Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/07/2001

  • Número de control 01201104

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient

Dades del DOGC
  • Número 3444

  • Data 02/08/2001

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 12281

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2001, per la qual s'aprova i es fa públic el temari de les proves selectives per a l'accés a la categoria d'agent rural de primera del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.


La Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, va crear el cos d’agents rurals i la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, va crear la categoria d’agent rural de primera dins l’esmenat cos;

La normativa sobre funció pública exigeix que una de les dades essencials que han de contenir les bases d’una convocatòria és el programa sobre el qual versaran les proves selectives, o bé la indicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en què aquest s’hagi publicat;

A fi de facilitar als aspirants la preparació dels exercicis;

En ús de les competències que m’atribueix l’article 1.a) del Decret 101/2001, de 3 d’abril, sobre atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, i l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Aprovar i fer públic el temari de les proves selectives per a l’accés a la categoria d’agent rural de primera del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya, que figura a l’annex d’aquesta Resolució.

Article 2

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Medi Ambient en el termini d’un mes a comptar de l’endemà que sigui publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar-hi qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 de juliol de 2001

Felip Puig i Godes

Conseller de Medi Ambient

Annex

Tema 1

Coneixements elementals de primers auxilis: hemorràgies, picades i mossegades d’animals, traumatismes, lesions i cremades. Actuacions en cada cas.

Tema 2

Els riscos laborals: la seva prevenció i la protecció de la salut. Equips i materials de protecció personal. Eines manuals i manipulació de càrregues. Lesions d’esquena: concepte i prevenció.

Tema 3

Formació en seguretat vial. Els accidents de trànsit en l’entorn laboral. Riscos psicològics: control de l’estrès i tècniques de relaxació. Prevenció de malalties professionals i drogodependències.

Tema 4

Cartografia: principis bàsics, mapes i escales, coordenades Universal Transversal Mercator (UTM). El mapa topogràfic.

Tema 5

Els incendis forestals: factors, dinàmica i comportament del foc. Conceptes generals del foc. Tipologia del foc.

Tema 6

Factors que condicionen un incendi forestal: combustible, topografia, meteorologia i causalitat. El triangle del foc: oxigen, calor i combustible.

Tema 7

L’extinció dels incendis forestals: coneixements generals, instal·lacions i metodologia d’actuació.

Tema 8

La investigació de les causes dels incendis forestals: tècniques i protocol d’investigació. Anàlisi d’evidències físiques de les causes. Informe d’investigació d’incendis forestals.

Tema 9

Normativa catalana sobre incendis forestals: principis generals, estructura i contingut.

Tema 10

Coneixements d’informàtica bàsica. Navegació per Internet.

Tema 11

La cartografia digital: concepte i elements. El sistema d’informació geogràfica (GIS): principis bàsics. El sistema de posició geogràfica (GPS): concepte. La utilització pràctica d’aquests sistemes.

Tema 12

La protecció dels espais naturals: el Pla d’espais d’interès natural. Concepte i legislació.

Tema 13

La protecció dels espais naturals: els espais naturals de protecció especial: concepte i legislació. Els arbres monumentals a Catalunya.

Tema 14

Avaluació d’impactes ambientals en les infraestructures i activitats dins dels espais naturals. Gestió de la restauració de les activitats extractives a Catalunya.

Tema 15

L’activitat cinegètica a Catalunya: normativa penal i administrativa.

Tema 16

Principals espècies cinegètiques a Catalunya: caça major i caça menor.

Tema 17

L’activitat piscícola a Catalunya: normativa general i administrativa. Principals espècies d’aprofitament piscícola.

Tema 18

Principals mètodes de caça, captura i pesca utilitzats pels furtius. Principals espècies objecte de furtivisme.

Tema 19

Els plans tècnics de gestió cinegètica: plans de recuperació i centres de fauna.

Tema 20

Espècies protegides de flora: normativa comunitària, estatal i catalana. Espècies objecte de conservació.

Tema 21

Espècies protegides de fauna: normativa comunitària, estatal i catalana. Espècies objecte de conservació: mamífers, ocells, amfibis i rèptils.

Tema 22

El règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú: principis generals.

Tema 23

L’organització, procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 24

El procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya: estructura i contingut.

Tema 25

Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Disposicions generals sobre els delictes i faltes, persones responsables.

Tema 26

Introducció al dret mediambiental: previsions constitucionals, nivells de desplegament normatiu.

Tema 27

El Departament de Medi Ambient: estructura, organització i funcions.

Tema 28

Documents administratius en les funcions del cos d’agents rurals: principis de redacció. Classes de documents: informes, actes i denúncies.

Tema 29

Normativa bàsica relativa a la protecció de la natura: estructura i contingut.

Tema 30

Policia judicial: marc legal general. Els actes d’investigació en el procés penal.

(01.201.104)

 

Amunt