Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Llei

 • Data del document 13/06/1985

 • Número del document 012/1985

 • Número de control 2261-85

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 556

 • Data 28/06/1985

 • Pàgina 2113

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.


                            
                               
                               
                               
 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 I. Hi ha dos aspectes que caracteritzen molt especialment
 el medi natural a  Catalunya.  Un  és l'extraordinària
 varietat que presenta, gens habitual en països d'extensió
 similar, de tal manera que,  com  han  destacat  els
 especialistes, una gran part de les estructures de paisatge
 que  es troben  a  Europa i al nord d'Àfrica hi són
 representades. L'altre és la intensa humanització del seu
 territori. L'acció humana  no havia ocasionat normalment
 desequilibris greus fins als darrers decennis, en què, a
 causa  del fort  increment  de  la  població  i del
 desenvolupament econòmic i tecnològic, la  situació ha
 experimentat  un canvi radical. Així,  la  urbanització
 extensiva i sovint incontrolada, la construcció massiva de
 grans obres d'infrastructura, sense una avaluació prèvia de
 les seves conseqüències sobre  la natura i el paisatge i
 sense una previsió  de  mesures  paral·leles  per  a
 compensar-ne o reduir-ne els efectes negatius, la pol·lució
 atmosfèrica, dels sòls i  de  les aigües superficials i
 subterrànies, la  pressió  especulativa sobre els espais
 naturals  metropolitans  i costaners, l'accentuació del
 procés de desaparició de les  zones humides, el perill
 d'extinció de diverses espècies, el flagell dels incendis
 forestals, la pèrdua de sòls agrícoles de primera qualitat,
 etcètera, són causa d'una inquietud creixent dels científics
 i, en general, de l'opinió pública, no tan sols pels efectes
 visuals i estètics de la degradació i la destrucció del
 paisatge, sinó també per l'amenaça que aquest conjunt de
 factors  significa  ja avui per al manteniment de la
 viabilitat dels equilibris naturals i per a la conservació
 dels recursos vius.                     
                               
  És, doncs, palesa la necessitat  urgent d'una actuació
 eficaç dels poders públics que actualment és obstaculitzada
 per un marc legal massa  dispers, que presenta buits
 importants.                         
                               
  Pel que fa a la legislació dirigida específicament a la
 protecció, les actuacions en el marc de la normativa del
 patrimoni històrico-artístic -especialment mitjançant la
 declaració de paratges pintorescs de  determinats  espais
 naturals- no han estat prou efectives, mentre que la Ley
 15/75, de 2 de mayo, de  Espacios Naturales Protegidos,
 defineix uns mecanismes  de tramitació i de gestió que no
 corresponen a les necessitats  actuals  de Catalunya en
 aquesta matèria.                      
                               
  La Ley 19/1975, de 2 de mayo, sobre Régimen del Suelo y
 Ordenación Urbana, consagra la protecció de la natura com
 una de les finalitats de l'ordenació del territori i preveu
 l'establiment de nivells de protecció variables mitjançant
 l'aplicació d'algunes de les  figures de planejament que
 defineix.                          
                               
  Aquests instruments de planejament, i molt especialment la
 figura del pla especial, han estat generalment els que han
 ofert millors possibilitats d'intervenció sobre els espais
 naturals amb les finalitats esmentades. Es pot afirmar que
 la definició  d'un règim de sòl adequat és una condició
 imprescindible per a fer plenament viable qualsevol altra
 forma de protecció.  La via que ofereix la legislació del
 sòl presenta, però, lògicament, certes limitacions, ja que
 és insuficient per a  la  regulació efectiva d'algunes
 activitats i, sobretot, per al desenvolupament d'una gestió
 adequada de la natura, que requereix un tractament legal
 propi.                           
                               
 II.  La varietat de les característiques dels espais
 naturals a Catalunya, la diversificació de les causes de
 degradació  i la gravetat dels efectes d'aquesta exigeixen
 que la protecció de  la natura no resti limitada a la
 preservació  esporàdica  d'algunes  mostres  de  valor
 excepcional.                        
                               
  En aquest sentit no es pot  oblidar tampoc que  les
 resolucions dels  organismes internacionals especialitzats
 destaquen l'estreta relació que hi ha entre la possibilitat
 d'assolir un desenvolupament estable i la conservació i la
 gestió  adequades  dels  recursos vius.  Altrament,  el
 manteniment de grans extensions del territori al marge
 de la intervenció humana i de l'aprofitament dels recursos
 només es pot plantejar en països amb una gran superfície,
 amb una densitat de població escassa i que encara conserven
 zones importants en estat salvatge.             
                               
  En el cas concret de Catalunya, mentre que en les àrees on
 es concentren majoritàriament la població i les activitats
 -les quals comprenen menys del 10 per 100  del territori-
 els  espais  naturals  pròxims  pateixen  una pressió
 fortíssima, una part important dels espais de valor natural
 es localitzen en  zones deprimides sòcio-econòmicament i
 sovint en procés de despoblament. En aquests casos, més que
 mai,  la protecció no pot significar per als seus habitants
 unes càrregues  addicionals que n'agreugin la situació
 difícil, sinó, al  contrari, ha de comportar una millora
 efectiva de llurs condicions  de  vida.   Nombroses
 experiències internacionals demostren  que és possible de
 fer compatibles el desenvolupament d'aquestes àrees i la
 protecció dels seus valors naturals. La presència de l'home
 moltes  vegades  perpetua  les condicions ecològiques
 adequades d'aquest territori.                
                               
  De tot això es desprèn que la protecció del medi natural a
 Catalunya exigeix un instrument jurídic i una estratègia
 que, alhora que possibilitin la conservació i la gestió
 específiques  dels  espais naturals que ho necessiten
 particularment, estableixin  un  marc legal de protecció
 referit  globalment  a  la  natura  i  permetin  el
 desenvolupament d'un conjunt de mesures operatives per a la
 defensa dels recursos naturals  enfront de les diverses
 causes de degradació.                    
                               
 III. Les  competències que l'Estatut de Catalunya atorga a
 la Generalitat en diverses matèries permeten, als efectes
 esmentats en el  paràgraf anterior, l'elaboració d'aquest
 text legal, en absència del qual el Parlament de Catalunya
 ha aprovat diverses lleis dirigides a la protecció de la
 natura, com la Llei 12/1981,  per la qual s'estableixen
 Normes Addicionals de Protecció  dels Espais d'Especial
 Interès Natural Afectats per Activitats  Extractives, la
 Llei 2/1982, de Protecció de la Zona Volcànica de la
 Garrotxa, la Llei 6/1982, sobre Declaració com a  Paratge
 Natural  d'Interès Nacional del Massís  del  Pedraforca
 (Berguedà), i la Llei 21/1983, de  Declaració de Paratges
 Naturals  d'Interès Nacional i  de Reserves  Integrals
 Zoològiques i Botàniques dels Aiguamolls de l'Empordà, a
 les quals cal afegir  certs aspectes que conté la Llei
 9/1981, sobre Protecció de la Legalitat Urbanística.    
                               
