Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 06/09/1999

  • Número del document 257/1999

  • Número de control 99245026

  • Organisme emissor Departament de Governació

Dades del DOGC
  • Número 2981

  • Data 23/09/1999

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 12525

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 257/1999, de 6 de setembre, de modificació del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.


La policia de la Generalitat-mossos d’esquadra es troba en fase d’assumpció progressiva pel territori de Catalunya de competències sobre la vigilància del trànsit, d’acord amb el calendari establert a la disposició transitòria única de la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya, cosa que ha fet necessària la creació en la seva estructura orgànica de la Divisió Central de Trànsit i de les àrees regionals de trànsit a les regions policials fins ara existents, amb la incorporació dels mitjans humans i materials indispensables per al correcte exercici de les funcions que a la Direcció General de Seguretat Ciutadana del Departament de Governació li atribueix, entre altres, l’Article 4 del Decret 102/1998, de 15 d’abril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

L’exercici de les indicades competències per la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra requereix que els funcionaris adscrits a la vigilància del trànsit disposin d’una uniformitat adient amb les peculiaritats del seu treball.

D’altra banda, atesa l’experiència assolida amb l’ús dels diferents uniformes, i amb la finalitat que tant els membres del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra com els aspirants a ingressar-hi puguin exercir les seves funcions amb el màxim d’eficàcia i de comoditat, escau crear, suprimir o modificar determinades peces de la indumentària, així com afegir una nova peça complementària.

Per tot això, cal modificar la redacció dels annexos 1 i 5 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

Finalment, s’ha cregut convenient modificar la redacció del citat Decret 184/1995, de 13 de juny, per tal de no circumscriure la concessió de medalles i felicitacions als membres de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra o a d’altres cossos policials. Així, s’amplia l’àmbit dels possibles guardonats a les institucions, les corporacions, les associacions o les empreses públiques o privades, i als particulars, atès que tots ells poden col·laborar en l’exercici efectiu de les funcions que el cos de mossos d’esquadra té atribuïdes per garantir el lliure exercici dels drets i les llibertats, així com el manteniment de la seguretat ciutadana.

En compliment del que disposa l’Article 53.e) de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, el Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra ha emès informe sobre la present disposició reglamentària.

En conseqüència, de conformitat amb el que prescriu la disposició final de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, el que estableixen els Articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l’Article 1 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, que queda redactat de la manera següent:

"Uniformes

El conjunt dels uniformes de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra està integrat per l’uniforme de gala, l’uniforme de mitja gala, l’uniforme de treball operatiu, l’uniforme de campanya, l’uniforme de trànsit, els uniformes especials i les peces complementàries d’uniforme que es descriuen a l’annex 1."

Article 2

S’afegeix un Article 3 bis al Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, amb el text següent:

"Escut de braç

Els uniformes especials a què fa referència l’apartat 6 de l’annex 1 poden incloure un escut identificatiu de l’especialitat en el braç dret, les característiques del qual han de ser determinades pel director general de Seguretat Ciutadana."

Article 3

Es modifica l’Article 5 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, que queda redactat de la manera següent:

"Atorgament i classes de medalles

5.1  Els membres del cos de mossos d’esquadra podran ser recompensats amb les següents condecoracions al mèrit policial:

a) Medalla d’or.

b) Medalla d’argent.

c) Medalla de bronze.

5.2  El seu atorgament correspondrà al conseller de Governació, a proposta del director general de Seguretat Ciutadana.

5.3  Mitjançant una ordre del conseller de Governació es determinaran les medalles a les quals correspongui una remuneració econòmica, així com la seva quantia.

5.4  Els membres d’altres cossos policials que hagin col·laborat amb el cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra podran rebre les condecoracions indicades amb els mateixos requisits i sense retribució econòmica.

5.5  Les medalles esmentades són les que figuren en l’annex 3."

Article 4

Es modifica l’Article 9 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, que queda redactat de la manera següent:

"Concessió especial de medalles

9.1  Les institucions, les corporacions, les fundacions, les associacions, les empreses públiques o privades i els particulars que s’hagin distingit per la seva col·laboració amb el cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra en les funcions que té encomanades, poden ser recompensats amb les condecoracions següents:

a) Medalla d’or, per la realització de serveis d’extraordinària rellevància relacionats amb la protecció dels drets, les llibertats i la seguretat ciutadana, o per l’extraordinari suport prestat a la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra en les funcions que té assignades.

b) Medalla d’argent, per la realització de serveis d’especial rellevància relacionats amb la protecció dels drets, les llibertats i la seguretat ciutadana, o per l’especial suport prestat a la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra en les funcions que té assignades.

c) Medalla de bronze, en el supòsit que s’acreditin mèrits semblants als indicats en els apartats anteriors sense que hi concorrin els atributs necessaris per ser qualificats com a extraordinaris o especials.

