Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/04/2002

  • Número del document PRE/1128/2002

  • Número de control 02113016

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
  • Número 3631

  • Data 08/05/2002

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 8046

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/1128/2002, de 30 d'abril, per la qual es dóna publicitat al conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre la constitució de l'Institut Ramon Llull.


De conformitat amb el que estableix l’article 27.1 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat de Catalunya ha subscrit un conveni amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que té per objecte la constitució de l’Institut Ramon Llull;

Per això,

Resolc:

Donar publicitat al Conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre la constitució de l’Institut Ramon Llull, el qual es publica annex a aquesta Resolució juntament amb els Estatuts de l’Institut esmentat.

Barcelona, 30 d’abril de 2002

Carles Duarte i Montserrat

Secretari general

Annex 1

Conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre la constitució de l’Institut Ramon Llull.

A Palma, el 5 d’abril de 2002

Reunits:

D’una part, el Molt Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley, President de la Generalitat de Catalunya.

I de l’altra, el Molt Honorable Sr. Francesc Antich i Oliver, president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Actuen:

El primer en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 60 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, el President i el Consell Executiu de la Generalitat.

El segon, en nom i representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb l’article 10.1 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.

Manifesten:

I. Que la llengua catalana és un element fonamental de la identitat i un patrimoni cultural que Catalunya i les Illes Balears comparteixen des de fa gairebé vuit segles. Els estatuts d’autonomia respectius reconeixen que en totes dues comunitats autònomes el català té la consideració de llengua pròpia i, juntament amb el castellà, també la de llengua oficial.

II. Que les parts han arribat a l’acord de compartir els seus esforços per impulsar la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa a fi de contribuir a llur millor difusió arreu del món.

III. Que el present Conveni de col·laboració té el seu marc jurídic en els articles 145.2 de la Constitució espanyola, 27.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i 17.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. D’acord amb aquests preceptes, el Parlament de Catalunya va aprovar aquest Conveni el 13 de febrer de 2002, i el Parlament de les Illes Balears ho va fer el 12 de febrer de 2002.

Convenen:

Primer

Crear l’Institut Ramon Llull com a entitat de dret públic de caràcter associatiu que tindrà per objecte la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa. L’Institut adoptarà la forma jurídica de consorci i estarà integrat inicialment per la Generalitat de Catalunya i la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Segon

Aprovar els Estatuts de l’Institut Ramon Llull, que consten en document annex a aquest Conveni.

Qualsevol modificació que en el futur es pugui fer dels Estatuts de l’Institut es durà a terme a través del procediment que preveuen els propis Estatuts.

Tercer

Aquest Conveni s’estableix per temps indefinit. La seva vigència començarà passats trenta dies de la seva comunicació a les Corts Generals, d’acord amb el que preveuen l’article 27.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 17.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

Com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni en dos exemplars i a un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Jordi Pujol i Soley

Francesc Antich i Oliver

Annex 2

Estatuts de l’Institut Ramon Llull

Article 1

1.1  Es constitueix el consorci de l’Institut Ramon Llull, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, integrat inicialment, amb caràcter voluntari, per les administracions de la Generalitat de Catalunya i de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

1.2  S’hi poden integrar altres comunitats autònomes en què la llengua catalana, en qualsevol de les seves modalitats, hi tingui la consideració d’oficial o hi sigui reconeguda en tot el seu territori o només en una part.

1.3  L’Institut Ramon Llull es regeix per aquests Estatuts, per la normativa interna que els seus òrgans de govern aprovin i per la resta de disposicions de l’ordenament jurídic que li siguin aplicables.

Article 2

L’Institut Ramon Llull es constitueix per un temps indefinit.

Article 3

3.1  L’Institut Ramon Llull gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar dins l’àmbit de les seves competències i finalitats.

3.2  En conseqüència, pot adquirir, posseir, reivindicar, gravar o alienar tota classe de béns, formalitzar contractes, executar obres, obligar-se, interposar recursos i exercitar totes les accions judicials i extrajudicials que preveuen les lleis.

Article 4

4.1  L’Institut Ramon Llull té la seva seu compartida entre la ciutat de Barcelona i la ciutat de Palma.

4.2  Sens perjudici del que disposa el paràgraf anterior, els òrgans de govern de l’Institut Ramon Llull es poden reunir en qualsevol localitat del territori de les comunitats autònomes consorciades.

4.3  L’Institut Ramon Llull tindrà les oficines principals, i, si s’escau, les delegacions que correspongui, en els domicilis que determinaran els seus òrgans de govern, dins o fora del territori de les comunitats autònomes consorciades.