 IV. Aquesta Llei, d'acord  amb el que estableixen els
 articles 45 i 47 de la Constitució espanyola, desenvolupa
 l'exercici  de diverses  competències  que  l'Estatut
 d'Autonomia  atorga  a  la Generalitat  de  Catalunya,
 exclusives o, si s'escau, en el marc de la  legislació
 bàsica de l'Estat, amb l'objecte d'assolir la conservació
 i, si s'escau, la millora de la diversitat, la riquesa i la
 productivitat dels sistemes naturals de Catalunya,  en el
 marc de la protecció del medi ambient i de l'ordenació
 racional i equilibrada del territori.            
                               
 Capítol I                          
 Disposicions generals                    
                               
 Article 1                          
  Els objectius d'aquesta Llei són protegir, conservar,
 gestionar i, si s'escau, restaurar i millorar la diversitat
 genètica,  la riquesa i la  productivitat  dels espais
 naturals de Catalunya, els quals han d'ésser compatibles
 amb el desenvolupament  i la utilització dels recursos
 naturals i ambientals, en el marc de la protecció del medi
 i de l'ordenació racional i equilibrada del territori.   
                               
 Article 2                          
 1. Les disposicions d'aquesta Llei s'apliquen a tots els
 espais naturals de Catalunya.                
 2. S'entenen per espais naturals els que presenten un o
 diversos ecosistemes,  no  essencialment transformats per
 l'explotació i l'ocupació humanes, amb espècies vegetals o
 animals d'interès científic o educatiu i els que presenten
 paisatges naturals de valor estètic.            
 3. Gaudeixen  de la consideració d'espais naturals  de
 protecció especial  els espais naturals als quals s'aplica
 qualsevol de les modalitats de protecció definides en el
 capítol IV.                         
                               
 Article 3                          
 1. Correspon a les diverses administracions públiques la
 protecció dels espais naturals,  de llur gea i de les
 espècies vegetals i animals que hi viuen, el manteniment de
 la viabilitat dels equilibris i, en general, la defensa de
 llurs ecosistemes i recursos naturals de totes  les causes
 de degradació que els poden amenaçar.            
 2. Tothom té el deure de respectar i conservar els espais
 naturals i l'obligació de reparar el dany que hi causi.   
                               
 Article 4                          
  L'Administració de la Generalitat i les entitats locals
 han d'adequar llurs disposicions per a canalitzar llur
 actuació i la dels particulars, d'acord amb els objectius
 que estableixen els articles anteriors i tenint en compte
 l'exercici de qualsevol activitat dels seus habitants, per
 a assolir les finalitats següents:             
  a) Protegir els sòls de  les intervencions que poden
 comportar l'increment de  l'erosió i la pèrdua de llur
 qualitat i, si s'escau, protegir els pendents descoberts de
 vegetació amb plantacions  o altres mesures físiques que
 n'evitin la degradació.                   
  b) Preservar  les  aigües  continentals  -tant  les
 superficials com les subterrànies- i litorals de tota mena
 d'elements contaminants,  per  tal  de mantenir-les en
 condicions que les facin compatibles amb la conservació de
 llur població animal i vegetal.               
  c) Conservar i regenerar les zones humides i salvaguardar
 els espais naturals litorals.                
  d) Evitar l'emissió de gasos, de  partícules  i  de
 radiacions que poden afectar greument l'ambient atmosfèric i
 evitar els sorolls innecessaris que poden pertorbar el
 comportament normal de la fauna.              
  e) Preservar les espècies vegetals i llur diversitat i
 conservar les superfícies forestals.            
  f) Protegir la fauna salvatge evitant la destrucció del
 medi físic, la introducció d'espècies alienes nocives i la
 pressió cinegètica excessiva.                
  g) Protegir  els  espais  naturals  de  determinats
 contaminants  químics  que  perjudiquen moltes espècies
 protegides.                         
  h) Mantenir la diversitat,  la  singularitat  i  les
 característiques dels ecosistemes en general.        
  i) Fomentar els usos i les  activitats que, en el marc
 d'aquesta Llei, afavoreixen el desenvolupament  de  les
 diverses zones i fan possible la contenció del despoblament
 rural.                           
  j) Controlar  l'impacte  produït  per la implantació
 d'elements artificials,  infrastructures  o  actuacions
 generadores de transformacions lesives al medi natural.   
  k) Condicionar  els  indrets  singulars afectats per
 activitats que han estat causa  d'alteracions perjudicials
 per a la natura o el paisatge.               
  l) Facilitar  la  disponibilitat  d'espais  naturals
 suficients per a la recerca, l'educació i el lleure.    
  m) Fomentar  la  formació  escolar en  les qüestions
 relacionades amb la protecció de la natura  i el medi
 ambient.                          
  n) Fomentar el respecte dels ciutadans a la natura, per a
 aconseguir un coneixement més gran i la  sensibilització
 col·lectiva pel que fa al patrimoni cultural de Catalunya. 
                               
