Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 07/07/2000

  • Número de control 00188035

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

Dades del DOGC
  • Número 3188

  • Data 21/07/2000

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 9434

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2000, de convocatòria del procés selectiu per a l'accés al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 044).


Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya; la Llei 15/1997, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, quant a les taxes d’inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’assignació de la destinació dels funcionaris de nou ingrés, i el Decret 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 191/2000, de 29 de maig;

Atès l’Acord del Govern de 13 de desembre de 1999, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial de l’Administració de la Generalitat per a l’any 1999 de places per a cossos i escales de funcionaris d’administració general i per a cossos de funcionaris d’administració especial, publicat mitjançant la Resolució de 17 de desembre de 1999 (DOGC núm. 3046, de 30.12.1999);

Atesa la disposició transitòria 7 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès l’article 11 del Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de la Generalitat de Catalunya;

Atès que s’han dut a terme els tràmits que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol;

En ús de les competències que m’atribueix l’article 6.2 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, modificat per l’article 1.4 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, i d’acord amb el que estableix l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i a proposta del Departament d’Interior de la Generalitat,

Resolc:

Article únic

Convocar el procés selectiu per a l’ingrés al cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 044), de conformitat amb les bases que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució i d’acord amb el programa de temes indicats a la Resolució de 17 de novembre de 1997 (DOGC núm. 2523, de 21.11.1997) per la qual s’aproven la part general i la part específica del temari de les proves selectives per a l’accés al cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el secretari general d’Administració i Funció Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació en el DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 de juliol de 2000

Àngel Miret i Serra

Secretari general d’Administració

i Funció Pública

Annex 1

Bases de la convocatòria

—1  Normes generals

1.1  Es convoca el procés selectiu per proveir places del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

El nombre total de places és de 104 per al torn lliure.

1.2  Així mateix, de conformitat amb l’article 56.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, s’inclouen 10 places per als aspirants que, un cop superats tots els requisits del procés selectiu no hagin obtingut plaça. Aquests aspirants restaran en expectativa de nomenament i seran nomenats funcionaris amb ocasió de vacant.

1.3  Les funcions que corresponen als funcionaris del cos d’agents rurals són les de policia i guarda de béns forestals, cinegètics i piscícoles, de vies pecuàries i d’espais naturals protegits i les tasques de col·laboració en les funcions específiques d’aquest àmbit.

1.4  La realització d’aquest procés selectiu s’ajusta al que estableixen l’article 103 de la Constitució espanyola; la normativa estatal bàsica recollida a la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, i modificacions legislatives posteriors; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre; la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya; la Llei 15/1997, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, quant a les taxes d’inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l’Administració de la Generalitat; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat, pel que fa a l’assignació de la destinació dels funcionaris de nou ingrés; el Decret 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 191/2000, de 29 de maig, i les presents bases.

1.5  D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost; l’article 42 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i l’article 11.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, els aspirants, al llarg del procés selectiu, han d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

1.6  De conformitat amb el que estableix l’article 6 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l’Administració de la Generalitat, els aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin la nacionaitat espanyola han d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a l’exercici de les funcions pròpies del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya. Aquest coneixement s’acreditarà mitjançant la prova que s’especifica en la base 6.1.1.e).

—2  Requisits de participació a la convocatòria

2.1  Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants han de complir els requisits següents:

2.1.1 Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com de les persones amb nacionalitat dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors, d’acord amb el que estableixen els articles 2 i 4 del Reial decret 766/1992, de 26 de juny, sobre l’entrada i permanència a Espanya de les persones amb nacionalitat d’estats membres de la Unió Europea i d’altres estats que han estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, signat a Porto el 2 de maig de 1992 i ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial decret 737/1995, de 5 de maig.

En qualsevol cas, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar documentalment la seva nacionalitat.

2.1.2 Haver complert 18 anys i no superar l’edat de 65 anys, establerta per a la jubilació forçosa.

2.1.3 Tenir el títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau, o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d’obtenir-lo. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

2.1.4 Posseir el permís de conduir de la classe B, a que fa referència l’article 5.1 del Reial decret 772/1997, de 30 de maig, que autoritza a conduir vehicles automòbils, la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3.500 quilograms i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9, d’acord amb les previsions establertes en l’esmentat article, o el permís de conduir de la classe B1, d’acord amb la disposició transitòria primera, apartat c) de l’esmentat Reial decret.

2.1.5 Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

2.1.6 No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

2.2  Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

—3  Sol·licituds i drets d’examen

3.1  Presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar al secretari general d’Administració i Funció Pública, a l’Oficina de Convocatòries de Selecció de Personal (c. Fontanella, 17, 08010 Barcelona) i s’han de formalitzar en un model normalitzat. Els exemplars són a disposició dels interessats a les delegacions territorials del Govern de la Generalitat i a les seus centrals dels departaments de la Generalitat a Barcelona.

Les sol·licituds també podran ser impreses a través de l’adreça d’Internet http://www.gencat.es/administracio/impresos.htm.

Aquesta sol·licitud, que en cada cas tindrà assignat un número de referència identificatiu que serà diferent en cadascuna, s’haurà d’emplenar segons les instruccions que figuren a la base 3.4, i haurà de ser necessàriament un exemplar original (amb dos fulls autocopiatius) o bé un joc de tres còpies impreses a través d’Internet, de manera que no se’n podran fer fotocòpies, ja que cada sol·licitud ha de tenir un número de referència diferenciat.

3.2  Les sol·licituds es poden presentar als registres de les unitats següents:

Oficina de Convocatòries de Selecció de Personal: c. Fontanella, 17, 08010 Barcelona.

