Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 17/12/1984

 • Número del document 388/1984

 • Número de control 209-85

 • Organisme emissor Departament de Cultura

Dades del DOGC
 • Número 511

 • Data 08/02/1985

 • Pàgina 328

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 388/1984, de 17 de desembre, pel qual es declara monument històrico-artístic de caràcter nacional el Convent de Santa Mònica, a Barcelona.


                            
 El Convent de Santa Mònica, situat a la  Rambla  de
 Barcelona, prop de l'antic portal de Santa Madrona, és un
 dels convents  que,  fruit  de la reforma tridentina,
 s'establiren a la Rambla a partir de mitjan segle XVI i
 contribuïren a la seva urbanització. Els més notables foren
 el dels jesuïtes (1553), del qual resta només l'església de
 Betlem; el dels carmelites descalços o de Sant Josep (1593),
 on hi ha l'actual Mercat de la Boqueria; el dels caputxins
 (1717), a l'actual plaça Reial; i el dels agustins descalços
 o de Santa Mònica (1636), que és l'únic que es conserva, bé
 que deteriorat després de l'exclaustració de 1835.     
                               
 L'edifici conventual, de línies clàssiques molt austeres,
 mancades d'ornamentació, és centrat per un claustre que en
 constitueix l'element més notable. L'església, situada a
 l'ala N, és de construcció moderna i substitueix l'anterior,
 destruïda el 1936.                     
                               
 L'Institut d'Estudis Catalans ha informat favorablement
 sobre la declaració.                    
                               
 Per això, atesos la Llei de 13 de maig de 1933 i el Decret
 180/1982, d'11 de juny que regulen el procediment per a la
 declaració de monuments i conjunts històrico-artístics, a
 proposta del Conseller de Cultura i d'acord amb el Consell
 Executiu,                          
                               
 Decreto:                          
                               
 Article primer.- 1. Es declara monument històrico-artístic
 de caràcter  nacional  el Convent de Santa Mònica, a
 Barcelona.                         
 2. Es defineix un entorn de protecció del monument limitat
 pels carrers Montserrat, Santa Madrona, rambla Santa Mònica
 i la Porta de Santa Madrona, consistint essencialment en
 l'illa on se situa el monument, tal i com es detalla al
 plànol inclòs en l'expedient.                
                               
 Article segon.- La tutela i la defensa d'aquest monument,
 que queda sota la protecció de la Generalitat de Catalunya,
 seran exercides pel Departament de Cultura a través de la
 Direcció General del Patrimoni Artístic.          
                               
 Disposició final                      
 Es faculta el Conseller  de Cultura per a dictar les
 disposicions necessàries per al desplegament i l'execució
 d'aquest Decret.                      
                               
 Barcelona, 17 de desembre de 1984             
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat                 
 de Catalunya                        
                               
 Joan Rigol i Roig                      
 Conseller de Cultura                    
                               
Amunt