Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Llei

 • Data del document 30/03/1988

 • Número del document 006/1988

 • Número de control 88104040

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 978

 • Data 15/04/1988

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 1532

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, 
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                             
                               
  Les particularitats de la silvicultura a Catalunya fan 
 aconsellable l'exercici de les competències que, en el marc 
 del que disposen els articles 148 i 149 de la Constitució 
 Espanyola, reconeix a la Generalitat l'article 9.10 de 
 l'Estatut d'Autonomia, a fi que, bo i respectant  la 
 legislació bàsica de l'Estat, aquest important sector agrari 
 es  beneficiï  d'una  regulació  adient  amb  la seva 
 especificitat en el territori català. Amb aquesta finalitat, 
 la nova legislació autonòmica atén diversos àmbits normatius 
 sobre els quals ha semblat oportú dictar normes específiques 
 per a una millor ordenació  dels  terrenys  forestals 
 mitjançant criteris apropats a la realitat forestal catalana 
 i a la seva problemàtica actual, no solament en els aspectes 
 econòmics i productius, sinó també en els conservadors i 
 socials.
                               
  En la Llei que ara s'aprova, té una importància particular 
 el Títol II, relatiu a la política forestal, el qual 
 estableix els eixos que en determinen les línies fonamentals 
 i els instruments de realització pràctica. Cal destacar, en 
 aquest sentit, a més de la significació que tenen els Plans 
 que s'hi estableixen per desenvolupar la política forestal 
 de la Generalitat, la  transcendència  que,  quant  a 
 l'efectivitat d'aquesta política, es concedeix a l'ordenació 
 dels terrenys forestals d'utilitat pública i protectors, i 
 també a la reglamentació de la gestió dels  terrenys 
 forestals de propietat privada, la qual es vol promoure 
 i  fomentar  instituint  un  òrgan  desconcentrat  de 
 l'Administració forestal que, amb la deguda participació del 
 sector afectat, exerceixi les funcions que se li atribueixen 
 legalment. Amb aquest nou ens que la Llei crea, es vol, 
 d'una banda, incrementar la presència dels interessats en 
 l'adopció de les decisions que els poden afectar i, de 
 l'altra, apropar la nostra legislació a d'altres d'europees 
 que s'inspiren en la idea de l'eficàcia d'una confiada 
 col·laboració entre  l'Administració  i  els  operadors 
 econòmics i socials del sector forestal, de la qual es poden 
 esperar resultats profitosos a Catalunya.
                               
  El Títol III de la Llei, que es refereix a la conservació 
 dels terrenys forestals, conté, a més de les disposicions 
 generals corresponents en aquesta matèria i de les mesures 
 que es consideren com a més adequades per a l'execució 
 d'aquestes, una àmplia normativa sobre la prevenció de 
 plagues i d'incendis  forestals  i  una  reglamentació 
 innovadora sobre les zones forestals que,  per  llurs 
 característiques o circumstàncies, requereixen una actuació 
 urgent de l'Administració per a assegurar-ne la conservació 
 i la restauració. Pel que fa a la prevenció d'incendis 
 forestals, hom ha cregut oportú aprofitar la formulació 
 d'aquest text legal per a reglamentar les Agrupacions de 
 Defensa Forestal, a les quals es reconeix personalitat 
 jurídica plena per a facilitar la tasca important que, 
 en  col·laboració  amb  l'Administració  autonòmica, 
 l'Administració local i els particulars, hom els atribueix 
 en aquest àmbit normatiu de la Llei. D'altra banda, amb la 
 introducció de la figura de la Zona d'Actuació Urgent en el 
 nostre dret forestal, es pretén, amb unes previsions legals 
 que semblen mesurades i oportunes, restaurar els terrenys 
 forestals en perill de degradació i fins i  tot  de 
 desaparició, concedint a l'Administració forestal, amb les 
 garanties degudes, la possibilitat de decidir i, si s'escau, 
 executar les mesures necessàries per a evitar aquells 
 riscs.
                               
  Una part important de  la  Llei  es  refereix  als 
 aprofitaments forestals, als quals es dedica el Títol IV de 
 la nova disposició. En aquest àmbit normatiu, que s'inspira 
 en el principi de conservació i millora de les masses 
 forestals, es dedica una atenció especial als aprofitaments 
 de fustes, llenyes i escorces, per tal com són aquests 
 -d'altra banda, els més importants econòmicament- els que 
 poden afectar més directament l'efectivitat dels  dits 
 principis.  Cal significar que, pel que fa a aquests 
 aprofitaments, la normativa que s'estableix diferencia entre 
 els aprofitaments a realitzar damunt terrenys forestals que 
 disposen de Plans dasocràtics de gestió i els que es poden 
 realitzar sobre els terrenys que no en disposen, tenint en 
 compte que la redacció dels dits Plans -que, d'altra banda, 
 hom vol promoure amb aquesta Llei- i llur correcta execució 
 es consideren com uns instruments particularment eficaços 
 per a dur a terme la política forestal que, en aplicació 
 dels preceptes legals, estableix l'Administració.
                               
  La millora tècnica de la producció forestal és objecte 
 d'atenció en el Títol V de la Llei, el qual, en aquest àmbit 
 normatiu, es refereix a les mesures de foment més adequades 
 i assenyala els beneficis que es poden concedir  per 
 aconseguir  aquesta  millora;  així  mateix,  fixa les 
 característiques que han de reunir les empreses d'explotació 
 forestal, sense  oblidar  l'important  aspecte  de  la 
 investigació i de la formació professional en matèria 
 forestal. Cal remarcar, en aquest apartat, que la Llei ha 
 volgut institucionalitzar la Taula Intersectorial Forestal 
 atribuint-li, com a òrgan d'àmplia representació, tasques 
 ben significatives quant a la participació en l'elaboració 
 de la política forestal i quant a la promoció de la millora 
 tècnica de la producció forestal i de la comercialització i 
 la transformació industrial d'aquesta.
                               
  El Títol VI de la Llei  conté  disposicions  sobre 
 infraccions i sancions, tal com és habitual en textos 
 legislatius com aquests que es clouen, en general, a part de 
 les disposicions addicionals,  transitòries  i  finals, 
 dedicant llur atenció a aquest àmbit normatiu. Cal precisar, 
 però, que si una llei d'aquesta mena no es pot estalviar de 
 dictar  alguns  preceptes  tendents  a  assegurar-ne 
 específicament l'efectivitat, en l'esperit de la disposició 
 legal que ara s'aprova, compta, sobretot, el desig de 
 promoure l'activitat forestal a Catalunya, i que és en 
 aquest sentit que es preveuen, com es manifesta al llarg de 
 tot l'articulat de la Llei, múltiples mesures, en la creença 
 i en la consideració que, en matèria  forestal,  les 
 actuacions administratives de foment són, si més no, tan 
 importants com les de policia.
                               
 Títol I                           
 Disposicions Generals                    
                               
 Capítol I                          
 Finalitat i àmbit d'aplicació                
                               
 Article 1                          
 1.1 Aquesta Llei té per finalitat establir l'ordenament dels 
 terrenys  forestals  de  Catalunya per assegurar-ne la 
 conservació i garantir la producció de primeres matèries, 
 aprofitar adequadament els recursos naturals renovables i 
 mantenir les condicions que permeten un ús recreatiu i 
 cultural d'aquests terrenys.
 1.2 Són objectius d'aquesta Llei:              
  a) Promoure i millorar de manera sostinguda la funció 
 sòcio-econòmica de les masses forestals, fent-la compatible 
 amb la protecció del medi físic.
  b) Evitar la disminució de la superfície forestal existent 
 i afavorir-ne l'ampliació per a aturar el desenvolupament de 
 processos d'erosió, garantir l'assentament hidrològic dels 
 terrenys de muntanya i reduir els dèficits existents en 
 recursos forestals.
  c) Promoure una silvicultura adequada i les activitats de 
 primera transformació dels productes del bosc fomentant la 
 creació local d'ocupació, principalment en les comarques de 
 muntanya i en les zones de vocació forestal, i millorar la 
 rendibilitat de les masses boscoses.
  d) Millorar la gestió dels aprofitaments silvo-pastorals 
 mitjançant accions d'assessorament, suport i tutela de 
 l'Administració forestal.
  e) Introduir criteris de manteniment i d'increment de les 
 àrees forestals existents en l'ordenació territorial, en el 
 planejament urbanístic i en la política  d'estructures 
 agràries.
  f) Fomentar la col·laboració de les administracions locals 
 en la protecció dels terrenys forestals de llur territori.
  g) Fomentar l'associacionisme i la col·laboració entre els 
 sectors implicats en la producció, la transformació i la 
 comercialització dels recursos forestals.
  h) Promoure la investigació i l'experimentació forestals i 
 la  formació  dels  productors  o gestors d'activitats 
 forestals.
                               