Delegació Territorial del Govern a Barcelona: pg. de Gràcia, 11, esc. B, 08007 Barcelona.

Delegació Territorial del Govern a Girona: Gran Via de Jaume I, 9, 17001 Girona.

Delegació Territorial del Govern a Lleida: c. Lluís Companys, 1, 25003 Lleida.

Delegació Territorial del Govern a Tarragona: c. Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona.

Així mateix, també es podran presentar pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener.

En cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, s’ha de fer en un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar:

a) Fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat o, en cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió, si escau, de coneixements de llengua catalana de nivell B o superior de la Junta Permanent de Català, o equivalent, per quedar exempt, si s’escau, de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana.

c) Amb caràcter general, en cas que l’aspirant es trobi en situació d’atur i no percebi cap prestació econòmica, i als efectes de restar exempt de l’abonament de la taxa d’inscripció:

Certificat expedit per la corresponent oficina de treball del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i/o, si escau, de l’INEM (Institut Nacional d’Ocupació), on consti que l’aspirant es troba en situació d’atur i no percep cap prestació econòmica.

d) En cas que l’aspirant estigui jubilat, i als efectes de restar exempt de l’abonament de la taxa d’inscripció: documentació suficient d’aquesta circumstància, emesa per l’òrgan competent.

e) El resguard de la imposició, en cas que el pagament de la taxa d’inscripció es faci per gir postal o telegràfic o mitjançant transferència bancària.

3.3  Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.4  Instruccions per emplenar les sol·licituds.

Per emplenar la sol·licitud els aspirants, en general, han de tenir en compte les instruccions que figuren al revers de l’imprès i, a més, el següent:

a) S’han de fer constar totes les dades requerides i específicament:

El número de registre de la convocatòria, és a dir, el 044.

b) A l’apartat "Altres dades de la convocatòria" es farà constar:

Al requadre C s’al·legarà, si escau, la circumstància que correspongui:

Ser cònjuge, o descendent, o descendent del cònjuge, dels ciutadans espanyols i de les persones amb la nacionalitat d’altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, i pel que fa als descendents, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin a càrrec dels seus progenitors.

Al requadre F, s’indicarà el permís de conducció de la categoria B o B1, d’acord amb el que s’indica a la base 2.1.4.

c) A l’apartat "Formació" s’indicarà el títol acadèmic oficial que s’al·lega per participar a la convocatòria, d’acord amb el que assenyala la base 2.1.3.

Així mateix, s’indicarà, si escau, el nivell de coneixements de llengua catalana que es té, d’acord amb els certificats de coneixements establerts per la Junta Permanent de Català, o els declarats equivalents a aquests.

Els aspirants que hagin superat una prova o, si escau, l’exercici de llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit en aquesta convocatòria, en algun dels processos selectius compresos a les ofertes d’ocupació pública per a cossos i escales de funcionaris d’administració general i per a cossos de funcionaris d’administració especial (DOGC núm. 2786, de 15.12.1998, i DOGC núm. 3046, de 30.12.1999), o en algun dels processos selectius compresos a les ofertes d’ocupació pública de la categoria de bomber de l’escala bàsica del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2817, d’1.2.1999, i DOGC núm. 3074, de 9.2.2000), ho especificaran en aquest apartat, indicant el procés selectiu que correspongui.

d) A l’apartat "Justificació d’ingrés dels drets d’inscripció" es farà constar el número de registre de la convocatòria i l’import de la taxa d’inscripció.

e) És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per l’aspirant.

3.5  Drets d’examen.

3.5.1 D’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, per inscriure’s a la convocatòria els aspirants han de satisfer la taxa de 3.000 pessetes (18,03 euros).

3.5.2 El pagament de la taxa s’ha d’efectuar en qualsevol de les oficines de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa" que, mitjançant la transacció ALLIC 704, validarà mecànicament l’imprès de sol·licitud, i estamparà el segell de l’entitat, que haurà de figurar en aquest imprès per tal d’acreditar l’abonament.

Només en el cas que el pagament es faci per gir postal o telegràfic, o mitjançant transferència, es farà l’ingrés al compte corrent 2100-3000-16-2201628357 de l’entitat indicada, fent constar com a remitent el nom de l’aspirant i adjuntant a la sol·licitud el resguard de la imposició.

3.5.3 El pagament a l’entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant l’Administració dins el termini i de la manera prevista anteriorment.

3.5.4 Estan exempts de fer el pagament de la taxa els aspirants que acreditin documentalment, de conformitat amb el que estableix la base 3.2.c) i d), que estan dins el termini de presentació de sol·licituds en situació d’atur i no perceben cap prestació econòmica, o que estan jubilats.

3.5.5 La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no-acreditació documental a efectes de l’exempció de pagament, determinarà l’exclusió de l’aspirant.

—4  Admissió dels aspirants

4.1  Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el secretari general d’Administració i Funció Pública dictarà resolució en el termini màxim d’un mes i declararà aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria i la llista provisional d’exempts de fer l’exercici de coneixements de llengua catalana. A la resolució esmentada, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s’indicaran els llocs on s’exposen les llistes completes certificades dels aspirants admesos i dels aspirants exclosos i dels motius d’exclusió.

4.2  Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies a partir de l’endemà de la publicació de la resolució indicada per formular davant el secretari general d’Administració i Funció Pública les reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació que es requereix a la convocatòria.

