Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Llei

 • Data del document 04/03/1988

 • Número del document 003/1988

 • Número de control 88067117

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 967

 • Data 18/03/1988

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 1108

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.


                               
                               
                               
 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, 
 promulgo la seguent                     
                               
 LLEI                            
                               
  Aquesta Llei és conseqüència de la voluntat política de 
 posar fi a la inexistència d'una legislació global i 
 actualitzada sobre la protecció dels animals.
                               
  La Llei pretén recollir tots els principis de respecte, 
 defensa i protecció dels animals que ja figuren als 
 tractats i convenis internacionals i a les legislacions 
 dels països socialment més avançats.
                               
  La legislació vigent és antiquada i molt parcial i es 
 troba tan dispersa que no permet dur a terme una tasca de 
 protecció i defensa efectives dels animals. Cal establir 
 les normes i els mitjans conseqüents que permetin de 
 mantenir i de salvaguardar les poblacions animals i que 
 alhora condicionin, en els casos permesos, la tinença, la 
 venda, el tràfic i el manteniment d'animals en captivitat, 
 a fi que es produeixin amb unes garanties mínimes de bon 
 tracte per als animals.
                               
  D'altra banda, la incorporació d'Espanya a les Comunitats 
 Europees i la signatura dels convenis de Washington, Berna 
 i Bonn fan necessària una adaptació de la normativa 
 existent en matèria de protecció de la fauna.
                               
  Hom no ha considerat que aquesta Llei sigui el marc 
 adient per a introduir tota una gran temàtica, pendent 
 d'ésser regulada,  com  ho  és  la  relacionada  amb 
 l'experimentació i la vivisecció d'animals. Més aviat s'ha 
 considerat que l'àmbit a tractar era tan ampli i compleix 
 que requeria un marc normatiu específic, i és en aquest 
 sentit que es prepararà una llei sobre aquesta matèria.
                               
  Per això es posa de manifest la voluntat expressa 
 d'arribar a aconseguir ben aviat un marc jurídic que situï 
 Catalunya entre les nacions que compten amb la legislació 
 més completa sobre protecció i conservació dels animals. 
 Aquesta Llei és una de les bases necessàries per a atènyer 
 aquest objectiu.
                               
  El Títol I de la Llei estableix unes disposicions de 
 caràcter general d'aplicació a tota classe d'animals, que 
 es concreten en les atencions mínimes que han de rebre els 
 animals des del punt de vista de tracte, higiene i 
 transport. Recull també les normes generals referents a 
 llur venda, i es prohibeix la participació d'animals en 
 espectacles que els causin sofriment. Concretament, es 
 prohibeixen les baralles de galls i de gossos.
                               
  El Títol II regula les condicions de tinença i tracte 
 dels animals de companyia. La vida a les grans ciutats ha 
 comportat un augment molt considerable de l'adquisició 
 d'animals de companyia, però, en moltes ocasions, sense 
 l'assumpció de les responsabilitats que comporta tenir un 
 animal. Per aquest motiu la Llei regula també els requisits 
 higiènico-sanitaris (vacunacions, tractaments obligatoris) 
 i les conseqüències de l'abandó d'animals; la recollida, 
 el sacrifici i l'esterilització d'aquests, i també les 
 normes que han de complir les instal·lacions dedicades a 
 mantenir-los temporalment.
                               
  El Títol III està dedicat a la fauna autòctona. La Llei 
 declara protegides a Catalunya una sèrie d'espècies, de les 
 quals es prohibeix la caça, la captura, la tinença, el 
 tràfic, el comerç, la venda, la importació, l'exportació i 
 l'exhibició pública, segons correspongui en cada cas. Es 
 regula també la dissecació d'aquests animals.
                               
  La fauna no autòctona és regulada pel Títol IV, el qual 
 fa una remissió a les normes de protecció establertes pels 
 tractats i els convenis internacionals, i estableix dues 
 categories de protecció: la de les espècies altament 
 protegides o en perill de desaparició i la de les altres 
 espècies.  S'especifica també la documentació que cal 
 posseir per cada animal.
                               
  La dissecació d'espècies protegides és regulada pel Títol 
 V.
                               
  El Títol VI prohibeix l'ús de determinats arts per a la 
 captura d'animals i el Títol VII estableix les condicions 
 mínimes que han de reunir les agrupacions zoològiques 
 d'animals de la fauna salvatge.
                               
  El Títol VIII crea, amb la finalitat de protegir espècies 
 de la fauna autòctona, dues modalitats d'àrees de protecció 
 de la fauna salvatge: les reserves naturals i els refugis.
                               
  El Títol X fa referència a les associacions de protecció 
 i defensa dels animals i a llur relació amb el Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
                               
  Finalment, els  Títols XI i XII fixen les mesures 
 d'inspecció i vigilància i tipifiquen les infraccions del 
 que  disposa  la  Llei  i  les  sancions  aplicables 
 corresponents.
                               
                               
 TÍTOL I                           
 Disposicions generals                    
                               
 Article 1                          
  Aquesta Llei té l'objecte d'establir normes per a la 
 protecció dels animals i per a la regulació específica dels 
 animals de companyia i de la fauna salvatge.
                               
 Article 2                          
 -1 Qui posseeix un animal té l'obligació de mantenir-lo en 
 bones condicions higiènico-sanitàries.
 -2 Es prohibeix:                      
  a) Maltractar o agredir  físicament  els  animals o 
 sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els irrogui 
 sofriments o danys injustificats.
  b) Abandonar-los.
  c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt 
 de vista higiènico-sanitari.
  d) Practicar-los mutilacions, excepte les controlades 
 pels veterinaris en cas de necessitat o per mantenir les 
 característiques de la raça.
  e) No facilitar-los l'alimentació  necessària  per a 
 subsistir.
  f) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de 
 compensació per altres adquisicions de naturalesa distinta 
 a la transacció onerosa d'animals.
  g) Vendre'ls a laboratoris o clíniques, sense control de 
 l'Administració.
  h) Vendre'ls als menors de catorze anys i a incapacitats 
 sense l'autorització dels qui en tenen la pàtria potestat 
 o la custòdia.
  i) Exercir la venda ambulant d'animals de companyia.
  j) Exercir la venda ambulant d'altres tipus d'animals 
 fora dels mercats i fires legalitzades.
  k) Les accions i omissions tipificades per l'article 42 
 d'aquesta Llei.
 -3 Sens perjudici del que disposa el Títol VI i sempre que 
 no es tracti d'espècies protegides, s'entenen justificades 
 l'eliminació específica d'animals  considerats  com  a 
 perjudicials  o nocius, i també totes les pràctiques 
 destinades a la protecció de les collites que no impliquin 
 la destrucció en massa d'animals no nocius. La pesca, la 
 recollida de marisc i la caça d'animals salvatges s'han de 
 regular per les disposicions que els són pròpies.
 -4 El sacrifici d'animals criats per a la obtenció de 
 productes útils per a l'home s'ha d'efectuar, en la mesura 
 que sigui tècnicament possible, de manera instantània i 
 indolora.
                               
 Article 3                          
 -1 Els animals han de disposar d'espai suficient si se'ls 
 trasllada d'un lloc a un altre. Els mitjans de transport o 
 els embalatges han d'ésser concebuts per a protegir els 
 animals de la intempèrie i de les diferències climàtiques 
 fortes.
 -2 Durant el transport els animals han d'ésser abeurats i 
 han  de  rebre una alimentació apropiada a intervals 
 convenients.
 -3 Per a la càrrega i la descàrrega dels animals s'ha 
 d'utilitzar un equip adequat.
                               
 Article 4                          
 -1 Es prohibeix l'ús d'animals en espectacles, lluites i 
 altres activitats si aquests els poden ocasionar sofriment 
 o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, 
 o bé si pot ferir la sensibilitat de les persones que els 
 contemplen.
 -2 Resten expressament excloses d'aquesta prohibició:    
  a) La festa dels braus en aquelles localitats on, en el 
 moment d'entrar en vigor aquesta Llei, hi hagi places 
 construïdes per a celebrar-hi la dita festa.
  b) Les festes amb  bous  sense  mort  de  l'animal 
 (corre-bous)  en  les  dates  i  les  localitats  on 
 tradicionalment se celebren.
 -3 Es prohibeixen a tot el territori de Catalunya la lluita 
 de gossos, la lluita de galls de baralla, el tir al colom i 
 altres pràctiques assimilables.
 -4 Sens  perjudici  del  que disposa l'apartat 3, el 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot autoritzar 
 a les societats de tir, sota el control de la federació 
 respectiva, la celebració de competicions de tir al colom.
                               
 Article 5                          
 -1 El  posseïdor  d'un  animal, sens perjudici de la 
 responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable 
 dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a 
 les persones, a les coses, a les vies i espais públics i al 
 medi natural en general, d'acord amb el que estableix 
 l'article 1905 del Codi Civil.
 -2 El posseïdor  d'un  animal, sens perjudici de  la 
 responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable 
 d'adoptar les mesures que calguin per a impedir que els 
 animals embrutin les vies i els espais públics.
                               