 Article 2                          
 2.1 D'acord amb aquesta Llei, són terrenys forestals o 
 forests:                           
  a) Els sòls rústics poblats  d'espècies  arbòries  o 
 arbustives, de matolls i d'herbes.
  b) Els erms situats en els límits dels boscos que siguin 
 necessaris per a la protecció d'aquests.
  c) Els erms que,  per llurs característiques, siguin 
 adequats per a l'aforestació o la reforestació.
 2.2 Es consideren també com a terrenys forestals els prats 
 de regeneració natural, els aiguamolls, els rasos poblats 
 anteriorment  i  transformats  sense  l'autorització 
 corresponent i les pistes i camins forestals.
 2.3 Es consideren com a terrenys forestals temporals, amb 
 una durada mínima del torn de l'espècie, els terrenys 
 agrícoles que circumstancialment són objecte d'explotació 
 forestal amb espècies de creixement ràpid.
                               
 Article 3                          
 3.1 D'acord amb aquesta Llei, no tenen la consideració de 
 terreny forestal:                      
  a) Els sòls qualificats legalment com a urbans o com a 
 urbanitzables programats.
  b) Les superfícies poblades d'arbres isolats  o  de 
 plantacions lineals.
  c) Les  superfícies  destinades  al  conreu  d'arbres 
 ornamentals.
 3.2 Les exclusions a què es refereix l'apartat 1 són sens 
 perjudici de les facultats que, d'acord amb la legislació 
 vigent, pertoquen a l'Administració forestal en relació amb 
 la conservació de la natura, la protecció del medi i del 
 paisatge i la conservació d'arbres monumentals.
                               
 Article 4                          
 4.1 Per raó de llur pertinença, els terrenys forestals poden 
 ésser de propietat pública o de propietat privada.
 4.2 Són terrenys forestals de propietat pública els que 
 pertanyen al patrimoni de l'Estat, al de la Generalitat, al 
 de les entitats locals i al de les altres entitats de dret 
 públic.
 4.3 Els  terrenys  forestals comunals o assimilats per 
 tradició es regulen per les disposicions que aquesta Llei 
 estableix per als terrenys forestals de propietat pública.
 4.4 Són terrenys forestals de propietat privada els que 
 pertanyen a persones físiques o jurídiques de dret privat, 
 sigui individualment o sigui en règim de copropietat.    
                               
 Capítol II                          
 De les competències de les administracions públiques en 
 matèria forestal                       
                               
 Article 5                          
 5.1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca té les 
 competències que li són assignades per aquesta Llei i les 
 que li pertoquen en aplicació de les altres lleis i 
 disposicions que afecten els terrenys forestals i  la 
 vegetació forestal.
 5.2 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha 
 d'emetre informe, preceptivament, sobre totes les actuacions 
 en obres o en  infrastructures  gestionades  per  les 
 administracions públiques que afecten substancialment els 
 terrenys forestals.
 5.3 Les  autoritats,  els  òrgans  i  els  serveis de 
 l'Administració, en l'exercici de llurs competències, han de 
 vetllar pel compliment dels objectius d'aquesta Llei.
                               
                               
 Títol II                           
 De la política forestal                   
                               
 Capítol I                          
 Dels Plans de Desenvolupament Forestal            
                               
 Article 6                          
 6.1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha 
 d'elaborar Plans de Desenvolupament Forestal per realitzar 
 la política forestal d'acord amb els criteris establerts per 
 l'article 1.1.
 6.2 Són Plans de Desenvolupament Forestal:          
  a) El Pla General de Política Forestal.
  b) Els Plans de Producció Forestal.
                               
 Article 7                          
 7.1 Amb la finalitat de realitzar una política forestal 
 integral, el Pla General de Política Forestal ha  de 
 classificar els terrenys forestals i determinar-ne l'ús.
 7.2 El Pla General de Política Forestal ha de contenir:   
  a) La  determinació  i  l'assenyalament de les zones 
 susceptibles d'ésser declarades de repoblació obligatòria, 
 de perill d'incendis o d'altres classificacions especials 
 fonamentades en la utilitat pública i l'interès social.
  b) Els mètodes, les directrius i els programes per a la 
 recerca, la formació i la divulgació  forestals,  amb 
 especificació dels resultats a assolir.
  c) Les directrius per a fomentar i millorar la producció 
 forestal i la indústria de transformació.
  d) Les estratègies generals per a conservar el patrimoni 
 natural i l'ús social i recreatiu dels terrenys forestals.
  e) Els esquemes generals de compatibilitat  entre la 
 silvicultura i la producció agro-pecuària, principalment pel 
 que fa a la repoblació dels terrenys agrícoles marginals i 
 al  desenvolupament  de  l'activitat  forestal  en les 
 explotacions agrícoles.
  f) Les condicions per a fixar i revisar la unitat mínima 
 de producció forestal i les èpoques de tallada.
 7.3 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha 
 d'elaborar el Pla General de Política Forestal i, després 
 d'haver-ne consultat la idoneïtat amb altres Departaments, 
 amb el Centre de la Propietat Forestal i amb les entitats i 
 els organismes implicats, l'ha d'elevar al Consell Executiu 
 per a ésser aprovat.
 7.4 El Pla General de Política Forestal té una vigència 
 màxima de deu anys i pot ésser revisat o modificat pel 
 Consell Executiu a proposta del Conseller d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca, d'acord amb els procediments establerts 
 per l'apartat 3.
                               
 Article 8                          
  El Departament d'Agricultura, Ramaderia i  Pesca  ha 
 d'elaborar l'Inventari Forestal de Catalunya, com a base 
 ecològica i econòmica per a la redacció del Pla General de 
 Política Forestal, el qual ha de comprendre els blocs 
 d'informació següents:                    
  a) Un inventari estadístic, descriptiu i sintètic referent 
 a superfícies, existències i creixements.
  b) Un inventari analític i explicatiu que permeti conèixer 
 les correlacions existents entre la producció d'una massa 
 arbrada  i  les  seves característiques qualitatives i 
 quantitatives i els factors del medi natural, a fi de 
 facilitar l'establiment d'instruments de  planejament i 
 ordenació.
  c) Un inventari de terrenys denudats susceptibles d'ésser 
 regenerats o reforestats i un inventari  de  terrenys 
 forestals degradats susceptibles de millora.
                               
 Article 9                          
 9.1 Els Plans de Producció Forestal determinen les línies 
 generals bàsiques per millorar la gestió dels boscos i les 
 pastures, d'acord amb el que estableix el Pla General de 
 Política Forestal.
 9.2. El contingut dels Plans damunt dits s'ha de tenir en 
 compte en la redacció de Projectes d'Ordenació i de Plan 
 Tècnics de Gestió i Millora Forestals.
                               
 Article 10                          
 10.1 El  Departament  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
 d'acord amb criteris silvícoles, ha de determinar l'àmbit 
 territorial dels Plans de Producció Forestal, establint un 
 ordre de prioritats per redactar-los.
 10.2 Els Plans de Producció Forestal han d'ésser aprovats 
 mitjançant Ordre del Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca.
                               
 Capítol II                          
 Dels terrenys forestals d'utilitat pública i dels terrenys 
 protectors                          
                               
 Article 11                          
 11.1 Els terrenys forestals de propietat pública o privada 
 que han d'ésser conservats i millorats per llur influència 
 hidrològico-forestal  poden  ésser  declarats d'utilitat 
 pública o protectors mitjançant expedient previ instruït per 
 l'Administració forestal d'ofici o a instància de l'entitat 
 o la persona física o jurídica propietàries. En tots els 
 casos han d'ésser escoltats els titulars dels terrenys o 
 llurs representants i els ajuntaments i consells comarcals 
 on radiquen les finques objecte de la declaració.
 11.2 El procediment establert per l'apartat 1 s'ha de seguir 
 també per a llevar-los la qualificació d'utilitat pública o 
 protectors.
 11.3 Els terrenys forestals declarats d'utilitat pública 
 s'han d'inscriure en el Catàleg de Forests d'Utilitat 
 Pública de Catalunya, les característiques del qual s'han de 
 determinar per reglament.
 11.4 Els  terrenys forestals declarats protectors s'han 
 d'inscriure en el Catàleg de Forests  Protectores  de 
 Catalunya, les característiques del qual s'han de determinar 
 per reglament.
                               
