Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 03/12/2002

  • Número del document 337/2002

  • Número de control 02326106

  • Organisme emissor Departament de Cultura

Dades del DOGC
  • Número 3787

  • Data 23/12/2002

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 22498

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 337/2002, de 3 de desembre, sobre l'alt rendiment esportiu.


La Llei de l’esport, text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, estableix com un dels seus objectius bàsics, dins la competència exclusiva atorgada en matèria d’esport per l’article 9.29 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la promoció i la planificació de l’esport de competició i d’alt nivell en col·laboració amb les federacions esportives i altres autoritats competents en la matèria, i el vetllar perquè es practiqui d’acord amb els principis del moviment olímpic.

Arran d’aquesta previsió normativa, es dicta el present Decret sobre l’alt rendiment esportiu, que s’estructura en dos aspectes bàsics: per una banda l’esport d’alt nivell i per l’altra la tecnificació esportiva. Respecte de l’esport d’alt nivell, l’aspecte fonamental és la regulació de la condició d’esportista d’alt nivell. Pel que fa a la tecnificació esportiva, s’estableixen les regles mitjançant les quals aquesta s’ha d’executar i desenvolupar.

Finalment, aquesta disposició també regula els òrgans col·legiats dependents de l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya que han d’avaluar i fer el seguiment de les accions que s’han de dur a terme en relació amb les dues etapes esmentades, i que són la Comissió d’Avaluació i la Comissió Tècnica de Seguiment.

Vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Cultura i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

1.1  El present Decret té per objecte la regulació de l’alt rendiment esportiu.

1.2  L’alt rendiment esportiu és el procés evolutiu en el qual s’integren els i les esportistes que han assolit o tenen com a objectiu assolir el nivell més alt de competició esportiva, que és l’anomenat esport d’alt nivell. A l’esport d’alt nivell s’arriba a partir de la millora tècnica i esportiva que els i les esportistes aconsegueixen en una etapa inicial de tecnificació esportiva, per a la qual han estat seleccionats prèviament pel seu rendiment i condicions.

Article 2

Objectius

Són objectius de l’alt rendiment esportiu:

a) Organitzar una estructura esportiva que permeti als i a les esportistes catalans arribar al més alt nivell de competició internacional.

b) Establir els sistemes de detecció i selecció de talents dels diferents àmbits esportius.

c) Impulsar la formació integral i el millorament tècnic i esportiu continuat dels i de les esportistes.

d) Aconseguir que el major nombre d’esportistes representin Catalunya en el més alt nivell de competició internacional, tant en les competicions d’esports individuals com en les d’esports col·lectius.

Article 3

Persones destinatàries

Les actuacions previstes en aquest Decret s’adrecen a les persones que han obtingut la condició d’esportista d’alt nivell o han estat seleccionades per a la tecnificació esportiva.

Article 4

Actuacions

Per a l’assoliment dels objectius de l’alt rendiment esportiu, l’Administració esportiva de la Generalitat pot dur a terme, entre d’altres, les actuacions següents:

a) Assessorar i donar suport a les iniciatives de les federacions esportives catalanes.

b) Facilitar els serveis necessaris als i a les esportistes destinataris.

c) Planificar, fer el seguiment i, si escau, gestionar la formació integral i la millora esportiva continuada dels i de les esportistes destinataris.

d) Donar ajuts econòmics als i a les esportistes d’alt nivell, a fi de facilitar-los l’assoliment dels objectius esportius que tenen marcats, i premiar els que ho aconsegueixin.

e) Confeccionar i executar programes d’actuació.

f) Establir convenis de col·laboració amb les federacions esportives catalanes i amb altres entitats públiques o privades.

Capítol 2

Tecnificació esportiva

Article 5

Definició

Als efectes d’aquest Decret, es considera tecnificació esportiva l’etapa de l’alt rendiment esportiu en la qual es du a terme la millora del nivell tècnic i competitiu. Comença amb la selecció dels i de les esportistes d’entre la població en edat escolar les seves qualitats específiques dels quals permeten preveure’n la projecció futura dins l’esport d’alt nivell, i acaba amb el seu pas a l’alt nivell, tot vetllant perquè els i les esportistes que hi participen obtinguin una formació integral.

Article 6

Normatives de tecnificació esportiva

6.1  Les federacions esportives catalanes que vulguin realitzar actuacions de tecnificació esportiva han de presentar al Consell Català de l’Esport una proposta de normativa específica de tecnificació de la modalitat esportiva de la federació o de cada disciplina esportiva en què s’estructuri la seva modalitat esportiva.

6.2  Les propostes de normativa de tecnificació esportiva han d’incloure:

a) L’estructuració de les activitats de tecnificació i la seva dinàmica de funcionament.

b) Els criteris i processos de selecció dels i de les esportistes.

c) Els criteris i processos de permanència dels i de les esportistes en la tecnificació esportiva.

d) Les edats d’incidència.

e) La titulació requerida al personal tècnic.

f) Qualsevol altra qüestió que es consideri d’interès regular, d’acord amb la modalitat o disciplina esportiva a tecnificar.

6.3  Correspon a la Comissió d’Avaluació regulada a l’article 27 aprovar les normatives de tecnificació esportiva.

Article 7

Selecció d’esportistes

7.1  Poden ser destinataris de la tecnificació esportiva els o les joves esportistes que:

a) Disposin d’una llicència d’una federació esportiva catalana, lliurada a través d’un club i que tingui per objecte una disciplina esportiva olímpica, paralímpica o de projecció internacional notòria.

b) Superin els criteris de selecció previstos en la normativa de tecnificació esportiva aplicable.

7.2  A l’inici de cada temporada esportiva, les federacions esportives catalanes han de presentar al Consell Català de l’Esport la documentació següent:

a) Proposta dels i de les esportistes seleccionats per a la tecnificació esportiva. La proposta ha d’incloure tant les noves persones seleccionades com les que continuen de la temporada anterior, i ha d’indicar el club o associació esportiva a què pertanyen, els centres de tecnificació esportiva a què estaran adscrites i els objectius individualitzats de cadascuna d’elles.

b) Relació dels i de les esportistes que la temporada anterior estaven seleccionats i que no s’inclouen en la proposta i indicació dels motius de la seva exclusió.