 Article 5                          
 1. L'Administració de la Generalitat ha de prendre les
 mesures procedents per a l'elaboració i  l'actualització
 dels estudis bàsics sobre el medi natural necessaris per a
 la protecció i la gestió adequades. També  pot formular i
 tramitar plans especials per a la  protecció del medi
 natural i del paisatge, d'acord amb el que estableix la
 legislació  urbanística.  Abans  que  siguin aprovats
 definitivament  aquests plans cal demanar informes  al
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, al Consell de
 Protecció de la Natura i als Ajuntaments afectats, a més
 dels altres establerts per la normativa urbanística vigent.
 Aquests plans especials també poden ésser  formulats  i
 tramitats  per  les  entitats locals amb  competències
 urbanístiques, les quals han de  demanar els informes al
 Departament d'Agricultura,  Ramaderia i Pesca, a més dels
 altres que són preceptius, i al Consell de Protecció de la
 Natura quan es tracta  de plans especials que afecten el
 territori de més d'un municipi.               
 2. La suspensió de l'atorgament de llicències d'edificació
 i ús del sòl amb motiu de la redacció i la tramitació dels
 plans  especials  a què es refereix l'apartat  1  pot
 comprendre, per acord adoptat pels Departaments competents,
 a proposta de l'Administració que redacta i promou el pla
 especial, a més  dels actes,  regulats per l'ordenament
 urbanístic, la modificació de l'ús o de l'aspecte exterior
 dels edificis, els moviments de terres, la tala d'arbres i
 la col·locació de  cartells de propaganda visibles des de
 vies públiques.                       
 3. L'aprovació del pla especial  implica la declaració
 d'utilitat pública de les obres i les actuacions previstes
 i la necessitat d'ocupació dels béns immobles i  els drets
 afectats. És aplicable el que estableixen els articles 64 i
 68 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
 de 9 d'abril de 1976.                    
 4. Un  cop  un espai ha estat declarat protegit, els
 Ajuntaments afectats  han  d'adequar  llur planejament
 urbanístic, en un termini de dos anys, a les directrius del
 pla especial de l'espai protegit.              
                               
 Article 6                          
 1. Les obres d'infrastructura públiques o privades, incloses
 les referides a serveis tècnics o urbanístics, en espais
 naturals han de limitar en la mesura que sigui possible els
 efectes  sobre la integritat de la natura, minimitzar
 l'impacte paisatgístic i prendre, quan s'escaigui, mesures
 adequades per a la restauració o el condicionament de les
 àrees alterades.                      
 2. Els criteris anteriors s'han d'incorporar a les bases i
 les clàusules de la contracció  de  les administracions
 públiques catalanes.                    
                               
 Article 7                          
 1. En els indrets de paisatge obert, qualificat així en el
 planejament urbanístic, no  es  permet la instal·lació de
 cartells de propaganda i d'altres elements similars que
 limitin el  camp  visual per a la contemplació de les
 belleses naturals,  trenquin  l'harmonia del paisatge o
 desfigurin les perspectives.                
 2. Tothom té el deure de mantenir la netedat dels espais
 naturals i evitar l'abocament o  l'abandó d'objectes, de
 residus o d'altres deixalles fora dels llocs autoritzats.  
 3. Les autoritats competents han d'adoptar les mesures
 preventives adequades i ordenar als subjectes infractors,
 si s'escau,  l'execució de treballs de restauració de la
 situació primitiva.                     
                               
 Article 8                          
  Cada any el Consell Executiu ha d'elaborar un informe
 sobre l'estat i l'estratègia de protecció, conservació i
 millora dels espais naturals de Catalunya, del qual ha de
 tenir coneixement el Parlament de Catalunya.        
                               
 Capítol II                         
 Regulacions específiques                  
                               
 Article 9                          
 1. El  Consell  Executiu,  a  proposta del Departament
 d'Agricultura, Ramaderia i  Pesca, després de fets els
 estudis de flora i fauna ecològics, etològics i altres que
 puguin ésser necessaris per a una protecció millor de les
 espècies, d'acord amb el que disposen les  legislacions de
 forests i caça, i sens perjudici de la utilització, quan
 sigui procedent, d'altres instruments de protecció, ha de
 declarar la condició  d'estrictament protegits a tot el
 territori de Catalunya o en part d'ell de les espècies de
 la flora i de la fauna silvestres, de la gea, les pedres i
 els fòssils que necessiten  una  preservació especial.
 Anualment el  Consell de Protecció de la Natura ha de
 proposar al Consell Executiu les mesures a emprar per a
 l'actualització de la  normativa aplicable en relació amb
 les espècies especialment protegides.            
  Aquesta declaració comporta:               
  a) En el cas de la flora, la prohibició de la destrucció,
 del desarrelament i, si s'escau, també de la collita i la
 comercialització de les espècies i de llurs llavors,  així
 com la protecció del medi natural en què viu aquesta flora. 
  b) En el cas de la fauna, la prohibició de la persecució,
 de la caça, de la captura i de la  comercialització dels
 animals, de llurs despulles o fragments i, en el cas de les
 espècies ovípares, de llurs ous i nius, i la protecció, si
 s'escau, del medi natural en què viu aquesta fauna.     
  c) En el cas de les pedres i els fòssils, la prohibició
 d'extreure'ls, de destruir-los i de comercialitzar-los i la
 protecció del medi natural de l'entorn.           
 2. El  Consell  Executiu,  a  proposta del Departament
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, escoltat el criteri del
 Consell de Protecció de la Natura, pot acordar excepcions
 del que estableix l'apartat 1, per  raons  d'interès
 científic,  sanitari  o altres  d'anàlogues  degudament
 justificades.                        
  3. Els possibles danys causats per espècies  animals
 protegides en  béns  privats  poden  ésser  objecte
 d'indemnització sempre que siguin degudament justificats i
 no imputables, directament  o indirectament, a accions o
 omissions prèvies a la producció del dany de qui el rebi o
 de tercers.                         
                               
 Article 10                         
 1. Sens  perjudici  de  l'aplicació  d'altres  mesures
 establertes per aquesta llei  i  per la legislació de
 forests, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha
 de  delimitar les superfícies forestals  amb  presència
 notable d'espècies  forestals  d'àrea reduïda  dins  el
 territori  de  Catalunya i adoptar  les determinacions
 necessàries per a assegurar el manteniment  dels graus de
 presència d'aquestes espècies.               
 2. El  Consell Executiu, a  proposta  del  Departament
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, ha de desenvolupar per
 reglament la legislació forestal en els aspectes adreçats a
 mantenir les  espècies autòctones i l'estructura de la
 vegetació i a refer els espais forestals  destruïts i
 assegurar, si és possible, el manteniment i l'increment de
 la massa forestal de Catalunya.               
                               
