Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Llei

 • Data del document 23/07/1985

 • Número del document 017/1985

 • Número de control 2857-85

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 569

 • Data 31/07/1985

 • Pàgina 2562

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut  d'Autonomia
 promulgo la següent                     
                               
                               
 LLEI                            
                               
 Títol I                           
 De l'objecte i l'àmbit de la Llei              
                               
 Article 1                          
  L'objecte d'aquesta Llei és l'ordenació i la regulació de
 la funció pública de l'Administració de la Generalitat i
 l'establiment del règim estatutari dels seus funcionaris i
 del règim que és aplicable a la resta del personal.     
                               
 Article 2                          
 1. L'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei s'estén a tot el
 personal al servei de l'Administració de la Generalitat.  
 2. Aquesta Llei s'aplicarà també:              
  a) Al personal laboral de l'Administració només en els
 casos en què expressament hi fa referència.         
  b) Al  personal  de les universitats, tot respectant
 l'autonomia universitària.                 
  c) Al personal al servei de la Sindicatura de Comptes, a
 la qual li correspondrà d'aplicar aquesta Llei, pel que fa
 al seu personal, d'acord amb la Llei 6/1984, del 5 de març,
 i les seves normes de règim interior, que seran aprovades
 pel Parlament.                       
  d) Al personal al servei del Consell Consultiu, sens
 perjudici del que disposa la Llei 1/1981, del 25 de febrer,
 de creació d'aquest òrgan.                 
 3. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei:  
  a) El personal al servei del Parlament de Catalunya i del
 Síndic de Greuges.                     
  b) El personal al servei de les corporacions locals
 situades en el territori de Catalunya.           
  c) El personal al servei del Tribunal Superior de Justícia
 de Catalunya.                        
 4. Mentre no es creïn els cossos i les escales de la
 Generalitat, i per a adaptar-se a les peculiaritats del
 personal docent, sanitari, investigador, de seguretat i
 penitenciari,  es  podran  aplicar  mitjançant  normes
 específiques, si ho exigeixen les peculiaritats d'aquesta
 classe de personal, les normes actualment en vigor.     
                               
 Títol II                          
 De les classes de personal                 
                               
 Article 3                          
 1.  És  personal  al servei de l'Administració de la
 Generalitat  l'integrat  en  els  Departaments de  la
 Generalitat, en els seus Organismes Autònoms i en les
 Entitats Gestores de la Seguretat Social.          
 2. El personal es classifica en:              
  a) Funcionaris.                      
  b) Personal eventual.                   
  c) Personal interí.                    
  d) Personal laboral.                   
                               
 Article 4                          
  Són funcionaris els qui, en virtut de nomenament i sota el
 principi de carrera, mitjançant relació professional sotmesa
 al Dret públic, s'incorporen al servei de l'Administració de
 la Generalitat i ocupen places dotades en  els  seus
 pressupostos o es troben en alguna de les situacions que
 aquesta Llei determina.                   
                               
 Article 5                          
 1. És personal eventual el format pels qui, en virtut de
 lliure nomenament dels Consellers i en règim no permanent,
 ocupen un lloc de treball que, considerat de confiança o
 d'assessorament no reservat a funcionaris i que figura amb
 aquest caràcter en la corresponent relació de llocs de
 treball.                          
 2. La prestació de serveis en qualitat de personal eventual
 mai no pot ésser considerada com a mèrit per a l'accés a la
 condició de funcionari ni per a la promoció interna.    
 3. El  Consell  Executiu determina el nombre de llocs
 reservats  al  personal  eventual,  amb  les  seves
 característiques i retribucions de cadascun, sempre dins els
 crèdits pressupostaris corresponents.            
                               
 Article 6                          
 1. És personal interí el format pels qui, en virtut de
 nomenament, presten serveis amb caràcter transitori i ocupen
 places reservades a funcionaris de carrera i dotades per les
 plantilles pressupostàries, mentre aquests no les ocupen.  
 2. El personal interí haurà de complir els requisits
 generals de titulació i les altres condicions exigides per a
 participar en les proves d'accés als llocs de treball que
 ocupen.                           
                               
 Article 7                          
  És personal laboral el format pels qui, en virtut de
 contracte de naturalesa laboral, que s'ha de formalitzar
 sempre per escrit, ocupen llocs de treball classificats com
 a tals.                           
                               
 Article 8                          
  Excepcionalment, atès el caràcter temporal de determinades
 tasques a realitzar, o per raons d'urgència que han d'ésser
 degudament  motivades,  l'Administració  pot  contractar
 personal laboral amb caràcter no permanent, d'acord amb la
 legislació laboral vigent. El contracte s'ha de formalitzar
 necessàriament per escrit.                 
                               
 Article 9                          
  Ni la prestació de serveis en règim interí ni  la
 contractació laboral temporal no poden constituir un mèrit
 preferent per a l'accés a la condició de funcionari o de
 personal laboral amb caràcter indefinit, respectivament. No
 obstant això, el temps de serveis prestats pot ésser
 computat, en els supòsits de concurs-oposició i sempre que
 els serveis siguin adients amb les places convocades.    
                               
 Títol III                          
 Dels òrgans superiors en matèria de personal        
                               
 Capítol I                          
 Dels òrgans superiors i llurs competències         
                               
 Article 10                         
  Són òrgans superiors en matèria de personal:       
  a) El Consell Executiu.                  
  b) El Conseller competent en matèria de funció pública.  
  c) La Comissió Tècnica de la Funció Pública.       
  d) El Consell Català de la Funció Pública.        
  e) La inspecció general dels serveis de personal.     
                               
 Article 11                         
  Correspon al Consell Executiu:              
  a) Exercir  la  potestat reglamentària en matèria de
 personal.                          
  b) Establir la política global de personal dependent de
 l'Administració de la Generalitat.             
  c) Dictar les instruccions, les directrius i els límits
 als quals s'han de subjectar els representants del Consell
 Executiu en les negociacions amb els representants sindicals
 dels funcionaris sobre les condicions de treball, donar
 validesa als acords assolits, mitjançant la seva aprovació,
 i establir les condicions de treball en els casos en què no
 es produeixi acord en la negociació.            
  d) Establir els criteris d'actuació a què  s'han de
 subjectar els  representants  de l'Administració de la
 Generalitat en les negociacions col·lectives amb el personal
 laboral.                          
  e) Fixar anualment les normes i les directrius per a
 l'aplicació del règim retributiu dels funcionaris.     
  f) Aprovar l'oferta d'ocupació pública.          
  g) Aprovar les normes de valoració de llocs de treball, la
 relació de llocs de treball i la valoració d'aquests llocs. 
  h) Aprovar els intervals que  corresponen a cada Cos i
 escala, dins els trenta nivells en què es classifiquen els
 llocs de treball.                      
  i) Aprovar, a proposta del Departament corresponent, les
 mesures per a garantir els serveis mínims en els casos de
 vaga en l'Administració de la Generalitat.         
  j) Decidir les propostes de resolució dels expedients
 disciplinaris  que  impliquen  separació definitiva del
 servei.                           
  k) Sotmetre a informe i dictamen del Consell Català de la
 Funció Pública, si s'escau, els projectes de llei i de
 reglament en matèria de funció pública.           
  l) Assenyalar o fixar les directrius a què s'han d'ajustar
 els representants de la Generalitat en el Consejo Superior
 de la Función Pública i en la Comisión de Coordinación de la
 Función Pública.                      
  m) Exercir les funcions que li són encomanades per la
 normativa vigent.                      
                               
 Article 12                         
 1. Correspon al conseller competent en matèria de funció
 pública:                          
  a) Elaborar els projectes de normes generals en matèria de
 funció pública, a proposta, si s'escau, del Departament
 interessat.                         
  b) Preparar el projecte d'oferta d'ocupació pública.   
  c) Preparar propostes relatives a la relació de llocs de
 treball i a la valoració d'aquests llocs.          
  d) Elaborar els estudis sobre els intervals de nivells i
 determinar els que corresponen a cada cos i escala, a
 proposta, si s'escau, dels Departaments interessats.    
  e) Establir les normes de funcionament del  Registre
 General de Personal.                    
  f) Convocar proves selectives per a funcionaris a proposta
 dels Departaments corresponents.              
  g) Nomenar els funcionaris que han superat les proves
 damunt dites.                        
  h) Declarar les situacions dels funcionaris integrats en
 els cossos i les escales.                  
  i) Convocar concursos de provisió de llocs de treball per
 a funcionaris.                       
  j) Exercir les altres competències que li són assignades
 per la normativa vigent.                  
 2.  Les  competències  especificades  en  l'apartat  1
 s'exerciran, en allò que correspon, per mitjà de la Direcció
 General de la Funció Pública, la qual tindrà rang de
 Secretaria General.                     
 3. El Consell Executiu, a proposta del Conseller competent
 en matèria de funció pública, pot atribuir temporalment als
 Departaments corresponents, quan ho demana l'efectivitat
 dels serveis, les competències a què fan referència les
 lletres f), g), h) i) i j) de l'apartat 1, pel que fa al
 personal docent, sanitari, penitenciari, investigador i de
 seguretat.                         
                               
 Article 13                         
 1. Es crea la Comissió Tècnica de la Funció Pública,
 adscrita al Departament que té atribuïdes les competències
 en matèria de funció pública, com a òrgan de coordinació,
 consulta i proposta dels assumptes de personal.       
 2. N'és president el Conseller competent en matèria de
 funció pública i en són vocals els Secretaris Generals de
 tots els Departaments, el Director General de la Funció
 Pública i el Director de l'Escola d'Administració Pública de
 Catalunya, el qual actuarà com a Secretari.         
 3. Seran funcions d'aquesta Comissió:            
  a) Emetre informe preceptiu en relació amb les normes i
 les disposicions de caràcter general  en  matèria  de
 personal.                          
  b) Informar d'aquelles qüestions que li són consultades
 pel Consell Executiu.                    
  c) Proposar al Consell Executiu totes les mesures que
 considera convenients per a millorar la política i la gestió
 de personal.                        
 4. Els informes i les propostes són elevats al Consell
 Executiu pel President de la Comissió Tècnica de la Funció
 Pública.                          
                               
 Article 14                         
 1. El Consell Català de la Funció Pública és l'òrgan
 superior col·legiat de consulta, informe,  proposta  i
 participació del personal en relació amb les qüestions
 comunes que en matèria de funció pública poden afectar les
 diverses Administracions públiques catalanes.        
 2. Integren el Consell Català de la Funció Pública:     
  a) El Conseller competent en matèria de funció pública.  
  b) Cinc representants nomenats pel Consell Executiu.   
  c) Cinc representants de les corporacions locals designats
 per les associacions i les federacions de municipis.    
  d) Cinc representants del personal en proporció amb la
 representativitat obtinguda en les eleccions sindicals entre
 el personal de les Administracions públiques catalanes.   
 3. Són funcions del Consell:                
  a) Informar,  a  petició  del Consell Executiu, dels
 avantprojectes de Llei i projectes de reglaments relatius a
 la funció pública de la Generalitat de Catalunya.      
  b) Informar, a petició de les diferents Administracions
 públiques, dels projectes de reglament relatius a la funció
 pública.                          
  c) Informar, quan ho demana l'òrgan competent, de les
 relacions de llocs de treball que determinen la possibilitat
 de  mobilitat  dels  funcionaris  entre  les  diverses
 Administracions públiques.                 
  d) Informar, quan ho demana l'òrgan competent, de les
 condicions de treball, especialment pel que fa a la jornada
 setmanal, l'horari, les vacances, les llicències i els
 permisos.                          
  e) Proposar  mesures  d'homologació  dels sistemes de
 selecció i formació de funcionaris per a facilitar la
 mobilitat d'aquests entre les diverses  Administracions
 públiques catalanes.                    
  f) Proposar  mesures  d'homologació dels programes de
 perfeccionament de funcionaris, per mitjà de  l'Escola
 d'Administració Pública de Catalunya.            
  g) Proposar  mesures sobre la valoració de llocs de
 treball, els nivells i les retribucions, amb vista a evitar
 diferències excessives.                   
  h) Proposar  mesures  relatives  a  l'establiment, el
 funcionament i la coordinació dels registres de personal de
 les Administracions públiques catalanes i mesures relatives
 a l'ajut en aquesta matèria a les entitats locals que no
 tenen prou capacitat financera o tècnica.          
  i) Proposar  mesures  conduents  a  la  millora  de
 l'organització i el funcionament de les Administracions
 públiques catalanes en matèria de funció pública.      
  j) Proposar mesures respecte a la coordinació de l'oferta
 pública d'ocupació de les diverses Administracions públiques
 catalanes.                         
  k) Estudiar i proposar mesures per a la racionalització
 dels mètodes en matèria de personal i per a l'avaluació
 continuada dels rendiments del personal.          
  l) Estudiar i proposar mesures conduents a la coordinació
 de la funció pública de la Generalitat amb la de les altres
 Administracions públiques.                 
  m) Exercir les altres funcions que li són encomanades pel
 Consell Executiu.                      
 4. El Consell elaborarà la seva normativa d'organització i
 podrà constituir ponències de treball en els casos en què ho
 consideri convenient, amb experts del món científic, del món
 cultural o del món associatiu.               
                               