 TÍTOL II                          
 Dels animals de companyia                  
                               
 Capítol I                          
 Normes generals                       
                               
 Article 6                          
  Són animals  de  companyia els que es crien i es 
 reprodueixen amb la finalitat de viure amb l'home i que 
 s'assenyalen  a  l'Annex 1. Resten exclosos d'aquesta 
 denominació els animals salvatges, les espècies protegides 
 de la fauna autòctona i els animals que es crien per a la 
 producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil 
 per a l'home.  En resten exclosos també els animals de 
 càrrega i els que treballen en l'agricultura.
                               
 Article 7                          
 -1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i el 
 Departament de Sanitat i Seguretat Social poden ordenar, 
 per raons de sanitat animal o de salut pública, la 
 vacunació o el tractament obligatori dels animals de 
 companyia.
 -2 Els  veterinaris  de l'Administració pública i les 
 clíniques i els consultoris veterinaris han de dur un arxiu 
 amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o de 
 tractament obligatori, el qual ha d'estar a disposició de 
 l'autoritat competent.
                               
 Article 8                          
  Els posseïdors de gossos, que ho són per qualsevol títol, 
 els han de censar a l'ajuntament del municipi on resideixen 
 habitualment dins el termini màxim d'un mes comptat a 
 partir de la data de naixement o d'adquisició de l'animal. 
 L'animal ha de portar necessàriament la seva identificació 
 censal, de manera permanent.
                               
 Capítol II                         
 Abandó d'animals de companyia i centres de recollida 
 d'animals                          
                               
 Article 9                          
 -1 Es considera que un animal està abandonat si no duu cap 
 identificació de l'origen o del propietari ni va acompanyat 
 de cap persona. En aquest supòsit, l'ajuntament o, si 
 s'escau, l'entitat supramunicipal corresponent s'han de fer 
 càrrec de l'animal i l'han de retenir fins que  és 
 recuperat, cedit o sacrificat.
 -2 El termini per a recuperar un animal sense identificació 
 són vuit dies.
 -3 Si  l'animal porta identificació, s'ha d'avisar el 
 propietari, i aquest té un termini de deu dies per a 
 recuperar-lo, abonant prèviament les despeses que  ha 
 originat el manteniment d'aquest. Un cop transcorregut 
 aquest temps, si el propietari no ha satisfet l'abonament 
 de les despeses, l'animal es considera abandonat.
                               
 Article 10                         
 -1 Correspon als ajuntaments de recollir els  animals 
 abandonats.
 -2 Amb aquesta finalitat, els ajuntaments han de disposar 
 d'instal·lacions  adequades o concertar la realització 
 d'aquest servei amb associacions de protecció i defensa 
 dels animals col·laboradores del Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca o amb entitats supramunicipals.
 -3 En  qualsevol cas, les instal·lacions de recollida 
 d'animals abandonats han  de  complir  els  requisits 
 establerts per reglament.
                               
 Article 11                         
 -1 Els centres de recollida d'animals abandonats, un cop 
 transcorregut el termini legal per a recuperar-los, poden 
 sacrificar-los  o  donar-los en adopció, esterilitzats 
 prèviament. L'esterilització s'ha de fer sota control 
 veterinari.
 -2 El sacrifici i l'esterilització d'aquests animals s'ha 
 de fer sota control veterinari.
                               
 Article 12                         
 -1 Si un animal ha d'ésser sacrificat, s'han d'utilitzar 
 mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin 
 una pèrdua de consciència immediata.
 -2 El  sacrifici  s'ha de fer sota el control i la 
 responsabilitat d'un veterinari.
 -3 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot 
 regular per reglament els mètodes de sacrifici a utilitzar. 
                               
 Article 13                         
 -1 Els ajuntaments o les entitats supramunicipals, per ells 
 mateixos o mitjançant associacions de protecció i defensa 
 dels animals col·laboradores del Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca, poden comissar els animals de companyia 
 si hi ha indicis que hom els maltracta o tortura, si 
 presenten símptomes d'agressió física o desnutrició o si es 
 troben en instal·lacions indegudes.
 -2 Els ajuntaments i les organitzacions supramunicipals 
 poden també ordenar l'aïllament o comissar els animals de 
 companyia en el cas d'haver-los diagnosticat que pateixen 
 malalties transmissibles a l'home, bé per sotmetre'ls a un 
 tractament curatiu adequat, bé per sacrificar-los si és 
 necessari.
 -3 Els  òrgans  corresponents   dels   Departaments 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Governació i de 
 Sanitat i Seguretat Social poden comissar els animals de 
 companyia en els supòsits a què fan referència els apartats 
 1 i 2, si és necessari per a l'exercici  de llurs 
 competències.
                               
 Capítol III                         
 Instal·lacions per al manteniment temporal d'animals de 
 companyia                          
                               
 Article 14                         
  Les residències d'animals de companyia, les escoles 
 d'ensinistrament i les altres instal·lacions fetes per a 
 mantenir temporalment els animals domèstics de companyia 
 han d'estar declarades nuclis zoològics pel Departament 
 d'Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca,  com  a requisit 
 imprescindible per a llur funcionament.
                               
 Article 15                         
 -1 Cada centre ha de portar un registre amb les dades de 
 cadascun dels animals que hi entren i de la persona 
 propietària o responsable, el qual ha d'estar a disposició 
 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de 
 l'autoritat competent sempre que aquesta ho requereixi.
 -2 El  Departament  d'Agricultura,  Ramaderia  i Pesca 
 determina les dades que han de constar en el registre.
                               
 Article 16                         
 -1 Les residències d'animals domèstics de companyia i 
 altres instal·lacions d'aquesta classe han de disposar d'un 
 servei veterinari encarregat de vigilar l'estat físic dels 
 animals residents. En el moment d'entrar-hi, s'ha de posar 
 l'animal en una instal·lació aïllada, i hi ha d'ésser 
 mantingut fins que el veterinari del centre en dictamina el 
 bon estat sanitari.
 -2 És obligació del servei veterinari del centre vigilar 
 que els animals s'adapten a la nova situació, que no 
 presenten problemes d'alimentació ni es dóna cap altra 
 circumstància que els pugui provocar mal, i ha de prendre 
 les mesures escaients en cada cas.
 -3 Si un animal es posa malalt, el centre ho ha de 
 comunicar immediatament al propietari o responsable, el 
 qual  pot  donar  l'autorització per a un tractament 
 veterinari o pot recollir l'animal.
 -4 Les residències d'animals domèstics de companyia i 
 altres  instal·lacions  han  de  prendre  les mesures 
 necessàries per a evitar contagis entre els  animals 
 residents.
                               
 TÍTOL III                          
 Fauna autòctona                       
                               
 Article 17                         
  A l'efecte d'aquesta Llei, es defineixen legalment com a 
 espècies de la fauna autòctona les que són originàries de 
 Catalunya o de la resta del territori de l'Estat espanyol, 
 incloses les que hi hivernen o hi són de pas i les espècies 
 de peixos i animals marins de les costes catalanes.
                               
 Article 18                         
 -1 Les espècies que inclou  l'Annex  2  es  declaren 
 protegides a Catalunya. Es prohibeix la caça, la captura, 
 la tinença, el tràfic, el comerç, la venda, la importació, 
 l'exportació i l'exhibició pública, segons que correspongui 
 en cada cas, tant de les espècies adultes com dels ous i 
 les cries, i de totes les subespècies i tots el tàxons 
 inferiors, independentment  de  llur  procedència.  Es 
 prohibeix també de vendre'n les parts o els productes 
 obtinguts a partir d'aquestes espècies.
 -2 La prohibició que estableix l'apartat 1 afecta tant les 
 espècies vives com les dissecades.
                               
 Article 19                         
 -1 Els instruments de planejament territorial i urbanístic 
 han  d'assegurar la preservació, el manteniment i la 
 recuperació dels biòtops i dels hàbitats de les espècies 
 protegides.
 -2 Pel que fa a les migracions, es prohibeix especialment 
 la pertorbació dels espais de recuperació, criança, muda, 
 hivernada i descans.
                               
 Article 20                         
 -1 Es faculta el Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca perquè comissi els exemplars detallats per l'Annex 2 
 que estan en possessió de particulars o que són exposats 
 per a la venda o l'exhibició pública.
 -2 Es faculta al Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca perquè lliuri a parcs zoològics i a centres de 
 caràcter científic, cultural o educatiu exemplars vius de 
 les espècies que detalla l'Annex 2 provinents de comissos, 
 si la readaptació a la vida salvatge no és possible en les 
 instal·lacions autoritzades.
                               