9.2  Correspondrà al conseller de Governació, a proposta del director general de Seguretat Ciutadana, la concessió de les medalles, les quals no comportaran cap retribució econòmica.

9.3  Les medalles esmentades són les que figuren en l’annex 3."

Article 5

Es modifica l’Article 10 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, que queda redactat de la manera següent:

"Felicitacions

10.1  Els membres del cos de mossos d’esquadra poden ser felicitats per recompensar les actuacions que es considerin meritòries, quan no concorrin els requisits establerts per a l’atorgament de les medalles.

10.2  Les felicitacions seran concedides pel director general de Seguretat Ciutadana, reflectides documentalment, i es faran constar a l’expedient personal dels afectats.

10.3  Les felicitacions podran ser públiques, privades, individuals o col·lectives.

10.4  Els membres d’altres cossos policials, les institucions, les corporacions, les fundacions, les associacions, les empreses públiques o privades i els particulars, que s’hagin distingit per la seva col·laboració amb el cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra en les funcions que té encomanades, poden ser felicitats pel director general de Seguretat Ciutadana quan no concorrin els requisits establerts per a la concessió de les corresponents medalles."

Article 6

Es modifica l’annex 1 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, que queda redactat de la manera següent:

"Descripció dels uniformes de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra

—1  Uniforme de gala

1.1  Jaqueta: la jaqueta és curta, amb bocamàniga vermella i amb aplicació a sobre d’una peça blava amb tres botons, tot enrivetat amb cinta i cordó blanc, i botonada platejada amb l’escut de la Generalitat de Catalunya amb dotze botons a cada costat; partint de les espatlles, butxaques en franja vermella enrivetada de blanc. Per l’esquena, costures enrivetades amb vermell que formen dos plecs d’aquest mateix color de cintura, amb tres botons cadascun. Bocamàniga al biaix.

1.2  Armilla: l’armilla és senzilla, de color blau marí, amb cinc botons platejats amb l’escut de la Generalitat de Catalunya.

1.3  Faixa: a sota l’armilla hi ha la faixa vermella que sobresurt lleugerament.

1.4  Cinturó: cinturó de cuir negre, per sobre de la faixa, porta la funda de l’arma enganxada pel cranc, en sentit vertical, carregador i manyotera de corda blanca.

1.5  Camisa: la camisa és de popelín de color blanc, amb el coll planxat, màniga llarga i una butxaca a la banda esquerra del pit.

1.6  Corbata: la corbata és de color negre, mat i de pala.

1.7  Pantalons: els pantalons són de línia recta, del mateix teixit i color blau marí fosc que la jaqueta, amb trinxa normal i un plec a cada banda. Porten tres butxaques amb dos vius, una al darrera i una a cada davant. Porten un ribet vermell al llarg de les costures exteriors dels camals. S’adaptaran quant al teixit a l’estacionalitat i les condicions climatològiques.

1.8  Barret: el barret de copa alta, amb escarapel·la de Catalunya al costat esquerre.

1.9  Guants: els guants són de color blanc.

1.10  Calçat: el calçat consisteix en unes espardenyes amb cinta blava i mitjons blancs, o sabates, en circumstàncies climatològiques adverses, que han de ser de cuir de color negre i amb cordons.

1.11  Mitjons: els mitjons són de color blanc. En el cas excepcional de portar sabates, seran de color negre.

1.12  Capa: la capa serà de color blau marí fosc, amb revers i coll vermells, a la part interior amb tapeta/cartera de color blau marí i tres botons a cada costat del coll.

—2  Uniforme de mitja gala

Es compon de les peces següents:

2.1  Jaqueta: la guerrera és d’una sola peça llarga tipus americana de color blau fosc, amb coll i solapa, cordada amb quatre botons.

La tapa del coll és vermella amb un viu blanc de teixit pla.