 Article 15                         
  Es crea dins el Departament competent en matèria de funció
 pública la inspecció general de serveis de personal, que
 tindrà per funció única la vigilància del compliment de les
 normes en matèria de funció pública. El Consell Executiu en
 regularà la composició i les funcions.           
                               
                               
 Títol IV                          
 De l'estructura i l'organització de la funció pública    
                               
 Capítol I                          
 Dels cossos de funcionaris                 
                               
 Article 16                         
  Els funcionaris s'agrupen per cossos en raó del caràcter
 homogeni de les funcions a realitzar. Dins els cossos, en
 raó de l'especialització de les funcions, poden existir
 escales.                          
                               
 Article 17                         
  La creació, la modificació i la supressió de cossos i
 escales es fan per llei del Parlament.           
                               
 Article 18                         
  Les lleis de creació dels cossos i escales han de
 determinar:                         
  a) La denominació del cos.                
  b) Les escales del cos, si s'escau.            
  c) La definició de les funcions que han de desenvolupar
 els membres del cos i de les escales. Els cossos i les
 escales no podran tenir assignades en cap cas facultats,
 funcions o atribucions pròpies dels òrgans administratius. 
  d) El nivell de titulació o les titulacions concretes
 exigides per a l'ingrés en el cos i les escales.      
  e) La regulació i, si s'escau, la determinació dels
 criteris de desenvolupament per reglament de les qüestions
 que, per raó de l'especialitat de les funcions del cos i de
 les escales, se separen de les normes generals d'aquesta
 Llei i necessiten un tractament específic.         
                               
 Article 19                         
  Pel que fa a la determinació del caràcter homogeni de les
 funcions dels cossos:                    
  a) Es  consideren  una  única  funció les activitats
 constitutives de les tasques administratives en general, ja
 siguin de gestió, d'inspecció, d'execució, de control o
 d'administració, i, també les d'auxili administratiu per a
 tasques d'altra mena.                    
  Hi ha un sol cos d'administració per a cada nivell de
 titulació.                         
  b) Es consideren funcions homogènies les que requereixen
 de qui les desenvolupa la possessió d'un títol que habiliti
 per a l'exercici propi d'una professió.           
  En cap cas no poden existir cossos diferents per a una
 mateixa professió titulada.                 
  c) Les funcions específiques homogènies no administratives
 que no exigeixen una titulació única poden donar lloc a la
 creació de cossos. En cap cas no pot existir més d'un cos
 que compleixi funcions similars o anàlogues per a l'ingrés
 al qual s'exigeix el mateix nivell de titulació.      
                               
 Article 20                         
  Els cossos de funcionaris són agrupats, segons el nivell
 de la titulació exigida per a ingressar-hi, en:       
  Grup A: Títol de doctor, de llicenciat,  d'enginyer,
 d'arquitecte o equivalent.                 
  Grup B: Títol d'enginyer tècnic, de diplomat universitari
 de primer  cicle,  d'arquitecte  tècnic,  de  formació
 professional de tercer grau o equivalent.          
  Grup C: Títol de batxiller, de formació professional de
 segon grau o equivalent.                  
  Grup D: Títol de graduat escolar, de formació professional
 de primer grau o equivalent.                
  Grup E: Certificat d'escolaritat.             
                               
                               
 Capítol II                         
 De la plantilla de personal i la relació de llocs de treball
                               
 Article 21                         
  La plantilla de personal és formada per les places que
 figuren dotades en els Pressupostos, classificades en grups
 de cossos i, dins els grups, d'acord amb les escales de cada
 cos. També inclou el personal eventual i el laboral.    
                               
 Article 22                         
 1. La relació de llocs de treball inclou la totalitat dels
 llocs, tant els que corresponen als funcionaris com els que
 corresponen al personal eventual i al personal laboral.
 Aquesta relació s'estructura orgànicament.         
 2. Per a cada tipus de lloc de treball s'han d'indicar,
 almenys:                          
  a) La denominació i les característiques essencials del
 lloc.                            
  b) Els requisits exigits per a ocupar el lloc de treball. 
  c) El complement de destinació que té assignat i, si
 s'escau, el complement específic corresponent.       
  d) La forma de provisió del lloc.             
 3. En la relació dels llocs de treball es determinen els
 requisits que han de complir els funcionaris d'altres
 Administracions públiques per a poder accedir als llocs de
 treball mitjançant la corresponent convocatòria de provisió
 de llocs.                          
 4. La relació de llocs de treball és pública.        
                               
 Capítol III                         
 Del Registre General de Personal              
                               
 Article 23                         
  Tot el personal a què fa referència aquesta Llei ha de
 figurar inscrit en el Registre General  de  Personal,
 dependent del Departament que té atribuïdes les competències
 en matèria de funció pública.                
                               
 Article 24                         
 1. La utilització de les dades que consten en el Registre és
 sotmesa a les limitacions previstes per l'article 18.4 de la
 Constitució.                        
 2. Per reglament s'han de determinar les dades que han de
 constar en el Registre, les quals han de  referir-se
 exclusivament a la vida administrativa dels funcionaris i de
 la resta del personal.                   
 3. Cada membre del personal pot accedir lliurement al seu
 expedient individual.                    
                               
 Article 25                         
  El Registre General de Personal funciona informàticament.
 A aquests efectes, és competència de cada Departament la
 introducció de les dades inicials  i  el  manteniment
 permanentment actualitzat de la informació relativa a tot el
 personal que té adscrit, i també la protecció de l'accés al
 Registre.                          
                               
 Article 26                         
  No es poden incloure en nòmina noves remuneracions sense
 haver comunicat al Registre General de Personal la resolució
 o l'acte pel qual han estat reconegudes.          
                               
 Article 27                         
  S'han de prendre les mesures tècniques adequades per a
 poder coordinar aquest Registre amb els registres  de
 personal de les altres Administracions públiques.      
                               
                               
 Capítol IV                         
 De la mobilitat dels funcionaris              
                               
 Article 28                         
  Es garanteix, dins l'àmbit d'aquesta Llei, el dret a la
 mobilitat dels funcionaris, d'acord amb les condicions que
 es determinen en la relació de llocs de treball.      
                               
 Article 29                         
  Els funcionaris  procedents  d'altres  Administracions
 s'integren a la funció pública de l'Administració de la
 Generalitat com a funcionaris propis, i se'ls respecta el
 grup del cos i l'escala de procedència i els drets econòmics
 inherents al grau personal que tenen reconegut; continuen
 també amb el sistema de Seguretat Social o de previsió que
 tenien en l'Administració de procedència.          
                               
 Article 30                         
 1. Un cop l'any, com a mínim, es fan les corresponents
 convocatòries entre funcionaris per a proveir els llocs
 vacants.                          
 2. Els funcionaris procedents d'altres Administracions que
 accedeixen al servei de l'Administració de la Generalitat
 per la via establerta per l'apartat 1 hauran de posseir un
 grau de coneixement suficient del català per a desenvolupar
 les funcions del propi lloc de treball.           
 3. La  designació  per  al  lloc de treball determina
 simultàniament l'accés a la funció pública de la Generalitat
 i l'adscripció a un lloc concret.              
                               
                               
 Capítol V                          
 De l'oferta d'ocupació pública               
                               
 Article 31                         
 1. Les  places  dotades  pressupostàriament que no són
 proveïdes, tant dels funcionaris com del personal laboral,
 constitueixen l'oferta anual d'ocupació pública.      
 2. Els Departaments proposen les llistes de vacants que
 s'han de proveir dins l'exercici pressupostari corresponent
 i les previsions temporals, respecte a les places que hom
 preveu de cobrir en els exercicis successius.        
 3. D'acord amb el que disposa l'article 11, correspon al
 Consell Executiu d'aprovar l'oferta d'ocupació pública i de
 determinar:                         
  a) La totalitat de les places vacants, classificades en
 cossos i escales.                      
  b) Les llistes de vacants que s'han de proveir dins
 l'exercici pressupostari corresponent.           
  c) Les previsions temporals per a les places que s'han de
 proveir en els exercicis pressupostaris successius.     
                               
 Article 32                         
 1. Un cop publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
 Catalunya l'oferta pública, es procedeix dins el primer
 trimestre de cada any a la convocatòria de les proves
 selectives per a proveir les places vacants; es pot convocar
 el 10 per cent de places addicionals, com a màxim. Aquestes
 proves han de concloure en tot cas abans del primer
 d'octubre de cada any, llevat que la durada del curs
 selectiu de formació ho impossibiliti.           
 2. Tota plaça convocada ha de mantenir-se en plantilla fins
 que la convocatòria no ha estat resolta.          
                               
                               
 Capítol VI                         
 De les condicions per a la selecció del personal      
                               
 Article 33                         
  Per a ésser admès a les proves de selecció de funcionaris
 cal:                            
  a) Ésser ciutadà espanyol, d'acord amb les lleis vigents. 
  b) Haver complert divuit anys, o tenir l'edat que la
 convocatòria estableix com a mínima abans del termini de
 presentació d'instàncies, i no excedir l'edat establerta com
 a màxima per a l'ingrés en un cos o una escala.       
  c) Posseir la titulació suficient, o estar en condicions
 d'obtenir-la, en la data en què acaba el termini de
 presentació de sol·licituds per a prendre part en les proves
 selectives.                         
  d) Complir les condicions per a exercir les funcions que
 dins el cos i l'escala li poden ésser encomanades d'acord
 amb el que es prevegi per reglament.            
  e) No estar inhabilitat per sentència ferma  per  a
 l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat,
 mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol
 Administració pública.                   
                               
                               
 Capítol VII                         
 De la selecció de personal                 
                               
 Article 34                         
  D'acord amb els principis enunciats per l'article 103.1 de
 la Constitució, l'Administració de la Generalitat selecciona
 tot el seu personal amb criteris d'objectivitat, en funció
 dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants,
 i mitjançant convocatòria pública. En el procés de selecció
 s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant
 en l'expressió oral com en l'escrita.            
                               
 Article 35                         
 1. Per a aplicar els criteris fixats per l'article 34,
 l'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha de tenir
 cura de la realització de les proves selectives per a
 funcionaris i dels cursos de formació, d'acord amb els
 diversos nivells i les  necessitats  de  formació,  o
 intervenir-hi dins l'àmbit de la seva competència.     
 2. L'Escola d'Administració Pública  de  Catalunya pot
 establir convenis amb altres escoles d'Administració pública
 per a la realització de cursos de formació.         
                               
 Article 36                         
  L'accés als cossos i les escales de la Generalitat o a les
 categories laborals es fa per mitjà dels procediments
 d'oposició, concurs-oposició o concurs.           
                               
 Article 37                         
 1. La selecció per oposició consisteix en la superació de
 les proves teòriques i pràctiques exigides a la convocatòria
 pública, adequades amb l'exercici de la funció, i també, si
 s'escau, en la superació d'un curs selectiu de formació,
 quan es tracta de proveir places dels cossos els grups A) i
 B).                             
 2. Les proves de selecció s'han d'establir de manera que
 puguin  fer  paleses  les  condicions  d'aptitud i de
 coneixements dels candidats que es considerin necessàries
 atesa la naturalesa de la funció.              
 3. Els programes de les proves de selecció i, si s'escau,
 dels cursos de formació han de procurar especialment que les
 matèries exigides siguin adients amb el desenvolupament
 posterior de les tasques a acomplir.            
                               
 Article 38                         
  Per a l'accés als cossos que requereixen un curs selectiu
 de formació a l'Escola d'Administració Pública, l'oposició
 es farà per a poder seguir els dits cursos. El curs selectiu
 no contindrà en cap cas matèries pròpies de la titulació
 requerida com a requisit previ, excepte  quan  calgui
 conèixer-les amb una major profunditat que la que s'exigeix
 normalment per a obtenir el títol.             
                               
 Article 39                         
  Si les característiques de l'oposició ho requereixen, les
 proves  escrites  es  llegeixen  davant  els  òrgans
 seleccionadors, que són facultats per a interrogar els
 aspirants sobre les qüestions que són objecte de la prova.
 La convocatòria corresponent pot establir una entrevista del
 candidat amb l'òrgan seleccionador  amb  la  finalitat
 d'avaluar-ne  la  capacitat  de  judici,  la  maduresa
 intel·lectual, la capacitat de relacionar i altres aptituds
 referides a les matèries que són objecte de les proves.   
                               