 Article 21                         
 -1 En condicions estrictament controlades, el Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot autoritzar la captura 
 en viu amb  finalitats  científiques,  culturals,  de 
 reproducció en captivitat, de repoblació o de reintroducció 
 en altres zones, d'exemplars adults d'algunes de les 
 espècies que detalla l'Annex 2. En casos excepcionals i amb 
 els mateixos fins, es pot autoritzar també la recollida 
 d'ous i de cries.
 -2 En cas que no comporti amenaça per a les poblacions de 
 l'espècie, es pot autoritzar la captura en viu d'exemplars 
 adults o la recollida d'ous i cries de les espècies que 
 detalla l'Annex 2 amb la finalitat de reintroduir aquestes 
 espècies en altres àrees de Catalunya. Aquestes operacions 
 requereixen un informe previ del Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca sobre l'estat de la població d'aquella 
 espècie a Catalunya.
 -3 Només en cas que calgui reduir la població animal d'una 
 espècie protegida, en interès de la protecció d'altres 
 espècies assenyalades per l'Annex 2 o per prevenir danys 
 importants a conreus, ramats o forests, es pot autoritzar 
 la caça selectiva temporal d'espècies indicades per l'Annex 
 2. Aquesta  autorització  té  caràcter extraordinari i 
 requereix un informe que demostri que l'operació de caça 
 selectiva que s'ha de practicar no posa en perill el nivell 
 de població, la distribució geogràfica o la taxa de 
 reproducció  de l'espècie protegida en el conjunt de 
 Catalunya.
 -4 Durant el temps que duri la cacera, aquesta ha d'ésser 
 controlada per representants del Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca.
 -5 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha de 
 regular la captura d'ocells rapinyaires per a la pràctica 
 de la falconeria.
 -6 Sens  perjudici  del  que estableixen els apartats 
 anteriors, es pot autoritzar la captura en viu del pinsà 
 comú destinada a la participació en concursos de cant, en 
 la manera que hom determinarà per reglament, sempre que no 
 comporti un detriment per a la població d'aquesta espècie.
 -7 La caça del gall fer requereix, en tots els casos, 
 l'autorització específica del Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca, de la manera que hom determinarà per 
 reglament.
                               
 Article 22                         
 -1 Les espècies declarades anualment per les disposicions 
 normatives que regulen els períodes hàbils de caça i de 
 pesca  en  el territori de Catalunya com a espècies 
 protegides o de caça o pesca prohibides es consideren com a 
 espècies de l'Annex 2, amb la categoria D, mentre dura el 
 termini de la disposició, i són sotmeses a idèntica 
 protecció.
 -2 Es protegeixen totes les espècies d'ocells de longitud 
 igual o menor a 20 cm. Això implica la prohibició de 
 capturar-les, ja siguin vives o mortes. El Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot excloure d'aquesta 
 prohibició, mitjançant reglament, les espècies perjudicials 
 per a l'agricultura i les que són capturades per a 
 activitats tradicionals de fort arrelament a Catalunya i 
 les que expressament són autoritzades per a les ordres que 
 fixen els períodes hàbils de caça a tot el territori de 
 Catalunya i les vedes especials que s'estableixen per a 
 cada temporada.
 -3 Es prohibeixen la pesca, el tràfic, la venda i el consum 
 de peixos i de crancs menors de 8 cm de llargada. Aquesta 
 longitud es compta de la punta de la boca fins al punt 
 mitjà de l'aleta caudal. Per als crancs, la mida és des de 
 l'ull fins a l'extrem de la cua estesa.
 -4 Sens perjudici del que disposa l'apartat 3, es pot 
 autoritzar per reglament la pesca de peixos de menys de 8 
 cm en els entrenaments i campionats anomenats de pesca de 
 minitalla al "coup", organitzats per la Federació Catalana 
 de Pesca Esportiva o per les seves entitats federades, i en 
 la pràctica de la modalitat de pesca esportiva amb peixet, 
 restringida a les espècies anomenades "vairon" i madrilla.
                               
 Article 23                         
 1. En cas d'animals morts, o d'animals ferits que s'han de 
 sacrificar  en no aconseguir-se que es recuperin, el 
 Departament  d'Agricultura,  Ramaderia i Pesca en pot 
 autoritzar la dissecació i la permanència posterior en 
 centres de caràcter científic, cultural o educatiu.
 2. Només es pot permetre la dissecació als particulars si 
 es demostra la mort natural de l'animal, però ha de comptar 
 amb l'autorització prèvia del Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca.  En cap cas no es pot autoritzar 
 l'exhibició pública dels exemplars dissecats.
                               
 Article 24                         
  El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord 
 amb l'estat de les poblacions de la fauna autòctona, pot 
 ampliar la relació d'espècies protegides a Catalunya.
                               
 TÍTOL IV                          
 De la fauna no autòctona                  
                               
 Article 25                         
  La fauna no autòctona comprèn les espècies animals 
 originàries de fora de l'Estat espanyol que viuen en estat 
 salvatge. Se n'exclouen, per tant, els animals domèstics de 
 companyia, els animals que es crien per a la producció de 
 carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'home, i 
 també els animals de càrrega i els que treballen en 
 l'agricultura.
                               
 Article 26                         
 -1 La protecció de la fauna no autòctona es regeix pel que 
 estableixen els tractats i els convenis internacionals 
 signats per l'Estat espanyol, per la normativa comunitària 
 i pel que preceptuen aquesta Llei i les disposicions que la 
 desenvolupen.
 -2 Només es poden caçar, capturar intencionadament, tenir, 
 vendre, comerciar o exhibir les espècies, els ous o les 
 cries o qualsevol part o producte obtingut d'aquelles 
 espècies que permeten les normes damunt dites.
                               
 Article 27                         
 -1 Es prohibeix la caça i la captura intencionada, el 
 comerç,  la  venda, la tinença o l'exhibició pública 
 d'espècies o d'ous i cries d'aquelles espècies declarades 
 altament protegides o en perill d'extinció pels tractats i 
 els convenis vigents a l'Estat espanyol.
 -2 Únicament se'n pot permetre la tinença i l'exhibició 
 pública si es tracta d'intercanvis no comercials entre 
 institucions zoològiques o científiques legalitzades.
 -3 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és 
 facultat  per  a comissar els animals damunt dits i 
 retornar-los al país d'origen.
                               
 Article 28                         
  Els venedors o els posseïdors d'animals pertanyents a 
 espècies de comerç permès pels damunt dits tractats i els 
 posseïdors d'animals pertanyents a  espècies  altament 
 protegides  o  en  perill  d'extinció, en el supòsit 
 d'intercanvis no comercials entre institucions zoològiques 
 o científiques legalitzades, han de posseir, per cada 
 animal o per cada partida d'animals, especificant en aquest 
 darrer cas el nombre d'animals que la componen,  la 
 documentació següent:                    
  a) El certificat sanitari d'origen.
  b) La llicència d'importació.
  c) La llicència d'exportació.
  d) L'autorització zoosanitària d'entrada.
  e) El certificat de reconeixement sanitari a la duana o 
 la certificació de quarantena a Espanya.
                               
 Article 29                         
 -1 Si el venedor o posseïdor no presenta la llicència 
 d'exportació i/o la llicència d'importació, el Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és facultat per comissar 
 l'exemplar per retornar-lo al lloc d'origen o cedir-lo a 
 instal·lacions zoològiques o de caire científic.
 -2 La no-presentació del certificat sanitari d'origen, de 
 l'autorització zoosanitària d'entrada, del certificat de 
 reconeixement sanitari a la duana o del certificat de 
 quarantena  a  Espanya comporta el comís temporal de 
 l'exemplar perquè passi la quarantena en instal·lacions del 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o en centres 
 que hi tenen conveni.
 -3 Un cop transcorreguda la quarantena, el propietari pot 
 recuperar l'animal, amb el pagament previ de les despeses 
 que aquest ha originat.
 -4 Si un cop transcorreguts trenta dies d'haver acabat la 
 quarantena de l'animal no es compleixen les disposicions 
 damunt dites, aquest pot ésser retornat al país d'origen o 
 bé cedit a institucions zoològiques o de caire científic.
                               
 Article 30                         
 -1 La venda en establiments comercials, la tinença i 
 l'exhibició pública d'animals de la fauna no autòctona 
 provinents d'instal·lacions de cria en captivitat amb 
 finalitats comercials i degudament legalitzades requereixen 
 la possessió, per cada animal, del certificat acreditatiu 
 de l'origen, a més de la documentació especificada per 
 l'article 28.
 -2 En cas que no es posseeixin aquest certificat o els 
 documents acreditatius de l'origen o la procedència de 
 l'animal, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
 és facultat per a comissar-lo.
                               
 TÍTOL V                           
 De la dissecació d'espècies protegides           
                               
 Article 31                         
 -1 Totes  les  institucions,  tallers  i persones que 
 practiquen activitats de taxidèrmia han de dur un llibre de 
 registre en què han de constar les dades referents als 
 exemplars de la fauna salvatge objecte de dissecació total 
 o parcial.
 -2 Aquest llibre de registre, del qual hom ha de determinar 
 les dades per reglament, ha d'estar a disposició del 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè el 
 pugui examinar.
                               
 Article 32                         
  Es  crea  el Registre de Tallers de Taxidermistes, 
 dependent del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
 Per reglament s'han de fixar les condicions per accedir-hi. 
                               