 Article 11                         
 1. S'entenen per zones humides, als efectes d'aquesta Llei,
 les zones naturals de maresma, aiguamoll, torbera o  aigües
 rases,  permanents o temporals, d'aigües  estancades o
 corrents, dolces, salabroses, salines, amb la inclusió de
 les zones d'aigües marines la profunditat de les quals no
 excedeix els sis metres.                  
 Totes les zones humides han d'ésser preservades de les
 activitats susceptibles de provocar-ne la recessió i la
 degradació, mitjançant les normes corresponents aprovades
 pels Departaments competents.                
 2. A les ribes dels llacs i dels embassaments i a les zones
 del litoral s'han  d'establir per reglament faixes de
 protecció dins les quals  no  es permeti ni l'execució
 d'obres d'urbanització, ni noves construccions de caràcter
 permanent, llevat dels casos d'indubtable interès públic o
 d'utilitat social.                     
 3. El planejament urbanístic de les àrees que en el futur
 siguin destinades a l'acolliment d'assentaments urbans que
 afectin o puguin afectar la faixa de 100 metres adjacents a
 la zona de domini públic litoral ha  de  garantir la
 permeabilitat  i  l'accessibilitat  a les   platges,
 l'assolellament i la preservació del paisatge consolidat
 des dels nuclis tradicionals.                
                               
 Article 12                         
 1. Els projectes per a l'establiment de vials permanents i
 de línies elèctriques  d'alta tensió que afecten espais
 naturals o travessen comarques i zones d'alta muntanya han
 de justificar  suficientment el respecte al paisatge, tant
 pel que fa al traçat com a l'execució material, i han de
 contenir  les mesures  de  restauració adequades o el
 condicionament dels sòls afectats  i  la prevenció  de
 l'erosió.                          
 2. La formació i l'autorització dels projectes es regulen
 per les disposicions reglamentàries corresponents.     
 3. L'incompliment del condicionament o de la restauració
 fixats pel projecte dóna lloc a l'aplicació de l'article
 37.4.                            
                               
 Article 13                         
 1. Els plans i els projectes corresponents a la xarxa de
 transport  d'energia  elèctrica han d'elegir entre les
 alternatives viables constatades en el projecte l'opció que
 comporta l'impacte visual i ecològic més baix.       
 2. A més, respecte a l'obertura  de corredors per a la
 construcció de la línia, els plans i els projectes han
 d'indicar les mesures a adoptar per a controlar l'erosió i
 evitar el  risc d'incendis forestals. Per a la travessada
 d'espais naturals han de preveure, si s'escau, tractaments
 de vegetació.                        
                               
 Article 14                         
 1. En els espais naturals a què fan referència els Capítols
 III i IV les activitats extractives es regulen mitjançant
 el que estableixen la Llei de  Catalunya 12/1981 i la
 legislació  complementària,  sens perjudici d'allò que
 estableix la Llei esmentada.                
 2. En la resta d'espais naturals les activitats extractives
 que necessiten una  nova autorització són objecte d'una
 regulació idèntica, amb l'única diferència que les fiances
 definides s'han d'aplicar en un 50 per 100 del seu import. 
 3. En tots els casos s'aplica la normativa específica de
 cada  espai natural  d'especial protecció i els plans
 urbanístics municipals respectius  en els aspectes que
 impliquen un grau de protecció més alt.           
                               
 Capítol III                         
 El Pla d'Espais d'Interès Natural              
                               
 Article 15                         
 1. El Pla d'Espais d'Interès Natural té per objecte la
 delimitació  i  l'establiment  de  les  determinacions
 necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals
 la conservació  dels  quals  es  considera  necessari
 d'assegurar, d'acord amb els valors científics, ecològics,
 paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius
 que posseeixen.                       
 2. En el marc de la planificació territorial de Catalunya
 el Pla té el caràcter de pla territorial sectorial.     
 3. La vigència del Pla és indefinida.            
                               
 Article 16                         
 1. El Pla d'Espais d'Interès Natural ha d'establir:     
  a) La delimitació indicativa dels espais a escala 1/50.000
 com a mínim.                        
  b) Els criteris per a una delimitació definitiva.     
 2. La delimitació definitiva de  cada espai s'ha de fer
 segons les modalitats de l'article 21.1, o bé mitjançant el
 planejament especial de què fa esment l'article 5.     
 3. La declaració d'espai natural de protecció  especial
 implica la inclusió automàtica de  l'espai en el Pla
 d'Espais d'Interès Natural.                 
                               
 Article 17                         
  El Pla d'Espais d'Interès Natural conté:         
  a) La descripció de les caracterísques principals de cada
 espai.                           
  b) La justificació de la inclusió.            
  c) L'exposició de les causes d'una possible degradació i
 l'expressió d'actuacions preventives.            
  d) La informació sobre el règim urbanístic vigent dins la
 zona.                            
  e) L'establiment de  criteris  de  prioritat  per  a
 ampliacions futures de l'àmbit protegit.          
  f) La definició dels beneficis tècnics i financers per a
 la població de la zona i les seves activitats.       
                               
 Article 18                         
 1. En els espais delimitats pel Pla d'Espais d'Interès
 Natural s'aplica d'una manera preventiva el règim del sòl
 fixat pels articles 85 i 86.1 de la Ley sobre  Régimen del
 Suelo y Ordenación urbana, del 9 d'abril de 1976.      
 2. A partir de l'establiment del Pla d'Espais d'Interès
 Natural els nous instruments de planejament urbanístic i la
 planificació específica per a les zones  d'alta muntanya
 s'han d'adequar al contingut del Pla.            
 3. No es permet que circulin, fora de les carreteres i les
 pistes que són destinades a aquest fi, mitjans motoritzats
 si  no  disposen d'un  permís  especial lliurat per
 l'Ajuntament corresponent, d'acord amb els criteris que
 s'estableixen  per reglament. Tampoc no és permès de fer-ho
 quan es tracta d'espais naturals sotmesos a alguna de les
 modalitats de protecció especial que estableix el capítol
 IV sense autorització del seu  òrgan  gestor.  Aquesta
 disposició  no afecta  les  activitats agro-pecuàries,
 silvícoles o similars.                   
 4. El que estableix aquest article  és aplicable d'una
 manera immediata als espais naturals de  què fa esment
 l'article 16.1 i regeix fins al moment en què s'aprovarà la
 delimitació definitiva.                   
                               
 Article 19                         
 1. A partir de l'inici dels treballs  preparatoris per a
 incorporar al Pla un nou espai o per a ampliar-ne un altre
 d'inclòs anteriorment, el Conseller de Política Territorial
 i Obres Públiques pot ordenar l'aplicació preventiva de la
 regulació continguda en l'article 18.1 i 3.         
 2. La resolució del Conseller de Política Territorial i
 Obres Públiques resta sense efecte si en el termini d'un
 any no s'acorda d'incloure o d'ampliar l'espai en el Pla.  
                               