7.3  Correspon a la Comissió d’Avaluació aprovar les relacions dels i de les esportistes seleccionats.

7.4  La permanència dels i de les esportistes en la tecnificació esportiva està condicionada a la consecució dels objectius individualitzats aprovats per la Comissió d’Avaluació. Si un o una esportista no assoleix els objectius durant dues temporades consecutives, no pot ser seleccionat per a la tecnificació esportiva la temporada següent.

7.5  Abans de començar l’activitat de tecnificació esportiva, les persones seleccionades s’han de sotmetre a un examen de salut que garanteixi la seva aptitud per al nivell esportiu a tecnificar.

Article 8

Serveis de què poden gaudir els i les esportistes integrats en la tecnificació esportiva

Els i les esportistes integrats en la tecnificació esportiva poden gaudir dels serveis següents:

a) Beques de manutenció en residències esportives.

b) Seguiment i suport acadèmic.

c) Suport de personal tècnic per al desenvolupament dels entrenaments.

d) Assistència a les competicions programades.

e) Material i utillatge adients per al desenvolupament dels entrenaments.

f) Seguiment mèdic i psicològic suficient per a garantir un estat de salut adient per a la pràctica esportiva.

Article 9

Obligacions dels i de les esportistes integrats en la tecnificació esportiva

9.1  Els i les esportistes integrats en la tecnificació esportiva tenen les obligacions següents:

a) Assistir als entrenaments, concentracions i competicions programats per la federació catalana corresponent.

b) Formar part de les seleccions esportives catalanes quan hi siguin convocats i equipar-se amb el vestuari oficial de la selecció catalana corresponent quan competeixin en representació d’una federació esportiva catalana.

c) Dur el símbol del Consell Català de l’Esport en totes les competicions en què sigui permès portar símbols d’entitats patrocinadores en la vestimenta. En cas que això no sigui possible, l’esportista o la federació catalana corresponent ha de justificar-ne els motius davant el Consell.

d) Sotmetre’s als controls mèdics que s’estableixi, que com a mínim ha de ser un per temporada. Aquests controls s’han de fer en el centre de medicina de l’esport que pertoqui a cada esportista.

e) Seguir una formació acadèmica.

f) No canviar de club esportiu durant la temporada esportiva, llevat que totes les parts interessades hi estiguin d’acord.

9.2  L’incompliment no justificat d’alguna de les obligacions previstes a l’apartat 1 pot comportar l’exclusió de l’esportista de la tecnificació esportiva. La decisió ha de ser presa per la federació esportiva corresponent, prèvia audiència a la persona interessada, i s’ha de comunicar al Consell Català de l’Esport.

Article 10

Definició de centre de tecnificació esportiva i zona de tecnificació esportiva

10.1  Les activitats relacionades amb la tecnificació esportiva es desenvolupen en un nucli bàsic, que és el centre de tecnificació esportiva, i una àrea complementària d’influència, que és la zona de tecnificació esportiva.

10.2  El centre de tecnificació esportiva és una unitat operativa sense personalitat jurídica, vinculada a una federació esportiva catalana i integrada per esportistes, personal tècnic i mitjans materials que conflueixen en un espai físic o en punts diversos o itinerants on es desenvolupen les tasques necessàries per a assolir els objectius individualitzats de cada esportista integrat en la tecnificació. El centre pot estar ubicat en una instal·lació pública o privada.

10.3  La zona de tecnificació esportiva és l’àrea geogràfica d’influència on es pot fer la detecció i el seguiment dels i de les esportistes, així com els entrenaments itinerants que es determinin.

Article 11

Reconeixement dels centres de tecnificació esportiva

11.1  El reconeixement dels centres de tecnificació esportiva correspon al Consell Català de l’Esport, mitjançant resolució de la seva Presidència.

11.2  Durant el mes de novembre de cada any, les federacions esportives catalanes han de presentar les sol·licituds per al reconeixement de nous centres de tecnificació esportiva i per a deixar sense efecte els reconeixements vigents. S’ha de presentar una sol·licitud de reconeixement per a cada centre, amb el contingut següent:

a) Indicació de la modalitat o disciplina esportiva a desenvolupar en el centre.

b) Proposta de les instal·lacions o l’espai o espais físics on s’ha d’ubicar el centre, i indicació i acreditació de la seva titularitat. Les instal·lacions o espais han d’oferir una disponibilitat de lloc i horària adequada a les necessitats del programa esportiu, que sigui compatible amb la utilització per les persones usuàries de les instal·lacions. Si els titulars de les instal·lacions són clubs o associacions esportives, aquests han d’estar inscrits en el Registre d’entitats esportives.

c) Proposta dels i de les esportistes seleccionats per a la tecnificació, amb els objectius individualitzats de cadascun d’ells o elles, quantificables d’acord amb la normativa de tecnificació específica.

d) Indicació del personal tècnic esportiu que intervindrà en el desenvolupament de les activitats de tecnificació.

e) Indicació del centre de medicina de l’esport que farà el seguiment mèdic establert en la tecnificació, el qual ha de dependre del Consell Català de l’Esport o ser un centre de medicina de l’esport acreditat de segon nivell, i ha de ser el més proper possible al centre de tecnificació.

f) Si el centre té residència d’esportistes, s’ha d’acreditar l’existència d’un acord de col·laboració amb un centre d’estudis per establir un programa educatiu especial per als i les esportistes integrats a la tecnificació, a fi de compatibilitzar la tasca esportiva amb l’educativa.

Article 12

Revisió del reconeixement de centres de tecnificació esportiva

12.1  El reconeixement pel Consell Català de l’Esport dels centres de tecnificació esportiva s’ha de renovar cada dos anys. Per a mantenir el reconeixement, els centres han de complir les condicions i les obligacions derivades d’aquest Decret i de la normativa de tecnificació específica de la modalitat o disciplina esportiva corresponent.

12.2  La revocació del reconeixement d’un centre de tecnificació esportiva es pot acordar en qualsevol moment si es produeix l’incompliment d’alguna de les obligacions a què fa referència l’apartat 1 o si ho sol·licita raonadament la federació corresponent.

12.3  La renovació o revocació del reconeixement com a centre de tecnificació esportiva es fan per resolució de la Presidència del Consell Català de l’Esport.

12.4  Els centres de tecnificació esportiva han de permetre la supervisió de les instal·lacions i de les activitats de tecnificació que duen a terme per part del personal tècnic de suport i seguiment previst a l’article 16.