 TÍTOL VI                          
 De l'ús d'arts prohibits per a la captura d'animals     
                               
 Article 33                         
 -1 Es prohibeix la venda i la utilització de xarxes 
 japoneses. Aquests arts només poden ésser utilitzats amb 
 finalitats científiques, mitjançant l'autorització especial 
 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i sota els 
 requisits de precinte identificador que hom determinarà per 
 reglament.
 -2 Es prohibeix la venda i la utilització de tota mena de 
 paranys de tipus cep i del tipus ballesta per a la captura 
 d'animals.
 -3 La utilització del vesc per a la captura d'ocells 
 fringíl·lids s'ha de regular reglamentàriament en l'ordre 
 general de vedes.
 -4 Es prohibeix la utilització de balins, d'armes d'aire 
 comprimit i d'armes de calibre 22 en la pràctica de la 
 caça.
                               
 TÍTOL VII                          
 De les agrupacions zoològiques d'animals de la fauna 
 salvatge                          
                               
 Article 34                         
 -1 Els  zoosafaris, els parcs zoològics, les reserves 
 zoològiques  i les altres agrupacions zoològiques han 
 d'ésser  declarats  nucli  zoològic  del  Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Amb aquesta finalitat han 
 de presentar el projecte de la instal·lació i la llista 
 d'animals que tenen. Les modificacions, les altes i les 
 baixes s'han de comunicar al Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca perquè pugui realitzar les anàlisis 
 necessàries i, si s'escau, fer-ne l'autòpsia, a fi de 
 determinar els motius de la mort i evitar possibles 
 contagis.
 -2 En aquests centres s'han de complir les normes d'aquesta 
 Llei que els són aplicables i les establertes per reglament 
 pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, les quals 
 han d'incloure les mesures necessàries per a la prevenció 
 de possibles atacs dels animals al públic.
                               
 TÍTOL VIII                         
 De les àrees de protecció de fauna salvatge         
                               
 Article 35                         
  Amb la finalitat de conservar les espècies animals, 
 s'estableixen les àrees de protecció següents:       
  a) Les reserves naturals de fauna salvatge.
  b) Els refugis de fauna salvatge.
                               
 Article 36                         
 -1 Les reserves naturals de fauna salvatge són àrees 
 limitades per protegir determinades espècies i/o poblacions 
 de la fauna salvatge en perill d'extinció.
 -2 La  declaració ha d'ésser atorgada pel Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, un cop feta la informació 
 pública adient.
 -3 No s'hi pot permetre cap activitat que perjudiqui o 
 pugui perjudicar l'espècie o la població per a la protecció 
 de la qual s'ha fet la declaració.
                               
 Article 37                         
 -1 Els refugis de fauna salvatge són àrees limitades per a 
 preservar la fauna.
 -2 La declaració ha d'ésser atorgada pel  Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'ofici o a instància del 
 propietari o dels propietaris del terreny, amb l'informe 
 previ del Consell de Caça de Catalunya i, en cas que es 
 tracti de terrenys inclosos en àrees privades de caça, 
 havent fet prèviament la informació pública adient.
 -3 En els refugis de fauna salvatge és prohibida la caça.
                               
 TÍTOL IX                          
 Dels establiments de venda d'animals            
                               
 Article 38                         
 -1 Els establiments dedicats a la venda d'animals han de 
 complir, sens perjudici de les altres disposicions que els 
 són aplicables, les normes següents:            
  a) Han d'ésser declarats nuclis zoològics del Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
  b) L'establiment ha de dur un registre, a disposició del 
 dit Departament, en el qual han de constar les dades 
 establertes per reglament.
  c) Els animals s'han de vendre desparasitats i lliures de 
 tota malaltia.
 -2 L'existència  d'un  servei  veterinari dependent de 
 l'establiment que atorga certificats de salut per a la 
 venda dels animals no eximeix el venedor de responsabilitat 
 davant malalties d'incubació no detectades en el moment de 
 la venda.
                               
 TÍTOL X                           
 De les associacions de protecció i defensa dels animals   
                               
 Article 39                         
 -1 D'acord amb aquesta Llei són associacions de protecció i 
 defensa dels animals les associacions sense finalitat de 
 lucre legalment constituïdes que tenen per finalitat única 
 la defensa i la protecció dels animals.
 -2 Les associacions de protecció i defensa dels animals que 
 reuneixen els requisits determinats mitjançant reglament 
 pel  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca són 
 inscrites en un registre creat amb aquesta finalitat per 
 aquest Departament, i se'ls atorga el títol d'entitats 
 col·laboradores. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca pot convenir amb aquestes associacions la realització 
 de tasques en relació amb la protecció i la defensa dels 
 animals.
 -3 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot 
 establir ajuts per a les associacions que han obtingut el 
 títol de col·laboració.
                               
 TÍTOL XI                          
 Inspecció i vigilància                   
                               
 Article 40                         
 -1 Correspon als municipis o, si s'escau, a les entitats 
 supramunicipals:                      
  a) Establir i efectuar un cens de les espècies d'animals 
 domèstics que es determinen.
  b) Recollir i sacrificar animals domèstics, directament o 
 mitjançant convenis amb les associacions de protecció i 
 defensa d'animals.
  c) Vigilar i inspeccionar els establiments de venda, 
 guarda i cria d'animals domèstics, directament o mitjançant 
 convenis amb les associacions de protecció dels animals.
 -2 El servei de cens i de vigilància i inspecció pot ésser 
 objecte d'una taxa fiscal.
 -3 Els censos han d'estar a disposició del Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
 -4 En el cas que l'òrgan competent no realitzi les tasques 
 a què es refereix l'apartat 1, ho ha de fer el Departament 
 d'Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca,  i  les despeses 
 ocasionades han d'anar a càrrec d'aquell òrgan.
                               
 Article 41                         
 -1 Pel que fa a les espècies de la fauna salvatge, la 
 vigilància i la inspecció són a càrrec del Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, mitjançant els seus 
 agents.
 -2 Els agents de l'autoritat han de col·laborar amb el 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en aquestes 
 tasques.
                               
 TÍTOL XII                          
 De les infraccions i de les sancions            
                               
 Capítol I                          
 Infraccions                         
                               
 Article 42                         
  A  l'efecte  d'aquesta  Llei,  les  infraccions  es 
 classifiquen en lleus, greus o molt greus.
 -1 Són infraccions lleus:                  
  a) La possessió d'un gos no censat d'acord amb l'article 
 8 d'aquesta Llei.
  b) La no-possessió o la possessió incompleta d'un arxiu 
 amb les fitxes clíniques dels animals objecte de vacunació 
 i/o de tractament obligatori.
  c) La venda d'animals de companyia als menors de catorze 
 anys i a incapacitats sense l'autorització dels qui en 
 tenen la pàtria potestat o la custòdia.
  d) La donació d'un animal de companyia com a premi o 
 recompensa.
  e) La no-tinença o la manca dels preceptius requisits del 
 llibre de registre establert per l'article 31.
  f) La  venda, la  tinença, el tràfic, el comerç i 
 l'exhibició pública d'espècies de la fauna salvatge no 
 autòctona que no estiguin protegides per cap conveni, si no 
 es posseeix la documentació exigida.
  g) El transport d'animals amb vulneració dels requisits 
 establerts per l'article 3.
  h) La caça, la captura en viu, la tinença, el tràfic, el 
 comerç i l'exhibició pública d'espècies, o dels ous i les 
 cries d'aquestes, incloses en l'Annex 2 amb la categoria D. 
  i) La venda de parts i la dissecació de les espècies 
 protegides incloses a l'Annex 2 amb la categoria D o dels 
 productes obtinguts a partir d'aquestes espècies.
 -2 Són infraccions greus:                  
  a) El manteniment dels animals  sense  l'alimentació 
 necessària i/o en instal·lacions inadequades des del punt 
 de vista higiènico-sanitari.
  b) L'esterilització, la pràctica de mutilacions i el 
 sacrifici d'animals sense control veterinari o en contra de 
 les condicions i requisits establerts per aquesta Llei.
  c) La no-possessió o la possessió incompleta del registre 
 establert per aquesta Llei per als establiments de venda 
 d'animals.
  d) La caça i la captura d'ocells vius de longitud     
 inferior a 20 cm, fora dels supòsits o amb vulneració de 
 les condicions i els requisits establerts per l'article 
 22.
  e) La pesca, la tinença, el tràfic i la venda de peixos i 
 crancs de menys de 8 cm de longitud, fora dels supòsits o 
 amb vulneració de les condicions i requisits establerts per 
 l'article 21.
  f) La venda i la utilització d'arts prohibits per a la 
 captura d'animals per l'article 33 o amb vulneració de les 
 condicions i els requisits establerts per aquesta Llei.
  g) La no-vacunació i/o la no-realització de tractaments 
 obligatoris als animals domèstics de companyia.
  h) L'incompliment  de  qualsevol  de  les condicions 
 establertes per aquesta Llei per a  les  agrupacions 
 zoològiques de la fauna salvatge.
  i) L'incompliment per part de les instal·lacions per al 
 manteniment temporal d'animals de companyia de qualsevol de 
 les condicions i requisits establerts pel Capítol III del 
 Títol II.
  j) La caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el 
 tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'espècies, o dels 
 ous i les cries d'aquestes, de la fauna no autòctona 
 declarades  protegides  per  tractats  i  convenis 
 internacionals vigents a l'Estat espanyol, si no posseeixen 
 la documentació exigida.
  k) La caça, la captura en viu, la tinença, el tràfic, el 
 comerç i l'exhibició pública d'espècies, o dels ous i les 
 cries d'aquestes, incloses a l'Annex 2 amb la categoria C.
  l) La venda de parts i la dissecació de les espècies 
 protegides incloses en l'Annex 2 amb la categoria C o dels 
 productes obtinguts a partir d'aquestes espècies.
  m) La venda ambulant d'animals de companyia i la venda 
 ambulant d'altres tipus d'animals fora de mercats i fires 
 legalitzades.
  n) La caça de les espècies declarades protegides per 
 l'Ordre General de Vedes, mentre dura aquesta declaració.
 -3 Són infraccions molt greus:               
  a) La celebració d'espectacles de lluites de gossos i de 
 galls.
  b) El  tir al colom, fora del supòsit previst per 
 4.4.
  c) L'ús d'animals en espectacles, si l'espectacle els pot 
 ocasionar sofriment, pot fer que siguin objecte de burles o 
 tractaments antinaturals o pot ferir la sensibilitat de les 
 persones que el contemplen.
  d) La caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el 
 tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'espècies, o dels 
 ous i les cries d'aquestes, o qualsevol part o producte 
 obtingut  de  les espècies de la fauna no autòctona 
 declarades altament protegides o en perill d'extinció per 
 tractats i convenis internacionals o vigents a l'Estat 
 espanyol.
  e) La captura en viu, la caça, la tinença, el tràfic, el 
 comerç i exhibició pública d'espècies, o dels ous i les 
 cries d'aquestes, incloses a l'Annex 2 amb les categories A 
 i B.
  f) La venda de parts i la dissecació de les espècies 
 protegides incloses a l'Annex 2 amb les categories A i B o 
 dels productes obtinguts a partir d'aquestes espècies.
  g) El  maltractament  i les agressions físiques als 
 animals.
  h) L'abandó d'un animal de companyia.
  i) L'incompliment, pels establiments de venda d'animals, 
 de l'obligació establerta per l'article 38.1.c).
                               