 Article 40                         
  Un cop acabades les proves selectives per a proveir les  
 places de funcionaris dels grups C), D) i E), i, si s'escau,
 dels grups A) i B), l'Escola d'Administració Pública de   
 Catalunya fa un curs complementari de formació, de caràcter 
 no selectiu, d'acord amb els diferents nivells.       
                               
 Article 41                         
 1. La  selecció  per concurs-oposició consisteix en la
 superació de les proves corresponents i, si s'escau, del
 curs selectiu de formació, i també en la possessió prèvia,
 degudament valorada, de determinades condicions de formació,
 de mèrits o de nivells d'experiència.            
 2. La valoració d'aquests mèrits o nivell d'experiència no
 pot significar, en relació a les proves selectives, més de
 la tercera part de la puntuació màxima assolible en el
 conjunt del concurs-oposició. Amb la finalitat d'assegurar
 la deguda idoneïtat dels candidats, aquests han de superar,
 en la fase d'oposició, la puntuació mínima que  s'ha
 establert per a les proves selectives respectives.     
 3. En la fase d'oposició s'apliquen els criteris fixats pels
 articles 37, 38, 39 i 40.                  
                               
 Article 42                         
  La selecció per concurs consisteix en la valoració dels
 mèrits, d'acord amb el barem inclòs en la convocatòria
 corresponent, la qual ha d'ésser en tots els casos pública i
 lliure.                           
                               
 Article 43                         
  El sistema  de  concurs  només  es  pot  utilitzar,
 excepcionalment, per a adquirir la condició de funcionari si
 es tracta de proveir llocs de treball corresponents a places
 singulars pertanyents a cossos dels grups A) i B) que, per
 raó de les característiques i la tecnificació, han d'ésser
 proveïdes amb personal de mèrits rellevants i condicions
 excepcionals. Les previsions per a proveir places per aquest
 sistema han de figurar degudament especificades en un annex
 al Pressupost.                       
                               
 Article 44                         
  El personal interí i el personal laboral no permanent que 
 sigui necessari per al servei de la Generalitat és     
 seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de
 concurs, llevat dels casos de màxima urgència.       
                               
 Article 45                         
 1. El Consell Executiu reglamenta la composició i  el
 funcionament dels tribunals o òrgans tècnics de selecció
 dels funcionaris. En tots els tribunals o òrgans tècnics hi
 ha d'haver un representant de l'Escola d'Administració
 Pública de Catalunya.                    
 2. En  els tribunals o òrgans tècnics de selecció de
 funcionaris es garantirà la presència de funcionaris, que
 seran designats lliurement. En cap cas els tribunals o
 òrgans tècnics de selecció seran constituïts majoritàriament
 per membres en actiu del mateix cos o la mateixa escala per
 als quals s'ha de fer la selecció.             
 3. Cap tribunal o òrgan tècnic no pot aprovar un nombre
 d'aspirants que superi el de les places que han estat
 objecte de convocatòria. Són nul·les de ple dret les
 actuacions relatives als aspirants aprovats impròpiament que
 superen aquest nombre.                   
                               
                               
 Capítol VIII                        
 Del període de pràctiques                  
                               
 Article 46                         
 1. Una vegada assolida la condició de funcionari i obtinguda
 la destinació en un  lloc  de  treball,  excepte  si
 circumstàncies objectives no ho permeten, els funcionaris
 han de passar un període de pràctiques, la durada del qual
 es determina per reglament en funció del cos o de l'escala a
 què pertanyen.                       
 2. Durant aquest període, sota la dependència immediata d'un
 funcionari designat pel Director General o equivalent, es
 tindrà cura que el funcionari adquireixi la  formació
 pràctica que demana el lloc de treball i que assumeixi
 progressivament les funcions que li corresponen.      
 3. Una vegada finalitzat aquest període, n'emeten un informe
 el funcionari encarregat de la formació pràctica i el cap de
 la unitat orgànica a la qual és adscrit el funcionari en
 pràctiques. Ambdós informes es fan conèixer a l'interessat,
 que hi pot fer les al·legacions que consideri oportunes.
 Tota aquesta documentació s'inclou en el seu expedient
 personal.                          
                               
                               
 Capítol IX                         
 De la provisió de llocs de treball             
                               
 Article 47                         
  Els llocs concrets de treball reservats a funcionaris
 s'han de proveir:                      
  a) Per concurs, que és el sistema normal de provisió,
 mitjançant convocatòria pública, en el qual es valoren els
 mèrits al·legats d'acord amb les bases de la convocatòria,
 entre  els  quals  es   consideraran   preferents,
 reglamentàriament, la valoració del treball desenvolupat en
 altres llocs de les Administracions públiques, els cursos
 seguits a les Escoles d'Administració Pública o en altres
 institucions, les titulacions acadèmiques i l'antiguitat,
 tot això, en relació amb el lloc de treball a proveir. També
 es considera el grau personal.               
  Si es tracta d'ocupar llocs de comandament que cal proveir
 per concurs, té una importància especial la valoració del
 treball desenvolupat en altres llocs de comandament. A
 aquest fi, s'ha de reglamentar la redacció periòdica d'un
 informe normalitzat, emès pel cap immediat i supervisat pel
 cap de la unitat orgànica, respecte als funcionaris que
 ocupen llocs de comandament, el  qual  s'incorpora  a
 l'expedient personal i en el qual es valora la manera com
 desenvolupa les funcions que li  corresponen.  Aquests
 informes es fan conèixer al funcionari, el qual hi pot fer
 les al·legacions que consideri oportunes.          
  Els llocs de cap de Negociat, Secció i Servei es proveiran
 per concurs.                        
  El cessament dels càrrecs proveïts per concurs es produïrà
 previ expedient administratiu, en què es donarà audiència a
 l'interessat, i del qual s'ha de donar compte a la Comissió
 de Personal.                        
  El Consell Executiu reglamentarà la composició i el
 funcionament de les Juntes de Mèrits que apreciaran els dels
 candidats a llocs de comandament, d'acord amb el barem del
 concurs. Els membres que les componguin han de posseir la
 idoneïtat necessària. El període del seu mandat no podrà
 excedir els cinc anys, durant els quals seran inamovibles,
 llevat dels designats per raó del càrrec, que cessaran si
 cessen en aquest.                      
  b) Per lliure designació, si es tracta de proveir llocs
 que figuren amb aquesta qualificació en la relació de llocs
 de treball. Serà preceptiva una convocatòria en el Diari
 Oficial de la Generalitat de Catalunya, en la qual cal
 indicar la denominació, el nivell i la situació del lloc, i
 també els requisits que s'exigeixen per a poder-hi optar. Es
 concediran almenys quinze dies hàbils per a la presentació
 de sol·licituds.                      
                               
 Capítol X                          
 De la reserva de places per a disminuïts          
                               
 Article 48                         
  Per tal d'acomplir una política d'integració en el treball
 de persones disminuïdes, el Consell  Executiu  ha  de
 desenvolupar per via reglamentària el sistema pel qual
 aquestes persones poden accedir a prestar  serveis  a
 l'Administració.                      
                               
 Article 49                         
  La reglamentació a què es refereix l'article 48 ha de:  
  a) Reservar el 2 per cent global de l'oferta pública
 d'ocupació.                         
  b) Determinar les condicions necessàries per a poder
 ocupar els llocs de treball.                
  c) Establir el mínim que s'ha d'exigir a les persones
 disminuïdes en les proves de selecció.           
  d) Establir els criteris d'avaluació de la possibilitat
 que el disminuït desenvolupi en condicions suficients la
 tasca a la qual s'aspira, la qual avaluació ha d'ésser feta
 per un equip multiprofessional.               
                               
                               
 Capítol XI                         
 Dels programes de reinserció social             
                               
 Article 50                         
  Per tal de promoure una política de reinserció social, el
 Consell Executiu ha d'establir programes  experimentals
 d'accés a llocs de treball no permanents, amb condicions
 especials que permetin d'accedir-hi a persones necessitades
 de reinserció social.                    
                               
 Article 51                         
 1. Les condicions d'accés als llocs de treball no permanents
 poden ésser excepcionals, però en cap cas no es poden
 modificar les condicions de titulació, i cal que hom
 demostri la capacitat suficient per a desenvolupar les
 tasques corresponents.                   
 2. Es  poden establir els convenis necessaris amb els
 organismes i les institucions de tota mena que tenen cura de
 persones marginades a fi de garantir la viabilitat mínima
 als programes que s'estableixen.              
                               
                               
 Capítol XII                         
 De la classificació de llocs de treball           
                               
 Article 52                         
 1. Tots els llocs de treball de l'Administració de la
 Generalitat han de figurar, d'acord amb el que estableix
 l'article 22, en la relació de llocs de treball.      
 2. Els llocs reservats a funcionaris es classifiquen en
 trenta nivells.                       
 3. Per a dur a terme la classificació de l'apartat anterior,
 es procedirà a la valoració de cada lloc de treball,
 atenent,  en  tot  cas,  el  criteri  de  titulació,
 especialització, responsabilitat tècnica i comandament.   
 4. Els nivells superiors assignats a un cos o a una escala
 poden coincidir amb els inferiors d'un altre cos o una altra
 escala per a l'ingrés al qual s'exigeix una titulació de
 nivell immediatament superior.               
 5. El complement de destinació que determina l'article
 67.3.a) és en funció del que resulta de la classificació en
 trenta nivells.                       
                               
                               
 Capítol XIII                        
 Del grau personal                      
                               
 Article 53                         
 1. Tot funcionari posseeix un grau personal corresponent a
 algun dels nivells en què es  classifiquen els llocs de
 treball.                          
 2. Aquest grau s'adquireix pel fet d'haver ocupat durant dos
 anys consecutius, o durant tres anys amb interrupció, un o
 més llocs del nivell corresponent.             
                               
 Article 54                         
 1. Els funcionaris de nou ingrés tenen el grau corresponent
 al nivell inferior assignat al cos o a l'escala a què
 pertanyen i ocupen els llocs corresponents als nivells
 inferiors assignats a aquest cos o aquesta escala.     
 2. Si durant el temps en què un funcionari ocupa un lloc
 se'n modifica el nivell, el temps que l'ha ocupat es computa
 amb el nivell més alt amb què aquest lloc ha estat
 classificat.                        
 3. L'adquisició i els canvis de grau s'inscriuen en el
 Registre de Personal, un cop reconeguts pel Secretari
 General del Departament corresponent.            
                               
 Article 55                         
 1. Els funcionaris no poden  ésser  designats  per  a
 desenvolupar un treball superior en més de dos nivells a
 llur grau personal ni poden ocupar un lloc de treball
 classificat com a inferior en més de dos nivells a llur grau
 personal.                          
 2. Si per manca de vacants en la mateixa localitat el
 funcionari no pot ésser designat per a ocupar un lloc de
 treball en les condicions de l'apartat 1, el Secretari
 General  del  Departament  corresponent  li  atribueix
 provisionalment un lloc de nivell inferior, sempre que
 aquest correspongui al seu cos i a la seva escala. En
 aquesta situació el funcionari percep el complement de
 destinació corresponent a un lloc inferior en dos nivells al
 seu grau personal.                     
                               
 Article 56                         
  El Consell Executiu, amb informe previ del  Consejo
 Superior de la Función Pública, establirà els criteris per
 al còmput del temps en què els funcionaris es trobin en
 cadascun dels supòsits de les situacions  de  serveis
 especials, a l'efecte de consolidació del grau personal.  
                               