Article 13

Personal tècnic

Les activitats relacionades amb la tecnificació esportiva les realitza el personal tècnic següent:

a) El personal tècnic esportiu dels centres de tecnificació esportiva.

b) El personal coordinador tècnic federatiu.

c) El personal tècnic de suport i seguiment.

Article 14

Personal tècnic esportiu dels centres de tecnificació esportiva

Els centres de tecnificació han de disposar del personal tècnic esportiu que determini la federació esportiva de què depenen. Aquest personal tècnic té les funcions següents:

a) Establir els objectius individualitzats dels i de les esportistes que tenen assignats i planificar-ne i dirigir-ne els entrenaments.

b) Practicar les proves de selecció de nous o noves esportistes.

c) Fer un informe anual dels i de les esportistes que tenen assignats, en el termini establert a la normativa tècnica específica, i presentar-lo al coordinador tècnic federatiu o coordinadora tècnica federativa corresponent.

d) Les altres funcions que li assigni el coordinador tècnic federatiu o coordinadora tècnica federativa.

Article 15

Personal coordinador tècnic federatiu

Les federacions esportives han de nomenar un coordinador tècnic federatiu o coordinadora tècnica federativa per cadascuna de les modalitats o disciplines esportives que han de ser objecte de la tecnificació. Corresponen al coordinador o coordinadora les funcions següents:

a) Proposar a la Comissió Tècnica de Seguiment la planificació dels serveis de seguiment i control dels i de les esportistes i el calendari de les principals competicions a què han d’assistir.

b) Presentar a la Comissió Tècnica de Seguiment, en la data establerta en la normativa de tecnificació específica, un informe on es faci una valoració global sobre el desenvolupament i l’evolució de les activitats de tecnificació, l’assoliment dels objectius individualitzats per part de cada esportista, la continuïtat del personal tècnic, l’estructuració de les activitats de tecnificació, els processos de captació de nous o noves esportistes, les seleccions d’esportistes de les categories prèvies a l’absoluta, i el finançament de la tecnificació.

Article 16

Personal tècnic de suport i seguiment

El personal tècnic de suport i seguiment són persones llicenciades en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport que fan les funcions tècniques de suport i seguiment de la tecnificació esportiva que corresponen a l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, i també qualsevol altra tasca que els encomani la Comissió Tècnica de Seguiment.

Capítol 3

Esport d’alt nivell

Article 17

Definicions

Als efectes d’aquest Decret, es considera:

a) Esport d’alt nivell: la pràctica esportiva reglada i reglamentada que exigeix unes condicions específiques als i a les esportistes, i als mitjans materials de què han de disposar, segons la modalitat o disciplina esportiva de què es tracti, i que suposa el nivell de competició més alt organitzat per les federacions esportives internacionals.

b) Esportista d’alt nivell: la persona que figura a les llistes que aprova semestralment la Presidència del Consell Català de l’Esport, la qual participa o té opcions de participar en les competicions de màxim nivell organitzades per les federacions esportives internacionals.

Article 18

Requisits per a obtenir la condició d’esportista d’alt nivell

18.1  Per tenir la condició d’esportista d’alt nivell s’han de complir els requisits següents:

a) Haver nascut a Catalunya o tenir el veïnatge civil català.

b) Disposar d’una llicència expedida per una federació esportiva catalana, o per una federació esportiva de qualsevol altre àmbit territorial, tant autonòmic com supraautonòmic, que tingui per objecte una disciplina esportiva olímpica, paralímpica o de projecció internacional notòria. En el cas que es disposi d’una llicència d’una federació esportiva d’un àmbit territorial diferent del català, cal haver disposat igualment d’una llicència expedida per una federació esportiva catalana com a mínim durant cinc anys, encara que no siguin consecutius.

c) No trobar-se sotmès a cap sanció disciplinària esportiva de caràcter molt greu o a cap sanció administrativa en matèria esportiva de caràcter greu o molt greu.

d) Haver estat en actiu la temporada immediatament anterior a la temporada esportiva en què és proposat.

e) Obtenir semestralment la puntuació mínima que determini la Comissió d’Avaluació per a cada categoria d’edat i grup de classificació dels indicats al punt 3 de l’annex 1. En el cas dels o de les esportistes paralímpics, la puntuació mínima és única.

18.2  La condició d’esportista d’alt nivell regulada en aquest Decret és compatible amb la condició d’esportista d’alt nivell regulada a la normativa estatal.

Article 19

Procediment d’aprovació de les llistes d’esportistes d’alt nivell

19.1  Durant els mesos d’abril i d’octubre de cada any, les federacions esportives catalanes que tenen per objecte una disciplina esportiva olímpica, paralímpica o de projecció internacional notòria han de presentar al Consell Català de l’Esport les propostes de candidats o candidates a obtenir la condició d’esportista d’alt nivell.

19.2  S’ha de presentar una proposta per a cada esportista, formulada mitjançant el model d’imprès normalitzat que es pot obtenir al Consell Català de l’Esport o a la pàgina web d’aquest Consell. Amb cada proposta s’ha d’adjuntar un informe on ha de constar:

a) La justificació del compliment per l’esportista proposat dels requisits establerts a l’article 18.1. Excepcionalment, les federacions poden proposar esportistes que no compleixin el requisit específic establert en la lletra e) de l’article 18.1, justificant cada proposta en l’informe corresponent.

b) Els resultats esportius que ha obtingut l’esportista durant el període comprès en els dos anys immediatament anteriors a la sol·licitud. Concretament, en les sol·licituds presentades durant el mes d’abril s’han d’indicar els resultats obtinguts entre l’1 d’abril del segon any anterior i el 31 de març de l’any de la sol·licitud, i en les sol·licituds presentades durant el mes d’octubre s’han d’indicar els resultats obtinguts entre l’1 d’octubre del segon any anterior i el 30 de setembre de l’any de la sol·licitud.

