Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

DECRET 28/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o piercing.


L’extensió d’un model estètic que comporta la decoració del cos humà amb tatuatges sobre la pell i perforacions per posar-hi anells, arracades i altres objectes metàl·lics —tècnica que es coneix amb el nom de piercing— està donant lloc a la proliferació d’establiments on, exclusivament o juntament amb altres activitats, personal sense formació sanitària es dedica a la realització d’aquestes pràctiques.

El Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 856/V, de 3 de març de 1999, va instar el Govern a estudiar els sectors professionals que es dediquen a aquestes activitats i les condicions higièniques amb què es desenvolupen.

De les conclusions de l’informe elaborat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social al respecte es desprèn, atès el risc potencial de transmissió de malalties a través de la sang associat a aquestes pràctiques, la necessitat de regular aquest sector d’activitat mitjançant l’establiment de les condicions higienicosanitàries que han de complir aquests establiments, amb la finalitat de protegir tant la salut de les persones que hi treballen realitzant els tatuatges i els piercings com la salut dels usuaris d’aquests serveis.

La responsabilitat del manteniment de la higiene dels establiments on es realitzen activitats de tatuatge i/o piercing correspon als titulars d’aquests. Per això, aquest Decret els atribueix les tasques d’autocontrol dels riscos per a la salut associats a les diferents activitats que s’hi poden desenvolupar.

La combinació dels procediments d’autocontrol continuat per part dels responsables dels establiments, i de control oficial periòdic per part dels òrgans administratius competents, han de permetre augmentar el nivell de protecció de la salut dels usuaris i del personal que realitzen les activitats de tatuatge i/o piercing.

El Decret es dicta d’acord amb l’article 43 de la Constitució espanyola, que reconeix el dret de tots els ciutadans a la protecció de la salut i la competència dels poders públics per organitzar i tutelar la salut pública, i l’article 24 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, que regula la intervenció pública en les activitats públiques o privades que, directament o indirectament, puguin tenir conseqüències negatives per a la salut, i en exercici de les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat a l’article 17 de l’Estatut d’autonomia.

L’article 68.1 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, atribueix als ajuntaments el control sanitari d’edificis, llocs d’habitatge i convivència humana com són els centres d’higiene personal, i la promoció de la protecció de la salubritat pública. D’altra banda, l’article 63.2, apartats g) i h), de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els municipis tenen competències pròpies en protecció de la salubritat pública i defensa dels usuaris i consumidors. En aquest context legal, aquest Decret atribueix als ajuntaments la competència d’autorització i control sanitaris dels establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge i/o piercing.

Per tot el que s’ha exposat, d’acord amb el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, vist l’informe de la Comissió del Govern Local de Catalunya, i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Objecte, àmbit d’aplicació i definicions

Article 1

1.1  Aquest Decret té per objecte establir les normes sanitàries aplicables als establiments no sanitaris on es realitzen pràctiques de tatuatge i/o piercing, amb la finalitat de protegir la salut dels usuaris i dels treballadors, i regular les funcions de control i verificació del compliment d’aquestes normes sanitàries.

1.2  Els ajuntaments podran desenvolupar mitjançant reglament o ordenança, en exercici de les competències que els atribueix la normativa de règim local, els preceptes d’aquest Decret per tal de garantir les mesures de protecció a la salut que conté i l’exercici de l’activitat de control municipal.

Article 2

A efectes d’aquest Decret s’entenen per:

Establiment de tatuatge i/o piercing: establiment no sanitari on es porten a terme activitats de tatuatge i/o piercing, ja sigui amb caràcter exclusiu o integrat en centres on es realitzin altres activitats.

Àrea de treball: dependència de l’establiment on específicament es realitzen les activitats de tatuatge i/o piercing.

Tatuatge: procediment de decoració del cos humà amb dibuixos que consisteix en la introducció de pigments colorants a la pell, per mitjà de puncions, inclosa la tècnica de micropigmentació.

Piercing: procediment de decoració del cos humà amb joies que consisteix en la subjecció d’aquestes al cos travessant la pell, mucoses i/o altres teixits corporals, no inclosa la perforació d’orelles realitzada mitjançant tècnica de subjecció de l’arracada de manera automàtica, estèril i d’un sol ús.

