Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 06/06/1988

  • Número de control 88055033

  • Organisme emissor Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Dades del DOGC
  • Número 1007

  • Data 20/06/1988

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 2636

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes de protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats extractives.


La Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives, va fixar al seu article 8.3 la possibilitat de fraccionar la fiança quan els treballs de restauració es fessin per etapes, i el Decret 343/1983, de 15 de juliol, va recollir també aquesta possibilitat als seus articles 6.9 i 8.2.

Amb l’experiència de gestió duta a terme, la Direcció General de Política Territorial ha constatat la necessitat de fixar els criteris tècnics a seguir per a l’establiment de les etapes o fases d’explotació i de restauració i també per determinar formes especials de fiançament, per mitjà del fraccionament del dipòsit.

Atès el que disposen la Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives, i el Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives,

Ordeno:

Article 1

1.1 Els sol·licitants d’autoritzacions d’aprofitaments i de concessions d’explotació de recursos miners podran presentar, al programa de restauració, una proposta de fases (d’explotació i/o restauració) desplegada en el programa d’execució esmentat a l’article 3.g) del Decret 343/1983, de 15 de juliol, amb l’objecte de fraccionar la fiança de restauració, d’acord amb el que preveu l’article 6.9 del Decret 343/1983, de 15 de juliol.

1.2 La Direcció General de Política Territorial, als informes que preveu l’article 5.4 del Decret 343/1983, de 15 de juliol, valorarà la idoneïtat de les fases proposades atenent, entre altres, els criteris següents:

a) Diferenciació de les fases, sobre la base d’elements físics lineals permanents que separin de forma inconfusible els límits entre les fases proposades.

b) La superfície de cadascuna de les fases haurà de ser superior a 5 hectàrees. Es podran acceptar fases d’àrea inferior quan els volums d’extracció corresponents a cada fase superin els 100.000 m3.

c) Serà condició indispensable per a la consideració possible de fases, als efectes considerats al punt anterior, que aquestes hagin estat projectades de tal manera que no es produeixi l’afecció d’una nova fase sense haver-se assolit els nivells de restauració previstos a les fases anteriors. A tal efecte, al programa d’execució a què fa referència l’article 3.g) del Decret 343/1983, de 15 de juliol, es definiran els treballs de restauració a executar en cada fase i l’espai imprescindible destinat a les maniobres de maquinària i vehicles.

d) En el cas d’incompliment del programa d’execució, es considerará que l’explotació queda com a fase única i s’haurà de dipositar la fiança total fixada per la Direcció General de Política Territorial.

Article 2

2.1 Les activitats que incloguin operacions de rebliment amb materials d’aportació externa podran ser objecte de fiançament especial.

2.2 En aquest sistema de fiançament especial, la garantia que es constitueixi es podrà fraccionar de la manera següent:

2.2.1 Garantia a.

La fiança, que correspondrà al 80% del cost del rebliment, podrà aixecar-se en acabar aquest i ser retornada sens termini de garantia, tot això sotmès a la realització i l’aprovació dels treballs de reconeixement i de les prescripcions següents:

a) Realització de sondeigs de reconeixement a testimoni continu (85% de recuperació de testimoni) fins a 1 m per sota del terreny natural, amb independència de la situació del nivell freàtic (densitat 1 sondeig/2.000 m2 repartits regularment en el terreny).

b) El testimoni recollit es col·locarà en caixes a l’efecte de la seva inspecció. Serà responsabilitat de l’explotador vetllar pel bon estat de les caixes i del testimoni que continguin fins que el Servei de Medi Ambient autoritzi la seva lliure disposició.

c) S’adreçarà un informe descriptiu de la tasca de reconeixement feta, en els termes emprats normalment en treballs similars.

d) Durant el reconeixement, en tot moment, haurà de ser present el tècnic director de restauració, que signarà l’informe descrit al punt anterior.

e) El Servei de Medi Ambient podrà demanar la realització d’anàlisi de laboratori sobre els materials, a càrrec de l’explotador, per a la qual cosa s’obtindran les mostres que siguin necessàries.

f) Caldrà donar coneixement al Servei de Medi Ambient de l’inici del reconeixement.

g) L’incompliment parcial o total de les condicions esmentades comportarà la no-cancel·lació de la fiança de la garantia a, la qual quedarà sotmesa al termini de garantia general.

h) En funció dels resultats obtinguts del reconeixement, es podrà autoritzar la cancel·lació de la garantia a.

2.2.2 Garantia b.

Correspon a la resta de la fiança dipositada, fins a l’import total establert. Aquesta part de la garantia se subjectarà a les condicions ordinàries previstes al Decret 343/1983, de 15 de juliol.

2.3 L’adopció d’aquest sistema de fiançament especial és incompatible amb l’aplicació del que preveu l’article 1 de la present Ordre.

Article 3

3.1 A l’informe de la Direcció General de Política Territorial, previst a l’article 5.4 del Decret 343/1983, de 15 de juliol, es podrà valorar la conveniència de l’exempció del termini de garantia en aquells programes de restauració corresponents a treballs puntuals d’exploració o d’investigació que causin un impacte poc significatiu sobre el medi i en els programes de restauració immediata.

3.2 En aquelles explotacions en terrenys de conreu on les actuacions rehabilitadores no incloguin operacions de rebliment i garanteixin el mateix ús posterior, la part de la fiança que correspongui a la superfície de conreu es formalitzarà en dipòsit separat i els treballs de restauració no seran sotmesos al període de garantia.

Barcelona, 6 de juny de 1988

Xavier Bigatà i Ribé
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

Amunt