Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Llei

  • Data del document 05/06/2000

  • Número del document 005/2000

  • Número de control 00154104

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
  • Número 3160

  • Data 14/06/2000

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 7693

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 5/2000, de 5 de juny, de modificació de l'article 29 de la Llei 16/1991, de les policies locals.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el


El President
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, estableix un règim jurídic homogeni que integra les policies locals de Catalunya en un mateix sistema de seguretat pública. Així mateix, la dita Llei concreta els requisits mínims per a accedir als cossos de les policies locals, tot respectant l’autonomia local garantida per la Constitució.

L’article 29.1.b) de la mateixa Llei estableix l’edat màxima de trenta anys per a accedir a la categoria d’agent, sens perjudici que el Reglament del cos o la convocatòria corresponent estableixin un altre límit d’edat que, en cap cas, no pot superar l’edat màxima esmentada.

Després del temps transcorregut des de l’aprovació de la Llei de les policies locals, s’ha fet palès que l’edat màxima que aquesta determina per a l’accés a la categoria d’agent constitueix una limitació important per als ciutadans que volen accedir als cossos de policies locals de Catalunya. Cal tenir en compte que el canvi de la qualitat de vida i del nivell educatiu que s’ha produït a la societat catalana permet accedir a la vida laboral a persones amb una edat superior a l’edat que era habitual quan es va aprovar, l’any 1991, la Llei.

Per aquest motiu, resulta convenient augmentar el límit màxim d’edat que fixa la normativa legal per a l’accés a la categoria d’agent dels cossos de les policies locals de Catalunya, sens perjudici que l’entitat local pugui fixar un límit inferior en el Reglament del cos o en la convocatòria corresponent. Quant a l’establiment d’aquest límit, cal tenir en compte que no tots els llocs de treball públics poden ser ocupats per qualsevol persona amb independència de la seva edat, ja que aquest requisit és un element diferenciador que legitima el legislador perquè, en funció de les característiques dels llocs de treball, pugui fixar objectivament límits d’edat per accedir a determinats llocs de treball públics.

Article únic

Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 29 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, que queda redactada de la manera següent:

"b) Tenir l’edat compresa entre el mínim i el màxim que fixin el Reglament del cos o la convocatòria corresponent, abans que fineixi el termini de presentació de sol·licituds."

Disposició final

Es faculten el Govern de la Generalitat i, si escau, la persona titular del Departament d’Interior perquè facin el desplegament reglamentari d’aquesta Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 5 de juny de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Pomés i Abella

Conseller d’Interior

(00.154.104)

 

 

Amunt