 Capítol II                         
 Sancions                          
                               
 Article 43                         
 -1 Les  infraccions  comeses  contra aquesta Llei són 
 sancionades amb multes de 10.000 pessetes a 2.500.000 
 pessetes.
 -2 La imposició de la multa pot comportar el comís dels 
 animals objecte de la infracció i, en tots els casos, el 
 dels arts de caça o captura i dels intruments amb què 
 s'hagi realitzat.
 -3 La comissió de les infraccions previstes per l'article 
 42.3, lletres a) i i), pot comportar el tancament de les 
 instal·lacions, els locals o els establiments respectius.
                               
 Article 44                         
 -1 Les infraccions lleus són sancionades amb multa de 
 10.000 a 50.000 pessetes; les greus, amb multa de 50.000 a 
 250.000 pessetes, i les molt greus, amb multa de 250.000 a 
 2.500.000 pessetes.
 -2 En la imposició de les sancions s'ha de tenir en compte, 
 per a graduar la quantia de les multes i la imposició de 
 les sancions accessòries, els criteris següents:      
  a) La transcendència social i el perjudici causat per la 
 infracció comesa.
  b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici 
 obtingut en la comissió de la infracció.
  c) La  reiteració  o  reincidència  en  la comissió 
 d'infraccions.
 -3 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha 
 d'establir per reglament una valoració de les diferents 
 espècies de la fauna protegida, a l'efecte de graduar la 
 imposició de les sancions.
                               
 Article 45                         
  La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta 
 Llei no exclou la responsabilitat civil i l'eventual 
 indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre 
 al sancionat.
                               
 Article 46                         
 -1 Per a imposar les sancions a les infraccions previstes 
 per aquesta Llei cal seguir el procediment sancionador 
 regulat per la Llei de Procediment Administratiu.
 -2 Les entitats locals poden instruir, en qualsevol cas, 
 els expedients infractors i elevar-los a  l'autoritat 
 administrativa competent perquè els resolgui.
                               
 Article 47                         
  La imposició  de les sancions previstes per a les 
 infraccions correspon:                   
  a) Al Cap dels Serveis Territorials o als delegats del 
 Govern de la Generalitat, en el cas de les infraccions 
 lleus.
  b) Al Director General de Política Forestal, al Director 
 General de Producció i Indústries Agroalimentàries o al 
 Director del Joc i Espectacles, en el cas d'infraccions 
 greus.
  c) Al Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o al 
 Conseller de Governació, en el cas de les infraccions molt 
 greus.
                               
 Article 48                         
 -1 Mitjançant els seus agents, l'Administració pot comissar 
 els animals objecte de protecció sempre que hi hagi indicis 
 racionals d'infracció de les disposicions d'aquesta Llei.
 -2 El comís té el caràcter de preventiu fins a la resolució 
 de l'expedient sancionador corresponent, a la vista del 
 qual l'animal pot ésser retornat al propietari o esdevenir 
 propietat de l'Administració, la qual el pot cedir a 
 institucions  zoològiques  o  de  caràcter  científic, 
 retornar-lo al país d'origen, dipositar-lo en centres de 
 recuperació o alliberar-lo en el medi natural, si es tracta 
 d'una espècie de la fauna autòctona.
 -3 Si el dipòsit prolongat d'animals procedents de comís és 
 perillós per a llur supervivència i cal alliberar-los 
 immediatament, l'animal ha d'ésser lliberat en el medi 
 natural  per  membres  del  Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca, en presència de testimonis.
                               
 Disposicions addicionals                  
 Primera                           
  Dins d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta 
 Llei, el Consell Executiu ha de procedir a marcar els 
 exemplars vius de les espècies detallades per l'Annex 2 que 
 són en mans de centres de caràcter científic, cultural o 
 educatiu.
                               
 Segona                           
  Abans de 1992 el Govern de la Generalitat ha de presentar 
 al Parlament un projecte de llei de regulació de la 
 vivisecció, l'experimentació científica amb animals vius i 
 la utilització d'animals vius per a controls analítics. 
 Aquest projecte s'ha d'inspirar en el principi de la 
 prohibició d'aquestes pràctiques sempre que hi hagi algun 
 mètode  in vitro de cost comparable i de fiabilitat 
 reconeguda.
                               
 Tercera                           
  Dins d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta 
 Llei, el Consell Executiu, per decret, ha de regular les 
 activitats fotogràfiques, científiques i esportives que 
 poden afectar la reproducció de les diferents espècies 
 protegides, les quals han d'ésser classificades segons el 
 seu grau de sensibilitat en aquest aspecte.
                               
 Disposició transitòria                   
 -1 De la manera que s'establirà per reglament, els qui 
 posseeixen animals pertanyents al grup d'espècies de la 
 fauna no autòctona ho han de notificar al Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca abans d'un any comptat des 
 de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
 -2 Per al curs escolar 1988-1989 i successius el Consell 
 Executiu  ha  de programar campanyes divulgadores del 
 contingut d'aquesta Llei entre els escolars de Catalunya.
                               
 Disposició final                      
  Aquesta Llei entrarà en vigor al cap de vint dies d'haver 
 estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya.
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 4 de març de 1988         
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Miró i Ardèvol                    
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca         
                               
                               
 Annex 1                           
                               
 Animals domèstics de companyia               
  Totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus).
  Totes les  subspècies i varietats de gossos (Canis 
 familiaris).
                               
                               
 Annex 2                           
                               
 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona     
                               
 Categoria                          
                               
 Mamífers                          
                               
 Insectívors                         
 C Rata mesquera Talpidae (Galemys pyrenaicus, Desmana 
 pyrenaica).
 C Eriçó clar Erinaceidae (Aethechinus algirus).
                               
 Microquiròpters                       
 C Rates-pinyades, Rats-penats (totes les espècies).
                               
 Rosegadors                         
 C Talpó de Cabrera Microtidae (Microtus cabrerae).
                               
 Carnívors                          
 A Ós bru Ursidae (Ursus arctos pyrenaicus).
 A Llúdriga comuna europea Mustelidae (Lutra lutra).
 C Visó europeu Mustelidae (Lutreola lutreola).
 B Ermini Mustelidae (Mustela erminea).
 B Gat fer-Gat salvatge Felidae (Felis sylvestris).
 A Linx boreal Felidae (Lynx lynx).
 A Linx ibèric Felidae (Lynx pardina).
 C Mangosta africana Herpestidae (Herpestes inchneumon).
 A Vedell marí Phocidae (Monachus monachus).
                               
 Artiodàctils                        
 B Cabra salvatge dels Pirineus Bovidae (Capra pyrenaica 
 pyrenaica).
                               