                               
 Capítol XIV                         
 De la promoció interna                   
                               
 Article 57                         
 1. Per tal de facilitar la promoció interna dels funcionaris
 mitjançant l'accés a un cos o a una escala altres que el  
 propi, es reserven als funcionaris que pertanyen ja a    
 l'Administració de la Generalitat i que compleixen els   
 requisits de titulació entre el 20 i el 50 per cent de les 
 places vacants que es convoquen a oposició o a       
 concurs-oposició.                      
 2. Per a accedir a un altre cos o a una altra escala dins el
 mateix grup, els funcionaris que compleixen les condicions 
 de la convocatòria i que s'acullen al torn de promoció   
 interna que estableix l'apartat 1 només han de superar la  
 part de les proves selectives i dels cursos de formació   
 pròpia de l'especialitat del cos o de l'escala a què    
 pretenen accedir.                      
 3. Per a accedir a un cos d'un grup diferent cal, a més de 
 posseir la titulació exigida, superar les proves selectives 
 i, si s'escau, el curs selectiu de formació i realitzar,  
 també si s'escau, els cursos de formació.          
 4. Els funcionaris que es promocionen mitjançant torn    
 restringit tindran preferència sobre els de torn lliure per 
 a escollir els llocs de treball entre les vacants que siguin
 objecte de la convocatòria.                 
                               
 Article 58                         
  Si el nombre d'aspirants que superen les proves selectives
 és inferior al de les places convocades en algun dels torns,
 el nombre resultant de vacants es pot incorporar a l'altre 
 torn, respectant en tot cas el màxim del 50 per cent    
 establert per al torn restringit.              
                               
                               
 Títol V                           
 Del règim estatutari                    
                               
                               
 Capítol I                          
 De l'adquisició de la condició de funcionari        
                               
 Article 59                         
  La condició de funcionari de la Generalitat s'adquireix
 mitjançant el compliment successiu dels requisits següents: 
  a) Superar el sistema de selecció i, si s'escau, el curs
 de formació.                        
  b) Ésser nomenat per l'autoritat competent.        
  c) Jurar o prometre complir les lleis vigents en el
 compliment de les funcions que li siguin atribuïdes.    
  d) Prendre possessió del lloc de treball en el termini
 reglamentari.                        
                               
 Article 60                         
 Els funcionaris d'altres Administracions públiques que
 hagin accedit a l'Administració de la Generalitat en virtut
 del procés de transferències o de concursos de trasllats
 o hi accedeixin en el futur, en la mesura que es creïn els
 Cossos i les Escales de la Generalitat, s'hi integraran, a
 efectes de l'adquisició de la condició  de funcionaris
 de la Generalitat, d'acord amb el grup del Cos o de l'Escala
 de procedència i amb les funcions assignades a aquell.   
                               
                               
 Capítol II                         
 Pèrdua de la condició de funcionari             
                               
 Article 61                         
  La condició de funcionari de la Generalitat es perdrà:  
  a) Per renúncia escrita de l'interessat.         
  b) Com a conseqüència d'una sanció disciplinària que
 suposi la separació del servei.               
  c) Per  pena  principal  o accessòria d'inhabilitació
 absoluta o especial per a un càrrec públic.         
  d) Per pèrdua de la ciutadania espanyola.         
  e) Per jubilació forçosa o voluntària.          
                               
 Article 62                         
  La renúncia a la condició de funcionari no inhabilita per
 a un nou ingrés en la funció pública de la Generalitat.   
                               
 Article 63                         
  La pèrdua de la condició de funcionari per separació del
 servei té caràcter definitiu.                
                               
 Article 64                         
 1. La jubilació forçosa  es declararà d'ofici quan el
 funcionari compleixi l'edat determinada  legalment.  La
 situació de servei actiu es podrà prorrogar, amb les
 condicions i els requisits establerts legalment, a fi
 d'assolir el mínim de serveis computables per a causar
 havers passius de jubilació.                
 2. Es podrà també declarar la jubilació forçosa, bé d'ofici
 o bé a petició del funcionari i prèvia la instrucció del
 corresponent expedient,  quan  es  trobi  en  situació
 d'incapacitat permanent per a acomplir les seves tasques o
 en un estat d'inutilitat física o de debilitació de les
 facultats que li impedeixi d'exercir correctament  les
 funcions. En el cas que el funcionari estigui acollit al
 règim general de la Seguretat Social, cal atenir-se al que
 determina per a aquests casos aquest sistema de previsió.  
 3. Quan es tracti de funcionaris pertanyents a Cossos o
 Escales de l'Administració de la Generalitat, que per les
 seves condicions especials requereixin un estat  físic
 determinat, que en general, es perdi per raó de l'edat abans
 d'arribar a la de jubilació, reglamentàriament s'establiran
 els mecanismes perquè puguin prestar serveis complementaris
 dintre dels propis del seu Cos o de la seva Escala o en
 llocs pertanyents a altres Cossos, en la mateixa localitat i
 que siguin adients al seu nivell de titulació i  de
 coneixements.                        
                               
                               
 Capítol III                         
 De la formació i el perfeccionament             
                               
 Article 65                         
 1. La formació i el perfeccionament dels funcionaris seran
 exercits  per  l'Administració  de  la  Generalitat,
 fonamentalment per mitjà de l'Escola d'Administració Pública
 de Catalunya, que pot facilitar-los-els servint-se d'acords
 o convenis amb altres Escoles d'Administració Pública. Si
 cap  d'aquestes  escoles  ni  cap  establiment  públic
 d'ensenyament superior no està en condicions de donar-los la
 formació necessària, l'Administració de la Generalitat podrà
 subscriure  convenis amb institucions anàlogues d'altra
 naturalesa.                         
 2. D'una manera especial, l'Escola d'Administració Pública
 de Catalunya tindrà cura d'organitzar cursos de formació o
 de perfeccionament pel que fa a la funció directiva, a les
 tècniques informàtiques i a la preparació dels funcionaris
 amb  vista a la integració del nostre país en àrees
 internacionals. La superació dels cursos corresponents serà
 una condició indispensable per a accedir als llocs de
 comandament,  en  els  casos en què es determini per
 reglament.                         
 3. Els documents acreditatius de la realització de cursos i
 seminaris a què es refereix aquest capítol, faran constar si
 són de simple assistència o si s'han superat proves o
 treballs  que  serveixen  per  a  determinar  el grau
 d'aprofitament obtingut pel funcionari.           
                               
                               
 Capítol IV                         
 Del règim retributiu                    
                               
 Article 66                         
  El sistema retributiu de la Generalitat es basarà en els
 principis següents:                     
  a) Les retribucions del personal s'han d'ajustar, tant com
 sigui possible, a l'entorn sòcio-econòmic de Catalunya.   
  b) Els llocs de treball que requereixen el mateix nivell
 de titulació i tenen el mateix grau de dificultat i de
 responsabilitat i unes condicions de treball semblants
 tindran el mateix nivell i, quan n'hi hagi, el mateix
 complement específic.                    
  c) Els funcionaris no podran ésser retribuïts per altres
 conceptes que els fixats per l'article 67.         
                               
 Article 67                         
 1. Les retribucions dels funcionaris de la Generalitat es
 classificaran en bàsiques i complementàries.        
 2. Són retribucions bàsiques:                
  a) El sou, que es fixa atenent l'índex de proporcionalitat
 assignat a cada un dels grups en què s'organitzen els cossos
 de la Generalitat.                     
  b) Els triennis, que consisteixen en una quantitat igual
 per a cada grup i per cada tres anys de serveis en aquests.
 En el supòsit que els tres anys de servei ho siguin en grups
 diferents,  es  computarà per tots tres anys l'import
 corresponent al grup superior.               
  c) Les  pagues  extraordinàries,  dues l'any, que es
 percebran els mesos de juny i desembre; l'import mínim de
 cadascuna serà el d'una mensualitat del sou més l'import
 dels triennis.                       
 3. Són retribucions complementàries:            
  a) El complement de destinació corresponent al nivell del
 lloc de treball que s'ocupa. Aquest complement figurarà en
 les relacions de llocs de treball i serà igual per a tots
 els llocs compresos en un mateix nivell.          
  b) El  complement específic destinat a retribuir les
 condicions particulars d'alguns llocs de treball en atenció
 a l'especial dificultat tècnica, al grau de dedicació, a la
 responsabilitat, a la incompatibilitat, a la perillositat i
 a la penositat. Aquest complement figurarà en la relació de
 llocs de treball; només es podrà atribuir un complement
 específic a cada lloc de treball, però la  quantitat
 corresponent  podrà variar en funció dels damunt dits
 factors.                          
  c) El complement de productivitat, la finalitat del qual
 és  de  retribuir  l'especial  rendiment,  l'activitat
 extraordinària i l'interès o la iniciativa amb què el
 funcionari desenvolupa el seu treball.           
  Se'n fixarà la quantitat global per a cada programa i
 òrgan administratiu mitjançant un percentatge sobre els
 costos totals de personal, que serà determinat per la Llei
 de Pressupostos.                      
  La Llei de Pressupostos establirà també els criteris per a
 la distribució d'aquest complement. El responsable de la
 gestió de cada programa de despesa, dins les dotacions
 pressupostàries corresponents, determinarà, d'acord amb la
 normativa establerta per la Llei de Pressupostos,  la
 quantitat individual que correspon a cada funcionari. Les
 quantitats que percebi cada funcionari per aquest concepte
 seran de coneixement públic per als altres funcionaris del
 Departament o de l'organisme  interessat  i  per  als
 representants sindicals.                  
  Reglamentàriament, cada any, d'acord amb la Llei de
 Pressupostos, s'establiran els criteris tècnics de valoració
 dels factors que determinen la distribució, així com les
 fórmules de participació dels representants del personal
 implicat.                          
  d) Gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora
 de la jornada normal de treball, que en cap cas podran ésser
 fixes en la seva quantia ni periòdiques en el dret a
 percebre-les. Les hores extraordinàries no podran superar
 habitualment el límit establert per reglament.       
 4. Es fixaran per reglament la quantitat i les condicions
 per a poder percebre les indemnitzacions que per raó de
 servei corresponguin als funcionaris.            
                               
 Article 68                         
 1. Els imports de les retribucions bàsiques seran iguals per
 a cada un dels grups en què es classifiquen els cossos. El
 sou dels funcionaris del grup A no podrà excedir més de tres
 vegades el sou dels funcionaris del grup E.         
 2. Figuraran  en  el  Pressupost  els  imports de les
 retribucions bàsiques, dels complements de destinació i dels
 específics,  l'import  que  representa  el  percentatge
 autoritzat destinat a complement de productivitat, les
 gratificacions per serveis extraordinaris, les retribucions
 corresponents al personal eventual i els imports destinats a
 retribuir el personal laboral.               
                               
                               
 Capítol V                          
 De les situacions administratives              
                               
 Article 69                         
  Els funcionaris de la Generalitat es poden trobar:    
  a) En actiu.                       
  b) En excedència voluntària.               
  c) En serveis especials en altres Administracions.    
  d) En serveis especials.                 
  e) En suspensió d'ocupació.                
                               
 Article 70                         
 1. Es troba en situació de servei actiu el funcionari que
 ocupa una plaça dotada pressupostàriament i desenvolupa un
 lloc de treball o que és en situació de "disponibilitat', de
 "comissió de servei", de "llicència" o de "permisos" que
 comporten la reserva del lloc de treball.          
 2. El supòsit de "disponibilitat" es donarà quan  un
 funcionari cessi en un lloc de treball i encara no hagi
 obtingut la destinació en un altre lloc.          
 3. La "comissió de servei", que tindrà caràcter temporal i
 no podrà durar més de dos anys, es donarà exclusivament per
 necessitats del servei: significarà la destinació a un lloc
 de treball diferent d'aquell que el funcionari ocupava i
 implicarà la reserva d'aquest lloc.             
  Si aquesta comissió de servei fos de caràcter forçós i
 impliqués el canvi de la localitat de destinació, donarà
 lloc a les indemnitzacions establertes per reglament.    
                               