 Article 12                          
 12.1 Els terrenys forestals inclosos en el Catàleg de 
 Forests d'Utilitat Pública s'agrupen, d'acord amb aquesta 
 Llei, en:                          
  a) Terrenys forestals de titularitat pública situats a les 
 capçaleres  de les xarxes hidrogràfiques i amb masses 
 forestals arbrades.
  b) Terrenys forestals de titularitat  pública situats a 
 les ribes de rius, rieres i torrents.
  c) Terrenys forestals de titularitat pública pròxims a 
 poblacions la funció dels quals respon a criteris d'esbarjo 
 i de protecció del paisatge.
 12.2 La classificació dels terrenys forestals establerta per 
 l'apartat 1 pretén:                     
  a) Pel que fa als terrenys compresos en l'apartat 1.a), 
 protegir el terreny de l'erosió i  obtenir  productes 
 forestals de qualitat.
  b) Pel que fa als terrenys compresos en l'apartat 1.b), 
 fer compatible la protecció del terreny amb la producció 
 agrícola i forestal.
  c) Pel que fa als terrenys compresos en l'apartat 1.c), 
 conservar el terreny i contribuir al foment del lleure en 
 contacte amb la natura.
                               
 Article 13                          
 13.1 Els  Catàlegs  de  Forests  d'Utilitat  Pública i 
 Protectores han de fer constar les servituds i els altres 
 drets reals que graven els terrenys forestals que hi són 
 inscrits.
 13.2 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot 
 autoritzar la concessió de servituds i de drets d'ocupació 
 sobre els terrenys forestals inscrits en els Catàlegs, si 
 són compatibles amb el caràcter d'utilitat pública  o 
 protector d'aquells. Els drets d'ocupació atorgats ho són 
 sempre per un temps determinat.
 13.3 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot 
 declarar, mitjançant resolució motivada, la incompatibilitat 
 de servituds i drets d'ocupació amb el caràcter d'utilitat 
 pública o protector dels terrenys forestals inscrits en els 
 catàlegs, amb indemnització prèvia dels  titulars.  La 
 declaració pot donar lloc a l'extinció dels drets damunt 
 dits.
 13.4 Els ingressos derivats de la constitució de servituds o 
 de l'atorgament de drets d'ocupació tenen la consideració 
 d'aprofitaments als efectes econòmics de la gestió dels 
 terrenys forestals de propietat pública.
                               
 Article 14                          
 14.1 Per a la gestió correcta dels terrenys forestals 
 declarats d'utilitat pública o protectors s'han de redactar 
 els Projectes d'Ordenació o els Plans Tècnics de Gestió i 
 Millora Forestals corresponents.
 14.2 Els  propietaris dels terrenys forestals declarats 
 d'utilitat pública o protectors disposen del termini d'un 
 any, a comptar des de la data d'entrada en vigor de l'Ordre 
 de declaració, per a presentar el Projecte o el Pla 
 corresponent a les oficines territorials de l'Administració 
 forestal. L'aprovació del Pla correspon a l'Administració 
 forestal, la qual ha de resoldre l'expedient en el termini 
 de tres mesos.
 14.3 Si el titular del terreny no redacta aquest Projecte o 
 Pla en el termini fixat per l'apartat 2, l'Administració 
 forestal l'ha de fer d'ofici.
                               
 Article 15                          
 15.1 La gestió dels terrenys forestals d'utilitat pública o 
 protectors correspon als titulars d'aquests, els quals 
 gaudeixen dels ajuts preferents establerts pel Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i dels beneficis fiscals 
 que hom determini. L'Administració forestal exerceix el 
 control de la gestió realitzada  pels  titulars  dels 
 terrenys.
 15.2 L'Administració forestal ha de gestionar els terrenys 
 forestals declarats d'utilitat pública o protectors si així 
 s'acorda  entre el titular i l'Administració forestal, 
 mitjançant el conveni de gestió corresponent, el qual ha de 
 determinar les obligacions de cada part i la reinversió dels 
 ingressos.
 15.3 L'Administració forestal es pot irrogar la gestió dels 
 terrenys si llurs titulars no compleixen les previsions 
 establertes pels Plans que detalla l'article 13.
                               
 Capítol III                         
 Dels terrenys forestals de propietat privada         
                               
 Article 16                          
  La gestió dels terrenys forestals de propietat privada 
 correspon als titulars d'aquests en les condicions que 
 estableix aquesta Llei.
                               
 Article 17                          
 17.1 Es crea, com a òrgan desconcentrat del Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Centre de la Propietat 
 Forestal, amb la finalitat d'ordenar la producció forestal i 
 promoure la conservació i la millora dels boscos i les 
 pastures de propietat privada.
 17.2 El  Consell  Executiu  ha  de fixar les funcions 
 desconcentrades que ha d'exercir el Centre de la Propietat 
 Forestal i el règim de funcionament d'aquest. Així mateix, 
 ha de regular la participació que han de tenir  les 
 organitzacions professionals en les activitats del Centre.
                               
 Article 18                          
 18.1 Integren  el Centre de la Propietat Forestal els 
 titulars dels terrenys forestals de propietat privada o les 
 agrupacions d'aquests que tenen  aprovat  un  Projecte 
 d'Ordenació o un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestals i 
 ho han sol·licitat expressament. En formen part també 
 representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca i del d'Economia i Finances.
 18.2 El Centre té com a òrgans de govern l'Assemblea, el 
 Consell d'Administració, el President i el Director-gerent.
 18.3 L'Assemblea del Centre de la Propietat Forestal està 
 formada  pels  propietaris  i  per les agrupacions de 
 propietaris que compleixen les condicions establertes per 
 l'apartat 1 i designa, entre els seus membres, el President 
 i els representants de la propietat que han de formar part 
 del Consell d'Administració.
 18.4 El President, el Director-gerent, els representants de 
 la propietat, els representants dels Departaments de la 
 Generalitat i els de les organitzacions professionals són 
 nomenats per Ordre del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca.
 18.5 La participació de les organitzacions professionals en 
 el Consell d'Administració del Centre de la Propietat 
 Forestal ha d'ésser, com a màxim, un terç del total de 
 representants.
                               
 Article 19                          
  El Centre de la Propietat Forestal té les funcions 
 següents:                          
  a) Participar en l'elaboració dels Plans de Producció 
 Forestal.
  b) Prestar suport tècnic i econòmic per a l'elaboració 
 dels Projectes d'Ordenació i dels Plans Tècnics de Gestió i 
 Millora Forestals, i també vetllar-ne l'execució.
  c) Promoure la constitució d'associacions i agrupacions 
 forestals i d'entitats de cooperació entre els titulars dels 
 terrenys forestals de propietat privada per a facilitar 
 l'administració dels boscos i la comercialització de llurs 
 productes.
  d) Divulgar mètodes de silvicultura racional per a la 
 producció i la conservació dels terrenys forestals.
                               
                               
 Títol III                          
 De la conservació i la millora dels terrenys forestals    
                               
 Capítol I                          
 De les disposicions i les mesures de caràcter general    
                               
 Article 20                          
  L'ús dels terrenys  forestals  ha  de  garantir  la 
 disponibilitat futura dels recursos naturals renovables i la 
 conservació dinàmica del medi forestal.
                               
 Article 21                          
 21.1 Per  tal  d'evitar un fraccionament excessiu dels 
 terrenys forestals, el Consell Executiu ha de fixar, a 
 proposta del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i 
 d'acord amb les disposicions del Pla General de Producció 
 Forestal, la superfície de la unitat mínima forestal, segons 
 les condicions i les característiques de cada comarca. 
 L'extensió de la unitat mínima forestal ha d'ésser suficient 
 perquè s'hi pugui desenvolupar racionalment l'explotació 
 forestal.
 21.2 Les finques forestals d'extensió igual o inferior a les 
 mínimes establertes tenen la consideració d'indivisibles. La 
 divisió o segregació d'un terreny forestal només pot ésser 
 vàlida si no dóna lloc a parcel·les d'extensió inferior a la 
 unitat mínima de producció forestal.
 21.3 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha de 
 fomentar l'agrupació de finques forestals amb la finalitat 
 d'aconseguir les unitats mínimes forestals i evitar, en 
 general, el fraccionament de les existents.
                               
