Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 27/11/1987

 • Número de control 87329038

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Dades del DOGC
 • Número 925

 • Data 09/12/1987

 • Pàgina 4341

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE de 27 de novembre de 1987, de convocatòria de proves selectives per a la cobertura de cinquanta places d'Agents Rurals, com a personal interí, al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.


                               
                               
                               
   Vistos la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció 
 Pública de l'Administració de la Generalitat i el Decret 
 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de 
 personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; 
   En ús de les atribucions que em són conferides,     
                               
 Ordeno:                           
                               
 Article 1                          
   Es convoquen proves selectives per a la cobertura amb 
 personal interí de cinquanta places d'Agents Rurals.
                               
 Article 2                          
   La  distribució  territorial  i adscripció de les 
 esmentades places és la següent:              
  Secció del Medi Natural dels Serveis Territorials de 
 Barcelona: 14 places.
  Secció del Medi Natural dels Serveis Territorials de 
 Girona: 9 places.
  Secció del Medi Natual dels Serveis Territorials de 
 Lleida: 18 places.
  Secció del Medi Natural dels Serveis Territorials de 
 Tarragona: 9 places.
   El nombre d'aspirants que se seleccioni no superarà el 
 total de places convocades, incrementat, si s'escau, amb 
 les vacants que es produeixin en el transcurs del procés de 
 selecció d'aquesta convocatòria.
                               
 Article 3                          
   S'aproven les bases d'acord amb les quals es regirà 
 aquesta convocatòria.
                               
 Article 4                          
   Les bases i els altres documents referents a la 
 convocatòria seran exposades als taulers d'anuncis dels 
 llocs següents:                       
  Secretaria  General  del  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. 
  Direcció General de Política Forestal, c. Còrsega, 329, 
 5è, 08037 Barcelona.
  Serveis  Territorials  del  Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca:                     
 C. Sabino Arana, 22-24, 08028 Barcelona.
 Av. Sant Francesc, 29, 17001 Girona.
 C. Camp de Mart, 35, 25004 Lleida.
 Av. Catalunya, 50, 43002 Tarragona.
                               
 Article 5                          
   Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants 
 han de complir els requisits següents:           
  a) Ésser ciutadà espanyol.
  b) Haver complert 21 anys abans del termini de presentació 
 d'instàncies i no excedir dels 31 anys abans del termini de 
 presentació d'instàncies.
  c) Posseir qualsevol de les titulacions següents:     
 Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau o 
 equivalent.
  d) Posseir els permisos de conduir A-2 i B-1.
  e)  No estar inhabilitat per sentència ferma per a 
 l'exercici de les funcions públiques ni haver  estat 
 separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de 
 qualsevol Administració Pública.
  f) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi 
 d'exercir normalment les funcions.
  g) Els homes hauran d'estar lliures del Servei Militar.
  h) L'alçada no ha de ser inferior a 1'65 m per a les dones 
 i 1'70 m per als homes.
                               
 Article 6                          
   Les  sol·licituds  per  prendre  part  en aquesta 
 convocatòria hauran de tenir entrada al Registre General 
 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o als 
 altres llocs esmentats a l'article 4, o per qualsevol dels 
 mitjans establerts a l'article 66 de la Llei de Procediment 
 Administratiu  dins el termini dels 20 dies naturals 
 següents a la data de publicació d'aquesta Ordre al Diari 
 Oficial de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Barcelona, 27 de novembre de 1987              
                               
 Josep Miró i Ardèvol                    
 Conseller d'Agricultura,                  
 Ramaderia i Pesca                      
                               
Amunt