 Ocells                           
                               
 Gaviformes                         
 B Calàbria del bec blanc Gaviidae (Gavia adamsii).
 B Calàbria agulla Gaviidae (Gavia arctica).
 B Calàbria grossa Gaviidae (Gavia immer).
 B Calàbria petita Gaviidae (Gavia stellata).
                               
 Podicipediformes                      
 C Cabussó orellut Podicipedidae (Podiceps auritus).
 C Cabussó emplomallat Podicipedidae (Podiceps cristatus).
 C Cabussó gris Podicipedidae (Podiceps grisegena).
 C Cabussó coll-negre Podicipedidae (Podiceps nigricollis).
 C Cabusset Podicipedidae (Tachybaptus ruficollis).
                               
 Procel·lariformes                      
 C Ocell de tempesta Hydrobatidae (Hydrobates pelagicus).
 C Petrell oceànic Hydrobatidae (Oceanites oceanicus).
 C Petrell cuaforcat Hydrobatidae (Oceanodroma leucorrhoa).
 C Petrell de Bulwer Procellariidae (Bulweria bulwerii).
 C Baldriga cendrosa Procellariidae (Calonectris diomedea).
 C Fulmar Procellariidae (Fulmarus glacialis).
 C Baldriga petita Procellariidae (Puffinus assimilis).
 C Baldriga capnegra Procellariidae (Puffinus gravis).
 C Baldriga grisa Procellariidae (Puffinus griseus).
 C Baldriga pufí Procellariidae (Puffinus puffinus).
                               
 Pelecaniformes                       
 C Corb marí emplomallat Phalacrocoracidae (Phalacrocorax 
 aristotelis).
 C Corb marí gros Phalacrocoracidae (Phalacrocorax carbo).
 C  Corb  marí  pigmeu Phalacrocoracidae (Phalacrocorax 
 pygmaeus).
 B Pelicà cresp Pelecanidae (Pelecanus crispus).
 B Pelicà vulgar Pelecanidae (Pelecanus onocrotalus).
 C Mascarell Sulidae (Sula bassana).
                               
 Ciconiformes                        
 B Bernat pescaire Ardeidae (Ardea cinerea).
 B Agró roig Ardeidae (Ardea purpurea).
 B Martinet ros Ardeidae (Ardeola ralloides).
 A Bitó comú Ardeidae (Botaurus stellaris).
 C Esplugabous Ardeidae (Bubulcus ibis).
 B Agró blanc Ardeidae (Egretta alba).
 C Martinet blanc Ardeidae (Egretta garzetta).
 C Martinet menut Ardeidae (Ixobrychus minutus).
 C Martinet de nit Ardeidae (Nycticorax nycticorax).
 B Cigonya blanca Ciconiidae (Ciconia ciconia).
 A Cigonya negra Ciconiidae (Ciconia nigra).
 A Bec-planer Threskiornithidae (Platalea leucorodia).
 A Capó Reial Threskiornithidae (Plegadis falcinellus).
 B Flamenc Phoenicopteridae (Phoenicopterus ruber).
                               
 Anseriformes                        
 C Oca riellera grossa, subspècie de Groenlàndia Anatidae 
 (Anser albifrons flavirostris).
 C Oca riellera petita Anatidae (Anser erythropus).
 C Morell buixot Anatidae (Aythya marila).
 C Morell xocolater Anatidae (Aythya nyroca).
 B Oca de collar Anatidae (Branta bernicla).
 C Oca de galta blanca Anatidae (Branta leucopsis).
 B Oca de coll roig Anatidae (Branta ruficollis).
 C Morell d'ulls grocs Anatidae (Bucephala clangula).
 B Cigne petit Anatidae (Cygnus bewickii).
 B Cigne cantaire Anatidae (Cygnus cygnus).
 B Cigne mut Anatidae (Cygnus olor).
 B Xarxet mabrenc Anatidae (Mamaronetta angustirostris).
 C Ànec fosc Anatidae (Melanitta fusca).
 C Ànec negre Anatidae (Melanitta nigra).
 C Bec de serra petit Anatidae (Mergus albellus).
 C Bec de serra gros Anatidae (Mergus merganser).
 C Bec de serra mitjà Anatidae (Mergus serrator).
 A Ànec capblanc Anatidae (Oxyura leucocephala).
 C Eider Anatidae (Somateria mollissima).
 A Ànec canyella Anatidae (Tadorna ferruginea).
 B Ànec blanc Anatidae (Tadorna tadorna).
                               
 Accipitriformes (rapinyaires diürns)            
 A Àguila pescadora Pandionidae (Pandion haliaetus).
 C Astor Accipitridae (Accipiter gentilis).
 C Esparver (vulgar) Accipitridae (Accipiter nisus).
 A Voltor negre Accipitridae (Aegypius monachus).
 B Àguila daurada Accipitridae (Aquila chrysaetos).
 A Àguila imperial Accipitridae (Aquila heliaca).
 C Aligot (comú) Accipitridae (Buteo buteo).
 C Aligot calçat Accipitridae (Buteo lagopus).
 C Àguila marcenca Accipitridae (Circaetus gallicus).
 B Arpella (vulgar) Accipitridae (Circus aeruginosus).
 B Arpella pàl·lida Accipitridae (Circus cyaneus).
 B Esparver cendrós Accipitridae (Circus pygargus).
 A Esparver  d'espatlles  negres  Accipitridae  (Elanus 
 caeruleus).
 A Trencalòs Accipitridae (Gypaetus barbatus).
 B Voltor comú Accipitridae (Gyps fulvus).
 B Àguila cuabarrada Accipitridae (Hieraaetus fasciatus).
 B Àguila calçada Accipitridae (Hieraaetus pennatus).
 C Milà negre Accipitridae (Milvus migrans).
 B Milà reial Accipitridae (Milvus milvus).
 B Aufrany Accipitridae (Neophron percnopterus).
 C Aligot vesper Accipitridae (Pernis apivorus).
                               
 Falconiformes (rapinyaires diürns)             
 B Esmerla Falconidae (Falco columbarius).
 B Falcó de la reina Falconidae (Falco eleonorae).
 B Xoriguer petit Falconidae (Falco naumanni).
 B Falcó pelegrí Falconidae (Falco peregrinus).
 B Falcó mostatxut Falconidae (Falco subbuteo).
 C Xoriguer (comú) Falconidae (Falco tinnunculus).
 B Falcó cama-roig Falconidae (Falco vespertinus).
                               
 Gal·liformes                        
 C Grèvol Tetraonidae (Bonasa bonasia).
 B Perdiu blanca Tetraonidae (Lagopus mutus).
 B Gall fer Tetraonidae (Tetrao urogallus).
 D Gall de cua forcada, subspècie continental  Tetraonidae 
 (Tetrao tetrix tetrix, Lyrurus tetrix).
 D  Perdiu  de  roca, subspècie dels Alps Phasianidae 
 (Alectoris graeca saxatilis).
 D Perdiu de roca, subspècie de  Sicília  Phasianidae 
 (Alectoris graeca whitakeri).
 D Perdiu xerra, subspècie d'Itàlia Phasianidae (Perdix 
 perdix italica).
                               
 Gruïformes                         
 B Guatlla andalusa Turnicidae (Turnix sylvatica).
 B Grua damisel·la Gruidae (Anthropoides virgo).
 B Grua (vulgar) Gruidae (Grus grus).
 C Guatlla maresa Rallidae (Crex crex).
 B Fotja banyuda Rallidae (Fulica cristata).
 A Polla blava Rallidae (Porphyrio porphyrio).
 C Rascletó Rallidae (Porzana parva).
 C Polla pintada Rallidae (Porzana porzana).
 C Rasclet Rallidae (Porzana pusilla).
 C Hubara Otitidae (Chlamydotis undulata).
 A Pioc salvatge Otitidae (Otis tarda).
 C Sisó Otitidae (Tetrax tetrax).
                               