Els aspirants que figurin com a exclosos en aquesta llista provisional podran formular, en el termini de deu dies a partir de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la resolució que la declari aprovada i davant el secretari general d’Administració i Funció Pública, les reclamacions que creguin oportunes, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la nova redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, per tal d’esmenar el defecte o per adjuntar la documentació preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió; i se’ls adverteix que, en cas que no esmenin dins d’aquest termini el defecte imputable a ells que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició.

En qualsevol cas i a fi d’evitar errors i, en cas de produir-se, de possibilitar la seva esmena dins el termini i en la forma escaient, els aspirants comprovaran fefaentment no només que no consten a la llista d’exclosos, sinó a més que els seus noms consten a la llista d’admesos.

4.3  Una vegada transcorreguts quinze dies des de l’expiració del termini previst a la base anterior, el secretari general d’Administració i Funció Pública aprovarà mitjançant una resolució, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les llistes definitives dels aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, i la llista definitiva d’aspirants exempts de fer l’exercici de coneixements de llengua catalana i hi constaran els llocs on aquestes s’exposen. En la dita resolució s’indicaran, així mateix, la data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova i l’ordre d’actuació dels aspirants.

4.4  D’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la nova redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, amb la publicació de les resolucions indicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l’exposició de les llistes als taulers d’anuncis als llocs que s’indiquin en aquestes es considerarà efectuada la notificació oportuna als interessats, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles reclamacions o recursos.

4.5  Als efectes d’admissió dels aspirants es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat de les dades.

—5  Tribunal qualificador

5.1  El tribunal qualificador d’aquest procés selectiu, el componen els membres següents:

President: Elena García-Valdecasas Salgado.

President suplent: Àngela Canals Vila.

Vocals titulars:

1. Josep Francesc Crespo Climent.

2. Josep Antoni Mur Allué.

3. Fernando Lasso de la Vega Panillo.

4. Silvia Ramonet Oliver, en representació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Vocals suplents:

1. Esteve Canyameres Ramoneda.

2. Jaime Torralba Flo.

3. Jordi Cabré Menéndez.

4. Francesc Josep Marro Fantova, en representació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Així mateix, formaran part del tribunal com a representants titular i suplent, respectivament, en qualitat d’assessors en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:

Lourdes Comas Vaqué.

Sever Salvador Padrosa.

5.2  El tribunal podrà acordar, si ho considera convenient, la incorporació d’assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en la valoració dels aspirants en les proves o exercicis que estimin pertinents. Els assessors es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.

5.3  Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se, i caldrà que ho notifiquin a l’òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l’article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d’aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

Igualment, els aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorrin les circumstàncies previstes.

5.4  El procediment d’actuació del tribunal s’ajustarà en tot cas al que disposen la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.5  L’autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, els quals podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol moment el tribunal pot requerir als aspirants l’acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

5.6  El tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació d’aquestes normes, així com el que calgui fer en els casos no previstos.

5.7  De conformitat amb la normativa vigent en matèria d’indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, el tribunal té la categoria quarta.

5.8  Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, c. Girona, 20, 08010 Barcelona.

—6  Procediment de selecció. Inici de les proves. Qualificacions

El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs oposició.

6.1  Fase d’oposició.

6.1.1 La fase d’oposició està constituïda per les proves que s’indiquen a continuació:

a) Primera prova.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis de caràcter eliminatori:

Primer exercici: consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes amb quatre respostes alternatives, 25 de les quals sobre els temes 1 al 9 i 18 i 19 de la part general del temari i 55 de la part específica del temari, aprovat per resolució de 17 de novembre de 1997 del director general de la Funció Pública (DOGC núm. 2523, de 21.11.1997).

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 20 minuts.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada. Les respostes en blanc no seran tingudes en compte. Per efectuar la valoració de l’exercici serà d’aplicació la fórmula següent:

 

 

E

 

(A- -----------------) x 10

 

4

Q=

------------------------------

 

n

 

Q=qualificació resultant.

A=nombre d’encerts.

E=nombre d’errors.

n=nombre de preguntes.

Segon exercici: consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic dels dos que plantejarà el tribunal sobre matèries referents a la part específica del temari aprovat per resolució de 17 de novembre de 1997 del director general de la Funció Pública (DOGC núm. 2523, de 21.11.1997).

Per a la valoració d’aquest exercici, es tindran en compte els coneixements acreditats per l’aspirant, així com la qualitat d’expressió escrita, la seva sistematització i la forma d’exposició.

Per a la realització d’aquest exercici els opositors poden disposar del material i la documentació que creguin convenient, llevat que el tribunal acordi el contrari.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora 30 minuts.

La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 10 punts.

La qualificació de la prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en tots dos exercicis.

Per superar la prova caldrà haver superat tots dos exercicis.

b) Segona prova

Constarà de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.

Primer exercici:

Consisteix a realitzar un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts:

Primera: consisteix en un exercici escrit on s’avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana mitjançant sis blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions del cos d’agents rurals de la Generalitat.

Segona: s’hi avaluarà l’expressió oral mitjançant una conversa i algunes situacions generals de comunicació adients amb les funcions del cos d’agents rurals.

Per a la verificació d’aquest exercici el tribunal serà assistit pels assessors especialistes que designi.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 40 minuts per a la primera part i 20 minuts per a la segona.

La qualificació de l’exercici és d’apte o no apte.

Exempció de l’exercici de coneixements de llengua catalana:

Podran quedar exempts de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana els aspirants que acreditin documentalment dins el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici del que estableix la base 4.2, estar en possessió, si s’escau, de coneixements de llengua catalana de nivell B o superior de la Junta Permanent de Català, o equivalent.

