempció de l’exercici de coneixements de llengua catalana:

Resten exempts de realitzar aquest exercici els aspirants que acreditin documentalment dins el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici del que estableix la base 5.2, estar en possessió, si s’escau, de coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (B) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

Així mateix, podran restar exempts de realitzar-lo els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova o exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit en aquesta convocatòria. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant una certificació del secretari general del departament corresponent, o de l’òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagi participat l’aspirant, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria, i l’especificació que l’aspirant hi ha obtingut plaça. Si es tracta d’algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament de Medi Ambient, no serà necessària l’esmentada acreditació documental.

En tot cas, serà indispensable l’acreditació documental del nivell de coneixements requerit.

Així mateix, podran quedar exempts de la seva realització els aspirants que en la data i lloc de realització de l’exercici, abans de l’hora assenyalada per al seu inici, aportin davant el tribunal l’original i una fotocòpia de la documentació suficientment acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (B) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent. El tribunal trametrà a l’òrgan convocant una fotocòpia de l’esmentada documentació, als efectes que s’incorpori a l’expedient de l’interessat.

7.1.2 La qualificació de la fase d’oposició és la puntuació obtinguda en el primer exercici recollit a la base 7.1.1.

7.1.3 La data, l’hora i el lloc de realització de la prova es determinarà en la Resolució que preveu la base 5.3.

7.1.4 Els aspirants que no compareguin a la prova i als exercicis el dia i l’hora assenyalats, llevat dels casos de força major lliurement valorats pel tribunal, seran exclosos de l’oposició i, consegüentment, del procés selectiu i perdran tots els seus drets en aquesta convocatòria.

7.2  Fase de concurs.

7.2.1 En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoraran els serveis prestats com a agent rural, ja sigui com a funcionari de carrera o en virtut d’un nomenament d’interí, d’un contracte de naturalesa laboral, d’un contracte administratiu transitori o d’un contracte administratiu de col·laboració temporal, a raó de 0,15 punts per mes treballat i fins a un màxim de 20 punts. A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.

7.2.2 En el cas de serveis prestats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aquests s’hauran d’acreditar mitjançant una certificació del secretari general de Medi Ambient, o de l’òrgan en el qual delegui.

A les certificacions haurà de constar de manera clara i expressa el règim jurídic, el cos o la categoria i els períodes de prestacions de serveis.

7.2.3 El mèrit de serveis prestats s’ha de referir a la data de la publicació de la present convocatòria al DOGC.

7.2.4 El secretari general de Medi Ambient o l’òrgan en el qual delegui trametrà al tribunal qualificador els certificats a què fa referència la base 7.2.2 en el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de les qualificacions de la fase d’oposició.

—8  Publicació de resultats

8.1  Les qualificacions de la prova de la fase d’oposició i la valoració de la fase de concurs es faran públiques, als efectes del que preveu l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, modificat per la Llei 4/1999, a les adreces especificades a la base 4.2.

Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles recursos.

8.2  Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de la valoració de la fase de concurs per presentar les al·legacions que considerin necessàries.

8.3  El tribunal, un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, farà pública la valoració definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase de concurs al mateix temps que la publicació de la puntuació de la fase d’oposició, i la del concurs oposició, que es determinarà sumant les qualificacions d’ambdues fases.

8.4  En cap cas el tribunal no podrà declarar que ha superat el procés selectiu un nombre d’aspirants que excedeixi el nombre de places convocades, i serà nul·la de ple dret qualsevol proposta que contravingui l’anterior.

—9  Proposta de seleccionats

9.1  Els aspirants que hagin superat el procés selectiu seran proposats pel tribunal a l’òrgan convocant per al seu nomenament com a agents rurals de primera.

9.2  Els aspirants proposats hauran de presentar al Servei de Personal de Medi Ambient, dins el termini dels 20 dies naturals comptats des de la data de publicació de la proposta, la documentació següent:

a) Fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat vigent.

b) Fotocòpia confrontada del títol de batxillerat, de formació professional de segon grau, de tècnic superior (LOGSE), o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, per als aspirants inclosos a la base 3.1.

c) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos a la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat, o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

9.3  Els aspirants proposats que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats per l’autoritat convocant, i els que no compleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris i quedaran anul·lades les seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

—10  Nomenaments de funcionaris i assignació de destinacions

Un cop verificat que els aspirants han presentat la documentació indicada i que reuneixen els requisits i condicions requerits, el conseller de Medi Ambient, mitjançant resolució publicada al DOGC, nomenarà agents rurals de primera del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya els aspirants proposats pel tribunal.

—11  Presa de possessió

Els aspirants nomenats agents rurals de primera amb lloc de treball en l’àmbit territorial de la Generalitat de Catalunya faran el jurament o la promesa i prendran possessió en el lloc d’agent rural de primera en què s’haurà reconvertit el lloc que ocupaven d’agent rural, un cop seguits els tràmits davant els òrgans competents per modificar els llocs de treball corresponents, davant el secretari general de Medi Ambient, l’endemà de la publicació al DOGC de la Resolució a què fa referència la base 10.

—12  Règim d’impugnacions i al·legacions

12.1  Contra les resolucions definitives de l’òrgan convocant, els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Medi Ambient en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

12.2  Contra els actes de tràmit del tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, els interessats poden interposar recurs d’alçada davant el conseller de Medi Ambient, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació.

12.3  Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en el punt anterior, els aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes les al·legacions que considerin pertinents en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

Annex 2

(Vegeu annex al document PDF)

(03.051.056)

 

Amunt