 Caradriformes                        
 C Garsa de mar Haematopodidae (Haematopus ostralegus).
 C Garsa de mar de Canàries Haematopodidae (Haematopus 
 ostralegus meadewaldoi).
 C Remena-rocs Charadriidae (Arenaria interpres).
 C Corriol camanegre Charadriidae (Charadrius alexandrinus). 
 C Corriol petit Charadriidae (Charadrius dubius).
 C Corriol gros Charadriidae (Charadrius hiaticula).
 C Corriol pit-roig Charadriidae (Eudromias morinellus).
 C Fredeluga esperonada Charadriidae (Hoplopterus spinosus). 
 C Daurada grossa Charadriidae (Pluvialis apricaria).
 C Pigre (gris) Charadriidae (Pluvialis squatarola).
 C Xivitona (vulgar) Scolopacidae (Actitis hypoleucos).
 C Territ tres-dits Scolopacidae (Calidris alba).
 C Territ variant Scolopacidae (Calidris alpina).
 C Territ gros Scolopacidae (Calidris canutus).
 C Territ bec-llarg Scolopacidae (Calidris ferruginea).
 C Territ fosc Scolopacidae (Calidris maritima).
 C Territ menut Scolopacidae (Calidris minuta).
 C Territ de Temminck Scolopacidae (Calidris temminckii).
 C Becadell gros Scolopacidae (Gallinago media).
 C Territ becadell Scolopacidae (Limicola falcinellus).
 C Tètol cuabarrat Scolopacidae (Limosa lapponica).
 C Tètol cuanegre Scolopacidae (Limosa limosa).
 C Becadell sord Scolopacidae (Lymnocryptes minima).
 C Becut Scolopacidae (Numenius arquata).
 C Polit cantaire Scolopacidae (Numenius phaeopus).
 C Polit bec-fi Scolopacidae (Numenius tenuirostris).
 C Batallaire Scolopacidae (Philomachus pugnax).
 C Gamba roja pintada Scolopacidae (Tringa erythropus).
 C Gamba groga petita Scolopacidae (Tringa flavipes).
 C Valona Scolopacidae (Tringa glareola).
 C Gamba groga grossa Scolopacidae (Tringa melanolenca).
 C Gamba verda Scolopacidae (Tringa nebularia).
 C Xivita Scolopacidae (Tringa ochropus).
 C Siseta Scolopacidae (Tringa stagnatilis).
 C Gamba roja (vulgar) Scolopacidae (Tringa totanus).
 C Territ rogenc Scolopacidae (Tryngites subruficollis).
 C Siseta cendrosa Scolopacidae (Xenus cinereus).
 C Torlit Burhinidae (Burhinus oedicnemus).
 C Cames-llargues Recurvirostridae (Himantopus himantopus).
 C Bec d'alena Recurvirostridae (Recurvirostra avosetta).
 C  Escuraflascons  bec-gros  Phalaropodidae (Phalaropus 
 fulicarius).
 C  Escuraflascons  bec-fi  Phalaropodidae  (Phalaropus 
 lobatus).
 C Corredor Glareolidae (Cursorius cursor).
 C Perdiu de mar Glareolidae (Glareola pratincola).
 C  Paràsit  cuallarg  Stercorariidae  (Stercorarius 
 longicaudus).
 C  Paràsit  cuapunxegut  Stercorariidae  (Stercorarius 
 parasiticus).
 C Paràsit cuaample Stercorariidae (Stercorarius pomarinus). 
 C Paràsit gros Stercorariidae (Stercorarius skua).
 C Fumarell carablanc Laridae (Chlidonias hybrida).
 C Fumarell alablanc Laridae (Chlidonias leucoptera).
 C Fumarell negre Laridae (Chlidonias nigra).
 B Gavina corsa Laridae (Larus audouinii).
 B Gavina cendrosa Laridae (Larus canus)           
 B Gavina capblanca Laridae (Larus genei)          
 C Gavinot Laridae (Larus marinus).
 B Gavina capnegra Laridae (Larus melanocephalus).
 C Gavina menuda Laridae (Larus minutus).
 C Gavineta (de tres dits) Laridae (Rissa tridactyla).
 C Xatrac menut Laridae (Sterna albifrons).
 C Xatrac bengalí Laridae (Sterna bengalensis).
 C Xatrac gros Laridae (Sterna caspia).
 C Xatrac rosat Laridae (Sterna dougallii).
 C Xatrac fosc Laridae (Sterna fuscata).
 C Xatrac (comú) Laridae (Sterna hirundo).
 C Curroc Laridae (Sterna nilotica).
 C Xatrac àrtic Laridae (Sterna paradisea).
 C Xatrac bec-llarg Laridae (Sterna sandvicensis).
 C Gavot Alcidae (Alca torda).
 C Fraret Alcidae (Fratercula artica).
 C Somorgollaire Alcidae (Uria aalge).
                               
 Columbiformes                        
 D Xixella canària Columbidae (Columba junoniae).
 D Tudó canari Columbidae (Columba trocaz).
 D Tórtora turca Columbidae (Streptopelia decaocto).
 C Cucut reial Cuculidae (Clamator grandarius).
 D Cucut Cuculidae (Cuculus canorus).
                               
 Estrigiformes (rapinyaires nocturns)            
 C Òliba Tytonidae (Tyto alba).
 B Mussol pirinenc Strigidae (Aegolius funereus).
 C Mussol emigrant Strigidae (Asio flammeus).
 C Mussol banyut Strigidae (Asio otus).
 C Mussol (comú) Strigidae (Athene noctua).
 B Duc Strigidae (Bubo bubo).
 C Xot Strigidae (Otus scops).
 C Gamarús Strigidae (Strix aluco).
                               
 Caprimulgiformes                      
 C Enganyapastors Caprimulgidae (Caprimulgus europaeus).
 C Siboc Caprimulgidae (Caprimulgus ruficollis).
                               
 Apodiformes                         
 D Falciot negre Apodidae (Apus apus).
 D Falciot cuablanc africà Apodidae (Apus caffer).
 D Ballester Apodidae (Apus melba).
 D Falciot pàl·lid Apodidae (Apus pallidus).
 D Falciot unicolor Apodidae (Apus unicolor).
                               
 Coraciformes                        
 C Blauet Alcedinidae (Alceo atthis).
 C Abellerol Meropidae (Merops apiaster).
 C Gaig blau Coraciidae (Coracias garrulus).
 C Puput Upupidae (Upupa epops).
                               
 Pterocliformes                       
 B Ganga Pteroclidae (Pterocles alchata).
 B Xurra Pteroclidae (Pterocles orientalis).
                               
 Piciformes                         
 D Picot (garser) siríac Picidae (Dendrocopos syriacus).
 B Picot negre Picidae (Dryocopus martius).
 C Colltort Picidae (Jynx torquilla).
 C Picot garser dorsiblanc Picidae (Picoides leucotos).
 C Picot garser gros Picidae (Picoides major).
 C Picot garser mitjà Picidae (Picoides medius).
 C Picot garser petit Picidae (Picoides minor).
 C Picot tridàctil Picidae (Picoides trydactilus).
 C Picot cendrós Picidae (Picus canus).
 C Picot verd Picidae (Picus viridis).
                               
 Passeriformes                        
 D Terrerola vulgar Alaudidae (Calandrella brachydactylla).
 D Terrerola rogenca Alaudidae (Calandrella rufescens).
 C Alosa becuda Alaudidae (Chersophilus duponti).
 C Alosa banyuda Alaudidae (Eremophila alpestris).
 D Cogullada (vulgar) Alaudidae (Galerida cristata).
 D Cogullada fosca Alaudidae (Galerida theklae).
 D Cotoliu Alaudidae (Lullula arborea).
 D Calàndria Alaudidae (Melanocorypha calandra).
 D Oreneta cuablanca Hirundinidae (Delichon urbica).
 D Oreneta cua-rogenca Hirundinidae (Hirundo daurica).
 D Oreneta (vulgar) Hirundinidae (Hirundo rustica).
 D Roquerol Hirundinidae (Ptyonoprogne rupestris).
 D Oreneta de ribera Hirundinidae (Riparia riparia).
 D Piula de les Canàries Motacillidae (Anthus berthelotii).
 D Trobat Motacillidae (Anthus campestris).
 D Piula gola-roja Motacillidae (Anthus cervinus).
 D Titella Motacillidae (Anthus pratensis).
 D Grasset de muntanya Motacillidae (Anthus spinoletta).
 D Piula dels arbres Motacillidae (Anthus trivialis).
 D Cuereta blanca Motacillidae (Motacilla alba).
 D Cuereta torrentera Motacillidae (Motacilla cinerea).
 D Cuereta groga Motacillidae (Motacilla flava).
 D Escorxador Laniidae (Lanius collurio).
 D Botxí Laniidae (Lanius excubitor).
 D Trenca Laniidae (Lanius minor).
 D Capsigrany Laniidae (Lanius senator).
 D Merla d'aigua Cinclidae (Cinclus cinclus).
 D Cargolet Troglodytidae (Troglodytes troglodytes).
 D Cercavores Prunellidae (Prunella collaris).
 D Pardal de bardissa Prunellidae (Prunella modularis).
                               
