Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 29/05/2000

  • Número del document 191/2000

  • Número de control 00143071

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • No vigent
Dades del DOGC
  • Número 3156

  • Data 07/06/2000

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 7382

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 191/2000, de 29 de maig, pel qual es modifica l'article 13.a) del Decret 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.


L’article 13.a) del Decret 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya, estableix que els aspirants que vulguin accedir al cos esmentat hauran de complir, a més dels requisits establerts a l’article 33 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’altres de determinats, un dels quals serà posseir els permisos de conduir de les classes A-2 i B-1;

D’una banda, l’aprovació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, va comportar la modificació dels requisits continguts a l’esmentat article 33 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, els quals són establerts actualment a l’article 45 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre;

D’altra banda, l’entrada en vigor del Reial decret 772/1997, de 30 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de conductors, ha afectat directament la previsió legal esmentada, en establir-se a l’article 5 una nova classificació dels permisos de conduir;

Així mateix, tant els mitjans materials amb què actualment està dotat aquest cos, com el contingut de les funcions que corresponen exercir als seus membres, fan que ja no sigui necessària l’exigència, com a requisit per accedir al cos d’agents rurals, que els aspirants disposin del permís de conduir vehicles de l’actual classe A;

Per tot l’anterior, vista la normativa esmentada i l’informe previ de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, atès el que disposen els articles 1, 5 i 11.4 del Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta dels consellers d’Interior i de Governació i Relacions Institucionals i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Es modifica l’article 13.a) del Decret 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

"Els aspirants que vulguin accedir al cos d’agents rurals hauran de complir, a més dels requisits establerts a l’article 45 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, els següents:

"a) Posseir el permís de conduir de la classe B, a què fa referència l’article 5.1 del Reial decret 772/1997, de 30 de maig, que autoritza a conduir vehicles automòbils, la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3.500 quilograms i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9, d’acord amb les previsions establertes en l’esmentat article."

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de maig de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Pomés i Abella

Conseller d’Interior

Josep Antoni Duran i Lleida

Conseller de Governació

i Relacions Institucionals

(00.143.071)

 

 

Amunt