Article 5

5.1  L’Institut Ramon Llull té com a finalitat la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa, en especial la literària, en totes les seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió, així com la seva difusió i l’aprenentatge fora del domini lingüístic respectant les aportacions de totes les terres que la comparteixen. També s’ocupa, en coordinació amb d’altres organismes, de la projecció exterior de la resta dels aspectes culturals que són comuns a les comunitats autònomes consorciades.

5.2  Per tal d’acomplir aquesta finalitat, s’ocupa de:

a) Promoure l’ensenyament del català i de la literatura que s’hi expressa a les universitats i altres centres d’estudis superiors fora del domini lingüístic.

b) Promoure aquests mateixos ensenyaments al públic adult en general, sobretot en aquelles localitats en què l’existència de comunitats provinents de les comunitats autònomes consorciades o les relacions històriques, culturals o comercials ho aconsellin.

c) Promoure la difusió del coneixement de la literatura que s’expressa en la llengua pròpia de les comunitats autònomes consorciades per mitjà del foment i el suport de traduccions a les llengües més difoses del nostre entorn cultural, de les seves edicions comercials i del suport publicitari adequat.

*d) Promoure i donar suport a les societats de catalanística a l’exterior, i l’elaboració i edició comercial d’estudis acadèmics i de divulgació sobre la llengua i la literatura catalanes en llengües estrangeres, així com la traducció al català d’estudis sobre la literatura i la cultura catalanes i els estudis culturals catalans realitzats per autors estrangers.

e) Promoure la projecció exterior de les manifestacions culturals produïdes en l’àmbit de les comunitats autònomes consorciades en coordinació amb d’altres organismes que tinguin aquesta finalitat.

5.3  Per a la realització de les seves activitats, l’Institut Ramon Llull, per iniciativa pròpia o en col·laboració amb tercers, pot:

a) Crear centres permanents i promoure i organitzar cursos de català.

b) Organitzar les proves per a l’avaluació del coneixement del català com a segona llengua per a l’obtenció dels certificats oficials que determinin les comunitats autònomes consorciades, i de la manera que elles mateixes determinin, així com promoure la formació del professorat especialitzat en l’ensenyament del català com a segona llengua, també d’acord amb les comunitats autònomes consorciades.

c) Fomentar i realitzar accions que tinguin per finalitat la difusió del català i de la literatura i cultura que s’hi expressen, sobretot a través dels mitjans de comunicació internacionals més significatius en el camp de la crítica i la difusió literària i de l’audiovisual.

d) Promoure l’establiment de convenis i protocols de col·laboració amb universitats i d’altres institucions i empreses públiques i privades.

e) Participar en fires i exposicions de divulgació en matèria de llengua.

5.4  L’Institut Ramon Llull procurarà mantenir relacions de cooperació i col·laboració estables amb l’Institut d’Estudis Catalans i amb la Institució de les Lletres Catalanes, i també amb l’Instituto Cervantes, adscrit al Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya.

Article 6

Els òrgans de direcció de l’Institut Ramon Llull són:

a) El Patronat.

b) El Consell de Direcció.

c) La Direcció.

Article 7

7.1  La presidència del Patronat correspon de manera rotatòria, per períodes d’un any, al President de la Generalitat de Catalunya, al president de les Illes Balears i als presidents de les altres comunitats autònomes que en el futur s’integrin a l’Institut.

7.2  Formen part del Patronat, a més dels presidents:

a) Els consellers o conselleres responsables de les àrees de cultura, universitats i relacions institucionals dels governs de les comunitats autònomes consorciades.

b) El president o la presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans.

c) Les persones titulars del rectorat de la Universitat de les Illes Balears, de tres universitats de Catalunya elegides, aquestes darreres, pel Consell Interuniversitari, i d’universitats de les restants comunitats autònomes que s’incorporin a l’Institut.

d) La persona titular del deganat de la Institució de les Lletres Catalanes.

e) Els directors o directores generals responsables de la política lingüística i de la promoció cultural i de la universitària de les comunitats autònomes consorciades.

f) Sis representants de l’Instituto Cervantes nomenats pel seu òrgan de direcció.

g) Vint-i-una persones, en representació de les lletres, la filologia i la cultura catalanes, que són nomenades de comú acord pels governs de les comunitats autònomes consorciades i l’organisme rector de l’Instituto Cervantes si és el cas, tenint en compte les aportacions a la cultura comuna de totes les terres del domini lingüístic. Els nomenaments són per períodes de sis anys renovables una sola vegada consecutiva. En el cas de defunció o renúncia, la vocalia vacant es cobreix pel temps que restava a la titular substituïda. A manca d’acord entre els governs i, si s’escau, l’Instituto Cervantes, els nomenaments es fan a parts iguals per cada govern i, si és el cas, per l’Instituto Cervantes.

h) El director o directora de l’Institut Ramon Llull, que actua de secretari o secretària.