 Article 20                         
 1. Corresponen al Departament de Política Territorial i
 Obres Públiques i al Departament d'Agricultura, Ramaderia i
 Pesca de formular i  de redactar el Pla i les seves
 modificacions. Sempre han de donar audiència a les entitats
 locals afectades.                      
 2. Pertoca al Consell Executiu d'aprovar el Pla i les seves
 modificacions,  amb  informe  previ  de  la  Comissió
 Interdepartamental del Medi Ambient (CIMA) i del Consell de
 Protecció de la Natura.                   
 3. No s'ha d'observar el procediment establert pels punts 1
 i 2 en el cas que la delimitació  indicativa hagi estat
 substituïda per la de caràcter definitiu, ni en el cas que
 hi hagi incorporacions derivades de l'aplicació de règims
 de protecció especial,  sempre que la dita modificació no
 comporti alteracions substancials del perímetre inicial.  
                               
 Capítol IV                         
 Espais naturals de protecció especial            
                               
 Article 21                         
 1. A fi d'assegurar la preservació dels espais naturals que
 ho necessiten  per llur interès  científic,  ecològic,
 cultural,  educatiu,  paisatgístic i recreatiu, i amb
 l'objectiu de dotar-los d'uns  règims de protecció i de
 gestió adequats, s'estableixen les modalitats de protecció
 especial següents:                     
  a) Parcs nacionals.                    
  b) Paratges naturals d'interès nacional.         
  c) Reserves naturals.                   
  d) Parcs naturals.                    
 2. Les lleis o els decrets de declaració dels  espais
 naturals de  protecció especial, les  normes  que els
 desenvolupen i els plans especials  corresponents han de
 fixar el règim aplicable en cada cas d'acord amb el que
 estableix aquesta Llei.                   
 3. La declaració d'un espai natural de protecció especial
 no  exclou  la  possibilitat que a dins puguin ésser
 constituïts altres nuclis de protecció que prenguin alguna
 de les modalitas establertes en el punt 1.         
                               
 Article 22                         
 1. Són  parcs nacionals els espais naturals d'extensió
 relativament gran, no modificats essencialment per l'acció
 humana,  que  tenen interès  científic,  paisatgístic i
 educatiu. La finalitat de la declaració és de preservar-los
 de totes les  intervencions que poden  alterar-ne  la
 fisonomia,  la  integritat i l'evolució dels sistemes
 naturals.                          
 2. La declaració de parc nacional s'ha de fer per llei.   
 3. No es permet, a l'interior dels parcs nacionals, cap
 activitat d'explotació dels recursos naturals i cap altra
 susceptible d'alterar-ne  el paisatge, llevat  de  les
 activitats que  són compatibles amb els objectius concrets
 de protecció. Hi són expressament prohibides la caça, la
 captura o la pertorbació  de les espècies animals, les
 activitats extractives i l'execució  de qualsevol obra o
 instal·lació,  llevat  de  les  necessàries  per  al
 desenvolupament del parc o les que, per llur  interès
 públic, són autoritzades, amb caràcter  extraordinari i
 restringit, pel Consell Executiu, amb un informe previ del
 Consell de Protecció de la Natura.             
                               
 Article 23                         
 1. Són paratges naturals d'interès nacional els espais o els
 elements naturals d'àmbit mitjà o reduït que presenten
 característiques singulars  atès  llur interès científic,
 paisatgístic i educatiu, amb l'objectiu de garantir-ne la
 protecció i la de l'entorn.                 
 2. La declaració de paratge natural d'interès nacional es fa
 per llei.                          
 3. En  els  paratges  naturals  d'interès nacional les
 activitats s'han  de  limitar  als  usos  tradicionals
 agrícoles, ramaders i silvícoles  compatibles amb  els
 objectius  concrets  de la protecció  i  a les altres
 activitats pròpies de la gestió de l'espai protegit.    
                               
 Article 24                         
 1. Són reserves naturals els espais  naturals d'extensió
 reduïda i de considerable interès científic que són objecte
 d'aquesta  declaració per  a  aconseguir de preservar
 íntegrament el conjunt d'ecosistemes naturals que contenen
 o d'alguna de les seves parts. La declaració de reserves
 naturals es fa per llei quan és reserva integral i per
 decret del Consell Executiu quan és reserva parcial.    
 2. Les  reserves  naturals  integrals  poden tenir per
 finalitats:                         
  a) Preservar de qualsevol intervenció humana tots els
 sistemes naturals i llur evolució. Només hi són permeses
 les activitats d'investigació científica i de divulgació de
 llurs  valors.  L'accessibilitat  hi  és  rigorosament
 controlada.                         
  b) Incidir sobre l'evolució dels sistemes naturals per
 assegurar-ne el  millorament, la  reconstrucció  i  la
 regeneració i per aprofundir-ne el coneixement.  Només
 s'admeten, a més de les activitats permeses de la lletra
 a), els treballs científics propis dels objectius de la
 reserva.                          
 3. Els objectius de les reserves naturals  parcials poden
 ésser els següents:                     
  a) Protegir  d'una  manera  absoluta  les  formacions
 geològiques i geomorfològiques  i  determinats  biòtops,
 espècies, hàbitats i comunitats.              
  b) Conservar o constituir escales en les vies migratòries
 de la fauna salvatge.                    
 4. No es permeten en cap cas les activitats que directament
 o indirectament poden perjudicar els valors  naturals de
 protecció.                         
                               
 Article 25                         
 1. Són parcs naturals els espais naturals que presenten
 valors naturals qualificats, la protecció dels quals es fa
 amb l'objectiu d'aconseguir-ne la conservació d'una manera
 compatible amb l'aprofitament ordenat de llurs recursos i
 l'activitat de llurs habitants.               
 2. La declaració de parc natural es fa per decret del
 Consell Executiu.                      
                               