 Article 22                          
 22.1 Els terrenys forestals no afectats pels processos de 
 consolidació i d'expansió d'estructures urbanes preexistents 
 i que no formen part d'una explotació agrària han d'ésser 
 qualificats pels instruments de planejament urbanístic com a 
 sòl no urbanitzable.
 22.2 Els terrenys forestals declarats d'utilitat pública o 
 protectors han d'ésser qualificats pels instruments de 
 planejament urbanístic com a sòl no urbanitzable d'especial 
 protecció.
 22.3 Els  instruments de planejament urbanístic han de 
 procurar les compensacions necessàries per a evitar la 
 disminució dels terrenys forestals existents en llur àmbit 
 d'aplicació.
 22.4 Els  instruments  urbanístics  i  les revisions o 
 modificacions d'aquests requereixen, abans de llur aprovació 
 provisional,  un  informe  preceptiu de l'Administració 
 forestal pel que fa a la delimitació, la qualificació i la 
 regulació normativa dels terrenys forestals, i també pel que 
 fa a les compensacions establertes per l'apartat 3.
 22.5 Hom pot autoritzar edificacions vinculades a usos 
 agraris i, excepcionalment, noves edificacions unifamiliars 
 aïllades en terrenys forestals, si es compleixen  les 
 condicions següents:                     
  a) Que l'edificació es faci en una parcel·la coincident, 
 com a mínim, amb la unitat mínima de producció forestal de 
 la comarca.
  b) Que  no  es produeixi un impacte ecològic en la 
 construcció  ni   en  les  obres  d'infrastructura 
 complementària.
                               
 Article 23                          
 23.1 En els terrenys forestals no catalogats es pot permetre 
 la rompuda  de terrenys forestals per a l'establiment 
 d'activitats agro-pecuàries si es tracta de terrenys aptes 
 tècnicament i econòmicament per a un aprofitament d'aquesta 
 naturalesa.
 23.2 Per a la rompuda dels terrenys forestals expressats per 
 l'apartat 1, cal l'autorització de l'Administració forestal, 
 la qual ha de tramitar l'expedient, amb l'informe previ de 
 les entitats locals amb competències urbanístiques sobre 
 l'àrea d'actuació.
                               
 Article 24                          
 24.1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot 
 adquirir, mitjançant compra-venda, permuta o expropiació, 
 terrenys forestals de propietat privada o els drets que 
 sobre aquests hi pugui haver, a fi de contribuir  a 
 l'acompliment dels objectius d'aquesta Llei.
 24.2 Correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca d'exercir els drets de tempteig i de retracte sobre 
 els terrenys forestals d'extensió superior a les  250 
 hectàrees que  es venguin a un comprador diferent de 
 l'Administració pública.
 24.3 Per facilitar el compliment de l'apartat 2, el venedor 
 d'un terreny forestal de les condicions prefixades ha de 
 comunicar per escrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia 
 i Pesca la intenció de vendre, el preu del terreny i les 
 condicions de venda.
 24.4 Dins els trenta dies següents al de la comunicació, el 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot fer ús del 
 tempteig pagant el preu fixat en les condicions estipulades. 
 Altrament, el propietari pot portar a terme la compra-venda 
 privada.
 24.5 Si s'efectua la venda sense la comunicació prèvia per 
 escrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
 aquest pot exercir l'acció de retracte en el termini d'un 
 any a comptar des de la data d'inscripció de l'alienació en 
 el Registre de la Propietat.
 24.6 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca gaudeix 
 del mateix dret de tempteig i de retracte sobre les vendes 
 quen tenen per objecte alienar parts segregades de finques 
 forestals d'extensió superior a les 250 hectàrees.
                               
 Article 25                          
 25.1 Correspon a l'Administració forestal, dins el marc de  
 la legislació aplicable, la restauració hidrològico-forestal 
 a Catalunya, mitjançant els treballs que siguin necessaris, 
 particularment els de correcció de torrents, rieres i 
 rambles, els de contenció d'allaus, els de fixació de dunes 
 i, en general, els destinats al manteniment i a la defensa 
 del sòl contra l'erosió.
 25.2 L'Administració forestal pot vedar temporalment el 
 pasturatge en els indrets que calgui per a assegurar l'èxit 
 de la reforestació o de la regeneració naturals. Igualment 
 pot limitar els aprofitaments ramaders sobre  terrenys 
 erosionables, si han produït degradació del sòl o de la capa 
 vegetal.
                               
 Article 26                          
 26.1 L'Administració forestal ha de desenvolupar i fomentar 
 la reforestació i la regeneració dels terrenys forestals i 
 dels vessants amb feixes o bancals construïts de fa temps 
 que han deixat d'ésser utilitzats com a espais agrícoles.
 26.2 Amb aquesta finalitat, l'Administració forestal pot 
 establir consorcis o altres convenis administratius amb els 
 propietaris de terrenys forestals.
                               
 Article 27                          
  Els programes de reforestació, tant si són realitzats per 
 l'Administració com si ho són pels  propietaris  dels 
 terrenys, han de tenir en compte les característiques 
 d'adaptació de les espècies forestals i llur incidència en 
 la conservació del sòl.
                               
 Article 28                          
 28.1 Per a assegurar la persistència i la producció de les 
 suredes, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot 
 determinar un règim especial per a les que ho requereixen.
 28.2 Les  finques  forestals situades en àrees sureres 
 sotmeses a règim especial han de tenir un Pla tècnic que 
 reculli les condicions d'explotació que s'estableixin per 
 reglament.
                               
 Capítol II                          
 De la prevenció de plagues i incendis forestals       
                               
 Article 29                          
 29.1 La prevenció de les plagues forestals i la lluita 
 contra aquestes corresponen al Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca.
 29.2 Els titulars dels terrenys arbrats afectats per plagues 
 forestals  han de comunicar per escrit aquest fet al 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
                               
 Article 30                          
 30.1 Les   actuacions   indicades  pel   Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a l'extinció de les 
 plagues forestals han d'ésser dutes a terme:         
  a) Pels titulars dels terrenys afectats, els quals han de 
 gaudir, per a l'exercici d'aquestes actuacions, dels ajuts 
 establerts amb caràcter general.
  b) Subsidiàriament,  pel  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca. En aquest cas, les despeses són a càrrec 
 dels titulars dels terrenys, sens perjudici de l'aplicació 
 dels ajuts damunt dits.
 30.2 En  tots  els  casos,  l'assistència  tècnica del 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és gratuïta.
 30.3 Les intervencions amb plaguicides fetes a gran escala 
 en les àrees forestals han d'ésser autoritzades prèviament 
 pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
                               
 Article 31                          
  El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca  pot 
 establir convenis amb entitats públiques i privades per a 
 l'execució de treballs de prevenció i extinció de plagues 
 forestals. Pot també atorgar  ajuts  per  a  aquestes 
 activitats, en forma d'assessorament, de préstecs o de 
 subvencions, a aquestes entitats i als titulars  dels 
 terrenys forestals arbrats que ho demanin.
                               
 Article 32                          
 32.1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha de 
 fer el seguiment dels efectes que pot produir en els 
 ecosistemes l'anomenada "pluja àcida". Amb aquesta finalitat 
 ha d'elaborar els informes necessaris i ha d'establir les 
 mesures convenients per a controlar-la.
 32.2 Per a la detecció de la pluja àcida i la lluita contra 
 els seus efectes en els terrenys forestals el Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot establir convenis 
 similars als previstos per l'article 31.
                               
 Article 33                          
  Correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
 la planificació, la coordinació i l'execució de les mesures 
 i les accions que es realitzin per a la prevenció d'incendis 
 forestals, en col·laboració amb els altres Departaments de 
 l'Administració, les entitats locals, les Agrupacions de 
 Defensa Forestal i els particulars.
                               
 Article 34                          
  Amb la finalitat d'actuar coordinadament en la prevenció 
 dels incendis forestals es poden constituir Agrupacions de 
 Defensa Forestal, d'acord amb el que estableix aquesta Llei 
 i les disposicions que la desenvolupen.
                               