 Article 71                         
 1. L'excedència voluntària significa el cessament temporal
 de la relació de  treball,  sense  dret  a  percebre
 retribucions. El temps que hom romangui en aquesta situació
 no es computarà com a temps de servei en actiu.       
 2. L'excedència voluntària es concedirà a petició  del
 funcionari:                         
  a) Per interès particular del funcionari. En aquest cas,
 la concessió estarà condicionada a les necessitats temporals
 del servei.                         
  b) Per  a  tenir cura d'un fill; amb aquesta única
 finalitat, el funcionari tindrà  dret  a  un  període
 d'excedència voluntària no superior als tres anys, a comptar
 de la data del naixement. Els fills successius donaran dret
 a un nou període d'excedència, que en tot cas posarà fi al
 que hagi estat concedit anteriorment. Si el pare i la mare
 treballen, només un d'ells podrà exercir aquest dret.    
 3. L'excedència es produirà automàticament:         
  a) Quan un funcionari en actiu d'un cos de la Generalitat
 accedeix  superant proves selectives a la condició de
 funcionari en actiu d'un altre cos de la Generalitat o de
 qualsevol altra Administració, sempre que no li correspongui
 de restar en una altra situació.              
  b) Quan un funcionari en actiu passa a prestar serveis en
 entitats del sector públic, sempre que els llocs de treball
 d'aquestes entitats no siguin inclosos en la relació de
 llocs de treball de la Generalitat.             
 4. L'excedència voluntària, quan es concedeixi per interès
 particular del funcionari, no es podrà declarar fins que
 aquest hagi complert tres anys de serveis efectius des que
 va accedir al cos o des que va reingressar-hi i no podrà
 durar més de deu anys seguits ni menys de dos; no donarà
 dret a percebre remuneració de cap tipus ni es computarà a
 efectes de triennis ni de drets passius.          
 5. No es podrà concedir l'excedència voluntària quan un
 funcionari estigui sotmès a expedient disciplinari o pendent
 del compliment d'una sanció.                
                               
 Article 72                         
 1. Els funcionaris en actiu de la Generalitat, que passin a
 prestar  serveis a altres Administracions amb caràcter
 permanent, quedaran a la Generalitat en la situació de
 "serveis especials en altres Administracions públiques".  
  Els  que hagin accedit a la Generalitat, procedents
 d'altres Administracions Públiques una vegada acabat el
 procés de transferències de mitjans personals, cessaran
 totalment en la seva relació de treball amb la Generalitat. 
                               
 Article 73                         
 1. Els funcionaris de la Generalitat seran declarats en
 situació de serveis especials:               
  a) Quan adquireixin la condició de funcionaris al servei
 d'organitzacions internacionals o supranacionals.      
  b) Quan siguin autoritzats per la Generalitat a complir
 missions per períodes superiors a sis mesos en organismes
 internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o
 en programes de cooperació nacionals o internacionals.   
  c) Quan siguin nomenats per a ocupar càrrecs polítics a la
 Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat o en altres
 Comunitats Autònomes.                    
  d) Quan siguin designats per les Corts Generals per a
 formar part dels òrgans constitucionals o d'altres òrgans
 l'elecció dels quals correspon a les Cambres.        
  e) Quan accedeixin a la condició de Diputats o Senadors de
 les Corts Generals o de membres del Parlament de Catalunya,
 llevat  del  cas  que,  respectant  les   normes
 d'incompatibilitat, desitgin continuar en actiu.      
  f) Quan ocupin càrrecs electius retribuïts i de dedicació
 exclusiva en les corporacions locals i quan prestin serveis
 en els Gabinets de la Presidència del Govern, dels Ministres
 i dels Secretaris d'Estat o en llocs classificats com a
 personal eventual en la relació de llocs de treball de la  
 Generalitat.                        
  g) Quan siguin nomenats per a qualsevol càrrec de caràcter
 polític que sigui incompatible amb l'exercici de la funció
 pública.                          
  h) Quan compleixin el servei militar o una prestació
 substitutiva equivalent.                  
  i) Quan tinguin càrrecs electius, al nivell supracomarcal,
 provincial, autonòmic o estatal, en les organitzacions
 sindicals o en les associacions  de  funcionaris  més
 representatives.                      
  j) Quan siguin adscrits  als  serveis  del  Tribunal
 Constitucional o del Defensor del Pueblo.          
  k) Quan adquireixin la condició de personal al servei del
 Parlament i del Síndic de Greuges.             
 2. Als funcionaris en situació de serveis especials se'ls
 computarà el temps que romanguin en aquesta situació als
 efectes de consolidació del grau personal, dels triennis i
 dels drets passius i tindran dret a la reserva de plaça i de
 destinació. Pel que fa a la consolidació del grau personal,
 hom s'atindrà al que disposa l'article 56.         
  En tots els casos rebran les retribucions del lloc o el
 càrrec efectiu que ocupin i no les que els corresponguin com
 a funcionaris, sens perjudici del dret a percebre els
 triennis que poguessin tenir reconeguts com a funcionaris. 
 3. Els Diputats, els Senadors i els membres del Parlament de
 Catalunya que perdin aquesta condició per dissolució de les
 Cambres corresponents o per cessament de llur mandat podran
 romandre en la situació de serveis especials fins a la
 constitució de la nova Cambra.               
                               
 Article 74                         
 1. La suspensió d'ocupació d'un funcionari es declararà quan
 ho  determini  l'autoritat  o l'òrgan competent com a
 conseqüència d'un procediment judicial o disciplinari que li
 ha estat instruït.                     
 2. La condemna i la sanció de suspensió determinaran la
 pèrdua del lloc de treball, que es podrà proveir mitjançant
 els sistemes establerts per aquesta Llei. La suspensió per
 condemna criminal es podrà imposar com a pena  o  a
 conseqüència de la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs
 i de funcions públiques, amb el caràcter de principal o
 d'accessòria i en els termes de la sentència en què fos
 acordada. La imposició de la pena d'inhabilitació especial
 per a la carrera del funcionari o d'inhabilitació absoluta
 per a l'exercici de funcions públiques, si és amb caràcter
 perpetu, determina la baixa definitiva del funcionari en el
 servei, sense altra reserva de drets que els consolidats a
 efectes passius.                      
 3. El temps de suspensió per sanció disciplinària no podrà
 excedir el màxim assenyalat per a aquest tipus de sanció.
 Durant aquest període, el funcionari no tindrà dret a cap
 retribució i quedarà privat dels drets inherents a la seva
 condició.                          
 4. Com  a mesura cautelar, en iniciar-se un expedient
 disciplinari per fets directament relacionats amb  les
 funcions que tingui encomanades, el funcionari podrà ésser
 traslladat a un altre lloc de treball dins la mateixa
 localitat.                         
  Si, una vegada resolt l'expedient, no se'n derivés la
 comissió de cap falta,  s'acordarà  la  reincorporació
 immediata del funcionari al seu lloc de treball.      
                               
 Article 75                         
 1. El reingrés al servei actiu dels funcionaris que no
 tinguin reserva de plaça o destinació s'efectuarà en ocasió
 de vacant, respectant l'ordre següent:           
  a) Suspesos.                       
  b) Excedents voluntaris.                 
 2. Als funcionaris procedents de suspensió, se'ls atribuirà
 provisionalment un lloc de treball, d'acord amb el cos,
 l'escala i el grau personal que els corresponguin, d'entre
 els llocs que es trobin vacants en el moment que hagin de
 reincorporar-se al servei.                 
 3. Els  excedents  voluntaris  podran  reincorporar-se
 provisionalment a un lloc de treball, d'acord amb el cos,
 l'escala i el grau personal que els corresponguin, d'entre
 els que es trobin vacants en el moment de sol·licitar el
 reingrés.                          
 4. Els procedents de les situacions de  suspensió  i
 d'excedència voluntària que hagin obtingut un lloc de
 treball amb caràcter provisional seran obligats a prendre
 part en els concurs de provisió de llocs de treball que es
 convoquin, fins que obtinguin un lloc de treball amb
 caràcter definitiu. Si no hi concorren, seran declarats
 automàticament en situació d'excedència voluntària.     
 5. Tindran dret preferent, una sola vegada, a ocupar alguna
 de les vacants corresponents a llur cos o escala que hi hagi
 a la localitat on servien en el moment de produir-se el
 cessament.                         
                               
 Capítol VI                         
 Dels drets                         
                               
 Article 76                         
  La Generalitat protegirà el seu personal en l'exercici de
 les seves funcions i li atorgarà la consideració social
 deguda a la seva jerarquia i a la dignitat del servei
 públic.                           
                               
 Article 77                         
  En concret, els funcionaris tindran el dret de:      
  a) Ésser assistits i protegits per la Generalitat envers
 qualsevol amenaça, ultratge, injúria, calúmnia, difamació i,
 en general, envers qualsevol atemptat contra llur persona o
 llurs béns, per raó de l'exercici de llurs funcions.    
  b) Romandre  en el lloc de treball, sempre que les
 necessitats del servei ho permetin. Si haguessin de prestar
 serveis en una altra localitat, tindran dret  a  les
 indemnitzacions reglamentàries.               
  c) Ésser retribuïts d'acord amb el lloc de treball que
 ocupen i el grau personal que els correspon i quedar
 acollits al règim general de la Seguretat Social sens
 perjudici del que estableix la  Disposició  addicional
 segona.                           
  d) Optar a les possibilitats de carrera administrativa i
 de promoció interna que els ofereix aquesta Llei, sempre que
 compleixin els requisits que s'exigeixen.          
  e) Participar en la millora de l'Administració de la
 Generalitat  mitjançant  un  sistema  d'iniciatives  i
 suggeriments que  s'haurà  de reglamentar amb caràcter
 general.                          
  f) Beneficiar-se de l'assistència sanitària i l'acció
 social, ells mateixos i llurs familiars, beneficiaris i les
 persones que tenen reconeguda l'assimilació a  aquesta
 condició, d'acord amb el que estableix el sistema de
 seguretat social a què es troben acollits, i gaudir també
 dels altres beneficis de qualsevol classe que aquest sistema
 ofereix.                          
  g) Conèixer llur expedient  individual  i  accedir-hi
 lliurement.                         
                               
 Article 78                         
  Els funcionaris gaudeixen també del lliure exercici dels
 drets i llibertats sindicals d'acord amb la legislació en
 aquesta matèria i en particular a:             
  -1 La  consulta  i  negociació de les condicions de
  treballl.                         
  -2 L'exercici del dret de vaga.              
  -3 Participar en els òrgans de representació col·lectiva. 
  -4 L'elecció dels seus representants mitjançant sufragi
 universal directe, igual i secret.             
                               
 Article 79                         
  La Generalitat vetllarà d'una manera especial per la
 seguretat i la higiene en el treball de tot el personal al
 seu servei i amb aquest fi adoptarà les mesures adequades
 per a garantir el compliment dels requisits exigits per la
 normativa vigent.                      
                               
 Article 80                         
  La Generalitat fomentarà i potenciarà els serveis de
 medicina preventiva, els quals posarà a disposició del seu
 personal amb caràcter gratuït, de manera que, com a mínim
 cada dos anys, puguin ésser utilitzats.           
                               
 Article 81                         
 1. La Comissió de Personal de la Generalitat és l'òrgan
 representatiu i de participació del personal al servei de
 l'Administració de la Generalitat, en la determinació de les
 seves condicions de treball.                
 2. La Comissió de Personal exercirà les seves funcions
 respecte a les matèries que li siguin atribuïdes per la
 legislació vigent, i en particular en allò relatiu a:    
  a) Jornada i horari de treball.              
  b) Sistema general retributiu i normes complementàries
 d'aplicació.                        
  c) Vacances, permisos, llicències i seguretat i higiene en
 el treball.                         
  d) Mesures d'acció social en favor del personal.     
 3. La composició de la Comissió de Personal, pel que fa a la
 representació d'aquest, s'establirà d'acord amb el resultat
 de  les eleccions sindicals, en l'Administració de la
 Generalitat que s'hauran de celebrar segons el que disposi
 la legislació sobre aquesta matèria.            
                               