 Article 26                         
 1. En els espais naturals de  protecció especial, les
 forests  i els  terrenys  forestals que són propietat
 d'entitats públiques i no es troben inclosos en el Catàleg
 de Forests d'Utilitat Pública hi han d'ésser incorporats.
 Els altres que són de propietat privada tenen la condició de
 forests  protectores. Tot això és d'acord amb el que
 estableixen els articles 7, 30 i concordants de la Llei de
 Forests, de 8 de juny de 1957.               
 2. En els casos en què s'estableix la prohibició o la
 limitació de les activitats cinegètiques, sota el control
 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, es poden
 consentir excepcions temporals quan  es tracta d'espècies
 excedents o nocives. Cal sempre l'informe previ del Consell
 de Protecció de la Natura.                 
                               
 Article 27                         
 1. A més de l'Administració de la Generalitat poden promoure
 reserves naturals i parcs naturals:             
  a) Les  entitats  locals  que  tenen  competències
 urbanístiques d'acord amb la Llei del Sòl. Cal que tota
 l'àrea proposada pertanyi a llur àmbit territorial. Si també
 afecta l'àmbit d'altres entitats locals cal que es concertin
 expressament per a aquesta finalitat.            
  b) Els propietaris dels terrenys afectats, d'una manera
 individual o  col·lectiva,  d'acord amb  les  propostes
 corresponents i amb les associacions o entitats privades en
 els objectius socials de les quals consta la protecció de
 la natura.                         
 2. Les propostes de reserves naturals i de parcs naturals
 han  de contenir els estudis justificatius necessaris, la
 delimitació exacta de l'espai en qüestió, els criteris i
 les normes de protecció bàsics i la descripció detallada de
 l'organització de la gestió i els mecanismes de finançament
 que s'estableixen  per a assolir els objectius plantejats,
 amb una justificació de llur viabilitat.          
  El Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
 quan disposarà dels informes del Departament d'Agricultura,
 Ramaderia i Pesca i dels altres Departaments i organismes
 afectats per les competències, amb una audiència prèvia de
 les  corporacions  locals interessades  en  l'actuació
 proposada i els propietaris afectats, si s'escau, ha de fer
 les actuacions necessàries  per a la tramitació de les
 propostes.                         
 3. En el termini màxim d'un any des que el promotor ha
 tramès la proposta, amb  informe previ del Consell de
 Protecció  de  la Natura, els  Consellers  de Política
 Territorial i Obres Públiques i d'Agricultura, Ramaderia  i
 Pesca eleven conjuntament al Consell Executiu la proposta
 de resolució que, en el cas que sigui favorable, ha d'anar
 acompanyada d'una proposta de declaració que contingui:   
  a) La delimitació de l'àrea objecte de l'actuació i, si
 s'escau, de la modalitat de  protecció que aquesta pot
 contenir.                          
  b) La definició dels objectius de protecció.       
  c) Les  normes  bàsiques  de  protecció  d'aplicació
 immediata.                         
  d) Els criteris d'ordenació del territori.        
  e) La composició i les funcions dels òrgans rectors.   
  f) Les normes de finançament.               
  g) La incorporació del territori objecte de la declaració
 al Pla d'Espais d'Interès Natural, si no hi ha estat inclòs
 anteriorment.                        
 4. És aplicable a les zones afectades per les propostes de
 reserves naturals i de parcs  naturals el que estableix
 l'article 19. El termini a què fa referència l'article 19.2
 és de dos anys.                       
                               
 Article 28                         
 1. A fi d'assegurar la salvaguarda dels valors naturals la
 protecció dels quals és en tramitació,  i mentre no es
 produeix la resolució definitiva,  es  poden adoptar les
 mesures següents:                      
  a) La  suspensió  de  l'atorgament de les llicències
 municipals a alguna o a tota classe d'actes subjectes a
 aquesta  intervenció  administrativa,  d'acord amb els
 ordenaments territorial, urbanístic i local.        
  b) La  suspensió  de  l'atorgament  d'autoritzacions
 d'aprofitaments forestals  i cinegètics, llevat de les
 Reserves Nacionals de Caça.                 
  c) La suspensió de l'atorgament  de  permisos  i  de
 concessions mineres.                    
  d) La paralització de les explotacions en curs, d'acord
 amb la legislació específica.                
  e) La paralització de la tramitació de plans urbanístics
 amb incidència sobre el territori.             
 2. Les mesures cautelars tenen una durada màxima de dos
 anys.                            
 3. Correspon als Departaments competents l'adopció de les
 dites mesures.                       
 4. Les mesures s'apliquen en els casos següents:      
  a) En  el cas de parcs nacionals, paratges naturals
 d'interès nacional  i  reserves naturals integrals, una
 vegada el Consell Executiu ha tramès el projecte de llei al
 Parlament. Si es tracta d'una proposició de llei, a partir
 de la publicació d'aquesta en  el Butlletí Oficial del
 Parlament de Catalunya.                   
  b) En el cas de parcs naturals i de reserves naturals
 parcials, quan ha estat presentada la proposta segons els
 termes de l'article 27.2 o quan, per iniciativa pròpia,
 s'inicien els treballs preliminars.             
                               