Article 8

Correspon al Patronat, que es reuneix almenys una vegada l’any al territori de la comunitat autònoma que n’ocupa la presidència:

a) Conèixer i informar, abans de la seva aprovació, el pressupost, els plans generals d’activitats, l’execució del pressupost anterior i la memòria anual de l’Institut.

b) Proposar les prioritats d’actuació de l’Institut.

c) Proposar les actuacions concretes i l’adopció de les mesures adequades per al compliment de les finalitats de l’Institut.

d) Informar sobre les modificacions d’aquests Estatuts que proposi el Consell de Direcció.

e) Aprovar la modificació d’aquests Estatuts i la incorporació a l’Institut d’altres comunitats autònomes.

Article 9

9.1  La presidència del Consell de Direcció correspon, de manera rotatòria i per períodes d’un any que coincideixen amb els de la presidència del Patronat, a les persones titulars de les conselleries responsables de Cultura dels governs de les comunitats autònomes consorciades.

9.2  Formen part del Consell de Direcció, a més dels consellers o conselleres de Cultura de les comunitats autònomes consorciades:

a) Els directors o directores generals responsables de la política lingüística, d’universitats i de promoció cultural de les comunitats autònomes consorciades.

b) Les persones titulars de la direcció de la Institució de les Lletres Catalanes i del Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura, del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears, i dels organismes corresponents de les restants comunitats autònomes que s’incorporin a l’Institut.

c) La persona titular de la direcció de l’Instituto Cervantes i dues persones de les que representen l’esmentat Instituto en el Patronat.

d) Amb veu, però sense vot, la persona titular de la direcció de l’Institut, que actua de secretari o secretària, i les persones responsables de la coordinació de les àrees d’activitat de l’Institut.

Article 10

10.1  Correspon al Consell de Direcció, que es reuneix almenys dos cops l’any en el territori de la comunitat autònoma que n’ocupa la presidència:

a) Proposar al Patronat la modificació dels Estatuts, que ha de ser ratificada pels governs de les comunitats autònomes consorciades.

b) Proposar al Patronat la incorporació de nous membres a l’Institut.

c) Aprovar els pressupostos, la seva liquidació i el compte de resultats, així com el pla anual d’actuació i la memòria d’activitats.

d) Autoritzar, amb caràcter previ, qualsevol compromís que impliqui despesa plurianual i les operacions de crèdit destinades a cobrir necessitats de tresoreria d’acord amb els drets reconeguts a l’Institut Ramon Llull. Les altres operacions de crèdit han de ser autoritzades prèviament pels governs de les comunitats autònomes consorciades.

e) Aprovar, si escau, les tarifes o els preus dels serveis que presti l’Institut Ramon Llull, les bases de les convocatòries públiques de subvencions i ajuts i els convenis específics amb empreses editores o de qualsevol altra mena, així com els convenis de col·laboració amb els governs de les comunitats autònomes consorciades, amb l’Instituto Cervantes, amb l’Institut d’Estudis Catalans, la Institució de les Lletres Catalanes i d’altres organismes semblants.

f) Aprovar la plantilla del personal i les seves modificacions.

g) Nomenar i separar el director de l’Institut i, si escau, els coordinadors responsables d’àrea o els responsables de centre, i establir-ne les funcions.

h) Disposar i alienar béns i drets de l’Institut Ramon Llull, fer-ne transacció i acceptar herències i donacions.

i) Vetllar per la consecució de les finalitats pròpies de l’Institut Ramon Llull, així com per la creació del màxim consens social i institucional favorable a la projecció exterior de la llengua catalana i la cultura que s’hi expressa.

10.2  Les activitats de l’Institut s’organitzen en les àrees de lectorats i de promoció i les altres que acordi el Consell de Direcció, el qual decideix, també, l’obertura de centres fora del domini lingüístic, d’acord amb les previsions pressupostàries. Cada una de les àrees d’activitat i cada un dels centres exteriors es pot dotar d’un consell assessor específic a proposta del director o directora de l’Institut o de la persona coordinadora d’àrea.