19.3  Les propostes presentades per les federacions són examinades per la Comissió d’Avaluació. La Comissió comprova que els i les esportistes proposats compleixen els requisits establerts a l’article 18.1, valora els resultats obtinguts per cada esportista proposat aplicant els barems establerts en els annexos 1 i 2, i proposa la llista d’esportistes d’alt nivell, en la qual s’inclouen els i les esportistes que han obtingut la puntuació mínima que en cada cas és aplicable. Durant els mesos de juny i de desembre de cada any, la Presidència del Consell Català de l’Esport aprova la llista dels esportistes d’alt nivell. Aquesta llista es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 20

Obligacions dels i de les esportistes d’alt nivell

Els i les esportistes d’alt nivell tenen les obligacions següents:

a) Representar l’esport català en les competicions esportives internacionals i supraautonòmiques, tant en esports que es practiquen de forma individual com col·lectiva.

b) Equipar-se amb el vestuari oficial de la selecció catalana corresponent, quan competeixi en representació d’una federació esportiva catalana. A més, en totes les competicions en què sigui permès portar símbols d’entitats patrocinadores en la vestimenta, els i les esportistes ha de dur el símbol del Consell Català de l’Esport. En cas que això no sigui possible, l’esportista o la federació catalana corresponent ha de justificar-ne els motius davant el Consell.

c) Participar en les jornades i actes de promoció que organitzi el Consell Català de l’Esport, quan s’escaigui i sempre que no s’interfereixi l’activitat esportiva de l’esportista.

d) Ésser portador dels valors del joc net en les actituds adoptades tant durant les competicions esportives com fora d’elles, d’acord amb els principis del moviment olímpic i de l’esperit cívic català.

e) Tenir una actuació correcta en els àmbits personal, social i acadèmic.

f) Sotmetre’s als controls antidopatge, dintre i fora de competició, que determini la Comissió Antidopatge de Catalunya.

Article 21

Serveis de què poden gaudir els i les esportistes d’alt nivell

21.1  Els i les esportistes d’alt nivell poden gaudir dels serveis següents:

a) Beques d’allotjament i manutenció a les residències esportives.

b) Servei d’atenció assistencial: inclou tots els aspectes de servei mèdic, d’infermeria, d’optometria, podològic i fisioterapèutic. Es presta en centres de medicina de l’esport acreditats pel Consell Català de l’Esport i en els serveis mèdics de l’Administració esportiva de la Generalitat.

c) Servei d’atenció tècnica en ciències de l’esport: inclou tots els aspectes de servei psicològic, fisiològic, nutricional i biomecànic. Es presta en centres de medicina de l’esport acreditats pel Consell Català de l’Esport i en els serveis mèdics de l’Administració esportiva de la Generalitat.

d) Servei d’atenció acadèmica: inclou tots els aspectes relacionats amb els estudis, incloses tasques de tutoria i seguiment de les persones usuàries de les residències esportives de la Generalitat.

e) Servei d’informació i orientació per a la inserció laboral: inclou tots els aspectes d’orientació sociolaboral per a la inserció en el món del treball i s’ha de portar a terme a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i els organismes concertats amb la Generalitat que tinguin aquesta funció.

21.2  Els serveis de què pot disposar cada esportista d’alt nivell els determina la Comissió Tècnica de Seguiment. A l’inici de cada temporada esportiva, les federacions esportives catalanes han de proposar a la Comissió Tècnica de Seguiment els serveis a gaudir pels i per les esportistes d’alt nivell. Les propostes s’han de basar en l’informe de l’entrenador o entrenadora personal de cada esportista.

21.3  Els i les esportistes d’alt nivell poden accedir, en les mateixes condicions que els i les esportistes d’alt nivell determinats pel Consell Superior d’Esports, a les places reservades a esportistes en els ensenyaments universitaris i no universitaris en centres de Catalunya, sempre que compleixin els requisits acadèmics necessaris. A més, els i les esportistes esmentats estan exempts de la realització de les proves d’accés als ensenyaments en les mateixes condicions que els i les esportistes d’alt nivell determinats pel Consejo Superior de Deportes.

Article 22

Ajuts econòmics

22.1  Anualment i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici, el Consell Català de l’Esport pot concedir ajuts econòmics als i a les esportistes d’alt nivell, amb la finalitat de contribuir a la millora de les condicions en què duen a terme la seva preparació tecnicoesportiva, de cara a l’obtenció dels objectius esportius marcats per a cadascun d’ells o elles.

22.2  La quantitat de cada ajut s’ha de determinar tenint en compte el nivell de renda de la persona beneficiària. N’han de quedar exclosos els i les esportistes que tinguin un contracte professional amb una retribució superior a la quantitat que es determini en la convocatòria corresponent.

Article 23

Premis econòmics

23.1  El Consell Català de l’Esport pot atorgar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici, premis econòmics als i a les esportistes d’alt nivell que assoleixin els seus objectius esportius en la temporada esportiva corresponent. També poden ser beneficiaris dels premis els entrenadors o entrenadores dels o de les esportistes.

23.2  Els premis s’han d’atorgar en un únic lliurament durant la temporada esportiva immediatament posterior a aquella en què s’hagin obtingut els objectius corresponents.

23.3  Aquests premis són compatibles amb qualsevol altre ajut que els i les esportistes d’alt nivell puguin rebre pel mateix concepte, excepte amb els premis de major quantia que estableixin les normes de les competicions en virtut de les quals els i les esportistes haurien obtingut els premis del Consell Català de l’Esport. Si el premi previst en les normes de la competició és de quantia inferior al del Consell Català de l’Esport, aquella quantia es dedueix del premi del Consell.

Article 24

Suspensió de la condició d’esportista d’alt nivell

24.1  En el supòsit que un o una esportista d’alt nivell sigui sancionat en ferm en via disciplinària esportiva per la comissió d’una infracció de caràcter greu o lleu i la sanció consisteixi en la inhabilitació temporal, es produeix la suspensió automàtica de la seva condició d’esportista d’alt nivell mentre duri la inhabilitació.

24.2  Durant la suspensió, l’esportista no pot fer ús dels serveis previstos a l’article 21.1, excepte el previst al seu apartat b), i no li són lliurades les quantitats que li puguin correspondre en virtut d’ajuts econòmics concedits pel Consell Català de l’Esport.