Aplicadors de tatuatges i/o piercings: personal que realitza activitats que impliquen la perforació de pell, mucoses i/o altres teixits.

Capítol 2

Instal·lacions i equipaments

Article 3

3.1  Les característiques de les instal·lacions dels establiments on es portin a terme activitats de tatuatge i/o piercing han de garantir la prevenció de riscos sanitaris per als usuaris i els aplicadors.

3.2  Quan amb motiu de fires, congressos o altres esdeveniments similars es realitzin activitats de tatuatge i/o piercing en instal·lacions no estables, aquestes hauran de complir condicions sanitàries equivalents a les que estableix aquest Decret.

Secció 1

Característiques generals

Article 4

4.1  Les activitats de tatuatge i/o piercing només es poden realitzar en establiments que s’adeqüin a les prescripcions que estableix aquest Decret.

4.2  Els locals on es realitzin les activitats de tatuatge i/o piercing han d’estar nets, desinfectats, i en bon estat. Com a mínim en acabar la jornada laboral i sempre que sigui necessari el local es netejarà amb aigua i detergents. De manera periòdica se’n desinfectaran totes les superfícies.

4.3  El disseny i els materials de construcció del mobiliari dels locals destinats a les activitats de tatuatge i/o piercing han de permetre una fàcil neteja i desinfecció.

4.4  Els elements metàl·lics de les instal·lacions han de ser de materials resistents a l’oxidació.

Article 5

5.1  Els actes sobre la pell o altres teixits corporals s’han de realitzar en una àrea específica de treball, aïllada de la resta de l’establiment, i dotada de bona il·luminació. L’àrea de treball ha de disposar d’un rentamans d’accionament no manual, equipat amb aigua corrent, dispensador de sabó i tovalloles d’un sol ús.

5.2  El mobiliari de l’àrea de treball i el material necessari per a les pràctiques de tatuatge i/o piercing ha d’estar disposat de manera que l’accés del personal aplicador als utensilis que precisi sigui fàcil i comporti els mínims desplaçaments possibles.

5.3  Resta prohibida l’entrada d’animals a l’àrea de treball, així com de les persones alienes a l’activitat.

Article 6

Es disposarà d’un llibre de reclamacions, degudament diligenciat, que haurà d’estar a disposició dels usuaris.

Secció 2

Requisits de l’equipament i instrumental

Article 7

7.1  Tots els estris i materials que s’utilitzen en les activitats de tatuatge i/o piercing i que entren en contacte amb les persones han d’estar nets i desinfectats i en bon estat de conservació. Els materials utilitzats que no siguin d’un sol ús han de permetre l’esterilització o desinfecció amb els mètodes establerts als annexos 1 i 2 d’aquest Decret, segons escaigui.

7.2  Les agulles, les xeringues, les tintes i altres elements o materials que penetren o travessen la pell, les mucoses i/o altres teixits han de ser sempre estèrils i d’un sol ús.

7.3  Els estris de rasurat i afaitat han de ser d’un sol ús, i no es poden utilitzar navalles tradicionals ni altres elements de fulles no rebutjables.

7.4  No es poden utilitzar els anomenats llapis tallasang.

7.5  El material d’ús no rebutjable s’ha de rentar i esterilitzar segons el mètode que estableix l’annex 1, i s’ha de guardar en condicions adients fins al moment de la seva utilització.

7.6  El material d’ús no rebutjable que no es resistent als mètodes d’esterilització i que es pot contaminar accidentalment s’ha de rentar acuradament i desinfectar segons el que estableix l’annex 2, abans de cada nova utilització.

7.7  Els establiments de tatuatge i/o piercing han de disposar d’una farmaciola equipada amb material suficient per poder garantir l’assistència de primers auxilis als usuaris.

Capítol 3

Higiene i protecció personal

Article 8

8.1  Els aplicadors de tatuatge i/o piercing han d’estar vacunats de l’hepatitis B i del tètanus.

8.2  Els aplicadors de tatuatges i/o piercings han de rentar-se les mans amb aigua i sabó abans de qualsevol actuació i en acabar l’activitat, com també cada vegada que es reemprengui l’activitat si hi ha interrupcions.