Article 11

Correspon al president del Consell de Direcció:

a) Assumir l’alta representació de l’Institut.

b) Fixar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell de Direcció.

c) Proposar al president del Patronat la convocatòria i l’ordre del dia de les reunions del Patronat.

Article 12

12.1  El director o directora de l’Institut Ramon Llull és nomenat pel Consell de Direcció a proposta conjunta de les persones titulars de les conselleries responsables de Cultura dels governs de les comunitats autònomes consorciades.

12.2  Correspon al director o directora:

a) Exercir la direcció de l’Institut i del seu personal.

b) Elaborar la proposta i execució dels plans generals d’actuació de l’Institut i dels acords del Patronat i del Consell de Direcció.

c) Assumir la representació ordinària de l’Institut Ramon Llull i les seves relacions externes de caràcter tècnic, tant a l’àmbit nacional com a l’internacional.

d) Fer el seguiment i procurar la coordinació de l’activitat dels organismes de les comunitats autònomes consorciades que participen en la projecció exterior de la cultura pròpia.

e) Elaborar la memòria anual d’activitats i presentar al Consell de Direcció les propostes d’avantprojecte del pressupost i la seva liquidació.

f) Ordenar, si s’escau, la publicació de les convocatòries públiques de subvencions i les seves bases, i resoldre sobre les sol·licituds que s’hi presentin d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

g) Subscriure en nom de l’Institut Ramon Llull els contractes i els convenis amb tercers, executar el pressupost i ordenar els pagaments i les despeses d’acord amb la legislació vigent.

h) Assumir la secretaria del Patronat i del Consell de Direcció.

12.3  El director o directora manté informades de l’activitat de l’Institut les conselleries de les comunitats autònomes consorciades integrades en el Consell de Direcció.

Article 13

13.1  Els recursos econòmics de l’Institut Ramon Llull són els següents:

a) Les aportacions de les comunitats autònomes consorciades.

b) Les aportacions de l’Instituto Cervantes i de Administració General de l’Estat espanyol.

c) El rendiment de l’explotació del seu patrimoni.

d) Els ingressos que obtingui per la prestació dels seus serveis.

e) Les donacions i subvencions de qualsevol naturalesa.

f) Qualsevol altre que li pugui correspondre d’acord amb les lleis.

13.2  El control financer de l’Institut serà exercit rotatòriament per la Intervenció General d’una de les comunitats autònomes consorciades.

Article 14

L’Institut Ramon Llull s’ha de dotar de personal adequat per atendre les seves necessitats de funcionament, que es regeix per la legislació laboral i, si escau, per la normativa vigent en els països on es faci la contractació.

La selecció del personal s’ha de fer d’acord amb els principis de mèrit i capacitat i, llevat del personal directiu i de confiança, mitjançant publicitat.

Article 15

15.1  Qualsevol membre de l’Institut Ramon Llull, per acord del Govern respectiu, pot decidir separar-se’n, però ha de notificar-ho al president del Patronat i als altres governs consorciats amb una antelació mínima de sis mesos del final de l’exercici, sens perjudici que sigui responsable del compliment de les obligacions contretes pel que fa a l’exercici en curs o als exercicis precedents.

15.2  L’acord precedent comportarà la convocatòria del Patronat per a informar-lo i escoltar-lo.

Article 16

16.1  La dissolució de l’Institut Ramon Llull ha de ser aprovada pel Consell de Direcció, amb l’informe previ del Patronat, i ratificada pels òrgans de govern de cadascuna de les comunitats autònomes consorciades.

16.2  Si se n’acorda la dissolució, el Consell de Direcció ha de determinar la forma en què s’ha de procedir a la liquidació de l’Institut.

Disposicions transitòries

Primera

El Patronat i el Consell de Direcció s’han de constituir en el termini màxim de tres mesos comptats des de l’aprovació d’aquests Estatuts.

Segona

En el termini de nou mesos comptats des de l’aprovació d’aquests Estatuts, els governs de les comunitats autònomes consorciades han d’aprovar les modificacions en les respectives estructures orgàniques que siguin convenients per adscriure a l’Institut Ramon Llull, fins i tot patrimonialment si és el cas, les persones i les unitats que considerin necessàries per a dur a terme les funcions que aquests Estatuts atorguen a l’Institut.

Tercera

La participació de l’Instituto Cervantes als òrgans de govern de l’Institut Ramon Llull que preveuen els articles 7 i 9 serà efectiva en el moment en què s’hagi formalitzat la seva col·laboració, amb aportacions significatives, al consorci, cosa que es determinarà per acord del Consell de Direcció.

(02.113.016)

 

Amunt