Article 25

Pèrdua de la condició d’esportista d’alt nivell

25.1  La condició d’esportista d’alt nivell es perd per qualsevol de les causes següents:

a) Quedar exclòs de les llista d’esportistes d’alt nivell, en no arribar a la puntuació mínima que li sigui aplicable de les establertes per la Comissió d’Avaluació.

b) Deixar de disposar de la llicència federativa esmentada a l’article 18.1.b).

c) Perdre el veïnatge civil català, en el cas de les persones no nascudes a Catalunya.

d) Ésser sancionat en ferm per la comissió d’una infracció de la conducta esportiva de caràcter molt greu, o per la comissió d’una infracció administrativa en matèria esportiva de caràcter greu o molt greu.

e) Incomplir qualsevol de les obligacions previstes a l’article 20.

25.2  En el supòsit que preveu la lletra a) de l’apartat 1, la pèrdua de la condició d’esportista d’alt nivell es produeix automàticament en no ser inclòs en la llista corresponent, sense que calgui la tramitació d’un expedient a aquest efecte. En la resta de supòsits el procediment per a la pèrdua de la condició d’esportista d’alt nivell l’inicia la Comissió Tècnica de Seguiment, d’ofici o a instància de la federació esportiva corresponent.

25.3  En el moment en què s’iniciï el procediment, la Comissió Tècnica de Seguiment ha de suspendre de forma cautelar l’ajut econòmic que s’hagi atorgat a l’esportista, si és el cas.

25.4  La pèrdua de la condició d’esportista d’alt nivell es produeix per resolució de la Presidència del Consell Català de l’Esport a proposta de la Comissió d’Avaluació i amb audiència prèvia de la persona interessada.

25.5  En el supòsit de pèrdua de la condició d’esportista d’alt nivell que preveu la lletra d) de l’apartat 1, l’esportista no pot tornar a obtenir aquesta condició durant un període de dos anys a comptar de la fermesa de la sanció.

Article 26

Comunicació de sancions

A fi de poder fer efectiu el que disposen els articles 24 i 25, els òrgans disciplinaris esportius o administratius en matèria esportiva han de comunicar a la Comissió Tècnica de Seguiment les sancions fermes imposades a esportistes d’alt nivell.

Capítol 4

Òrgans d’avaluació i seguiment

Article 27

Comissió d’Avaluació

27.1  La Comissió d’Avaluació té la composició següent:

a) El president o presidenta del Consell Català de l’Esport, que la presideix.

b) El director o directora del Consell Català de l’Esport.

c) El director o directora del Centre d’Alt Rendiment Esportiu.

d) El president o presidenta de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

e) Un funcionari o funcionària del Consell Català de l’Esport, designat pel seu Comitè Executiu, que actua com a secretari o secretària.

27.2  Són funcions de la Comissió d’Avaluació en relació amb la tecnificació esportiva:

a) Aprovar les normatives de tecnificació específiques de cada modalitat o disciplina esportiva.

b) Aprovar els informes anuals dels coordinadors tècnics federatius o coordinadores tècniques federatives.

c) Aprovar cada temporada les relacions dels i de les esportistes seleccionats per a la tecnificació, i els objectius individualitzats establerts per a cadascun d’ells i d’elles.

27.3  Són funcions de la Comissió d’Avaluació en relació amb l’esport d’alt nivell:

a) Establir les puntuacions mínimes que cal haver assolit per ser inclòs en la llista semestral d’esportistes d’alt nivell. S’estableix una puntuació mínima per cada categoria d’edat i grup de classificació dels previstos al punt 3 de l’annex 1. Per als i les esportistes paralímpics la puntuació mínima és única.

b) Valorar la proposta definitiva de la relació d’esportistes d’alt nivell i elevar-la a la Presidència del Consell Català de l’Esport per a la seva aprovació.

c) Valorar les propostes d’esportistes d’alt nivell en el cas excepcional previst a l’article 19.2.a).

d) Aprovar la relació d’objectius individualitzats dels i de les esportistes d’alt nivell per cada temporada esportiva.

e) Estudiar les propostes de modificació dels barems establerts en els annexos 1 i 2 formulades per la Comissió Tècnica de Seguiment, i elevar-les, si escau, al secretari o secretària general de l’Esport.

f) Dur a terme qualsevol altra tasca que sigui necessària en relació a l’avaluació i el seguiment de l’esport d’alt nivell.

Article 28

Comissió Tècnica de Seguiment

28.1  La Comissió Tècnica de Seguiment té la composició següent:

a) Tres persones en representació del Consell Català de l’Esport, designades pel seu president o presidenta.

b) Una persona en representació del Centre d’Alt Rendiment Esportiu, designada pel seu director o directora.

c) Una persona en representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, designada pel seu president o presidenta.

El president o presidenta del Consell Català de l’Esport nomena d’entre les persones membres de la Comissió un president o presidenta i un secretari o secretària.

A les reunions de la Comissió hi ha d’assistir un tècnic esportiu o tècnica esportiva de la modalitat o disciplina esportiva de què s’hagi de tractar, designat per la federació esportiva catalana corresponent. També hi poden assistir d’altres persones convidades per la Presidència de la Comissió, en funció de les qüestions a tractar.

28.2  Són funcions de la Comissió Tècnica de Seguiment en relació amb la tecnificació esportiva:

a) Analitzar les normatives de tecnificació de cada modalitat o disciplina esportiva i elevar-ne la proposta d’aprovació a la Comissió d’Avaluació.

b) Analitzar els informes que li han de presentar els coordinadors tècnics federatius o coordinadores tècniques federatives, i elevar-ne la proposta d’aprovació a la Comissió d’Avaluació.

c) Emetre informe sobre les relacions dels i de les esportistes proposats cada temporada per les federacions per a ser seleccionats per a la tecnificació, i sobre els objectius individualitzats establerts per a cadascun d’ells o d’elles, i elevar-lo a la Comissió d’Avaluació.

28.3  Són funcions de la Comissió Tècnica de Seguiment en relació amb l’esport d’alt nivell:

a) Analitzar les sol·licituds de declaració d’esportista d’alt nivell presentades per les federacions esportives catalanes i elevar a la Comissió d’Avaluació la proposta de puntuacions mínimes que cal obtenir per tenir la condició d’esportista d’alt nivell en el semestre corresponent i la proposta de llista dels i de les esportistes d’alt nivell.

b) Emetre informe sobre la relació d’objectius individualitzats dels i de les esportistes d’alt nivell per cada temporada esportiva i elevar-lo a la Comissió d’Avaluació.

c) Revisar els barems establerts en els annexos 1 i 2, i elevar a la Comissió d’Avaluació les propostes de modificació, si escau.

d) Elaborar el llistat de serveis a oferir a cada esportista d’alt nivell, segons la categoria d’edat i el grup de classificació que obtinguin d’acord amb el barem establert a l’annex 1.

e) Dur a terme qualsevol altra tasca que se li assigni expressament, incloses les d’assessorament.