 Article 35                          
  Les Agrupacions de Defensa Forestal tenen personalitat 
 jurídica i plena capacitat d'obrar.
                               
 Article 36                          
 36.1 Es crea, en el Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca, el Registre d'Agrupacions de Defensa Forestal.
 36.2 Les Agrupacions de Defensa Forestal s'han d'inscriure 
 en el Registre que estableix l'apartat 1.
                               
 Article 37                          
  Poden formar part de les Agrupacions de Defensa Forestal, 
 els titulars de terrenys  forestals,  les  agrupacions 
 d'aquests, els ajuntaments, les associacions que tenen per 
 finalitat la protecció de la natura i les organitzacions 
 professionals agràries, d'acord amb el que s'estableixi per 
 reglament.
                               
 Article 38                          
  Les Agrupacions de Defensa Forestal tenen prioritat en la 
 concessió dels ajuts establerts  per la Generalitat en 
 matèria forestal.
                               
 Article 39                          
 39.1 El Consell Executiu pot declarar per decret zones d'alt 
 risc  d'incendi  forestal,  a proposta del Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
 39.2 La declaració ha de tenir una vigència mínima d'un 
 any.
                               
 Article 40                          
 40.1 Les entitats locals situades en zones d'alt risc 
 d'incendis forestals han de disposar d'un Pla de Prevenció 
 d'Incendis Forestals per a llur àmbit territorial, el qual 
 ha d'ésser tramès al Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca per a ésser aprovat.
 40.2 Els Plans de Prevenció d'Incendis Forestals han de 
 contenir les mesures operatives i administratives a prendre 
 i els equips i les infrastructures a crear per a defensar-se 
 dels incendis forestals i disminuir-ne el risc.
 40.3 Els  propietaris  dels  terrenys  forestals,  les 
 Agrupacions de Defensa Forestal i les entitats locals de les 
 zones d'alt risc d'incendi forestal tenen l'obligació de 
 prendre les mesures adequades per a prevenir els incendis 
 forestals i han de fer pel seu compte els treballs que els 
 pertoquen en la forma, els terminis i les condicions 
 continguts en el Pla de Prevenció, amb els ajuts tècnics i 
 econòmics establerts per l'Administració.
 40.4 Les  entitats  locals,  dins  l'àmbit  de  llurs 
 competències, poden establir les normes addicionals de 
 prevenció d'incendis per als terrenys forestals del terme 
 municipal de què es tracti.
                               
 Article 41                          
 41.1 Es crea el Fons Forestal de Catalunya, que té la 
 finalitat de reforestar els terrenys afectats pel foc i de 
 realitzar els treballs necessaris de prevenció d'incendis en 
 les finques forestals.
 41.2 El Fons Forestal de Catalunya s'adscriu al Departament 
 d'Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca  i  és  gestionat 
 desconcentradament per l'Administració forestal.
 41.3 Les compensacions que s'estableixin han de beneficiar 
 els propietaris de terrenys forestals, tant si són públics 
 com privats, que es comprometin, per ells mateixos o 
 mitjançant els sistemes de col·laboració amb l'Administració 
 l'Administració forestal, a dur a terme la reforestació dels 
 terrenys afectats pel foc o a  adoptar  les  mesures 
 necessàries de prevenció d'incendis, d'acord amb l'ordenació 
 i el planejament tècnic aprovats  per  l'Administració 
 forestal.
 41.4 La contribució a la creació i al manteniment del Fons 
 Forestal de Catalunya es fixa amb càrrec a les consignacions 
 pressupostàries  que  s'estableixen  anualment  i  s'ha 
 d'incrementar amb les aportacions provinents de les taxes 
 corresponents als aprofitaments forestals i a les sancions 
 en  matèria  forestal  establertes  per l'Administració 
 forestal.
                               
 Capítol III                         
 De les Zones d'Actuació Urgent                
                               
 Article 42                          
 42.1 L'Administració  forestal pot declarar determinades 
 àrees Zones d'Actuació Urgent, amb  la  finalitat  de 
 conservar-les i d'afavorir-ne la restauració.
 42.2 Poden ésser declarades Zones d'Actuació Urgent:     
  a) Els  terrenys  forestals  degradats,  els terrenys 
 erosionats i els que estan en perill manifest de degradació 
 o d'erosió.
  b) Els terrenys forestals incendiats per als quals no és 
 previsible una recuperació natural.
  c) Els terrenys forestals afectats per circumstàncies 
 meteorològiques i climatològiques adverses de  caràcter 
 extraordinari.
  d) Els terrenys forestals afectats greument per plagues o 
 per malalties.
  e) Els terrenys de dunes litorals.
  f) Els terrenys en els quals s'esdevenen freqüentment 
 allaus de neu.
                               
 Article 43                          
 43.1 La declaració de Zona d'Actuació Urgent s'ha de fer per 
 decret del Consell Executiu, a proposta del Conseller 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. L'Administració forestal 
 pot instruir l'expedient d'ofici o a instància de les 
 entitats locals pel que fa a terrenys situats en llur àmbit 
 territorial.
 43.2 En la declaració de Zona d'Actuació Urgent s'ha de 
 delimitar el perímetre de l'àrea afectada i s'han de definir 
 els treballs a realitzar-hi i els terminis d'execució.
 43.3 Els treballs en les Zones d'Actuació Urgent han d'ésser 
 duts a terme pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca, el qual pot delegar en les entitats locals actuacions 
 que s'han de realitzar en llur àmbit territorial, sempre que 
 disposin dels mitjans tècnics i econòmics necessaris.
                               
 Article 44                          
 44.1 La  declaració de Zona d'Actuació Urgent comporta 
 l'inici immediat d'actuacions puntuals que han d'ésser dutes 
 a terme pels titulars dels terrenys afectats. Aquests 
 titulars han de gaudir dels ajuts establerts per reglament.
 44.2 Es poden establir també convenis entre el Departament 
 d'Agricultura,  Ramaderia i Pesca i els titulars dels 
 terrenys per a l'execució de les actuacions damunt dites.
 44.3 Si  els  titulars dels terrenys no realitzen les 
 actuacions necessàries en els terminis assenyalats o no 
 accepten el conveni que els ha proposat el Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, els dits terrenys poden 
 ésser objecte d'expropiació d'ús o,  si  s'escau,  de 
 propietat, d'acord amb la legislació vigent.
                               
 Article 45                          
  Una vegada assolit l'objectiu proposat en la declaració de 
 Zona d'Actuació  Urgent, els terrenys afectats poden ésser 
 retornats al seu estat legal anterior, mitjançant, si 
 s'escau, l'oportuna compensació econòmica a l'Administració 
 actuant.
                               
                               
 Títol IV                           
 Dels aprofitaments forestals                 
                               
 Capítol I                          
 Dels aprofitaments en general                
                               
 Article 46                          
 46.1 Els aprofitaments dels productes forestals s'han de fer 
 segons els principis de persistència, conservació i millora 
 de les masses forestals.
 46.2 Poden ésser objecte d'aprofitament forestal les fustes, 
 les llenyes, les escorces, les pastures, els fruits, les 
 resines, les plantes aromàtiques, les plantes medicinals, 
 els bolets (incloses les tòfones), els productes apícoles i, 
 en general, els altres productes propis dels terrenys 
 forestals.
                               
 Article 47                          
 47.1 L'aprofitament de fustes, llenyes i escorces s'ha de 
 fer segons les disposicions específiques d'aquesta Llei, 
 tant en els terrenys de propietat pública com en els 
 terrenys de propietat privada.
 47.2 L'Administració forestal ha d'impulsar l'estructuració 
 i el planejament dels terrenys forestals d'acord amb els 
 Projectes d'Ordenació i els Plans Tècnics de Gestió i 
 Millora Forestals.
 47.3 Les instruccions generals per a la redacció dels 
 Projectes d'Ordenació i Plans Tècnics de Gestió i Millora 
 Forestal han d'ésser fixades pel Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca.
                               
 Article 48                          
 48.1 L'aprofitament de pastures s'ha de fer tenint cura de 
 no degradar el sòl ni la capa vegetal necessària per a la 
 protecció dels terrenys contra l'erosió.
 48.2 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha de 
 vetllar perquè no disminueixi la superfície total de les 
 pastures a Catalunya ni la qualitat d'aquestes, i ha de 
 fixar, amb aquesta finalitat, les mesures que  siguin 
 necessàries.
                               