 Article 29                         
 1. La gestió dels espais naturals de protecció especial s'ha
 d'adequar a les regles següents:              
  a) La gestió dels parcs nacionals, de les  reserves
 naturals integrals i dels paratges naturals  d'interès
 nacional correspon a l'Administració de la Generalitat.   
  b) La gestió dels parcs naturals i de les reserves
 naturals parcials correspon, en principi, a llurs promotors.
 El decret de declaració pot establir la participació de la
 Generalitat, de les entitats locals, dels propietaris i de
 les entitats afectades en els òrgans rectors.        
  c) La gestió d'un espai natural de protecció especial que
 correspon a  la  Generalitat  és feta pel Departament
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.              
  d) Per a cada espai natural de protecció especial les
 lleis o els decrets de declaració en cada cas poden fixar
 les mesures necessàries per a la participació efectiva
 d'altres Departaments, entitats locals i organitzacions
 professionals  directament  implicades  en  els  òrgans
 rectors.                          
  e) L'administració d'espais naturals de protecció especial
 distints es pot unificar quan aquests es troben en un
 mateix àmbit territorial, en una mateixa unitat geogràfica
 o quan hi ha altres circumstàncies que, per a l'efectivitat
 de la gestió, així ho justifiquen.             
 2. Els òrgans de gestió dels espais naturals de protecció
 especial tenen les funcions següents:            
  a) Elaborar anualment el pressupost i la proposta de
 programa de gestió, l'aprovació  dels quals correspon al
 Departament d'Agricultura, Ramaderia  i Pesca. En aquests
 documents s'ha de preveure l'execució de les previsions del
 Pla Especial de Protecció contingudes en el seu  programa
 d'actuació i de tots els altres treballs de promoció, de
 recerca, de manteniment, etcètera, necessaris per a assolir
 les finalitats de la protecció.               
  b) Administrar els fons procedents de la utilització dels
 serveis propis i els recursos que pot rebre de l'exterior. 
  c) Vetllar pel compliment en l'interior de l'espai natural
 de les normes generals de protecció  de la natura que
 estableix aquesta Llei i de la reglamentació de l'espai
 protegit.                          
  d) Emetre informe preceptiu previ a l'atorgament de les
 autoritzacions necessàries per a l'execució de qualsevol
 pla, obra, moviment de terres o explotacions dels recursos
 naturals, a l'interior o a l'exterior de l'espai protegit i
 que poden afectar-lo.                    
 3. Els espais naturals de protecció especial poden disposar,
 quan així ho estableix la llei o el decret de declaració,
 d'una reglamentació pròpia que reculli el que estableixen
 aquesta Llei i les diverses legislacions aplicables pel que
 fa a la disciplina relativa a llur règim de protecció.   
 4. Quan hi ha criteris contradictoris entre els organismes
 competents per a atorgar l'autorització de les activitats
 en els espais naturals de protecció especial i l'òrgan de
 gestió es resol d'acord  amb la legislació vigent sobre
 conflictes d'atribucions i en casos excepcionals resol el
 Consell Executiu, amb un informe  previ  del Consell de
 Protecció de la Natura.  L'atorgament de llicències i la
 gestió de la disciplina urbanística, en l'àmbit  del seu
 terme municipal, corresponen en tot cas a l'Ajuntament, amb
 un informe  previ de l'òrgan de gestió de l'espai natural
 protegit.                          
                               
 Article 30                         
 1. La Generalitat pot atorgar ajuts tècnics i financers per
 a la gestió dels espais  promoguts per particulars, per
 entitats sense finalitat de  lucre  i per les entitats
 locals. A aquest efecte, si s'escau, han d'ésser concertats
 els convenis corresponents.                 
 2. La Generalitat pot establir ajuts  tècnics i financers
 per a l'àmbit territorial de l'espai protegit i de la seva
 àrea d'influència, els quals poden tenir, entre altres, les
 finalitats següents:                    
  a) Crear infrastructures i assolir uns nivells de serveis
 i d'equipaments adequats.                  
  b) Millorar les activitats tradicionals i fomentar-ne
 altres de compatibles amb el  manteniment  dels valors
 ambientals.                         
  c) Integrar els habitants en les activitats generades per
 la protecció i la gestió de l'espai natural.        
  d) Rehabilitar l'habitatge rural i conservar el patrimoni
 arquitectònic.                       
  e) Estimular  les iniciatives culturals, científiques,
 pedagògiques i recreatives autòctones.           
                               
 Article 31                         
  Les designacions de "parc nacional", "paratge natural
 d'interès nacional", "reserva natural" i "parc natural"
 només es poden utilitzar  per als espais naturals que
 compleixen les condicions establertes per aquesta Llei i,
 si s'escau, per la legislació bàsica estatal.        
                               
 Article 32                         
 1. La Generalitat pot exercir drets de tempteig i de
 retracte en totes les transmissions de domini inter vivos a
 títol onerós de béns immobles i de  predis amb superfície
 superior a 100 ha situats a l'interior d'espais naturals
 de protecció especial, de la manera com es determini per
 reglament.                         
 2. En els espais naturals declarats per decret les entitats
 locals promotores també poden exercir els drets de tempteig
 i de retracte si ho reconeix el decret de creació i en les
 condicions que aquest determina.              
 3. El dret de tempteig només es pot exercir dins  els tres
 primers mesos a comptar de la notificació prèvia de la
 transmissió a la Generalitat  o  a les entitats locals
 promotores dels espais naturals. El dret de retracte només
 es pot exercir dins els sis mesos següents a la inscripció
 de la transmissió en el Registre de la Propietat.      
                               
 Article 33                         
 1. La declaració d'espai natural de protecció especial
 comporta la utilitat pública de tots els terrenys afectats
 a efectes d'expropiació.                  
 2. El Consell Executiu pot declarar necessària i urgent
 l'ocupació de qualsevol terreny  dels  afectats per la
 declaració.                         
                               
 Article 34                         
  El Consell Executiu i els promotors d'espais naturals de
 protecció especial  han de prendre les  determinacions
 procedents per a l'adquisició de sòl en els espais naturals
 de protecció especial, en la mesura que ho requereix llur
 gestió eficaç i, molt particularment, dels  terrenys  que,
 per  llur  fragilitat o excepcionalment  pels sistemes
 naturals que contenen, han d'ésser objecte de la protecció
 més estricta.                        
                               
 Capítol V                          
 Consell de Protecció de la Natura              
                               
 Article 35                         
 1. Es crea el Consell de Protecció de la Natura com a òrgan
 consultiu en matèria de protecció de  la  natura i del
 paisatge.                          
 2. A proposta d'entitats científiques catalanes de prestigi
 reconegut, d'organitzacions agràries i de les agrupacions
 de  municipis de Catalunya  legalment constituïdes, el
 President de la Generalitat nomena  el  president i els
 membres del Consell, els quals no poden  ésser més de
 vint-i-un i han d'ésser persones de competència reconeguda
 en  les  diverses  disciplines  que incideixen en el
 coneixement, en l'estudi, en la protecció i en  la gestió
 del medi natural.                      
 3. Les funcions del Consell de Protecció de la Natura són: 
  a) Emetre informes i dictàmens a requeriment del Parlament
 i de les administracions competents.            
  b) Emetre els informes esmentats per aquesta Llei.    
  c) Prestar assessorament científic a òrgans gestors dels
 espais naturals de protecció especial.           
  d) Proposar modificacions en el Pla d'Espais Naturals,
 declaracions d'espais naturals de protecció especial i, en
 general, mesures i actuacions per al millor compliment dels
 objectius d'aquesta Llei.                  
                               