En tot cas, per restar exempt de l’exercici serà indispensable l’acreditació documental de la possessió del nivell de coneixements requerit.

Així mateix, podran restar exempts de realitzar aquest exercici els aspirants que hagin superat una prova o exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit en aquesta convocatòria, en algun dels processos selectius corresponents a les ofertes d’ocupació pública per a cossos i escales de funcionaris d’administració general i per a cossos de funcionaris d’administració especial (DOGC núm. 2786, de 15.12.1998, i DOGC núm. 3046, de 30.12.1999) o en algun dels processos selectius compresos a les ofertes d’ocupació pública de la categoria de bomber de l’escala bàsica del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2817, d’1.2.1999, i DOGC núm. 3074, de 9.2.2000), i així ho declarin a la sol·licitud de participació. També podran quedar exempts els aspirants que en la data i lloc de realització de l’exercici, abans de l’hora assenyalada per al seu inici, aportin davant el tribunal l’original i una fotocòpia de la documentació que acrediti aquesta circumstància.

Així mateix, podran quedar exempts de la seva realització els aspirants que en la data i el lloc de realització de l’exercici, abans de l’hora assenyalada per al seu inici, aportin davant el tribunal l’original i una fotocòpia de la documentació suficientment acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana de nivell B o superior de la Junta Permanent de Català, o equivalent. El tribunal trametrà a l’òrgan convocant una fotocòpia de l’esmentada documentació, als efectes que s’incorpori a l’expedient de l’interessat.

Segon exercici:

Consisteix a respondre un test psicotècnic de determinació de les aptituds de l’aspirant en relació amb les tasques, les funcions i l’entorn propi del cos d’agents rurals. Mitjançant aquest test es valorarà la capacitat de comprensió d’instruccions, de memorització d’informació referida a colors, figures i formes, i d’observació.

El Tribunal fixarà la durada d’aquest exercici que no podrà ser superior a 1 hora.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte.

Per superar la prova caldrà haver superat cadascun dels exercicis.

c) Tercera prova.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de quatre exercicis físics.

La qualificació de la prova serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

El tribunal farà públics els barems de puntuació de cada exercici en la data i llocs de publicació de la primera prova. Els barems de puntuació contindran les puntuacions per homes i dones i les bonificacions per franges d’edat.

Els aspirants en la data i el lloc de realització de la prova, abans de l’hora assenyalada per al seu inici, hauran d’aportar davant el tribunal un certificat mèdic oficial on s’acrediti que es troba en condicions per realitzar els diferents exercicis físics de l’oposició. Els aspirants que, en el moment d’iniciar-se la prova, no ho aportin o no acreditin les condicions abans indicades, seran declarats no aptes a la prova i, conseqüentment, al procés selectiu, quedant anul·lades les seves actuacions.

Primer exercici: flexió de braços.

Objectiu: mesurar la força-resistència dels braços.

Descripció:

Posició inicial: l’executant ha de pujar al banc i agafar-se a la barra amb els dits dirigits cap endavant.

Desenvolupament: els braços es dobleguen completament i la barba es troba per sobre de la barra, sense tocar-la. A partir del moment en què els peus perden contacte amb el banc, l’executant ha de mantenir aquesta posició el temps més llarg possible.

Acabament: al moment en què la barba baixi per sota el nivell de la barra, s’acabarà l'exercici.

Intents: es realitzarà un sol intent.

Normes: la barba no pot tocar la barra. No es permet moviments per impulsar-se durant la prova. No es permet guants o qualsevol altre ajuda.

Valoració de l'exercici:

Unitats: s’enregistrarà el temps que es manté la posició en segons i dècimes de segons.

Segon exercici: abdominals.

Objectiu: mesurar la força-resistència dels músculs abdominals.

Descripció:

Posició inicial: l’executant s’ha de col·locar sentat al terra amb les cames flectides 90º, els peus lleugerament separats i els dits entrellaçats darrera la nuca. Els peus es col·locaran sota uns rodets de goma per que no es puguin moure.

Desenvolupament: en sentir el senyal de l’observador "preparat... ja!", l’executant ha de tractar de fer el nombre més gran possible de cicles de flexió-extensió del maluc; tocant amb els colzes els genolls en la flexió, i amb l’esquena un sensor que estarà al terra en l’extensió fins que soni una senyal sonora.

Acabament: quan hagin passat 30 segons, l’observador indicarà a l’executant que l'exercici ha finalitzat.

Intents: es realitzarà un sol intent.

Normes: els dits de les mans han d’estar en contacte darrera la nuca. Els colzes han de tocar els genolls en cada flexió. L’esquena ha de tocar el sensor fins que soni la senyal sonora. Els genolls s’han de mantenir doblegats 90º i els peus fixats al terra. Només es farà un intent. Es descomptaran totes les repeticions en les quals no arribi a tocar-se els genolls amb els colzes o no soni el sensor.

Valoració de l'exercici:

Unitats: s’enregistrarà el nombre de cicles (flexió i extensió del maluc).

Tercer exercici: course navette.

Objectiu: mesurar la potència aeròbica màxima.

Descripció:

Posició inicial: els executants es col·locaran darrera la línia de sortida.

Desenvolupament: es posarà en marxa el magnetòfon. En sentir el senyal de sortida, l’executant s’haurà de desplaçar fins a la línia oposada (20 m), trepitjar-la i esperar sentir el senyal següent. S’ha d’intentar seguir el ritme marcat pel magnetòfon.

