Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 08/02/1984

 • Número de control 840-84

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Dades del DOGC
 • Número 416

 • Data 14/03/1984

 • Pàgina 588

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE de 8 de febrer de 1984, per la qual es fixen els distintius i emblemes dels Agents Forestals i dels Guardes de Reserves i Parcs que presten els seus serveis al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.


                            
                               
                               
  Per tal d'assolir la necessària uniformitat en els
 distintius,  es considera oportú de dotar els Agents
 Forestals i els Guardes de Reserves i Parcs (zeladors de
 les Reserves de Caça) de:                 
  a) Un emblema en el que consti la seva adscripció a la
 Generalitat de Catalunya.                 
  b) Distintius corresponents a les categories d'Agents
 Forestals.                         
                               
  En virtut del que s'ha exposat,             
                               
  Ordeno:                         
                               
  Article primer.-  Els emblemes i distintius tindran les
 formes i dimensions que figuren a l'annex.         
                               
  Article segon.- L'emblema en el qual consta l'adscripció
 a la Generalitat de Catalunya serà brodat, o de plàstic
 injectat, sobre una base de roba blanca i fons verd
 (pantone 578), barres en vermell sobre groc, lletres en
 negre excepte les de "Guarda de Reserves i Parcs", que
 seran vermelles.                      
                               
  Article  tercer.-  L'emblema d'Agent Forestal de la
 Generalitat de Catalunya (fig. 1) si situarà sobre la
 màniga a 3 cm per sota de la costura de l'espatlla, tant a
 l'uniforme d'hivern com al d'estiu.            
                               
  Article quart.- L'emblema de Guarda de Reserves i Parcs
 de la Generalitat de Catalunya (fig. 2) se situarà sobre la
 màniga a 3 cm per sota de la costura de l'espatlla, tant a
 l'uniforme d'hivern com al d'estiu.            
                               
  Article cinquè.- Agent Forestal, Subinspector. A més de
 l'emblema de l'article tercer, a l'uniforme d'hivern, a la
 màniga esquerra i a una alçada equidistant entre el colze i
 l'espatlla, portarà tres bandes obliqües superposades de 6
 cm de costat, brodades en platejat i d'1 cm d'amplària
 cadascuna, separades entre elles 1/2 cm (fig. 3).     
                               
  Article sisè.-  Agent Forestal, Cau de Sector o Comarca
 Forestal. A més de l'emblema de l'article tercer, a
 l'uniforme d'hivern portarà dues bandes brodades en la
 màniga  esquerra  amb  idèntiques  característiques  i
 col·locació que les esmentades a l'article cinquè (fig.
 4).                            
                               
  Article setè.-  Agent Forestal, Cap de Zona Forestal. A
 més de l'emblema de l'article tercer, a l'uniforme d'hivern
 portarà una banda brodada en la màniga esquerra amb
 idèntiques  característiques  i  col·locació  que  les
 esmentades a l'article cinquè (fig. 5).          
                               
  Article vuitè.- A l'uniforme d'estiu, a cadascuna de les
 espatlleres de la camisa, en la part mitjana i en sentit
 transversal,  figuraran  els  mateixos  distintius  de
 l'uniforme d'hivern (fig. 6, 7, 8).            
                               
  Article novè.- Tots els Agents Forestals portaran davant
 de la butxaca esquerra de la guerrera i de la camisa, així
 com a frontis de la gorra reglamentària, l'escut del cos. 
                               
  Article desè.-  Els emblemes seran obligatoris a partir
 de l'1 de juliol de 1984.                 
                               
  Barcelona, 8 de febrer de 1984.             
                               
 Agustí Carol i Foix                    
 Conseller d'Agricultura,                  
 Ramaderia i Pesca                     
                               
 -------                          
 Nota: Els gravats corresponents a la present Ordre es
 troben a la pàgina 589.                  
                               
                               
Amunt