Als costats superiors hi ha unes bandes de color vermell sobreposades a la costura entre el davant i l’esquena, amb un passador al mig per fixar-hi unes xarreteres dures.

Les parts davanteres són rectes, cordades amb quatre botons metàl·lics platejats amb l’escut de la Generalitat de Catalunya de 23 mm de diàmetre. Hi ha quatre butxaques de plastró: les dues superiors amb plec de forma de pala i tancades amb botó platejat amb carteres amb punxa al mig que ha de tenir forma lleugerament arquejada. Les dues butxaques inferiors van cordades amb trau i botó platejat amb l’escut de la Generalitat de Catalunya de 16 mm de diàmetre. Damunt la butxaca superior esquerra haurà d’anar col·locat l’escut de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

L’esquena és llisa amb costura central i una obertura de 30 cm de llarg. Entre el davant i l’esquena, hi ha a cada costat dos traus de 5 cm de llarg per 1 cm d’ample, sota d’una petita cartera, per tal de poder facilitar l’ús de l’arma i la defensa. Les mànigues són partides tipus sastre amb la part de baix llisa.

2.2  Pantalons: els pantalons són de línia recta, del mateix teixit i color blau marí fosc que la jaqueta, amb trinxa normal i un plec a cada banda. Porten tres butxaques amb dos vius, una al darrera i una a cada davant. Porten un ribet vermell al llarg de les costures exteriors dels camals. S’adaptaran quant al teixit a l’estacionalitat i les condicions climatològiques.

2.3  Gorra de plat: és dels mateixos materials que la jaqueta i els pantalons. La banda vermella que l’envolta és de 5 cm d’amplada i l’alçada del front, des de la banda fins al plat, és de 6 cm, amb les següents variants:

a) Escala bàsica: visera de xarol.

b) Escala intermèdia: visera de roba amb cinta, "caramanya", soutache i barballera daurats.

c) Escala executiva: visera de roba amb cinta, "caramanya", soutache i barballera daurats i escut brodat de la Generalitat.

d) Escala superior: visera de roba amb cinta, "caramanya" embrancada, soutache i barballera de cordó daurat i escut brodat de la Generalitat.

La gorra de plat d’estiu és com la que s’ha descrit però amb la variant que el teixit exterior de color blau marí fosc és reixat.

2.4  Sabates: les sabates hauran de ser de cuir, de color negre i amb cordons.

2.5  Camisa: la seva descripció es recull a l’apartat 1.5 d’aquest annex.

2.6  Corbata: la seva descripció es recull a l’apartat 1.6 d’aquest annex.

2.7  Mitjons: els mitjons són de color negre.

2.8  Cinturó: el cinturó és de niló de color negre, va subjectat a les travetes del pantaló, i d’ell pengen la funda de l’arma mitjançant el cranc, en sentit vertical, el carregador i les manilles amb la seva funda.

2.9  Insígnies: a tots els botons, niquelats, hi haurà en alt relleu el senyal de la Generalitat.

A la part del davant de la gorra de plat i en la doble vertical, el senyal de la Generalitat en color, a sobre d’un feltre vulcanitzat de 42 mm d’alçada i 35 mm d’amplada.

2.10  Guants: són de roba de color blanc.

—3  Uniforme de treball operatiu

3.1  Jersei: el jersei és tancat amb un coll de caixa o rodó remallat amb el mateix tipus de filatura. Està compost de quatre peces unides a les mànigues, amb unió recta.

En els colzes i les espatlles porta uns aplics de sarja de color blau marí fosc de la mateixa tonalitat del jersei. Els dels colzes són de forma rectangular amb un costat corbat i els de les espatlleres són de forma trapezoïdal, i ocupen l’espai comprès entre la unió de la màniga fins a la base del coll. Sobre aquest aplic hi anirà una segona peça de forma rectangular de color vermell intens. Sobre aquesta peça de color vermell hi van unes xarreteres de color blau marí, de 5 cm d’amplada per 16 cm de llargada, fetes de sarja, amb tanca. Aquestes xarreteres portaran un repunt a 4 centímetres de la màniga per evitar el moviment dels manegots de grau.

A la part davantera i sobre el pit del costat esquerre va cosit l’escut de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

3.2  Camisa: la camisa serà de color blau cel tipus Oxford. Està composta per dues parts:

Part davantera:

El coll de la camisa serà amb coll de botó i tapeta i aquesta portarà 5 botons blancs nacrats. Al davant del coll portarà dos botons tipus corbata.