Acabament: es repetirà constantment aquest cicle fins que l’executant no pugui arribar a trepitjar la línia al moment indicat pel magnetòfon. En aquest moment s’haurà de retirar de l'exercici i recordar l’últim palier que hagi escoltat.

Intents: es realitzarà un sol intent.

Normes: s’ha de trepitjar la línia abans que soni la senyal sonora. L’executant no podrà sortir per trepitjar la línia següent fins que no hagi sentit el senyal.

Valoració de l'exercici: s’anotarà l’últim palier que s’hagi sentit anunciar.

Quart exercici: adaptació al medi aquàtic.

Obejctiu: valorar la capacitat d’adaptació de l’aspirant al medi aquàtic en circumstàncies d’emergència en què es pugui trobar en el desenvolupament de les seves funcions.

Descripció:

Posició inicial: l’executant es situarà dret en un dels extrems de la piscina.

Desenvolupament: consisteix a nedar 50 metres en una piscina en l’estil que esculli l’aspirant. En sentir el senyal acústic, l’executant saltarà a la piscina i nedarà els 50 metres de forma seguida i sense fer cap interrupció o parada al trajecte. El cronòmetre es posarà en marxa a l’inici de l’exercici, al moment en què soni el senyal acústic.

Acabament: el cronòmetre s’aturarà al moment en què l’aspirant toqui amb la mà la paret de la piscina, després de nedar els 50 m.

Normes: el fet que l’aspirant no nedi tot el recorregut establert (50 m), no faci tot el recorregut de forma continua, avanci ajundant-se de la paret, obstrueixi o molesti un altre nedador, efectuï tres sortides falses o empri més de 3 minuts per fer tot el recorregut, implicarà la seva exclusió de l’exercici i, conseqüentment, de la prova. S’enten per sortida falsa, el fet de començar l’exercici abans de l’ordre de sortida.

L’aspirant haurà de dur el vestit de bany per fer aquest exercici.

d) Quarta prova.

Prova mèdica.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Els aspirants s’hauran de sotmetre a una revisió mèdica, efectuada pels serveis mèdics indicats pel tribunal, a fi d’acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions del cos d’agents rurals, d’acord amb la taula d’exclusions mèdiques que figura a l’annex 2.

En aquesta prova mèdica es consideraran els aspectes següents:

Mesura de l’índex de corpulència.

Valoració psicològica i psiquiàtrica per descartar patologies o alteracions de la personalitat incompatibles amb l’exercici de les funcions del cos d’agents rurals.

Valoració de l’oïda, la vista, l’equilibri, la coordinació muscular i l’exploració mèdica general, a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions als diferents aparells que dificultin o impedeixin l’exercici de les funcions del cos d’agents rurals.

S’efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d’orina, anàlisi de sang, electrocardiograma i audiometria. I segons els resultats d’aquestes proves i la revisió dels paràmetres anteriors, s’efectuaran les exploracions necessàries en serveis mèdics especialitzats a fi de descartar qualsevol patologia que pugui dificultar o impedir l’exercici de les funcions del cos d’agents rurals.

La qualificació de la prova serà d’apte o no apte.

e) Cinquena prova.

De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

De conformitat amb el que estableix l’article 6 del Decret 389/1998, de 2 de desembre, pel qual es regula l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l’Administració de la Generalitat, els aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita.

Per tal d’acreditar aquests coneixements, aquests aspirants hauran d’efectuar una prova, que serà avaluada pel tribunal, tenint en compte que s’hi ha d’exigir un grau de coneixements idiomàtics adequats a l’exercici de les funcions pròpies del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

La prova consistirà en la realització d’un escrit de 150 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d’aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte.

Exempció de la prova de coneixements de llengua castellana:

Podran quedar exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment davant el tribunal, dins el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de les qualificacions de la tercera prova, estar en possessió d’un certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol; del diploma bàsic d’espanyol com a llengua estrangera que estableix el Reial decret 826/1988, de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial decret 1/1992, de 10 de gener, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a l’obtenció d’aquest; o del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

El tribunal farà pública, si s’escau, la llista d’aspirants exempts de realitzar la prova juntament amb les qualificacions de la quarta prova.

6.1.2 La qualificació de la fase d’oposició es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en les proves obligatòries.

6.2  Inici de les proves.

6.2.1 Les proves s’iniciaran a partir del 16 d’octubre de 2000.

6.2.2 La data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova es determinarà en la resolució que preveu la base 4.3.

6.2.3 La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents els determinarà el tribunal i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior a l’Oficina de Convocatòries de Selecció de Personal de la Direcció General de la Funció Pública (c. Fontanella, 17, 08010 Barcelona).

Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles recursos.

A més, es publicaran en els llocs de realització de les proves, a les delegacions territorials del Govern, i es comunicaran a l’autoritat convocant.

6.2.4 Els aspirants que no compareguin a les proves i als exercicis el dia i l’hora assenyalats, llevat dels casos de força major lliurement valorats pel tribunal, seran exclosos de l’oposició i, consegüentment, del procés selectiu i perdran tots els seus drets en aquesta convocatòria.

6.3  Fase de concurs.

6.3.1 En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoren els mèrits següents:

a) Serveis prestats, en virtud d’un nomenament, d’un contracte de naturalesa laboral o d’un contracte administratiu de col·laboració temporal, en qualsevol administració pública exercint les funcions d’agent rural, a raó de 0,20 punts per mes treballat, fins un màxim de 12,7 punts. A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.

b) Estar en possessió del permís de conduir de la classe A, a que fa referència l’article 5.1 i l’article 7.1.b), primer, del Reial Decret 772/1997, de 30 de maig, que autoritza a conduir motocicletes de qualsevol cilindrada, amb o sense sidecar, tricicles i quadricicles de motor, o el permís de conduir de la classe A2, d’acord amb la disposició transitòria primera, apartat b) de l’esmentat reial decret, 0,5 punts.