Article 29

Funcionament dels òrgans d’avaluació i seguiment

Els òrgans d’avaluació i seguiment de l’esport d’alt nivell i de la tecnificació esportiva es regeixen per l’establert a la normativa aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

Article 30

Perspectiva de gènere

La Comissió d’Avaluació i la Comissió Tècnica de Seguiment han d’incorporar la perspectiva de gènere en el desenvolupament de les seves funcions i han de fer el seguiment i validació permanents de l’ús de la variant de gènere en els instruments i els indicadors utilitzats per a desenvolupar les polítiques, els projectes i els programes proposats.

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre de 7 d’abril de 1999, per la qual s’aprova la normativa del Pla de tecnificació esportiva de Catalunya.

Disposició final

Els annexos d’aquest Decret es poden modificar per Ordre del conseller o consellera de Cultura.

Barcelona, 3 de desembre de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Jordi Vilajoana i Rovira

Conseller de Cultura

Annex 1

Barem d’esportista d’alt nivell

—1  Dates d’aplicació del barem

Període de baremació de resultats obtinguts d’acord amb l’article 19.2.b) del Decret.

—2  Valoració del lloc obtingut per l’esportista a la competició

Com a criteri bàsic, s’estableixen cinc grups de competicions:

grup 1: JJOO/Campionat del Món

grup 2: Campionat d’Europa

grup 3: Competició Internacional

grup 4: Campionat d’Espanya

grup 5: Campionat de Catalunya.

S’aplica la taula 1 del barem a esports individuals (ex. halterofília) i esports individuals amb una execució coordinada o consecutiva (ex. conjunt de gimnàstica rítmica, relleus en natació i atletisme) i la taula 2 del barem a esports col·lectius (ex. bàsquet), esports d’enfrontament directe (ex. judo o tennis) i esports individuals amb competició d’equip (ex. esgrima).

Medalles (llocs del 1r al 3r) o, en els esports amb marca, ocupar un dels tres primers llocs del rànquing corresponent a la seva categoria, reconegut per la federació competent i que es correspongui al grup de competició establert durant el període d’acreditació dels resultats (grups 1 i 2 rànquing mundial, grup 4 rànquing espanyol, grup 5 rànquing català).

Lluita per medalles (llocs del 4t al 8è) en esports de la taula 1 i 4t en esports de la taula 2 o, en els esports amb marca, ocupar del 4t al 8è lloc del rànquing corresponent a la seva categoria, reconegut per la federació competent i que es correspongui al grup de competició establert durant el període d’acreditació dels resultats (s’estableix el mateix criteri que en el punt anterior).

Resultats destacats (llocs 9è al 16è de la taula 1 i 5è al 8è de la taula 2) o, en els esports amb marca, ocupar del 9è al 16è lloc del rànquing corresponent a la seva categoria, reconegut per la federació competent i que es correspongui al grup de competició establert durant el període d’acreditació dels resultats (s’estableix el mateix criteri que en els punts anteriors).

Participació

—3  Càlcul de puntuació per accedir a esportista d’alt nivell

Es comptabilitza un únic resultat de cada grup de competicions (5 puntuacions com a màxim), que és el millor que hagi obtingut l’esportista en el decurs dels últims dos anys.

Categoria / Edat: absoluta

Grup de classificació: A-1, A-2

Categoria / Edat: 18-22 anys

Grup de classificació: B-1, B-2

Categoria / Edat: -18 anys

Grup de classificació: C-1, C-2 serveis

En el supòsit que no es pugui puntuar en els grups 1, 2, 4 o 5 per impossibilitat d’acudir a la competició (lesió, coincidència de competicions), s’aplicarà el lloc obtingut al rànquing, en cas que la modalitat o disciplina esportiva en disposi de caire mundial (grup 1), europeu (grup 2), espanyol (grup 4) o català (grup 5). Si no es pogués aplicar, per no haver-n’hi, la federació corresponent assignarà el resultat esportiu d’una competició equivalent.

—4  Competicions internacionals

Amb aquesta denominació s’inclouen tots els esdeveniments esportius internacionals que no tenen la qualificació de jocs olímpics, campionats del món ni campionats d’Europa, sempre que compleixin els criteris següents:

Competicions més rellevants de cada federació, en què participen com a mínim tres dels països, seleccions o esportistes (competició open a nivell individual) situats al rànquing mundial entre els deu millors.

En els esports que no tinguin de manera oficial campionats del món o campionats d’Europa, la federació catalana fa la proposta d’assimilar les competicions internacionals a les competicions de rang superior.

—5  Esports col·lectius

Per poder ser aplicat aquest barem en els esports col·lectius en la competició de clubs, cal que l’esportista hagi format part de l’alineació de l’equip en un percentatge del 50% de la temporada o, en el seu defecte, haver estat alineat en el darrer partit de la competició.

Barems

Taula 1: Esports individuals sense enfrontament eliminatori directe

Competicions

Categoria

Classificació

Punts

Grup 1 (JJOO/Món)

Absoluta

1r-3r lloc

100

Grup 1 (JJOO/Món)

Absoluta

4t-8è lloc

75

Grup 1 (JJOO/Món)

Absoluta

9è-16è lloc

50

Grup 1 (JJOO/Món)

Absoluta

participació

25

Grup 1 (JJOO/Món)

18-22 anys

1r-3r lloc

75

Grup 1 (JJOO/Món)

18-22 anys

4t-8è lloc

50

Grup 1 (JJOO/Món)

18-22 anys

9è-16è lloc

25

Grup 1 (JJOO/Món)

18-22 anys

participació

10

Grup 1 (JJOO/Món)

Menys de 18 anys

1r-3r lloc

50

Grup 1 (JJOO/Món)

Menys de 18 anys

4t-8è lloc

25

Grup 1 (JJOO/Món)

Menys de 18 anys

9è-16è lloc

10

Grup 1 (JJOO/Món)

Menys de 18 anys

participació

5

Grup 2 (Europa)

Absoluta

1r-3r lloc

75

Grup 2 (Europa)

