Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 18/12/1986

 • Número del document 372/1986

 • Número de control 1476

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Dades del DOGC
 • Número 798

 • Data 02/02/1987

 • Pàgina 478

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 372/1986, de 18 de desembre, de creació del càrrec d'Inspector d'Agents Rurals.


   Atès l'article 7 de la Llei 9/1986, de Cossos de 
 Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, en el qual 
 s'estableix la creació del Cos d'Agents Rurals;       
                               
   Vista la necessitat  d'estructurar  provisionalment 
 aquest Cos mentre no s'aprovi el seu Reglament;       
                               
   A proposta del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca i d'acord amb el Consell Executiu,          
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic                        
 -1  Es crea el càrrec d'Inspector  d'Agents  Rurals, 
 dependent del Servei d'Agents Rurals de la Direcció General 
 de  Política  Forestal  del Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca, amb nivell de Cap de Negociat.
 -2 Correspon a l'Inspector d'Agents Rurals el comandament 
 dels Agents Rurals i la coordinació i la inspecció de la 
 vigilància exercida per aquests dels béns  forestals, 
 cinegètics i piscícoles, de les vies pecuàries i dels 
 espais naturals protegits.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 -1 Aquesta disposició quedarà sense efecte en el moment 
 que s'aprovi el Reglament del Cos d'Agents Rurals.
                               
 -2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                               
 Barcelona, 18 de desembre de 1986              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Miró i Ardèvol                    
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca         
                               
Amunt