 Capítol VI                         
 De la disciplina                      
                               
 Article 36                         
  La  Generalitat, les entitats locals, els  promotors
 privats i els òrgans de gestió vetllen, d'acord amb llurs
 competències, pel compliment de les disposicions d'aquesta
 Llei.                            
                               
 Article 37                         
 1. Té la consideració d'infracció administrativa l'acció o
 l'omissió que, vulnerant  aquesta  Llei i afectant espais
 naturals protegits, consisteix en el que segueix:      
  a) L'increment de l'erosió i la pèrdua de qualitat dels
 sòls.                            
  b) L'emissió de gasos, de partícules o de radiacions que
 poden afectar greument l'ambient atmosfèric.        
  c) La producció de sorolls  innecessaris  que  poden
 pertorbar el comportament normal de la fauna.        
  d) La destrucció de superfícies forestals en tots els
 casos  i  la  destrucció,  el  desarrelament  i  la
 comercialització de les espècies i de llurs llavors, quan
 estigui prohibida.                     
  e) La  persecució,  la  caça,  la  captura  i  la
 comercialització dels animals, de  llurs  despulles  o
 fragments o de llurs ous, quan estiguin prohibides. La
 introducció d'espècies alienes nocives a la fauna salvatge i
 el maltractament d'animals.                 
  f) La  circulació  amb  mitjans  motoritzats fora de
 carreteres  i  pistes  i  sense  permís  lliurat  per
 l'Ajuntament.                        
  g) La instal·lació de cartells de propaganda i d'altres
 elements similars  que  limiten el camp visual, trenquen
 l'harmonia del paisatge o desfiguren les perspectives.   
  h) L'abocament o l'abandó d'objectes, de residus o altres
 deixalles fora dels llocs autoritzats.           
 2. Les infraccions se sancionen amb multes, la quantia de
 les quals es gradua atenent la gravetat de la matèria,
 l'entitat econòmica dels fets constitutius de la infracció,
 la reiteració i el grau de culpabilitat de la persona
 responsable. Quan el benefici que resulta d'una infracció
 és superior a la sanció que  correspon, aquesta es pot
 incrementar en la quantia equivalent al benefici obtingut. 
 3. Les autoritats competents per a imposar les multes i les
 quanties màximes d'aquestes són les que segueixen:     
  a) Els Directors Generals de Política Territorial i de
 Medi Rural, des de 50.000 fins a 100.000 pessetes.     
  b) Els Consellers de Política Territorial i Obres     
 Públiques i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, fins a 250.000
 pessetes.                          
  c) El Consell Executiu, fins 500.000 pessetes o en quantia
 equivalent al benefici de la infracció si aquest benefici
 fos superior.                        
 4. L'Administració ha d'adoptar, també, les mesures que
 calen per a la restauració de la realitat física alterada o
 transformada com a conseqüència de  l'actuació il·legal i
 pot imposar multes coercitives de fins a 50.000 pessetes,
 reiterades per espais de temps que siguin suficients per a
 complir  allò  que hi  ha  ordenat, sens perjudici de
 l'execució subsidiària  per l'Administració a càrrec de
 l'infractor.                        
 5. L'actuació que vulnera aquesta Llei comporta, a més a
 més, l'obligació de rescabalament de danys i perjudicis  a
 càrrec dels qui són declarats responsables.         
                               
 Article 38                         
  És pública l'acció per a exigir el compliment del que
 estableix aquesta Llei i les normes i els plans  que la
 desenvolupen.                        
                               
 Article 39                         
  Qualsevol  actuació  de  l'Administració  que, com a
 conseqüència de l'aplicació d'aquesta  Llei, comporta la
 privació singular de la  propietat  privada o de drets o
 interessos  patrimonials  legítims solament es pot  fer
 mitjançant la indemnització corresponent.          
                               
 Disposicions addicionals                  
                               
 Primera                           
  Les funcions de les comissions científiques creades per
 l'article 6 de la Llei 2/1982 i per l'article 7 de la Llei
 21/1983 són assumides pel  Consell de Protecció de la
 Natura.                           
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei no disminueix en perjudici de la protecció ja
 establerta les mesures adoptades en relació amb els espais
 naturals. En conseqüència, tenen també  la  consideració
 d'espais naturals els terrenys  classificats com a no
 urbanitzables  objecte  d'especial  protecció  segons
 l'ordenament urbanístic vigent.               
                               
 Disposicions transitòries                  
 Primera                           
  El Consell Executiu, en el termini de sis mesos, ha de
 dictar les disposicions necessàries per a adaptar el  règim
 de gestió establert per l'article 29 als patronats, les
 juntes o altres òrgans de gestió que hagin establert els
 plans  especials  urbanístics per a la  protecció del
 paisatge. A aquest efecte, les entitats  públiques a les
 quals són adscrits els  esmentats òrgans de gestió poden
 elevar, en el termini  de tres mesos, mitjançant  el
 Departament de Política Territorial i Obres Públiques, la
 proposta d'adaptació pertinent.               
                               
 Segona                           
  Els plans especials per a la protecció del medi natural i
 del paisatge  aprovats inicialment abans de l'entrada en
 vigència d'aquesta Llei continuen en tramitació fins que
 seran aprovats definitivament.               
                               
 Disposicions finals                     
                               
 Primera                           
  Els espais que amb anterioritat a l'entrada en vigor
 d'aquesta Llei han estat objecte d'alguna de les modalitats
 de protecció establertes per la Llei 15/1975, de 2 de maig,
 mantenen el règim de les declaracions respectives. Es
 modifica la denominació dels següents:           
  a) Els paratges naturals d'interès nacional de la zona
 volcànica de la Garrotxa i dels aiguamolls de l'Empordà
 prenen la denominació de parc natural.           
  b) Les reserves integrals d'interès científic de la zona
 volcànica de la Garrotxa i dels aiguamolls  de l'Empordà
 esdevenen reserves naturals.                
                               
 Segona                           
  Es faculta el Consell  Executiu  perquè  dicti  les
 disposicions necessàries per a desplegar aquesta Llei.   
                               
 Tercera                           
  Resten derogades, en l'àmbit de les competències de la
 Generalitat, les disposicions contràries al que estableix
 aquesta Llei.                        
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 13 de juny de 1985                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Miró i Ardèvol                    
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca         
                               
 Xavier Bigatà i Ribé                    
 Conseller de Política Territorial i Obres Públiques     
                               
                               
Amunt