A la part central de cada butxaca porta un plec de forma vertical d’uns 3,5 cm.

A la part superior de la camisa i a cada costat de les espatlles porta un reforç d’uns 5,5 cm d’ample i de color vermell. Aquest reforç porta un ribet de 3 mm d’ample de color blanc. Sobre cada reforç porta una xarretera de 14 cm d’allargada per 5 cm d’amplada, acabada en punxa i cordada amb un botó blanc nacrat.

La camisa porta cosit l’escut de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, que va situat de manera centrada, a 1,5 cm sobre el cosit de la tapa de la butxaca esquerra.

A cada una de les tapetes de les butxaques hi haurà un centímetre sense cosir a la part més propera de la botonadura.

Part posterior:

A la part posterior de la camisa hi ha un canesú amb dues punxes, de les quals surt un plec que va a parar a la part de baix de la camisa, acabada en forma recta.

La camisa d’estiu serà idèntica, amb mànigues curtes.

3.3  Els pantalons, les sabates i la corbata són iguals que els de l’uniforme de mitja gala.

3.4  Agulla de corbata: és de metall amb l’escut de la Generalitat, de mides 14 per 12 mm.

3.5  Gorra de plat: la seva descripció es recull en l’apartat 2.3.

3.6  Cinturó: el cinturó és de niló de color negre i va subjectat a les travetes del pantaló, d’aquest pengen la funda de l’arma inclinada, el carregador, la funda portamanilles, la funda portaguants higiènics, el suport de l’aparell de telecomunicacions i, si escau, el portadefensa.

—4  Uniforme de campanya

4.1  Botes amb cordons: de tipus canya alta i forma anatòmica ampla, amb punta arrodonida, composta de tall i sola.

Tall de la bota:

Fabricada de pell de color negre mat amb un adob mixt de crom i vegetal, pell flor a l’exterior amb aspecte natural i tacte greixós, composta de pala, canya, talonera i tira de reforç.

La pala ha de ser llisa i es prolonga amb una llengüeta fins a l’alçada total de la bocacanya, feta d’una sola peça i que tanca completament el forat de la cordonera. S’unirà a la pala mitjançant dues puntades, una de recta i l’altra en forma de mitja lluna, vorejant el cantó de la pala.

4.2  Pantalons operatius: els pantalons seran fets de polièster i cotó, de color blau marí fosc, amb tancament de cremallera de niló de color negre, amb pinces cosides a la part davantera. Porten dues butxaques inclinades als dos costats davanters. Al lateral de cada costat, porten una butxaca de plastró, amb mides diferents: l’esquerra fa 23 cm de llargada per 18 cm d’amplada i la dreta fa 35 cm de llargada per 18 cm d’amplada.

A la part del darrera porten dues butxaques amb tapeta de 17 cm de llargada per 16 cm d’amplada, les quals van tancades per botons. També en aquesta part posterior hi ha un reforç en forma de mig cercle i repuntejat en forma circular.

A la part davantera porten un reforç a cada camal a l’alçada dels genolls, que va d’una costura a l’altra en forma rectangular.

Porten un cenyidor interior elàstic amb dos botons a cada costat, amb cinc passadors, de 8 cm de llargada per 2,5 cm d’amplada, cordats amb botó. Els baixos són rectes amb gomes elàstiques que serveixen per cenyir-los, amb un repunt de 1 cm d’ample.

4.3  Mitjons gruixuts: són de llana i llargs, de color blau marí.

4.4  El jersei i la camisa són iguals que els de l’uniforme de treball operatiu.

4.5  Gorra boina: la gorra boina és del mateix teixit i color que la jaqueta i els pantalons, amb banda inferior perimetral de color vermell. La part superior, amb forma de boina amb caiguda cap al costat, es lliga amb la part inferior o caixa mitjançant una banda vermella de 5 cm i una doble tira vertical de color vermell acabada en punxa i cordada amb un botó niquelat de 16 mm de diàmetre. Al llarg de tot el voltant de la caixa i a la part inferior d’aquesta hi ha un galó treballat de color blau de 8 mm d’ample. A la part superior porta un cordonet de 5 mm de seda blanca.

La gorra boina d’estiu és com la que s’ha descrit però amb la variant que el teixit exterior de color blau marí fosc és reixat.