 Article 49                          
 49.1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot 
 regular  l'aprofitament  de  fruits,  resines,  plantes 
 aromàtiques,  plantes  medicinals, bolets (incloses les 
 tòfones), productes apícoles i, en general, el d'altres 
 productes propis dels terrenys forestals.
 49.2 Els  aprofitaments  dels  productes assenyalats en 
 l'apartat 1 poden ésser sotmesos a llicència:        
  a) Si poden malmetre l'equilibri de l'ecosistema del bosc 
 o la persistència de les espècies.
  b) Si excedeixen les quantitats fixades pel Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
                               
 Capítol II                          
 De l'aprofitament de fustes, llenyes i escorces       
                               
 Article 50                          
 50.1 L'aprofitament  de  fustes, llenyes i escorces en 
 terrenys forestals de propietat privada que disposen de 
 Projectes d'Ordenació o de Plans Tècnics aprovats d'acord 
 amb el que  especifica  aquesta  Llei  no  necessita 
 autorització: n'hi ha prou amb la comunicació prèvia, per 
 escrit, a l'Administració forestal.
 50.2 Es requereix l'autorització de l'Administració forestal 
 per a tots els aprofitaments de fustes, llenyes i escorces 
 no continguts en els Projectes d'Ordenació o en els Plans 
 Tècnics aprovats.
 50.3 Excepcionalment,  es poden autoritzar aprofitaments 
 forestals no continguts en els programes aprovats, sempre 
 que tinguin com a motiu causes de força major, accidents 
 naturals o incendis forestals.
 50.4 Tanmateix,  per  als  aprofitaments  detallats per 
 l'apartat 3, és suficient la comunicació prèvia establerta 
 per l'apartat 1 si es tracta d'aprofitaments en terrenys 
 forestals temporals.
                               
 Article 51                          
  En els terrenys forestals  que  no  tenen  Projecte 
 d'Ordenació ni Plans Tècnics aprovats, cal l'autorització 
 prèvia del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per 
 a realitzar l'aprofitament de fustes, llenyes i escorces.
                               
 Article 52                          
 52.1 Les autoritzacions d'aprofitaments forestals han de 
 fixar les condicions tècniques que han de regir aquests 
 aprofitaments.
 52.2 Les autoritzacions caduquen al cap d'un any de la 
 concessió de la llicència d'aprofitament.
 52.3 L'Administració forestal pot imposar, als aprofitaments 
 forestals que afecten terrenys o masses forestals amb alguna 
 característica singular, limitacions tendents a assegurar el 
 manteniment  de  les superfícies arbrades, establint a 
 l'efecte les compensacions oportunes.
                               
 Article 53                          
 53.1 L'aprofitament  de  fustes, llenyes i escorces en 
 terrenys forestals de propietat pública ha d'ésser regulat 
 per l'Administració forestal o per les entitats titulars 
 mitjançant Projectes d'Ordenació o Plans Tècnics de Gestió i 
 Millora Forestals aprovats pel Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca.
 53.2 Les entitats locals han de conèixer els Projectes 
 d'Ordenació i els Plans Tècnics redactats d'ofici pel 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca sobre els 
 terrenys forestals de llur propietat i emetre'n informe.
 53.3 Les  entitats  locals han de conèixer i acceptar 
 prèviament l'execució de qualsevol obra, infrastructura o 
 treball no previstos en els instruments d'ordenació  i 
 planejament forestals aprovats que l'Administració forestal 
 faci en terrenys de la propietat d'aquelles entitats.
                               
 Article 54                          
 54.1 L'Administració forestal ha de redactar anualment, 
 d'acord amb els Projectes d'Ordenació i els Plans Tècnics 
 establerts pels  articles  damunt  dits,  un  programa 
 d'aprofitaments i millores dels terrenys forestals  de 
 propietat pública que gestiona directament, el qual ha 
 d'ésser notificat a les entitats públiques interessades.
 54.2 Les  entitats  públiques  que disposen de tècnics 
 forestals poden redactar els seus propis programes anuals 
 d'aprofitaments i millores, els quals s'han de presentar al 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a ésser 
 aprovats, en els termes que es determinin per reglament.
                               
 Article 55                          
  Les entitats públiques propietàries de terrenys forestals 
 amb Projectes d'Ordenació o Plans Tècnics aprovats que 
 disposen de tècnics forestals poden realitzar directament 
 les actuacions que fixen aquests Projectes o Plans, sempre 
 que les estableixi també el programa anual d'aprofitaments i 
 millores, sens perjudici del seguiment que n'ha de fer el 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
                               
 Article 56                          
  Tenint en compte les previsions dels programes anuals 
 d'aprofitaments i millores a què es refereix l'article 54, 
 el Departament d'Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca  ha 
 d'elaborar el Programa d'Oferta Pública  de  Productes 
 Forestals.
                               
 Article 57                          
  Les  entitats  públiques  propietàries  dels terrenys 
 forestals tenen l'obligació d'invertir, com a mínim, el 15% 
 dels beneficis  obtinguts  amb  els  aprofitaments  en 
 l'ordenació i la millora de llurs masses forestals.
                               
 Article 58                          
 58.1 Per a les tallades arreu cal, en tots els casos, 
 l'autorització de l'Administració forestal o la comunicació 
 per escrit a aquesta, segons que es tracti d'espècies de 
 creixement lent o d'espècies de creixement ràpid.
 58.2 L'autorització  es  pot concedir en  els supòsits 
 següents:                          
  a) Si les tallades són les adequades per a la millora, la 
 regeneració i l'aprofitament de les espècies. En aquest cas, 
 no cal autorització si les tallades són previstes pels 
 Projectes d'Ordenació o pels Plans Tècnics de Gestió i 
 Millora Forestals.
  b) Si s'han d'adoptar mesures extraordinàries per raons de 
 protecció fitosanitària.
  c) Si, com a conseqüència d'un incendi forestal o d'altres 
 causes de destrucció, els arbres són morts.
  d) Si les tallades són necessàries per a la construcció o 
 la conservació d'instal·lacions, obres o infrastructures 
 legalment autoritzades.
  e) Si s'autoritzen rompudes de terrenys forestals per a 
 conreu agrícola.
  f) Si s'han d'establir tallafocs o bandes de protecció 
 sota línies de conducció elèctrica o sonora.
  g) Si s'han de realitzar en els terrenys  forestals 
 activitats extractives legalment autoritzades.
 58.3 La concessió o l'autorització d'activitats extractives 
 a cel obert és condicionada a la reconstrucció simultània 
 dels terrenys forestals i a llur repoblació forestal.
                               
 Article 59                          
  El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha de 
 comunicar a les entitats locals:               
  a) Les autoritzacions d'aprofitaments que s'han de fer 
 sobre els terrenys forestals de llur àmbit.
  b) Els  instruments  d'ordenació i planejament tècnic 
 aprovats per als terrenys forestals de llur àmbit.
  c) Les Zones d'Actuació Urgent constituïdes dins  el 
 territori de llur competència.
  d) Les zones d'alt risc d'incendi constituïdes dins el 
 territori de llur competència.
                               
 Capítol III                         
 De la realització i el control dels aprofitaments      
                               
 Article 60                          
  L'Administració forestal  pot  fer  reconeixements  i 
 inspeccions, en les condicions especificades per reglament, 
 tant durant la realització dels aprofitaments com un cop 
 aquests hagin acabat. Aquestes facultats  poden  ésser 
 delegades en les entitats locals per a llurs  àmbits 
 territorials respectius.
                               
 Article 61                          
 61.1 Els agents forestals i els agents de l'autoritat en 
 general poden exigir a tota persona que realitzi algun dels 
 aprofitaments forestals que necessiten  autorització  o 
 llicència la presentació del document corresponent que 
 empari les dites operacions, lliurat  o  aprovat  per 
 l'Administració forestal.
 61.2 Si és suficient la comunicació per escrit de la 
 realització dels aprofitaments cal mostrar a l'agent de 
 l'autoritat  el  document  justificatiu  de  la  dita 
 comunicació.
 61.3 A manca d'aquests documents, els agents de l'autoritat 
 poden aturar provisionalment els aprofitaments, i n'han de 
 donar compte a l'Administració forestal, la qual ha de 
 resoldre sobre la legalitat de les operacions aturades.
                               