                               
 Capítol VII                         
 De les vacances, les llicències i els permisos       
                               
 Article 82                         
  Els funcionaris tindran dret a gaudir durant cada any
 complet de servei actiu d'unes vacances retribuïdes d'un mes
 o dels dies que en proporció els corresponen si el temps
 realment treballat és menor. El moment en què hom gaudeixi
 d'aquestes vacances serà subordinat a les necessitats del
 servei.                           
                               
 Article 83                         
 1. Es concediran permisos  per  les  causes  següents,
 degudament justificades:                  
  a) Pel naixement d'un fill i per la mort o la malaltia
 greu d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o
 afinitat, dos dies si el succés es produeix a la mateixa
 localitat i fins a quatre si és en una altra localitat.   
  b) Per a traslladar-se de domicili sense  canvi  de
 residència, un dia. Si comporta trasllat a una altra
 localitat, fins a quatre dies.               
  c) Per a concursar en exàmens finals en centres oficials, 
 els dies durant els quals tenen lloc.            
  d) Per  a  deures inexcusables de caràcter públic o
 personal, durant el temps indispensable per a complir-los. 
 2. Es podrà disposar de nou dies de permís l'any, com a
 màxim, per a assumptes personals sense justificació. La
 concessió d'aquests dies de permís serà subordinada a les
 necessitats del servei i en tots els casos caldrà garantir
 que la mateixa unitat orgànica on es presten els serveis
 assumirà sense dany per a terceres persones o per a la
 pròpia organització les tasques del funcionari al qual es
 concedeix el permís.                    
                               
 Article 84                         
 1. Es podrà concedir llicència per a fer estudis sobre
 matèries directament relacionades amb el lloc de treball,
 sempre que hi hagi un informe favorable del cap de la unitat
 orgànica en la qual el funcionari presta els serveis. Si
 aquesta llicència es concedeix per interès  propi  de
 l'Administració el funcionari té dret a percebre totes les
 seves retribucions.                     
 2. Es podran concedir llicències per a assumptes propis,
 sense cap retribució, la duració acumulada de les quals no
 podrà excedir en cap cas els tres mesos cada dos anys. La
 concessió d'aquesta llicència  se  subordinarà  a  les
 necessitats del servei.                   
 3. Es  determinaran  per  reglament les llicències que
 corresponguin per raó d'una malaltia que impedeixi el
 desenvolupament normal de les funcions públiques, d'acord
 amb el règim de previsió social al qual el funcionari sigui
 acollit.                          
 4. Per raó de matrimoni el funcionari tindrà dret a una
 llicència de quinze dies. En el cas d'embaràs es concedirà
 una llicència pel termini i en la forma que es determinin
 per reglament.                       
 5. Les llicències per a exercir funcions sindicals, de
 formació sindical o de representació del personal s'atindran
 a allò que es determini per reglament, amb consulta prèvia a
 la Comissió de Personal, d'acord amb el que sigui establert
 legalment en aquesta matèria.                
                               
 Article 85                         
 1. El funcionari amb un fill de menys de nou mesos tindrà
 dret a un permís d'una hora diària d'absència del treball
 per a atendre'l. Aquest període de temps podrà ésser dividit
 en dues fraccions o bé ésser substituït per una reducció de
 la jornada en mitja hora. Si el pare i la mare són
 funcionaris, només un d'ells podrà exercir aquest dret.   
 2. El funcionari que per raó de guarda legal tingui cura
 directa d'un infant de menys de sis anys o d'un disminuït
 psíquic o físic que no desenvolupa cap activitat retribuïda
 tindrà dret a una reducció d'un terç o de la meitat de la
 jornada de treball amb la reducció proporcional de les seves
 retribucions. La concessió de la reducció de jornada per raó
 de guarda legal serà incompatible amb el desenvolupament de
 qualsevol altra activitat, sigui o no sigui remunerada,
 durant l'horari que sigui objecte de la reducció. Per
 reglament s'establiran les condicions amb què es pot donar
 la llicència en el cas que aquesta, per raó del comandament,
 afecti el rendiment del treball d'altres funcionaris.    
 3. En casos degudament justificats, per incapacitat física
 del cònjuge o del pare o la mare, si conviuen amb el
 funcionari, es podrà també demanar amb  les  mateixes
 condicions damunt dites la reducció de la jornada.     
                               
                               
 Capítol VIII                        
 Dels deures                         
                               
 Article 86                         
 1. Atès que l'execució o la col·laboració en la prestació
 del servei públic és l'objectiu de l'Administració de la
 Generalitat, el personal al seu servei s'esforçarà al màxim
 per a complir aquesta funció.                
 2. Especialment, el personal al servei de la Generalitat
 tindrà el deure de:                     
  a) Complir la Constitució, l'Estatut de Catalunya i les
 altres disposicions que afecten l'exercici de les seves
 funcions.                          
  b) Complir estrictament, imparcialment i eficaçment les
 obligacions pròpies del seu lloc de treball, complir les
 ordres rebudes que es refereixen al servei i formular, si
 s'escau, els suggeriments que creu oportuns. Si les ordres
 eren, a judici seu, contràries a la legalitat, podrà
 sol·licitar-ne la confirmació per escrit i, un cop rebuda,
 podrà comunicar immediatament per escrit la discrepància al
 cap superior, el qual decidirà. En cap cas no es compliran
 les ordres que impliquin comissió de delicte.        
  c) Guardar reserva total respecte als assumptes que coneix
 per raó de les seves funcions, excepte quan es cometen
 irregularitats i el superior jeràrquic, un cop advertit, no
 les esmena.                         
  d) Comportar-se en les relacions amb els administrats amb
 la màxima correcció i procurar en tot moment de prestar el
 màxim d'ajut i d'informació al públic.           
  e) Esforçar-se per facilitar i exigir als subordinats el
 compliment de llurs obligacions, mitjançant les instruccions
 i les ajudes que calguin, i mantenir en tot moment la
 cordialitat amb ells i amb llurs companys.         
  f) Vetllar pel propi perfeccionament professional i, en
 particular,  esforçar-se  en  el  perfeccionament  del
 coneixement del català per tal d'utilitzar-lo adequadament
 en la seva feina, i assistir amb aquesta finalitat als
 cursos que imparteixin els centres de formació.       
  g) Complir estrictament la jornada i l'horari de treball,
 els quals es determinaran per reglament en funció de la
 millor atenció als administrats, dels objectius assenyalats
 en els serveis i del bon funcionament d'aquests.      
 3. El personal al servei de la Generalitat no serà obligat a
 residir a la localitat on treballa, llevat dels casos en què
 per raó del servei el deure de residència sigui necessari. 
  Això no podrà ésser obstacle per a l'estricte compliment
 de la jornada i de l'horari de treball.           
 4. Excepcionalment es podrà exigir al personal al servei de
 la Generalitat l'execució de tasques fora de l'horari
 ordinari.                          
                               
                               
 Capítol IX                         
 De les responsabilitats                   
                               
 Article 87                         
  Els funcionaris seran responsables de la bona gestió dels
 serveis encomanats i procuraran resoldre per iniciativa
 pròpia les dificultats que trobin en el compliment de llur
 funció. Aquesta responsabilitat no exclou la que pugui
 correspondre a llurs superiors jeràrquics.         
                               
 Article 88                         
  Sens perjudici de la seva responsabilitat pel funcionament
 dels serveis públics regulada per l'article 106.2 de la
 Constitució i del deure de rescabalar els danys causats,
 l'Administració de la Generalitat podrà dirigir-se contra el
 funcionari que en sigui la causa, en l'àmbit d'aquesta Llei,
 per culpa greu o per ignorància inexcusable, mitjançant la
 instrucció de l'expedient corresponent, amb audiència a
 l'interessat.                        
  Igualment es podrà procedir si, per falta greu o per
 ignorància inexcusable, es produeixen danys o perjudicis als
 béns o els drets de la Generalitat.             
                               
 Article 89                         
  Els particulars podran exigir al personal al qual es
 refereix aquesta Llei, mitjançant el procés declaratiu
 corresponent, el rescabalament dels danys causats en llurs
 persones o béns, si s'han produït per culpa greu o per
 ignorància inexcusable.                   
                               
 Article 90                         
  El que disposen els articles 88 i 89 s'entén que és sens
 perjudici de posar els fets en coneixement de la Jurisdicció
 competent per si poguessin ésser constitutius d'infracció
 penal.                           
                               
                               
 Capítol X                          
 Del règim disciplinari                   
                               
 Article 91                         
  L'incompliment  de  les  obligacions  pròpies  dels
 funcionaris donarà lloc a les sancions  corresponents,
 independentment de les que, segons els casos, poguessin
 derivar de les responsabilitats civils o criminals.     
                               
 Article 92                         
  Les faltes es classificaran en:              
  a) Molt greus, que podran donar lloc a la separació del
 servei.                           
  b) Greus.                         
  c) Lleus.                         
                               
 Article 93                         
  Es consideraran com a faltes molt greus:         
  a) L'incompliment del deure de fidelitat a la Constitució
 o a l'Estatut en l'exercici de la funció pública.      
  b) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de
 raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o
 veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal
 o social.                          
  c) L'abandonament del servei.               
  d) L'adopció d'acords manifestament il·legals que causin
 perjudici greu a l'Administració o als ciutadans.      
  e) La publicació o la utilització indeguda de secrets
 declarats oficials per llei o qualificats com a tals.    
  f) La falta notòria de rendiment que comporti inhibició en
 el compliment de les tasques encomanades.          
  g) La violació de la neutralitat o de la independència
 polítiques, servint-se de les facultats atribuïdes per a
 influir en processos electorals de qualsevol naturalesa i
 àmbit.                           
  h) L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 
  i) L'obstaculització  de l'exercici de les llibertats
 públiques i dels drets sindicals.              
  j) La realització d'actes dirigits a coartar el lliure
 exercici del dret de vaga.                 
  k) La  participació  en  vagues  als qui la tinguin
 expressament prohibida per la Llei.             
  l) L'incompliment de l'obligació d'atendre els serveis
 mínims en cas de vaga.                   
  m) La realització d'actes dirigits a limitar la lliure
 expressió del pensament, de les idees i de les opinions.  
  n) El fet de causar per negligència o per mala fe danys
 molt greus al patrimoni i béns de la Generalitat.      
  o) El fet d'haver estat sancionat per la comissió de tres
 faltes greus en el període d'un any.            
                               
 Article 94                         
  Es consideraran com a faltes greus:            
  a) L'incompliment de les  ordres  que  provenen dels
 superiors, relatives a la tasca pròpia del lloc de treball,
 dins els límits assenyalats per l'article 36.2.b).     
  b) La manca de consideració envers els administrats en les
 relacions d'aquests amb els funcionaris.          
  c) El  fet d'originar enfrontaments en el centre de
 treball, o de prendre-hi part.               
  d) L'incopliment del deure de reserva professional pel que
 fa als assumptes que coneix per raó de les funcions que li
 són encomanades, d'acord amb allò que disposa l'article
 86.2.c).                          
  e) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys
 greus en la conservació dels locals, del material o dels
 documents del servei.                    
  f) La negativa a acomplir tasques que li són ordenades
 pels superiors per a satisfer necessitats de compliment
 urgent, d'acord amb el que preveu l'article 86.2.b) i 4.  
  g) L'exercici  d'activitats  compatibles   amb  el
 desenvolupament de les seves funcions sense haver obtingut
 l'autorització oportuna.                  
  h) Les faltes  repetides  d'assistència  sense  causa
 justificada.                        
  i) La intervenció en un procediment administratiu quan hi
 ha motius d'abstenció establerts legalment.         
  j) La reiteració o la reincidència en les faltes lleus.  
  k) En general, l'incompliment amb negligència greu dels
 deures i les obligacions derivats de la funció encomanada al
 funcionari.                         
                               
 Article 95                         
  Es consideraran com a faltes lleus:            
  a) El retard, la negligència o el descuit en el compliment
 de les funcions.                      
  b) La lleugera incorrecció envers el públic, els companys
 o els subordinats.                     
  c) Les faltes no repetides d'assistència sense causa
 justificada.                        
  d) L'incompliment de la jornada de treball sense causa
 justificada.                        
  e) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes
 sense causa justificada.                  
  f) La descurança en la conservació dels locals, del
 material i dels documents del servei, si no causa perjudicis
 greus.                           
  g) L'incompliment  de  les  normes  relatives  a
 incompatibilitats, si no comporta l'execució de tasques
 incompatibles  o  que  requereixen la compatibilització
 prèvia.                           
  h) En general, l'incompliment dels deures per negligència
 o per descuit excusables.                  
                               