La suma de la puntuació obtinguda en la fase de concurs no pot ultrapassar el 33% de la puntuació assolible en les proves obligatòries de la fase d’oposició.

No obstant això, per als aspirants inclosos a la disposició transitòria 7 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, la suma de la puntuació obtinguda en la fase de concurs no pot ultrapassar el 45% de la puntuació assolible en les proves obligatòries de la fase d’oposició.

Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoren.

En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar les diferents proves de la fase d’oposició.

En el cas de serveis prestats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aquests s’hauran d’acreditar mitjançant una certificació del secretari general del Departament d’Interior, o de l’òrgan en el qual delegui. En el cas de serveis prestats en altres administracions, s’hauran d’acreditar mitjançant una certificació de l’òrgan competent en matèria de personal, o de l’òrgan en qui delegui.

A les certificacions haurà de constar de manera clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per expedir el certificat, o el de l’òrgan en el qual delegui, així com la norma legal que els habilita amb indicació, si s’escau, del diari o el butlletí oficial en què s’hagi publicat. Així mateix, hi han de constar el cos o l’escala, el grup, el règim jurídic, el vincle, les funcions i el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.

6.3.2 Els mèrits s’hauran d’acreditar documentalment dins el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de les qualificacions de la tercera prova.

Els serveis prestats s’acreditaran d’acord amb el model orientatiu de certificació que indiqui el tribunal juntament amb la publicació de l’esmentada prova (http://www.eapc.es/seleccio), i només es tindran en compte els prestats fins a la data de publicació de la convocatòria. Als efectes de la valoració del permís de conduir previst a la base 6.3.1.b), s’adjuntarà fotocòpia confrontada.

Els mèrits s’adreçaran al tribunal a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, o a l’Oficina de Convocatòries de Selecció de Personal de la Direcció General de la Funció Pública. Únicament seran valorats els mèrits dels aspirants que hagin superat totes les proves de la fase d’oposició.

6.4  Les qualificacions de les proves i de la fase de concurs es faran públiques, als efectes del que preveu l’article 59.5.b) de la Llei 30/1992, modificat per la Llei 4/1999, a l’Oficina de Convocatòries de Selecció de Personal de la Direcció General de la Funció Pública (c. Fontanella, 17, 08010 Barcelona).

Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles recursos.

A més, es publicaran en els llocs de realització de les proves, a les delegacions territorials del Govern, i es comunicaran a l’autoritat convocant.

6.5  La valoració dels mèrits obtinguda pels aspirants en la fase de concurs es farà pública al mateix temps que les qualificacions de la quarta prova.

Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de l’esmentada valoració per presentar les al·legacions que considerin necessàries.

6.6  El tribunal, un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, farà pública la valoració definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase de concurs al mateix temps que la publicació de la puntuació total de la fase d’oposició i la del concurs oposició, si escau, que es determinarà sumant les qualificacions d’ambdues fases. Al mateix temps el tribunal publicarà la llista d’aspirants que segons la suma de les puntuacions obtingudes en les fases anteriors són proposats per realitzar el curs selectiu.

6.7  El nombre d’aspirants proposats no podrà ultrapassar al de places objecte de la convocatòria, sens perjudici del que preveu la base 1.2, i serà nul·la de ple dret qualsevol proposta que contravingui l’anterior.

En cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’establirà a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d’oposició. Si persisteix l’empat, es resoldrà a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el segon exercici de la primera prova. Si encara persisteix, es decidirà a favor de l’aspirant que hagi obtingut millor puntuació en el primer exercici de la primera prova. Si continua l’empat, es resoldrà a favor de l’aspirant que hagi obtingut millor puntuació en la tercera prova.

Si encara persisteix, el tribunal farà una entrevista als aspirants afectats relacionada amb les funcions pròpies de les places convocades, i determinarà l’aspirant amb millor capacitat.

6.8  Curs selectiu.

Consistirà en un curs, que organitzarà l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, de 100 hores lectives de durada en el qual s’aprofundirà, entre d’altres, en les matèries dels temes 10 a 17 de la part general del temari de les proves selectives per a l’accès al cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

El caràcter selectiu del curs exigirà la superació per part dels aspirants d’unes proves objectives sobre les materies que s’imparteixin. De l’avaluació continuada sobre l’aprofitament global del curs en serà responsable l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

El tribunal declararà exclosos del procés selectiu els aspirants que durant aquesta fase perdin la condició d’alumne.

La qualificació d’aquest curs és d’apte o no apte.

El tribunal qualificador farà pública la relació d’aspirants que han superat el curs i la relació d’aspirants exempts de realitzar el període de prova.

6.9  Període de prova.

Els aspirants que hagin superat el curs selectiu accediran al període de prova, el qual consistirà en realitzar 3 mesos de pràctiques de servei efectiu en una unitat depenent del servei d’agents rurals. Aquest període de prova tindrà també caràcter selectiu.

Una vegada finalitzat aquest període n’emetran un informe els funcionaris encarregats del candidat i el cap de la unitat orgànica on l’aspirant hagi complert el període de prova. Aquest informe es farà conèixer a l’interessat, el qual podrà fer les al·legacions que consideri oportunes. Tota la documentació s’inclourà a l’expedient personal i es trametrà al tribunal qualificador.