 Article 62                          
  El desembosc i el transport de productes forestals s'han 
 de fer mitjançant les pistes i els camins existents o 
 previstos en els Projectes d'Ordenació o en els Plans 
 Tècnics aprovats. Si cal construir altres vies de desembosc, 
 el titular és obligat a complir les condicions fixades per 
 l'Administració forestal i a deixar els terrenys forestals 
 en bones condicions.
                               
 Article 63                          
 63.1 Una  vegada  acabat  l'aprofitament,  els terrenys 
 forestals han de restar en condicions tals que no comportin 
 cap perill per a la integritat de les masses forestals.
 63.2 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i les 
 entitats locals poden ordenar la retirada del material a què 
 es refereix l'apartat 1, si el Departament considera que hi 
 ha una situació d'alt risc, i pot arribar fins a l'execució 
 subsidiària a càrrec dels responsables.
                               
 Títol V                           
 De la millora tècnica de la producció forestal        
                               
 Capítol I                          
 De les mesures de foment                   
                               
 Article 64                          
 64.1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, dins 
 les possibilitats pressupostàries, ha de prestar ajuda 
 tècnica i econòmica a les entitats públiques i privades i 
 als particulars, individualment o associats.
 64.2 Són prioritàries les accions següents:         
  a) Les que s'ajusten a les directrius del Pla General de 
 Producció Forestal vigent.
  b) Les que recauen sobre propietaris de terrenys forestals 
 sotmesos a limitacions específiques o inclosos en Zones 
 d'Actuació Urgent o de perill d'incendis.
  c) Les que signifiquen el manteniment o l'increment de 
 llocs de treball.
  d) Les establertes pels instruments aprovats d'ordenació i 
 planejament forestals.
 64.3 En  igualtat  de  condicions, tenen prioritat les 
 agrupacions i les associacions de propietaris forestals, les 
 cooperatives forestals, els membres de les entitats damunt 
 dites a títol individual i les entitats locals.
                               
 Article 65                          
 65.1 Els beneficis que es poden concedir consisteixen en:  
  a) Subvencions.
  b) Avançaments reintegrables.
  c) Crèdits.
  d) L'execució material dels treballs per l'Administració 
 forestal.
  e) Qualssevol altres establerts per les disposicions que 
 desenvolupen aquesta Llei.
 65.2 Els beneficis a concedir es concreten, en relació amb 
 el  pressupost  de  l'obra o l'actuació aprovades per 
 l'Administració forestal, en els  percentatges  i  les 
 condicions següents:                     
  a) Subvencions fins al 90% del cost real dels treballs 
 projectats en zones de repoblació obligatòria, en les obres 
 d'execució dels Plans de Prevenció d'Incendis en zones d'alt 
 risc, en el tractament de plagues i en les obres previstes 
 pels projectes encaminats a mantenir i millorar els terrenys 
 forestals catalogats i protectors.
  b) Subvenció fins al 50% de l'import real dels treballs 
 projectats i avançaments reintegrables en una quantia que no 
 excedeixi del 40% l'import total dels treballs següents:   
  b.1) La reparació de sinistres,  estralls o  malures 
 excepcionals i imprevisibles.
  b.2) La repoblació de terres agrícoles marginals i el 
 desenvolupament de l'activitat forestal en les explotacions 
 agrícoles, d'acord amb els esquemes, les directrius i les 
 línies d'actuació del Pla General de Producció Forestal.
  b.3) La realització de projectes per a l'ús social i 
 recreatiu dels terrenys forestals de propietat particular.
  b.4) La realització de projectes encaminats directament a 
 millorar la producció o a assegurar una producció adequada 
 per a la indústria transformadora de productes forestals.
  b.5) La redacció de projectes d'ordenació o de Plans 
 Tècnics.
  b.6) La primera adquisició de béns d'equip per a treballs 
 forestals.
  c) Subvencions fins al 40% els cinc primers anys i fins al 
 20% durant els cinc anys següents per a sufragar les 
 despeses de constitució,  de  personal,  d'instal·lació 
 d'oficines, d'equipament i de mobiliari de les Agrupacions 
 de Defensa Forestal que es constitueixin.
 65.3 S'autoritza el Consell Executiu perquè adeqüi els 
 beneficis fixats a les necessitats de la política forestal i 
 perquè reguli el règim jurídic a què s'han de subjectar les 
 subvencions i els avançaments establerts per l'apartat 2, i 
 també el règim jurídic d'aquelles altres mesures de foment 
 que s'estableixin d'acord amb les necessitats  de  la 
 producció i el sector forestals.
                               
 Capítol II                          
 De les empreses d'explotació forestal            
                               
 Article 66                          
 66.1 Les empreses dedicades a l'aprofitament de fustes, 
 llenyes i escorces han de disposar de l'acreditació com a 
 empreses qualificades d'explotació forestal, lliurada pel 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i  Pesca  en  les 
 condicions establertes per reglament.
 66.2 Aquests  requisits  no  són  necessaris  si  els 
 aprofitaments són fets directament pels titulars  dels 
 terrenys forestals en llurs predis.
 66.3 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha 
 d'oferir incentius a les empreses d'explotació forestal que 
 mantenen en llurs plantilles tècnics forestals de Formació 
 Professional de segon grau o de titulació superior.
                               
 Article 67                          
 67.1 Les indústries de primera transformació de productes 
 forestals han de disposar de la qualificació corresponent 
 com a empreses de transformació de productes forestals.
 67.2 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ho ha 
 d'acreditar en les condicions establertes per reglament.
 67.3 Les cooperatives, les empreses associatives i les 
 agrupacions  d'empresaris  per  a  la producció,  la 
 transformació i la comercialització en comú dels productes 
 forestals gaudeixen de beneficis addicionals pel que fa als 
 ajuts atorgats amb caràcter general.
                               
 Article 68                          
 68.1 Correspon a l'Administració  forestal  la  relació 
 administrativa amb les indústries forestals, d'acord amb el 
 que es determinarà per reglament.
 68.2 Totes les indústries forestals tenen l'obligació de 
 subministrar, a efectes estadístics, la informació relativa 
 a les característiques de llurs instal·lacions i activitats, 
 i també un inventari que detalli llurs necessitats de 
 productes forestals.
                               
 Article 69                          
 69.1 Es crea la Taula Intersectorial Forestal, en què són 
 representades les organitzacions professionals relacionades 
 amb  el  sector i, mitjançant llurs associacions, els 
 propietaris forestals públics i privats, les  empreses 
 d'explotació forestal, les indústries de transformació de 
 productes forestals, les indústries que utilitzen, en llurs 
 productes, derivats directes o indirectes de produccions 
 forestals, i les que produeixen béns d'equip per als 
 treballs forestals.
 69.2 Les funcions de la Taula Intersectorial Forestal són:  
  a) Participar en l'elaboració de la política forestal.
  b) Col·laborar en la catalogació, la normalització i 
 l'estandardització dels productes forestals i dels béns 
 d'equip.
  c) Coordinar les possibilitats de producció forestal amb 
 les necessitats industrials.
  d) Proposar  línies  de  foment,  de  millora  i 
 d'experimentació en el sector forestal i en les indústries 
 derivades.
                               
 Article 70                          
 70.1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha de 
 fomentar la modernització de l'aparell productiu de les 
 indústries forestals per a augmentar-ne la competitivitat i 
 millorar la qualitat dels productes.
 70.2 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha 
 d'impulsar la creació de cooperatives i d'altres entitats 
 associatives entre  les  indústries transformadores  de 
 productes forestals per a l'adquisició de primeres matèries 
 i la comercialització de productes i subproductes del bosc.
 70.3 Així mateix, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca ha d'establir una línia d'ajuts per a fomentar 
 l'aprofitament de la biomassa forestal.
                               
 Capítol III                         
 De la recerca i la formació professional en matèria forestal 
                               
 Article 71                          
 71.1 L'Administració  forestal  ha  de  promoure  el 
 desenvolupament de la recerca científica i tecnològica en 
 matèria forestal i ha de fomentar la realització d'estudis 
 experimentals i d'investigació  tendents  a  un millor 
 coneixement de les tècniques a aplicar en matèria forestal.
 71.2 Amb aquesta finalitat, ha de realitzar actuacions 
 adequades i establir la col·laboració  necessària  amb 
 l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i amb 
 altres entitats públiques i privades.
                               