 Article 96                         
 1. El procediment d'imposició de sancions, es determinarà
 per via de reglament, d'acord amb els criteris següents:  
  a) Les sancions per faltes lleus les imposarà el Director
 General o assimilat mitjançant expedient sumari, que ha de
 garantir en  tots  els  casos  l'audiència  prèvia  a
 l'interessat.                        
  b) Les sancions per faltes greus o molt greus, llevat de
 la separació del servei, només les podrà imposar  el
 Conseller, un cop incoat un expedient disciplinari, en què
 serà preceptiva l'audiència al presumpte responsable, el
 qual podrà ésser assistit per un lletrat.          
 2. Hom donarà compte dels expedients disciplinaris als
 òrgans de representació col·lectiva.            
                               
 Article 97                         
 1. Les sancions que es podran imposar seran:        
  a) La separació del servei.                
  b) La suspensió de funcions.               
  c) El  trasllat  de  lloc  de treball amb canvi de
 residència.                         
  d) La pèrdua d'un a tres graus personals.         
  e) El  trasllat de lloc de treball dins la mateixa
 localitat.                         
  f) L'amonestació.                     
 2. La separació del servei, que només podrà ésser acordada
 pel Consell Executiu, amb informe previ de la Comissió
 Tècnica de la Funció Pública, s'imposarà únicament en el cas
 de faltes qualificades de molt greus.            
 3. El trasllat de lloc de treball dins amb canvi de
 residència i la suspensió de funcions per més d'un any només
 es podran imposar per faltes qualificades de molt greus.  
 4. La suspensió de funcions per més de quinze dies i menys
 d'un any i la pèrdua de graus personals només es podran
 imposar per faltes qualificades de greus.          
 5. Les faltes de  puntualitat  i  d'assistència,  quan
 constitueixin faltes lleus, se sancionaran amb la deducció
 proporcional de les retribucions.              
 6. No podran imposar-se sancions que consisteixin en la
 reducció de la durada de les vacances o altre minoració dels
 drets de descans del funcionari o multa d'haver. La sanció
 en cap cas no suposarà violació al dret a la dignitat de la
 persona.                          
                               
 Article 98                         
  Per a graduar les faltes i les sancions, a més d'allò que
 objectivament hom ha comès o omès, actuant sota el principi
 de proporcionalitat, caldrà tenir en compte:        
  a) La intencionalitat.                  
  b) La pertorbació en els serveis.             
  c) Els  danys  produïts  a  l'Administració  o  als
 administrats.                        
  d) La reincidència o la reiteració en les faltes.     
  e) La participació en la comissió o l'omissió.      
                               
 Article 99                         
 1. Les faltes molt greus prescriuen als sis anys, les
 greus, als dos anys i les lleus, als tres mesos.      
 2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran
 als sis anys, les imposades per faltes greus prescriuran als
 dos anys i les imposades per faltes lleus prescriuran als
 tres mesos.                         
 3. Les  faltes  greus  i  molt  greus i les sancions
 corresponents, i també les cancel·lacions, s'inscriuran en
 el Registre General de Personal.              
 4. Aquestes anotacions es podran cancel·lar d'ofici o a
 petició del funcionari, un cop transcorregut un període
 equivalent al de la prescripció de la falta molt greu o greu
 si durant aquest període no hi ha hagut cap nova sanció. La
 cancel·lació produirà efectes, inclosos els d'apreciació de
 de reincidència.                      
                               
                               
 Capítol XI                         
 De  l'aplicació  del  règim estatutari al personal no
 funcionari                         
                               
 Article 100                         
  Al personal eventual i al personal interí, li serà
 aplicat, per analogia, el règim estatutari propi dels
 funcionaris,  d'acord  amb  la  condició  respectiva.
 Especialment caldrà tenir en compte que:          
  a) El personal eventual i el personal interí adquiriran la
 condició respectiva quan, després d'haver superat,  si
 s'escau, les proves corresponents i d'haver estat nomenat
 prenguin possessió del lloc de treball o es facin càrrec de
 les tasques que li siguin encomanades.           
  b) El personal eventual cessarà automàticament quan es
 produeixi el cessament en el càrrec de l'autoritat que l'ha
 nomenat. Perdrà també la condició de personal al servei de
 la Generalitat quan l'autoritat que l'ha nomenat n'acordi el
 cessament o en cas de renúncia.               
  c) El personal interí perdrà la condició quan no calguin
 els seus serveis o quan la plaça a la qual és adscrit sigui
 ocupada per un funcionari. Perdrà també la seva condició
 quan, un cop instruït un expedient disciplinari, s'acorda
 deixar-ne sense efecte el nomenament o en cas de renúncia. 
  d) Les  retribucions bàsiques del personal interí es
 fixaran en relació amb les del grup a què correspongui la
 plaça que ocupa i els complements es fixaran d'acord amb els
 que tinguin assignats els llocs de funcionari que s'ocupin,
 els quals figuraran en la relació de llocs de treball.   
  e) El personal eventual i el personal interí no podran
 gaudir de les llicències per a fer estudis relacionats amb
 el lloc de treball ni de les llicències per a assumptes
 propis.                           
                               
 Article 101                         
  El personal laboral serà retribuït d'acord  amb  la
 legislació que li és pròpia però caldrà procurar, mitjançant
 un conveni-marc, la igualtat de les retribucions per a les
 tasques que impliquin unes mateixes condicions de preparació
 i unes mateixes funcions.                  
                               
                               
 Disposicions addicionals                  
                               
 Primera                           
 1. Mentre no es desenvolupi allò previst a l'article 81
 d'aquesta Llei, el Consell Executiu adoptarà les mesures
 adients per tal de garantir la consulta i negociació amb les
 organitzacions sindicals i associacions de funcionaris de
 les seves condicions de treball.              
 2. L'establiment de les mesures a què es refereix l'apartat
 anterior,  el  farà el Consell Executiu, garantint la
 participació de les organitzacions sindicals i associacions
 de funcionaris.                       
                               
 Segona                           
  Els funcionaris  procedents  d'altres  Administracions
 públiques continuaran amb el sistema de Seguretat Social o
 de previsió que tinguessin originàriament, àdhuc quan es
 produeixi llur integració en els cossos i les escales de la
 Generalitat, la qual assumirà totes les obligacions de les
 Administracions d'origen des del moment de llur incorporació
 a la Generalitat i en relació amb elles.          
                               
 Tercera                           
  Els contractes que la Generalitat formalitzi per  a
 l'execució de treballs específics i concrets no habituals se
 subjectaran a la legislació de contractes de l'Estat, sens
 perjudici de l'aplicació, si s'escau, de la normativa civil
 o mercantil.                        
                               
 Quarta                           
  Els funcionaris que exercitin el dret a la vaga no
 acreditaran ni percebran les retribucions corresponents al
 temps que hagin estat en aquesta situació, sense que la
 deducció de retribucions que s'efectuï tingui, en cap cas,
 caràcter de sanció disciplinària ni afecti  el  règim
 respectiu de les seves prestacions socials.         
                               
 Cinquena                          
  En allò que no preveu aquesta Llei, el personal funcionari
 de l'Administració de la Seguretat Social a què es refereix
 la Disposició addicional 16 de la Llei 30/84, del 2 d'agost,
 de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, es
 continuarà regint per les seves normes estatutàries fins que
 s'estableixi el sistema de la seva homologació amb la resta
 del personal de l'Administració.              
                               
 Sisena                           
  El personal de la Seguretat Social regulat per l'estatut
 jurídic del personal mèdic de la Seguretat Social, per
 l'estatut del personal auxiliar sanitari titular i auxiliar
 de clínica de la Seguretat Social, per l'estatut del
 personal  no  sanitari  al servei de les institucions
 sanitàries de la Seguretat Social, i també el personal dels
 cossos i les escales sanitàries i els assessors mèdics a què
 fa referència la Disposició addicional 16 de la Llei 30/84,
 del 2 d'agost, es regiran pels estatuts respectius fins que
 es dicti la legislació específica corresponent per  a
 adaptar-los a aquesta Llei, i podran ocupar els llocs de
 treball d'àmbit sanitari d'acord amb el que es determini en
 les relacions de llocs de treball corresponents.      
                               
 Setena                           
  Dins els sis mesos següents a l'aprovació d'aquesta Llei,
 el Consell Executiu haurà d'aprovar i haurà de presentar al
 Parlament el projecte de llei sobre incompatibilitats del
 personal al servei de l'Administració de la Generalitat.  
                               
 Vuitena                           
 1. Es  crea  al  Cos  Superior  d'Administració de la
 Generalitat. Correspondrà a aquest cos de desenvolupar
 activitats  de nivell superior corresponents a tasques
 administratives de gestió, d'inspecció, d'execució,  de
 control o similars.                     
 2. Dins el dit cos es crea l'Escala Superior d'Administració
 General. Correspondrà als funcionaris pertanyents a aquesta
 escala de complir les funcions de caràcter administratiu de
 nivell superior: de direcció administrativa, de gestió,
 d'estudi i  propostes,  de  preparació  de  normativa,
 d'elaboració d'informes que requereixin un  coneixement
 complet de la legislació administrativa i similars.     
 3. Per a l'accés a aquest cos i a aquesta escala s'exigirà
 la possessió d'un dels títols del grup A que estableix
 l'article 20.                        
                               
 Novena                           
 1. Es crea el Cos de Gestió  d'Administració  de  la
 Generalitat. Correspondrà a aquest cos de desenvolupar
 activitats de col·laboració en les tasques administratives
 de gestió, d'inspecció, d'execució, de control o similars
 que no corresponguin al Cos Superior d'Administració, i
 també les tasques d'aplicació de normativa, de proposta de
 resolució d'expedients normalitzats, d'estudis i d'informes
 que no corresponguin a tasques de nivell superior i les que
 específicament  li  siguin  atribuïdes  per  raó  de
 l'especialització de la seva funció.            
 2. Dins  el  dit  cos  es  crea  l'Escala  de Gestió
 d'Administració General.  Correspondrà  als  funcionaris
 pertanyents a aquesta escala de complir les funcions de
 caràcter administratiu de col·laboració amb les de nivell
 superior, i també les funcions d'aplicació de normativa, les
 propostes de resolució d'expedients normalitzats i els
 estudis i informes que no corresponguin a tasques de nivell
 superior.                          
 3. Per a l'accés a aquest cos i a aquesta escala s'exigirà
 la possessió d'un dels títols del grup B que estableix
 l'article 20.                        
                               
 Desena                           
 1. Es  crea  el  Cos Administratiu de la Generalitat.
 Correspondrà a aquest cos de donar el suport administratiu a
 les activitats de gestió, d'inspecció, d'execució,  de
 control o similars adients amb el nivell de titulació i
 d'especialització que es requereix.             
 2. Dins el dit cos es crea l'Escala Administrativa de la
 Generalitat. Correspondrà als funcionaris pertanyents a
 aquesta escala de desenvolupar les tasques administratives
 de col·laboració preparatòries o derivades de la gestió
 administrativa de caràcter superior, la comprovació de
 documentació i la preparació de la redacció dels documents
 que, per llur complexitat, no siguin atribuïts a personal de
 categoria administrativa superior; tasques repetitives, bé
 manuals, bé  mecanogràfiques,  bé  de  càlcul  numèric
 relacionades amb el treball de les diverses oficines;
 tasques d'informació i de despatx al públic en matèria
 administrativa, i, en general, tasques similars a les
 explicitades.                        
 3. Per a l'accés a aquest cos i a aquesta escala s'exigirà
 la possessió d'un dels títols del grup C que estableix
 l'article 20.                        
                               
 Onzena                           
 1. Es crea el  Cos  Auxiliar  d'Administració  de  la
 Generalitat. Correspondrà a aquest cos de desenvolupar les
 tasques de caràcter auxiliar en matèries administratives, de
 gestió, d'inspecció, de control o similars adients amb el
 nivell de titulació i d'especialització que es requereix.  
 2. Dins el dit cos es crea l'Escala Auxiliar Administrativa
 de la Generalitat. Correspondrà als funcionaris pertanyents
 a aquesta escala de desenvolupar les tasques de mecanografia
 i despatx de correspondència, de transcripció i còpia
 literal de  documents,  d'arxius,  de  fitxers  i  de
 classificació de documents, de manipulació  bàsica  de
 màquines i d'equips d'oficina, de registre i similars.   
 3. Per a l'accés a aquest cos i a aquesta escala s'exigirà
 la possessió d'un dels títols del grup D que estableix
 l'article 20.                        
                               
 Dotzena                           
 1. Es  crea  el  Cos  Subaltern d'Administració de la
 Generalitat. Correspondrà a aquest cos de complir les
 funcions de vigilància dels locals; de control de les
 persones que accedeixen a les oficines públiques, tot
 informant-les de la situació dels locals; de custòdia del
 material,  del  mobiliari  i  de  les  instal·lacions;
 d'utilització de màquines reproductores, fotocopiadores i
 similars, i, en general, altres tasques de caràcter similar.
 En el cas que es prestin serveis en centres educatius li
 correspondrà també l'atenció a l'alumnat d'aquests.     
 2. Per a l'accés a aquest cos s'exigirà la possessió de la
 titulació del grup E que estableix l'article 20.      
                               