 Muscicapidae                        
 D Totes les espècies d'aquesta família: balquer, boscalers, 
 boscarles,  cuaenlairat,  rossinyols,  trist, pit-roig, 
 mastegatatxes,  bosquetes,  cotxes,  merles,  còlits, 
 papamosques, mallerenga de bigotis, mosquiters, bruel, 
 reietó, bitxacs, tallaretes, tallarols, griva daurada.
 D Espècies i gèneres: Acrocephalus, Cercotrichas      
 galactotes, Cettia cetti, Cisticola juncidis, Erithacus 
 rubecula, Ficedula  hypoleuca,  Hippolais,  Locustella, 
 Luscinia, Monticola, Muscicapa striata, Oenanthe, Panurus 
 biarmicus, Phoenicurus, Phylloscopus, Regulus, Saxicola, 
 Sylvia, Turdus torquatus, Zoothera dauma.
  Se n'exceptuen: tord ala-roig, merla, tord comú, griva 
 cerdana, griva (Turdus iliacus, T. merula, T. philomenos, 
 T. pilaris, T. viscivorus).
 D Mallerenga cuallarga Paridae (Aegithalos caudatus).
 D Mallerenga petita Paridae (Parus ater).
 D Mallerenga blava Paridae (Parus caeruleus).
 D Mallerenga emplomallada Paridae (Parus cristatus).
 D Mallerenga carbonera Paridae (Parus major).
 D Mallerenga d'aigua Paridae (Parus palustris).
 D Teixidor Paridae (Remiz pendulinus).
 D Pica-soques blau Sittidae (Sitta europaea).
 D Pica-soques de Krüper Sittidae (Sitta krueperi).
 D Pica-soques cors Sittidae (Sitta whiteheadi).
 C Pela-roques Sittidae (Tichodroma muraria)         
 D Raspinell comú Certhiidae (Certhia brachydactyla).
 D Raspinell pirinenc Certhiidae (Certhia familiaris).
 D Hortolà cendrós Emberizidae (Emberiza caesia).
 D Sit negre Emberizidae (Emberiza cia).
 D Sit cendrós Emberizidae (Emberiza cineracea).
 D Gratapalles Emberizidae (Emberiza cirlus).
 D Verderola Emberizidae (Emberiza citrinella).
 D Hortolà Emberizidae (Emberiza hortulana).
 D Repicatalons Emberizidae (Emberiza schoeniclus).
 D Sit blanc Emberizidae (Plectrophenax nivalis).
 D Pinsà trompeter Fringillidae (Bucanetes githagineus).
 D Passerell golanegre Fringillidae (Carduelis flammea).
 D Lluer Fringillidae (Carduelis spinus).
 D Durbec Fringillidae (Coccothraustes coccothraustes).
 D Pinsà (comú) Fringillidae (Fringilla coelebs).
 D Pinsà mec Fringillidae (Fringilla montifringilla).
 D Pinsà de les Canàries Fringillidae (Fringilla teydea).
 D Trencapinyes Fringillidae (Loxia curvirostra).
 D Trencapinyes escocès Fringillidae (Loxia scotia).
 D Pinsà borroner Fringillidae (Pyrrhula pyrrhula).
 D Llucareta Fringillidae (Serinus citrinella).
 D Pardal d'ala blanca Ploceidae (Montifringilla nivalis).
 D Pardal de passa Ploceidae (Passer hispaniolensis).
 D Pardal de roquer Ploceidae (Petronia petronia).
 D Estornell rosat Sturnidae (Sturnus roseus).
 D Oriol Oriolidae (Oriolus oriolus).
 D Cornella emmantellada Corvidae (Corvus corone cornix).
 D Garsa blava Corvidae (Cyanopica cyanus).
 D Gralla de bec groc Corvidae (Pyrrhocorax graculus).
 D Gralla de bec vermell Corvidae (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 
                               
 Rèptils                           
 Quelonis (tortugues)                    
 Tortugues de terra                     
 C Tortuga mediterrània Testudinidae (Testudo hermanni).
 C Tortuga morisca Testudinidae (Testudo graeca).
 Tortugues d'aigües continentals               
 C Tortuga d'estany Emydidae (Emys orbicularis).
 C Tortuga de rierol Emydidae (Mauremys caspica).
 Tortugues marines                      
 B Tortuga careta Cheloniidae (Caretta caretta).
 B Tortuga verda Cheloniidae (Chelonia mydas).
 B Tortuga carei Cheloniidae (Eretmochelys imbricata).
 B Tortuga bastarda Cheloniidae (Lepidochelys kempii).
 Tortugues marines                      
 B Tortuga llaüt Dermochelidae (Dermochelys coriacea).
                               
 Saures                           
 D Dragonet (rosat) Gekkonidae (Hemydactylus turcicus).
 D Dragó canari Gekkonidae (Tarentola delalandii).
 D Dragó (comú) Gekkonidae (Tarentola mauritanica).
 B Camaleó Chamaeleonidae (Chamaeleo chamaeleon).
 D Serp de vidre, vidriol o noia Anguidae (Anguis fragilis). 
 D Serpeta cega o amfisbena cendrosa Amphisbaenidae (Blanus 
 cinereus).
                               
 Sargantanes i llangardaixos                 
 D  Sargantana  cua-roja  o  dels  sorrals  Lacertidae 
 (Acanthodactylus erythrurus).
 D Sargantana de Valverde Lacertidae (Algyroides marchi).
 C Llangardaix de matoll Lacertidae (Lacerta agilis).
 D Llangardaix d'Haria Lacertidae (Lacerta atlantica).
 D Llangardaix negre Lacertidae (Lacerta galloti).
 C Llangardaix (comú) Lacertidae (Lacerta lepida).
 D Sargantana muntanyenca Lacertidae (Lacerta monticola).
 D Llangardaix verd nord-occidental Lacertidae (Lacerta 
 schreiberi).
 D Llangardaix gegant de  Hierro  Lacertidae  (Lacerta 
 simonyi).
 D  Llangardaix  de  Gran  Canària Lacertidae (Lacerta 
 stehlinii).
 D Lluert o llangardaix verd Lacertidae (Lacerta viridis).
 C Sargantana vivípara Lacertidae (Lacerta vivipara).
 C Sargantana  comuna  (ibèrica)  Lacertidae  (Podarcis 
 hispanica).
 D Sargantana balear Lacertidae (Podarcis lilfordi).
 D Sargantana comuna europea o sargantana grossa Lacertidae 
 (Podarcis muralis).
 D Sargantana de  les  Pitiüses  Lacertidae  (Podarcis 
 pityusensis).
 D Sargantaner (comú) o sargantana de cua llarga Lacertidae 
 (Psammodromus algirus).
 D Sargantaner ibèric o sargantana cendrosa Lacertidae 
 (Psammodromus hispanicus).
 D  Lludrió  de  potetes  ibèric  Scincidae (Chalcides 
 bedriagai).
 D Lludrió de potetes o víbrola Scincidae  (Chalcides 
 chalcides).
 D  Lludrió  de  potetes  canari  Scincidae (Chalcides 
 viridanus).
                               
 Colobres o serps                      
 D Serp de ferradura Colubridae (Coluber hippocrepis).
 D Serp verda i groga Colubridae (Coluber viridifavus).
 D Serp llisa Colubridae (Coronella austriaca).
 D Serp bordelesa Colubridae (Coronella girondica).
 D Serp d'Esculapi Colubridae (Elaphe longissima).
 D Serp blanca Colubridae (Elaphe scalaris).
 D Serp verda Colubridae (Malpolon monspessulanus).
 D Serp de caputxó Colubridae (Macroprotodon cucullatus).
 D Serp d'aigua (escurçonera) Natrix maura.
 D Serp de collaret Colubridae (Natrix natrix).
                               
 Amfibis                           
                               
 Urodels                           
 D Salamandreta Salamandridae (Chioglossa lusitanica).
 C Tritó pirinenc Salamandridae (Euproctus asper).
 C Ofegabous Salamandridae (Pleurodeles waltl).
 D Salamandra Salamandridae (Salamandra salamandra).
 D Tritó alpí Salamandridae (Triturus alpestris).
 D Tritó ibèric Salamandridae (Triturus boscai).
 D Tritó palmat Salamandridae (Triturus helveticus).
 D Tritó verd o marbrat Salamandridae (Triturus marmoratus). 
                               
 Anurs                            
 D Tòtil ibèric Discoglossidae (Alytes cisternasii).
 D Ferreret Discoglossidae (Alytes muletensis).
 D Tòtil o  gripau  llevadora  Discoglossidae  (Alytes 
 obstetricans).
 D  Granota  pintada  o gripau granoter Discoglossidae 
 (Discoglossus pictus).
 D Gripau d'esperons Pelobatidae (Pelobates cultripes).
 D Gripau puntejat Pelobatidae (Pelodytes punctatus).
 D Gripau (comú) Bufonidae (Bufo bufo).
 D Gripau corredor Bufonidae (Bufo calamita).
 D Gripau verd=calàpet verd Bufo viridis.
 D Reineta europea Hylidae (Hyla arborea).
 D Reineta (meridional) Hylidae (Hyla meridionalis).
 D Granota saltadora Ranidae (Rana dalmatina).
 D Granota ibèrica Ranidae (Rana iberica).
 D Granota roja Ranidae (Rana temporaria).
                               
 Peixos-osteïctis                      
                               
 Condrostis                         
 Acipenseriformes                      
 D Esturió Acipenseridae (Acipenser sturio).
                               
 Teleostis                          
 Cipriniformes                        
 D Fartet Ciprinodontidae (Aphanius iberus).
 D Samaruc Ciprinodontidae (Valencia hispanica).
                               
 Gasterosteïformes                      
 D  Punxoset  o  espinós  Gasterosteidae  (Gasterosteus 
 aculeatus).
                               
 Scorpaeniformes                       
 D Cavilat o cabilac Cottidae (Cottus gobio)         
                               
 Perciformes                         
 D  Rabosa  de  riu o barb caní Blenniidae (Blennius 
 fluviatilis).
                               
                               
Amunt