8.3  En cada aplicació aquest personal ha d’utilitzar guants de tipus quirúrgic d’un sol ús.

8.4  Els aplicadors que pateixin lesions de la pell per ferides, cremades o malalties infeccioses o inflamatòries han de cobrir-se la lesió amb material impermeable. Quan això no sigui possible, aquest personal s’abstindrà de realitzar serveis en contacte directe amb els clients fins a la seva curació.

8.5  Els aplicadors han d’utilitzar roba neta i específica per a la seva feina, la qual serà substituïda sempre que es taqui de sang i/o fluids corporals.

8.6  En cas que l’instrumental caigui a terra s’ha d’esterilitzar o desinfectar, segons escaigui, abans d’usar-lo de nou.

Capítol 4

Mesures d’autocontrol

Article 9

Els titulars dels establiments de tatuatge i/o piercing són els responsables de la higiene i seguretat de les activitats que s’hi realitzen, així com del manteniment de les instal·lacions, l’equipament i l’instrumental en les condicions que fixen aquest Decret i la resta de normativa que els sigui d’aplicació.

Article 10

Els titulars dels establiments de tatuatge i/o piercing han d’identificar qualsevol aspecte de l’activitat que sigui determinant per garantir la protecció de la salut dels usuaris dels seus serveis, com també dels aplicadors que hi treballen, i han d’adoptar les mesures correctores adients.

Capítol 5

Formació dels aplicadors

Article 11

11.1  Els aplicadors de tatuatges i/o piercing han de disposar d’un nivell de coneixements suficients per realitzar una prevenció efectiva dels riscos per a la salut associats a les activitats objecte d’aquest Decret. A aquests efectes, han de superar els corresponents cursos de formació, d’un mínim de 15 hores de duració, homologats per l’Institut d’Estudis de la Salut, amb l’informe previ de la Direcció General de Salut Pública, el programa dels quals s’ha d’ajustar als continguts formatius inclosos a l’annex 3 d’aquest Decret.

11.2  La sol·licitud d’homologació d’aquests cursos de formació per a aplicadors de tatuatges i/o piercing l’ha d’adreçar l’organisme o entitat organitzadora a l’Institut d’Estudis de la Salut, acompanyada d’una memòria que ha d’incloure les dades següents:

Objectius del curs.

Programa del curs, especificant-hi les unitats didàctiques amb el corresponent nombre d’hores.

Relació de professors, amb els respectius currículums.

Centre o centres on s’impartiran les classes.

Condicions d’inscripció i nombre de places ofertes.

11.3  Correspon al director de l’Institut d’Estudis de la Salut resoldre els expedients d’homologació de cursos de formació.

Capítol 6

Gestió de residus

Article 12

D’entre els residus generats pels establiments de tatuatge i/o piercing, els residus tallants i punxants s’ha de considerar que tenen el mateix risc de transmetre infeccions que els residus sanitaris específics i els és d’aplicació la normativa vigent a Catalunya en matèria de residus sanitaris, d’acord amb el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris (DOGC núm. 2828, de 16.02.1999), llevat de l’obligació de disposar del llibre oficial de control dels centres generadors, el qual serà substituït per un sistema de registre intern.

Capítol 7

Autoritzacions i inspeccions sanitàries

Article 13

13.1  Als efectes de la verificació del compliment de les normes sanitàries previstes en aquest Decret, els expedients de sol·licitud d’obertura o inici d’activitat dels establiments de tatuatge i/o piercing, com també de les instal·lacions no estables per a la pràctica d’aquestes activitats, estan subjectes al tràmit d’autorització administrativa.

13.2  Correspon als ajuntaments l’autorització dels establiments i de les instal·lacions no estables de tatuatge i/o piercing que s’ubiquin al seu terme municipal, com també l’exercici de les competències de vigilància i control en aquesta matèria.

13.3  Correspon als ajuntaments diligenciar el llibre de reclamacions que estableix l’article 6 d’aquest Decret.

Article 14

14.1  La documentació que s’ha d’adreçar a l’ajuntament corresponent per a l’autorització sanitària dels establiments de tatuatge i/o piercing ha d’incloure com a mínim les dades següents:

Descripció detallada de les instal·lacions.