La valoració del període de prova serà sotmesa a la decisió del tribunal qualificador, que establirà la qualificació d’apte o no apte. La qualificació de no apte anirà acompanyada del corresponent informe motivat.

Els aspirants que durant un mínim de 3 mesos hagin prestat serveis en virtud d’un nomenament d’interí del cos d’agents rurals, i no hagin perdut aquesta condició com a conseqüencia d’un expedient disciplinari, estan exempts de realitzar el període de prova.

6.10  Els aspirants que no tinguin la condició de funcionaris de la Generalitat, només als efectes retributius, tindran la consideració de funcionaris en pràctiques.

Les retribucions que s’acreditin aniran a càrrec del Departament d’Interior.

—7  Proposta de seleccionats

7.1  La puntuació global obtinguda pels aspirants en el concurs oposició, en el curs selectiu i en el període de prova, de conformitat amb el que estableix la base anterior, determinarà els aspirants que, d’acord amb el nombre de places convocades, i sens perjudici del que preveu la base 1.2, han superat el procés selectiu, els quals seran proposats pel tribunal a l’òrgan convocant per al seu nomenament com a funcionaris. Aquesta proposta, degudament motivada, serà feta pública pel tribunal per ordre de puntuació, a l’Oficina de Convocatòries de Selecció de Personal de la Direcció General de la Funció Pública i a les delegacions territorials del Govern.

7.2  Els aspirants proposats hauran de presentar a la Direcció General de la Funció Pública, dins el termini dels 20 dies naturals comptats des de la data de publicació de la proposta, la documentació següent:

a) Fotocòpia confrontada del número d’identificació fiscal, quan aquest no consti al document nacional d’identitat o al document oficial acreditatiu de la personalitat.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació que acrediti la seva nacionalitat en cas que els aspirants no tinguin la nacionalitat espanyola.

c) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola ni la dels altres estats membres de la Unió Europea ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, i es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos al segon paràgraf de la base 2.1.1, han de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti:

El vincle de parentiu amb la persona amb nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Pel que fa als descendents majors de 21 anys, el fet de viure a càrrec de la persona amb nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

A més, han de presentar una declaració jurada o promesa efectuada per la persona que tingui la nacionalitat de l’estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en la qual manifesti fefaentment que no està separat de dret del seu cònjuge.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d’anar acompanyada de la traducció jurada corresponent.

d) Fotocòpia confrontada del títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau, o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o resguard d’haver-lo sol·licitat. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

e) Fotocòpia confrontada del permís de conduir de la classe B a què fa referència l’article 5.1 del Reial decret 772/1997, de 30 de maig, que autoritza a conduir vehicles automòbils, la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3.500 quilograms i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9, d’acord amb les previsions establertes en l’esmentat article, o del permís de conduir de la classe B1, d’acord amb la disposició transitòria primera, apartat c) de l’esmentat reial decret.

f) Declaració de no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

g) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos a la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat, o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

7.3  Els aspirants proposats que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats per l’autoritat convocant, i els que no compleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

—8  Assignació de destinacions

8.1  Un cop verificat que els aspirants han presentat la documentació indicada i que compleixen els requisits i les condicions requerits, es procedirà a l’adjudicació dels llocs de treball vacants, d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció.

8.2  No obstant l’anterior, els aspirants als quals sigui d’aplicació la disposició transitòria 7 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, tindran dret preferent, prèvia opció, per ocupar vacants corresponents a la localitat en què prestin serveis, sempre que hi hagi vacants adients. En el cas que les vacants objecte d’adjudicació no permetin l’exercici de dret esmentat o els aspirants hi renunciïn, se’ls adjudicaran els llocs de treball d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu.

8.3  Els aspirants inclosos en les places previstes a la base 1.2, si s’escau, se’ls adjudicarà destinació en el cas d’haver-hi vacants i, mentre això no es produeixi, restaran en expectativa de nomenament.

—9  Nomenament de funcionaris i presa de possessió

9.1  El secretari general d’Administració i Funció Pública nomenarà funcionaris, mitjançant resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, els aspirants proposats pel tribunal que hagin aportat dins del termini previst la documentació requerida i acreditin complir les condicions exigides.

9.2  Els aspirants nomenats funcionaris disposaran d’un mes des de l’endemà de la publicació del seu nomenament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per fer el jurament o la promesa i prendre possessió en el lloc que els hagi estat adjudicat, davant el secretari general del Departament d’Interior.

9.3  La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats i valorats per l’Administració, comportarà la pèrdua de tots els drets.

—10  Règim d’impugnacions i al·legacions

10.1  Contra les resolucions definitives de l’òrgan convocant, els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el secretari general d’Administració i Funció Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

10.2  Contra els actes de tràmit del tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, els interessats poden interposar recurs d’alçada davant el secretari general d’Administració i Funció Pública, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis de l’Oficina de Convocatòries de Selecció de Personal (c. Fontanella, 17, 08010 Barcelona).

10.3  Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en el punt anterior, els aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes les al·legacions que considerin pertinents en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

Annex 2

Exclusions mèdiques

1 Constitució física

Serà excloent un índex de corpulència (pes en kg dividit per la talla en dm) superior a 6,2 i inferior a 3.

2 Oftalmologia

S’ha de tenir, si és precís amb lents correctores, una agudesa visual binocular d’almenys 0,5.

Retinopatia (s’admet la corioretinitis central serosa).

Retinosi pigmentaria.

Hemeralopia.