Absoluta

4t-8è lloc

50

Grup 2 (Europa)

Absoluta

9è-16è lloc

25

Grup 2 (Europa)

Absoluta

participació

10

Grup 2 (Europa)

18-22 anys

1r-3r lloc

50

Grup 2 (Europa)

18-22 anys

4t-8è lloc

25

Grup 2 (Europa)

18-22 anys

9è-16è lloc

10

Grup 2 (Europa)

18-22 anys

participació

5

Grup 2 (Europa)

Menys de 18 anys

1r-3r lloc

25

Grup 2 (Europa)

Menys de 18 anys

4t-8è lloc

10

Grup 2 (Europa)

Menys de 18 anys

9è-16è lloc

5

Grup 2 (Europa)

Menys de 18 anys

participació

3

Grup 3 (Internacional)

Absoluta

1r-3r lloc

50

Grup 3 (Internacional)

Absoluta

4t-8è lloc

25

Grup 3 (Internacional)

Absoluta

9è-16è lloc

10

Grup 3 (Internacional)

Absoluta

participació

5

Grup 3 (Internacional)

18-22 anys

1r-3r lloc

25

Grup 3 (Internacional)

18-22 anys

4t-8è lloc

10

Grup 3 (Internacional)

18-22 anys

9è-16è lloc

5

Grup 3 (Internacional)

18-22 anys

participació

3

Grup 3 (Internacional)

Menys de 18 anys

1r-3r lloc

10

Grup 3 (Internacional)

Menys de 18 anys

4t-8è lloc

5

Grup 3 (Internacional)

Menys de 18 anys

9è-16è lloc

3

Grup 3 (Internacional)

Menys de 18 anys

participació

2

Grup 4 (Espanya)

Absoluta

1r-3r lloc

25

Grup 4 (Espanya)

Absoluta

4t-8è lloc

10

Grup 4 (Espanya)

Absoluta

9è-16è lloc

5

Grup 4 (Espanya)

Absoluta

participació

3

Grup 4 (Espanya)

18-22 anys

1r-3r lloc

10

Grup 4 (Espanya)

18-22 anys

4t-8è lloc

5

Grup 4 (Espanya)

18-22 anys

9è-16è lloc

3

Grup 4 (Espanya)

18-22 anys

participació

2

Grup 4 (Espanya)

Menys de 18 anys

1r-3r lloc

5

Grup 4 (Espanya)

Menys de 18 anys

4t-8è lloc

3

Grup 4 (Espanya)

Menys de 18 anys

9è-16è lloc

2

Grup 4 (Espanya)

Menys de 18 anys

participació

1

Grup 5 (Catalunya)

Absoluta

1r-3r lloc

10

Grup 5 (Catalunya)

Absoluta

4t-8è lloc

5

Grup 5 (Catalunya)

Absoluta

9è-16è lloc

3

Grup 5 (Catalunya)

Absoluta

participació

2

Grup 5 (Catalunya)

18-22 anys

1r-3r lloc

5

Grup 5 (Catalunya)

18-22 anys

4t-8è lloc

3

Grup 5 (Catalunya)

18-22 anys

9è-16è lloc

2

Grup 5 (Catalunya)

18-22 anys

participació

1

Grup 5 (Catalunya)

Menys de 18 anys

1r-3r lloc

3

Grup 5 (Catalunya)

Menys de 18 anys

4t-8è lloc

2

Grup 5 (Catalunya)

Menys de 18 anys

9è-16è lloc

1

Grup 5 (Catalunya)

Menys de 18 anys

participació

0

Barems

Taula 2: Esports col·lectius, de combat i d’enfrontament directe

Competicions

Categoria

Classificació

Punts

       

Grup 1 (JJOO/Món)

Absoluta

1r-3r lloc

100

Grup 1 (JJOO/Món)

Absoluta

4t lloc

75

Grup 1 (JJOO/Món)

Absoluta

5è-8è lloc

50

Grup 1 (JJOO/Món)

Absoluta

participació

25

Grup 1 (JJOO/Món)

18-22 anys

1r-3r lloc

75

Grup 1 (JJOO/Món)

18-22 anys

4t lloc

50

Grup 1 (JJOO/Món)

18-22 anys

5è-8è lloc

25

Grup 1 (JJOO/Món)

18-22 anys

participació

10

Grup 1 (JJOO/Món)

Menys de 18 anys

1r-3r lloc

50

Grup 1 (JJOO/Món)

Menys de 18 anys

4t lloc

25

Grup 1 (JJOO/Món)

Menys de 18 anys

5è-8è lloc

10

Grup 1 (JJOO/Món)

Menys de 18 anys

participació

5

Grup 2 (Europa)

Absoluta

1r-3r lloc

75

Grup 2 (Europa)

Absoluta

4t lloc

50

Grup 2 (Europa)

Absoluta

5è-8è lloc

25

Grup 2 (Europa)

Absoluta

participació

10

Grup 2 (Europa)

18-22 anys

1r-3r lloc

50

Grup 2 (Europa)

18-22 anys

4t lloc

25

Grup 2 (Europa)

18-22 anys

5è-8è lloc

10

Grup 2 (Europa)

18-22 anys

participació

5

Grup 2 (Europa)

Menys de 18 anys

1r-3r lloc

25

Grup 2 (Europa)

Menys de 18 anys

4t lloc

10

Grup 2 (Europa)

Menys de 18 anys

5è-8è lloc

5

Grup 2 (Europa)

Menys de 18 anys

participació

3

Grup 3 (Internacional)

Absoluta

1r-3r lloc

50

Grup 3 (Internacional)

Absoluta

4t lloc

25

Grup 3 (Internacional)

Absoluta

5è-8è lloc

10

Grup 3 (Internacional)

Absoluta

participació

5

Grup 3 (Internacional)

18-22 anys

1r-3r lloc

25

Grup 3 (Internacional)

18-22 anys

4t lloc

10

Grup 3 (Internacional)

18-22 anys

5è-8è lloc

5

Grup 3 (Internacional)

18-22 anys

participació

3

Grup 3 (Internacional)

Menys de 18 anys

1r-3r lloc

10

Grup 3 (Internacional)

Menys de 18 anys

4t lloc

5

Grup 3 (Internacional)

Menys de 18 anys

5è-8è lloc

3

Grup 3 (Internacional)