 Tretzena                          
  Abans del 31 de desembre de 1986 el Consell Executiu haurà
 d'aprovar i fer pública la relació i classificació de tots
 els llocs de treball de l'Administració de la Generalitat,
 que haurà de contenir tots els termes especificats per
 l'article 22.                        
                               
 Catorzena                          
  Als efectes d'allò que disposa l'article 15, el Consell
 Executiu haurà d'habilitar  els  mitjans  personals  i
 pressupostaris necessaris per a l'inici de les funcions de
 la inspecció general de serveis de personal en el termini
 d'un any.                          
                               
                               
 Disposicions transitòries                  
                               
 Primera                           
 1. Quan es farà l'assignació de graus personals, d'acord amb
 la valoració de llocs de treball, el personal al servei de
 la Generalitat podrà continuar en el lloc que ocupi en
 aquell moment i això no comportarà el cessament automàtic en
 el lloc de treball. Per reglament s'establirà com s'hauran
 de considerar, pel que fa al grau personal, els serveis
 prestats.                          
 2. L'adquisició del grau personal serà condicionada al
 compliment de les condicions establertes per aquesta Llei i
 pels reglaments que la desplegaran, i produirà efectes des
 de l'1 de gener de 1985.                  
                               
 Segona                           
  Si l'aplicació del sistema retributiu  resultant  de
 l'aprovació de la relació de llocs de treball i dels
 complements de destinació i específics que en deriven
 comporta una minva del total de les retribucions anuals, els
 funcionaris tindran dret a l'establiment d'un complement
 personal i transitori fins a abastar la diferència, que serà
 absorbida  progressivament  per   les   retribucions
 complementàries provinents de qualsevol futura  millora
 retributiva que es pugui produir, llevat del complement de
 productivitat.                       
                               
 Tercera                           
 1. El personal que a l'empara de la Disposició addicional
 primera i la Disposició transitòria de la Llei 4/81, de 4 de
 juny, sobre Mesures Urgents de la Funció Pública de la
 Generalitat de Catalunya tenia garantida l'estabilitat en el
 lloc de treball, fins que la present Llei determinés els
 terminis i les formes d'accés a la condició de funcionaris
 de la Generalitat, podrà accedir a aquesta condició d'acord
 amb el que segueix.                     
  a) Les places corresponents al personal inclòs en alguna
 de les situacions següents:                 
  Primera.- Personal que gaudeix del caràcter de contractat
 administratiu transitori, d'acord amb el que determina la
 Disposició transitòria de la Llei 4/81 i el Decret 166/81,
 de 25 de juny;                       
  Segona.- Personal que amb aquest caràcter va accedir
 posteriorment a l'empara de les convocatòries públiques
 aparegudes  en el Diari Oficial de la Generalitat de
 Catalunya fins al 15 de març de 1984;            
  Tercera.- Personal contractat administratiu per l'Estat, o
 amb nomenament  de  funcionari  interí,  i  transferit
 efectivament a la Generalitat durant l'etapa preautonòmica; 
  Quarta.- Personal contractat administratiu per l'Estat, o
 amb nomenament de funcionari interí, abans de l'entrada en
 vigor de la Llei 4/81 i transferit amb posterioritat a
 l'esmentada Llei.                      
  Es cobriran mitjançant proves específiques del sistema
 d'oposició, d'acord amb el que preveuen els articles 37 i
 següents d'aquesta Llei. L'esmentat personal disposarà de
 quatre convocatòries que hauran de produir-se successivament
 i sense solució de continuïtat.               
  b) La no-aprovació de la prova a la quarta convocatòria
 implicarà el cessament de la relació de servei amb la
 Generalitat.                        
  c) En el termini de tres mesos, el Consell Executiu
 classificarà i detallarà les places abans esmentades.    
  d) Creats els Cossos o les Escales de la Generalitat, el
 Consell Executiu determinarà reglamentàriament els Cossos o
 les Escales als quals podran concórrer els  esmentats
 contractats.                        
 2. Els qui adquireixin la condició de funcionaris romandran
 en el Departament i a la localitat en què estiguin prestant
 serveis en el moment de concloure les proves. Estaran
 exempts del període de pràctiques previst en aquesta Llei. 
                               
 Quarta                           
 1. Els membres del personal laboral les places dels quals, a
 l'empara del que estableix la Disposició addicional segona
 de la Llei 4/81, de 4 de juny, han estat classificades com a
 equiparables a llocs de treball de funcionaris, podran
 accedir a la condició de funcionaris de la Generalitat
 mitjançant la superació de proves selectives pel sistema
 d'oposició si compleixen les condicions  de  titulació
 necessàries. Quedaran destinats al lloc de treball que
 ocupin, seran exempts del període de pràctiques i disposaran
 de quatre convocatòries, les quals  s'hauran  de  fer
 successivament sense solució de continuïtat.        
 2. En cas de no superar les proves, romandran al servei de
 la Generalitat amb caràcter de personal laboral permanent,
 però no podran ocupar llocs de comandament.         
                               
 Cinquena                          
  El personal que presta serveis a la Generalitat procedent
 d'altres Administracions Públiques i el 31 de desembre de
 1984 exercia funcions superiors o  ocupava  llocs  de
 comandament superiors als que corresponen al seu cos i a la
 seva escala d'origen, si compleix les  condicions  de
 titulació necessàries, pot accedir pel sistema d'oposició a
 les vacants que correspondran al torn de promoció interna de
 la plaça que ocupa actualment.               
                               
 Sisena                           
  Amb la finalitat de facilitar la promoció interna dels
 funcionaris de la Generalitat, les places vacants en els
 Cossos o les Escales de la Generalitat, una vegada fetes les
 reserves que corresponguin als funcionaris transferits que
 s'hagin d'integrar en aquells Cossos o  Escales,  les
 corresponents als contractats administratius transitoris, al
 personal contractat laboral que ocupi llocs classificats per
 a funcionaris, a les previstes a la Disposició transitòria
 anterior i les que resultin de la classificació de llocs,
 prevista en la Disposició transitòria sisena, apartat 3r de
 la Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de
 la Funció Pública, seran ofertes per una sola vegada per a
 promoció  interna,  mitjançant  la  superació  de  les
 corresponents proves, per a les quals caldrà reunir, en tot
 cas, els requisits de titulació adients.          
                               
 Setena                           
 1. El personal al servei de la Generalitat en el moment de
 l'entrada en vigor d'aquesta Llei, contractat  o  amb
 nomenament de funcionari interí, que desenvolupi tasques
 administratives i que no estigui comprès en l'àmbit de la
 Disposició transitòria tercera, una vegada efectuada la
 classificació del lloc de treball que ocupa per a determinar
 si correspon a un lloc de funcionari, de contractat laboral
 o de contractat laboral temporal, pot accedir a la condició
 de funcionari de la Generalitat després d'haver superat les
 proves  selectives  corresponents  pel  sistema  de
 concurs-oposició lliure, d'acord amb el nivell de les
 funcions del contracte i de la titulació que posseeixi.   
  Durant les primeres quatre convocatòries que es faran per
 a accedir als cossos i les escales que els corresponen, es
 reconeixerà a aquest personal el temps de serveis prestats. 
 2. El primer concurs-oposició a què es refereix l'apartat 1
 haurà d'ésser convocat abans no haurà passat un any de
 l'entrada en vigor d'aquesta Llei.             
 3. En la fase de concurs es valorarà únicament el temps de
 serveis prestats a qualsevol Administració pública, a raó
 d'un 1 per cent per mes de servei, amb el 45 per cent com a
 màxim, de la puntuació assolible en la fase d'oposició.   
  Aquesta puntuació s'acumularà a l'obtinguda en la fase
 d'oposició i el total constituirà la puntuació final del
 concurs-oposició. Serà condició necessària que en cada una
 de les proves, i en el curs selectiu de formació, si
 s'escau, el candidat obtingui la puntuació mínima per a
 acreditar la seva idoneïtat.                
 4. En el cas que per concurs-oposició lliure es proveeixin
 totes les vacants existents cessarà la relació de treball
 amb la Generalitat dels qui no l'hagin superat, però els
 afectats conservaran el dret que se'ls reconegui els serveis
 prestats durant les tres convocatòries següents. En tot cas,
 la no-superació de la prova a la quarta convocatòria
 implicarà la cessació de serveis amb la Generalitat.    
 5. Aquest personal tindrà dret preferent per a ocupar les
 vacants corresponents al Departament i a la localitat en què
 presti serveis.                       
                               
 Vuitena                           
  Al personal que accedeixi a la condició de funcionari a
 l'empara d'aquestes Disposicions transitòries, li seran
 reconeguts, pel que fa als triennis i a l'antiguitat, els
 serveis prestats a qualsevol Administració pública.     
                               
 Novena                           
  La Llei de Pressupostos de cada any fixarà les quantitats
 destinades a la posada en funcionament de les necessàries
 etapes d'implantació del nou sistema retributiu, en funció
 de la valoració i fixació de nivells dels llocs de treball,
 que en tot cas es durà a terme mitjançant amortització de
 vacants i altres mesures que impedeixin una forta elevació
 de la despesa pública en matèria de personal.        
                               
 Desena                           
  L'ordenació legal de la funció pública docent de la
 Generalitat preveurà les condicions específiques d'accés per
 tal que els professors que l'any 1982 prestaven serveis als
 centres docents afectats per la Llei 14/1983 puguin accedir
 a la funció pública docent de la Generalitat.        
  Amb aquesta finalitat disposaran del termini de cinc anys
 previst a la Llei 14/1983 per a accedir a la condició de
 funcionaris. I en aquest període estaran  obligats  a
 presentar-se a totes les proves que es convoquin a l'empara
 d'aquesta Disposició transitòria.              
  Acabat aquest termini, l'accés a la condició de funcionari
 serà d'acord amb la normativa general d'accés a la funció
 pública docent.                       
                               
 Onzena                           
  Mentre no se celebrin les eleccions sindicals previstes a
 l'article 14 d'aquesta Llei, els cinc representants de les
 organitzacions sindicals i associacions de funcionaris en el
 Consell Català de la Funció Pública seran designats per
 aquestes organitzacions d'acord amb els resultats de les
 eleccions  sindicals  celebrades  en  l'àmbit  de  les
 Administracions públiques catalanes en proporció a la seva
 representativitat.                     
                               
                               
 Disposició final                      
  S'autoritza el Consell Executiu perquè dicti les normes de
 caràcter general  i  reglamentari  necessàries  per  a
 desenvolupar i aplicar aquesta Llei.            
                               
                               
 Disposició derogatòria                   
  Queda derogada la Llei 4/1981, de 4 de juny, i qualsevol
 altra disposició en la mesura que s'oposin a la present
 Llei. Les normes que quedin subsistents de la Llei 4/81
 tindran caràcter reglamentari.               
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 23 de juliol de 1985               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Macià Alavedra i Moner                   
 Conseller de Governació                   
                               
                               

Amunt