 Article 72                          
 72.1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha de 
 realitzar de continu activitats tendents a incrementar la 
 formació tècnica dels professionals del sector forestal, 
 mitjançant l'oportuna estructura de la formació professional 
 i la col·laboració en el desenvolupament d'ensenyaments 
 mitjans o superiors en matèria forestal. Els programes de 
 formació s'han d'adequar als diferents tipus de  bosc 
 existents a Catalunya.
 72.2 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en 
 col·laboració, si s'escau, amb les entitats locals i amb el 
 Centre de la Propietat Forestal, ha de  fomentar  el 
 reciclatge i el perfeccionament dels treballadors  del 
 sector. Amb aquesta finalitat, les actuacions que duen a 
 terme aquests centres han de gaudir dels ajuts que es 
 determini per reglament.
                               
                               
 Títol VI                           
 De les infraccions i les sancions              
                               
 Capítol I                          
 De les infraccions                      
                               
 Article 73                          
  Correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
 la inspecció i la vigilància de les disposicions contingudes 
 en aquesta Llei, sens perjudici de les competències que 
 corresponen a altres administracions i als agents  de 
 l'autoritat.
                               
 Article 74                          
 74.1 Constitueix  infracció  en  matèria  forestal la 
 contravenció de qualsevol precepte d'aquesta Llei o de les 
 disposicions reglamentàries que la desenvolupen.
 74.2 Especialment, són infraccions, d'acord amb aquesta 
 Llei:                            
  a) Les tallades arreu no regulades per aquesta Llei i les 
 fetes sense l'autorització deguda.
  b) L'aprofitament  de  fustes, llenyes i escorces en 
 terrenys forestals sense l'autorització deguda o sense 
 l'aprovació  prèvia  dels  instruments  d'ordenació  o 
 planejament forestals, si s'escau. Igualment es considera 
 infracció  l'incompliment  de  les  condicions  per  a 
 l'aprofitament assenyalades pels dits documents.
  c) L'incompliment de les mesures cautelars dictades per 
 l'Administració forestal per a la preservació de les masses 
 forestals.
  d) La inhibició en la realització de les accions o les 
 inversions establertes per aquesta Llei.
  e) L'aprofitament de terrenys forestals de tal manera que 
 pugui provocar o accelerar la degradació del sòl o de la 
 capa vegetal.
  f) El pasturatge en zones vedades d'acord amb aquesta 
 Llei.
  g) L'incompliment de les mesures cautelars establertes per 
 l'Administració forestal per a l'aprofitament o l'eliminació 
 de biomassa forestal.
  h) Els aprofitaments forestals fets per persones que no 
 reuneixen els requisits establerts per aquesta Llei.
  i) La rompuda de terrenys forestals sense l'autorització 
 deguda.
  j) L'incompliment de les disposicions dictades en matèria 
 de prevenció d'incendis forestals.
                               
 Article 75                          
 75.1 Les infraccions poden ser lleus, greus o molt greus.
 75.2 Són infraccions lleus les simples inobservances de les 
 disposicions que estableix aquesta Llei, sempre que no 
 calgui emprendre accions de reparació com a conseqüència de 
 la infracció comesa.
 75.3 Són infraccions greus la reincidència en la comissió 
 d'infraccions lleus i les que comporten una alteració 
 substancial dels terrenys forestals, sempre que hi hagi la 
 possibilitat de reparació de la realitat física alterada. Hi 
 ha reincidència si, en el moment de cometre's la infracció, 
 no ha transcorregut un any des de la imposició, per 
 resolució  ferma,  d'una altra sanció amb motiu d'una 
 d'una infracció anàloga.
 75.4 Són infraccions molt greus la  reincidència en la 
 comissió d'infraccions greus i les que  comporten una 
 alteració  substancial  dels  terrenys  forestals  que 
 impossibilita o fa molt difícil la reparació de la realitat 
 física alterada.
                               
 Article 76                          
  Els titulars de terrenys forestals són responsables de les 
 infraccions que s'hi cometen si l'acció o l'omissió que han 
 donat lloc a la infracció han estat comeses pel mateix 
 titular o per persones vinculades a aquest mitjançant 
 contracte de treball o de prestació de serveis.
                               
 Capítol II                          
 De les sancions                       
                               
 Article 77                          
 77.1 Les  infraccions al que disposa aquesta Llei són 
 sancionades, sens perjudici d'exigir,  si  escau,  les 
 responsabilitats civils i penals que en poden derivar, de la 
 manera següent:                       
  a) Les infraccions lleus són sancionades amb una multa 
 d'una quantia compresa entre 15.000 i 100.000 pessetes.
  b) Les infraccions greus són sancionades amb una multa 
 d'una quantia compresa entre 100.001 i 500.000 pessetes.
  c) Les infraccions molt greus són sancionades amb una 
 multa d'una quantia compresa entre 500.001 i 5.000.000 de 
 pessetes.
 77.2 Dins  aquests  límits,  la  quantia  de la multa 
 corresponent a cada infracció es fixa tenint en compte la 
 negligència, la intencionalitat, la quantia del benefici 
 il·lícit, l'entitat i la importància dels danys causats i 
 les possibilitats de reparació de la realitat  física 
 alterada. Aquestes circumstàncies poden ser agreujants o 
 atenuants.
 77.3 Les infraccions establertes per aquesta Llei prescriuen 
 en el termini de dos mesos, a comptar des del dia de la 
 comissió dels fets.
                               
 Article 78                          
  La competència per a imposar les sancions establertes per 
 aquesta Llei correspon:                   
  a) Als caps dels serveis territorials de l'Administració 
 forestal, fins a 100.000 pessetes.
  b) Al Director General de Política Forestal, fins a 
 500.000 pessetes.
  c) Al Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, fins a 
 5.000.000 de pessetes.
                               
 Article 79                          
 79.1 El responsable de qualsevol infracció, a més del 
 pagament de la multa, té l'obligació d'indemnitzar pels 
 danys i els perjudicis causats.
 79.2 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot 
 comissar els productes forestals obtinguts il·legalment.
                               
 Article 80                          
 80.1 El procediment administratiu per a imposar les sancions 
 fixades per aquesta Llei es regeix pel que estableix la Llei 
 de Procediment Administratiu.
 80.2 La interposició de recursos i d'accions no suspèn 
 l'execució de la sanció. L'Administració pot acordar la 
 suspensió i pot exigir, per a acordar-la, que l'interessat 
 garanteixi degudament l'import de la sanció.
                               
                               
 Disposicions addicionals                   
                               
 Primera                           
  Es modifica l'apartat 1 de l'article 26 de la Llei 12/85, 
 del 13 de juny, d'Espais Naturals, el qual resta redactat de 
 la manera que segueix:                    
  "En els espais naturals de protecció especial, les forests 
 i els terrenys forestals que són propietat d'entitats 
 públiques i no es troben inclosos en el Catàleg de Forests 
 d'Utilitat Pública hi han d'ésser incorporats. Els altres 
 que són de propietat privada tenen la condició de forests 
 protectores. Tot això és d'acord amb el que estableixen els 
 articles 11, 12, 13, 14, 15 i concordants de la Llei 
 Forestal aprovada pel Parlament de Catalunya."        
                               
 Segona                            
  El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha de 
 vetllar per la coordinació del Catàleg de Forests d'Utilitat 
 Pública de Catalunya amb el Catàleg estatal corresponent.
                               
 Tercera                           
  El Departament d'Agricultura, Ramaderia i  Pesca  ha 
 d'informar a la Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
 del Parlament sobre l'elaboració del Pla General de Política 
 Forestal i de les modificacions que s'hi facin.
                               
 Disposicions transitòries                  
 Primera                           
  En el termini d'un any el Consell Executiu, a proposta del 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, ha de fixar la 
 superfície de la unitat mínima de producció forestal.
                               
 Segona                            
  En el termini de dos anys el Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca ha d'elaborar i presentar al Consell 
 Executiu el Pla General de Política Forestal per a ésser 
 aprovat.
                               
 Disposició final                       
  S'autoritza el Consell Executiu perquè desenvolupi per 
 reglament les disposicions d'aquesta Llei.
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 30 de març de 1988         
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Josep Miró i Ardèvol                     
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Amunt