Descripció detallada de les activitats que s’hi portaran a terme i de l’equipament i l’instrumental destinat a les operacions d’esterilització i desinfecció.

Descripció del procediment de neteja i desinfecció de les instal·lacions.

Acreditació de la formació del personal aplicador de conformitat amb el que estableix l’article 9 d’aquest Decret.

14.2  L’òrgan competent municipal pot sol·licitar les dades addicionals que siguin rellevants per verificar el compliment de les normes sanitàries establertes en aquest Decret.

Article 15

15.1  L’autoritat competent té lliure accés a totes les dependències dels establiments de tatuatge i/o piercing amb la finalitat de comprovar el compliment de les prescripcions d’aquest Decret i altres normes d’aplicació.

15.2  Per al desenvolupament de les seves funcions de control, els ajuntaments poden sol·licitar el suport tècnic a l’òrgan territorial corresponent del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Article 16

Les actuacions que regula aquest capítol s’entenen sens perjudici de les autoritzacions i/o intervencions que correspongui atorgar o realitzar en aplicació d’altres normes, i s’integraran, si escau, en el procediment municipal de tramitació de la llicència ambiental, que regula la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’Administració ambiental.

Capítol 8

De les infraccions i sancions

Article 17

17.1  Les infraccions a les prescripcions d’aquest Decret són sancionables de conformitat amb el que estableix el capítol 6 del títol 1, articles 32 al 36, de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

17.2  De conformitat amb l’apartat anterior, es tipifiquen com a infraccions sanitàries les següents:

a) Infraccions lleus:

La simple irregularitat en l’observació del que preveu aquest Decret sense transcendència directa per a la salut pública.

La simple negligència en el manteniment i control de les instal·lacions, l’equipament i l’instrumental dels establiments de tatuatge i/o piercing, quan l’alteració o risc sanitari produïts siguin de poca entitat.

Les irregularitats en el compliment del que preveu aquest Decret que no mereixen la qualificació de faltes greus o molt greus.

b) Infraccions greus:

La realització de pràctiques de tatuatge i/o piercing en establiments no sanitaris sense l’autorització que preveu l’article 13 d’aquest Decret.

La falta absoluta de control i observació de les degudes precaucions en l’ús de les instal·lacions i de l’equipament i l’instrumental necessari per a l’aplicació dels tatuatges i/o piercings. A aquests efectes es considerarà falta absoluta de control la no-realització de les activitats que preveuen l’article 7, apartats 1 al 6, i l’article 8 d’aquest Decret.

L’incompliment dels requeriments específics formulats per l’autoritat competent pel que fa a les instal·lacions, als requisits de l’equipament i l’instrumental i a les mesures d’higiene i protecció personal, sempre que es produeixin per primera vegada.

Les infraccions a les prescripcions d’aquest Decret que siguin concurrents amb altres infraccions lleus o hagin servit per facilitar-ne o encobrir-ne la comissió.

La resistència a subministrar dades, facilitar informació o prestar col·laboració a l’autoritat competent en la matèria que regula aquest Decret.

La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en els tres últims mesos.

c) Infraccions molt greus:

Les infraccions a les prescripcions d’aquest Decret que realitzades de manera conscient i deliberada produeixin un dany greu als usuaris dels establiments de tatuatge i/o piercing.

Les infraccions a les prescripcions d’aquest Decret que siguin concurrents amb altres infraccions greus o hagin servit per facilitar-ne o encobrir-ne la comissió.

L’incompliment reiterat dels requeriments específics formulats per l’autoritat sanitària competent.

La negativa absoluta a facilitar informació o prestar col·laboració als serveis de control i inspecció.

La resistència, coacció, amenaça, represàlia, desacatament o qualsevol altra forma de pressió exercida sobre l’autoritat sanitària o els seus agents.

La reincidència en la comissió de faltes greus en el últims cinc anys.

Article 18

18.1  L’òrgan municipal competent pot tancar cautelarment les instal·lacions que no comptin amb l’autorització que preveu l’article 13 d’aquest Decret. Igualment, en cas que constati un incompliment de les condicions sanitàries que estableix aquest Decret, i fins que no es resolguin els defectes o es compleixin els requisits que preveu aquest Decret, pot suspendre temporalment el funcionament de l’establiment o la prestació d’aquests serveis.