Menys de 18 anys

participació

2

Grup 4 (Espanya)

Absoluta

1r-3r lloc

25

Grup 4 (Espanya)

Absoluta

4t lloc

10

Grup 4 (Espanya)

Absoluta

5è-8è lloc

5

Grup 4 (Espanya)

Absoluta

participació

3

Grup 4 (Espanya)

18-22 anys

1r-3r lloc

10

Grup 4 (Espanya)

18-22 anys

4t lloc

5

Grup 4 (Espanya)

18-22 anys

5è-8è lloc

3

Grup 4 (Espanya)

18-22 anys

participació

2

Grup 4 (Espanya)

Menys de 18 anys

1r-3r lloc

5

Grup 4 (Espanya)

Menys de 18 anys

4t lloc

3

Grup 4 (Espanya)

Menys de 18 anys

5è-8è lloc

2

Grup 4 (Espanya)

Menys de 18 anys

participació

1

Grup 5 (Catalunya)

Absoluta

1r-3r lloc

10

Grup 5 (Catalunya)

Absoluta

4t lloc

5

Grup 5 (Catalunya)

Absoluta

5è-8è lloc

3

Grup 5 (Catalunya)

Absoluta

participació

2

Grup 5 (Catalunya)

18-22 anys

1r-3r lloc

5

Grup 5 (Catalunya)

18-22 anys

4t lloc

3

Grup 5 (Catalunya)

18-22 anys

5è-8è lloc

2

Grup 5 (Catalunya)

18-22 anys

participació

1

Grup 5 (Catalunya)

Menys de 18 anys

1r-3r lloc

3

Grup 5 (Catalunya)

Menys de 18 anys

4t lloc

2

Grup 5 (Catalunya)

Menys de 18 anys

5è-8è lloc

1

Grup 5 (Catalunya)

Menys de 18 anys

participació

0

Annex 2

Barem d’esportista paralímpic o paralímpica d’alt nivell

—1  Dates d’aplicació del barem

Període de baremació de resultats obtinguts d’acord amb l’article 19.2.b) del Decret.

—2  Valoració del lloc obtingut per l’esportista a la competició

Com a criteri bàsic, s’estableixen tres grups de competicions:

grup 1: Jocs Paralímpics

grup 2: Campionat del Món

grup 3: Campionat d’Europa

S’aplica la taula 1 del barem a esports individuals i esports individuals amb una execució coordinada o consecutiva (ex. relleus en natació o atletisme) i la taula 2 del barem a esports col·lectius (ex. bàsquet), esports d’enfrontament directe (ex. tennis) i esports individuals amb competició d’equip (ex. esgrima).

Medalles (llocs del 1r al 3r) o, en els esports amb marca, ocupar un dels tres primers llocs del rànquing corresponent a la seva categoria, reconegut per la federació competent i que es correspongui al grup de competició establert durant el període d’acreditació dels resultats (grups 1 i 2 del rànquing mundial i grup 3 del rànquing europeu).

Lluita per medalles (llocs 4t al 8è en esports de la taula 1 i 4t en esports de la taula 2 o, en els esports amb marca, ocupar del 4t al 8è lloc del rànquing corresponent a la seva categoria, reconegut per la federació competent i que es correspongui al grup de competició establert durant el període d’acreditació dels resultats (s’estableix el mateix criteri que en el punt anterior).

Resultats destacats (llocs 9è al 16è de la taula 1 i 5è al 8è de la taula 2) o, en els esports amb marca, ocupar del 9è al 16è lloc del rànquing corresponent a la seva categoria, reconegut per la federació competent i que es correspongui al grup de competició establert durant el període d’acreditació dels resultats (s’estableix el mateix criteri que en els punts anteriors).

Participació

—3  Càlcul de puntuació per accedir a esportista paralímpic o paralímpica d’alt nivell

Es comptabilitzen els resultats obtinguts en cada grup de competicions. La puntuació serà la suma dels cinc millors resultats.

En el supòsit que no es pugui puntuar per impossibilitat d’acudir a la competició (lesió, coincidència de competicions), s’aplica el lloc obtingut al rànquing, en cas que la modalitat o disciplina esportiva en disposi de caire mundial (grups 1 i 2) i/o europeu (grup 3); en cas que no es pogués aplicar, per no haver-n’hi, la federació corresponent assignarà el resultat esportiu d’una competició equivalent.

Per als esports que no tinguin de manera oficial campionats del món o campionats d’Europa, la federació catalana fa la proposta d’assimilar les competicions internacionals a les competicions de rang superior.

—4  Esports col·lectius

Per poder ser aplicat aquest barem en els esports col·lectius en la competició de clubs cal que l’esportista hagi format part de l’alineació l’equip en un percentatge del 50% de la temporada o, en el seu defecte, haver estat alineat en el darrer partit de la competició.

Barems paralímpics

Taula 1: Esports individuals paralímpics sense enfrontament eliminatori directe

Competicions

Classificació

Punts

Grup 1 (JJPP)

1r-3r lloc

100

Grup 1 (JJPP)

4t-8è lloc

75

Grup 1 (JJPP)

9è-16è lloc

50

Grup 1 (JJPP)

participació

25

Grup 2 (Món)

1r-3r lloc

100

Grup 2 (Món)

4t-8èlloc

75

Grup 2 (Món)

9è-16è lloc

50

Grup 3 (Món)

participació

25

Grup 3 (Europa)

1r-3r lloc

75

Grup 3 (Europa)

4t-8è lloc

50

Grup 3 (Europa)

9è-16è lloc

25

Grup 3 (Europa)

participació

10

Taula 2: Esports paralímpics col·lectius, de combat i d’enfrontament directe

Competicions

Classificació

Punts

Grup 1 (JJPP)

1r-3r lloc

100

Grup 1 (JJPP)

4t lloc

75

Grup 1 (JJPP)

5è-8è lloc

50

Grup 1 (JJPP)

participació

25

Grup 2 (Món)

1r-3r lloc

100

Grup 2 (Món)

4t lloc

75

Grup 2 (Món)

5è-8è lloc

50

Grup 2 (Món)

participació

25

Grup 3 (Europa)

1r-3r lloc

75

Grup 3 (Europa)

4t lloc

50

Grup 3 (Europa)

5è-8è lloc

25

Grup 3 (Europa)

participació

10

(02.326.106)

 

Amunt