Hemianòpsia.

Diplopia.

Glaucoma.

Subluxació del cristal·lí.

Distròfia corneal progressiva o amb disminució de l’agudesa visual inferior a la permesa.

Queratitis crònica.

Alteracions oculomotores importants.

Dacriocistitis crònica.

Parpelles: qualsevol patologia o defecte que impedeix la protecció de l’ull a la intempèrie.

Tumors oculars.

Amputació important del camp visual en ambdós ulls.

3 Otorinolaringologia

Mesurament de l’agudesa auditiva:

No s’admetrà audiòfon. L’agudesa auditiva conversacional serà mesurada segons les normes PGB (pèrdua global binaural) i no s’admetrà cap grau d’hipoacúsia superior al 45%.

Trauma acústic o sordesa professional; no s’admetran pèrdues superiors a 30 decibels bilaterals en la freqüència de 4.000 hertz o en l’àrea conversacional, ni pèrdues unilaterals superiors a 50 decibels en la freqüència de 4.000 hertz o en l’àrea conversacional una vegada s’ha descomptat la pèrdua normal per l’edat segons les normes ELI (early loss index).

Vertigen.

Dificultats importants de la fonació.

Perforació timpànica

Quequesa acusada.

Obstrucció crònica de les foses nasals (que impedeix la respiració nasal).

4 Aparell locomotor

Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que dificulti l’exercici de les funcions d’agent rural, a judici del tribunal.

5  Aparell digestiu

Cirrosi.

Colitis cròniques i síndromes de malabsorció.

Hepatopaties cròniques.

Pancreatitis crònica.

Úlcera sagnant repetitiva.

Eventracions.

Qualsevol patologia de l’aparell digestiu o intervencions quirúrgiques que presentin seqüeles funcionals amb repercussions orgàniques i que incideixin negativament per fer la seva feina.

Hepatopaties agudes amb repercussió enzímica important.

6 Aparell cardiovascular

Hipertensió arterial major de 155/95 mm d’Hg, mesurada en repòs de cinc minuts amb aparell de mercuri.

Insuficiència cardíaca.

Haver patit infart de miocardi.

Coronariopaties.

Taquicàrdia sinusal permanent de més de 120 batecs per minut.

Aleteig.

Fibril·lació auricular.

Síndrome de preexitació.

Blocatge auriculoventricular de 2 o 3 graus.

Extrasístoles patològiques.

Valvulopaties.

Portar pròtesis valvulars.

Aneurismes cardíacs o de grans vasos.

Insuficiència arterial perifèrica.

Insuficiència venosa perifèrica que produeixi signes d’estasi o alteracions tròfiques varicoses importants.

Seqüeles posttromboembòliques.

Defectes i deformitats dels dits i/o les mans produïts per problemes de circulació que siguin simptomàtics o dificultin realitzar satisfactòriament la feina d’agent rural.

7 Aparell respiratori

Serà excloent tenir una capacitat vital inferior a 3,5 l els homes i 3 l les dones.

Disminució del VEMS per sota del 80%.

EPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica).

Asma.

Atelèctasi.

Emfisema.

Pneumotòrax repetitiu.

Altres processos respiratoris que incideixin negativament en les tasques específiques d’agent rural.

8 Sistema nerviós central

Parkinson, corea o bal·lisme.

Epilèpsia.

Esclerosi múltiple.

Atàxia.

Arterioesclerosi cerebral simptomàtica.

Vertigen d’origen central.

Alteracions psiquiàtriques de base.

Qualsevol grau d’hipoòsmia.

9 Pell i fàneres

Cicatrius que produeixin limitació funcional important i aquells processos patològics que a criteri del tribunal limitin o s’agreugin amb el treball d’agent rural.

10 Altres processos patològics que impedeixin les funcions normals d’agent rural.

Diabetis tipus I o II.

Diabetis mellitus.

Malaltia de Cushing.

Malaltia d’Addison.

Insuficiència renal crònica.

Manca d’un ronyó.

Malalties renals evolutives.

Hemopaties cròniques greus.

Proves analítiques compatibles amb patologia de base.

Determinació de transaminases gammaGT, GPT i GOT superiors en un 30% a la normalitat.

GOT superior a 50% de la normalitat.

Tumors malignes.

Tuberculosi activa.

Hèrnia inguinal.

Qualsevol malaltia infecciosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària) crònica i rebel al tractament.

Anàlisi d’orina: albuminúria i/o cilindrúria importants.

11 Alcoholisme i/o drogodependència en patologia orgànica.

12 Qualsevol altre procés patològic que a criteri del tribunal mèdic dificulti o impedeixi el desenvolupament de les funcions d’agent rural.

Annex 3

Part general i part específica del temari del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Resolució del director general de la Funció Pública de 17 de novembre de 1997 (DOGC núm. 2523, de 21.11.1997).

Annex 4

Es pot obtenir informació sobre aquesta convocatòria fent ús dels telèfons d’atenció ciutadana 012 (per trucades de Catalunya) i 902.40.00.12 (per trucades de fora de Catalunya).

Igualment, l’aspirant pot consultar la seva situació en el procés de selecció (llistes d’admesos i exclosos, dates i resultats de les proves o exercicis i valoració en fase de concurs) a través de l’adreça d’Internet http://www.gencat.es/oposicions.

Així mateix, als efectes d’exempció de l’exercici de coneixements de llengua catalana, l’aspirant pot consultar la taula d’equivalències de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura a través de l’adreça d’Internet http://www.gencat.es/oposicions/catala.htm.

(00.188.035)

 

Amunt