18.2  L’adopció de les mesures que preveu l’apartat anterior no té caràcter de sanció.

Article 19

19.1  Són òrgans per a la imposició de sancions els següents:

a) Els alcaldes, en cas de multa, fins a 5.000.000 de pessetes.

b) El director general de Salut Pública, en cas de multa, de 5.000.001 pessetes fins a 10.000.000 de pessetes.

c) El conseller de Sanitat i Seguretat Social, en cas de multa, de 10.000.001 pessetes fins a 50.000.000 de pessetes.

d) El Govern de la Generalitat, en cas de multa superior a 50.000.000 de pessetes o de tancament temporal de l’establiment de conformitat amb el que disposa l’article 36.2 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

19.2  Correspon la facultat d’incoar i instruir els expedients sancionadors a l’òrgan municipal competent, el qual en cas de multa superior a 5.000.000 de pessetes trametrà l’expedient, en fase de proposta de resolució, a l’òrgan competent per resoldre per l’import de la quantia.

Disposició addicional

Única

L’Institut d’Estudis de la Salut, amb l’informe previ del director general de Salut Pública, determinarà les equivalències entre els continguts formatius teòrics que estableix aquest Decret i els continguts dels currículums que puguin presentar els aspirants, als efectes de possibles convalidacions.

Disposició transitòria

Única

Els titulars dels establiments que en la data d’entrada en vigor del present Decret estiguin desenvolupant activitats d’aplicació de tatuatge i/o piercing disposaran d’un termini de 3 mesos, comptador a partir de la seva entrada en vigor, per adequar-se a les previsions que estableix aquest Decret, llevat del que estableix el capítol 5 pel que fa a la formació dels aplicadors, cas en el qual el termini d’adequació serà de 6 mesos.

Disposicions finals

—1  Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—2  Es faculta el conseller de Sanitat i Seguretat Social per adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació aquest Decret en l’àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de gener de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Eduard Rius i Pey

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Annex 1

Els mètodes apropiats per a l’esterilització són els següents:

L’autoclau de vapor a 120ºC i una atmosfera de pressió durant vint minuts, o altres d’equivalents per combinació de la temperatura, temps i pressió.

El calor sec a 170ºC durant seixanta minuts, o combinacions equivalents.

Annex 2

Els mètodes apropiats per a la desinfecció són els següents:

Immersió de l’objecte en una solució de glutaraldehid al 2% durant trenta minuts.

Immersió de l’objecte en una solució de 200 ml de lleixiu de 50 gr de clor/l en un litre d’aigua durant trenta minuts.

Immersió de l’objecte en un recipient tapat que contingui alcohol etílic al 70% durant trenta minuts.

Ebullició durant 20 minuts.

Annex 3

Contingut bàsic de la formació higienicosanitària dels aplicadors de tatuatges i/o piercings (15 hores)

—1  Pell i mucoses

Anatomia i fisiologia bàsica de la pell i les mucoses.

—2  Microbiologia bàsica

Concepte d’infecció.

Microorganismes patògens i oportunistes.

Microorganismes de transmissió hemàtica.

Microorganismes de transmissió cutània.

—3  Conceptes de desinfecció i asèpsia

Desinfecció de pell i mucoses.

Camps quirúrgics.

—4  Malalties de transmissió hemàtica

Hepatitis.

Sida.

—5  Prevenció i protecció personal

Recomanacions generals.

Rentat de mans.

Protecció de ferides i lesions de la pell.

Vacunes.

Seguretat en el treball.

—6  Mesures preventives en l’aplicació de tatuatges i/o piercings

Normes sanitàries.

—7  Locals i instal·lacions

Condiciones higienicosanitàries.

Neteja i desinfecció dels locals.

—8  Utensilis i material d’ús

Pistoles.

Agulles i xeringues.

Rasurat i afaitat.

Neteja i desinfecció dels utensilis.

—9  Residus

Concepte.

Tipologia.

Gestió.

—10  Esterilització i desinfecció

Mètodes d’esterilització.

Mètodes de desinfecció.

(01.018.022)

 

Amunt