4.6  Cinturó: el cinturó és de niló de color negre, va subjectat a les travetes del pantaló, d’aquest pengen la funda de l’arma inclinada, el carregador, la funda portamanilles, la funda portaguants higiènics, el suport de l’aparell de telecomunicacions i, si escau, el portadefensa.

—5  Uniforme de trànsit

Les peces descrites a continuació són específiques per a les dotacions dels motoristes de trànsit, sens perjudici de les altres que corresponguin i que estan descrites a les anteriors uniformitats. Així mateix, les descrites al punt 5.2  formen part de la dotació general de tots els funcionaris que estiguin adscrits a les divisions, àrees o unitats de trànsit.

5.1  Conjunt d’anorac i pantaló d’hivern:

Anorac: de color blau fosc i coll alçat ajustable amb velcro, de material impermeable, transpirable, folrat amb aïllant tèrmic, amb proteccions exteriors fixes i interiors desmuntables. Incorpora caputxa unida per tres clips de pressió i té el coll alçat. A la part davantera porta una cremallera vertical de doble cursor, dues butxaques exteriors a la part inferior i duu cosit al costat davanter esquerre l’escut de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra. A la part inferior té una beina que acaba amb una canal per on passa el cordó cenyidor de tota la peça. Les mànigues s’acaben al puny amb un elàstic interior i amb una tira del mateix teixit exterior a sobre, amb un sistema adhesiu tipus velcro ajustable al canell. Tant a la part del davant, a les bocamànigues, com a l’esquena, porta fixades al teixit dues tires paral·leles i reflectants de 2,5 cm d’amplada.

Pantaló: de color blau fosc, és de material impermeable, transpirable, amb proteccions interiors i exteriors i folre tèrmic. Per davant està format per una sola peça, i per darrere porta tirants regulables i desmuntables. A la part superior, una cintura elàstica que està oberta pel mig amb una tavella amb forma de mitja lluna, tancada amb una cremallera i una llengüeta de teixit adhesiu tipus velcro. A la part inferior del camal porta una tavella fins a l’alçada del genoll aproximadament, tancada amb cremallera, que ha de permetre la col·locació del pantaló amb les botes de canya alta. A cada costat de la zona corresponent al maluc té dues obertures per facilitar l’accés a l’armament reglamentari. Així mateix porta a tot el llarg dels camals un viuet de color vermell de 5 mm d’amplada.

5.2  Conjunt impermeable d’estiu. Està compost de jaqueta i pantaló, que aniran plegats en una bossa.

Jaqueta: de color blau fosc, de material impermeable i transpirable. Incorpora caputxa. De caires rectes. A l’esquerra del pit porta cosit l’escut de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, pel costat esquerre porta una tira sobreposada de 45 mm d’amplada, rematada a tot el contorn amb un cosit de 7 mm. En aquesta tira van muntats a la part interior sis clips de pressió. A la part baixa duu un sistema de tancament ajustable al cos del conductor. Reflectant format per dues tires paral·leles de 2,5 cm d’ample, que n’envolten tot el perímetre.

Pantaló: de color blau fosc. A la part superior porta dues obertures laterals tancades amb cremallera per facilitar la col·locació sobre la uniformitat reglamentària i pel darrera la cintura està formada per una tira elàstica d’uns 4 cm, tancada a la part del davant per un botó a cada costat. A la part inferior té una obertura amb forma de tavella fins a l’alçada del genoll aproximadament, tancada amb cremallera, que ha de permetre la col·locació del pantaló amb les botes de canya alta del vestit de motorista. Així mateix porta a tot el llarg dels camals un viuet de color roig de 5 mm d’amplada.

5.3  Botes: de color negre, pell de boví adobada al crom per tractament hidròfug, canya alta de 40 cm, de forma anatòmica ampla, sola rugosa, doble tanca de cordons a l’interior i solapa de velcro a tota la seva llargada.

5.4  Guants d’hivern: guants de motorista de color negre, amb manyopla curta, teixit impermeable, transpirable, amb folre de tipus polar i reforços antiabrasius. Al canell porten una goma elàstica i tancament amb cremallera lateral.

5.5  Guants d’estiu: guants de motorista de color negre, de confecció similar als d’hivern però sense folre tèrmic.

5.6  Pantaló d’hivern: pantaló ajustat, a la part frontal hi ha dues butxaques d’entrada superior i una butxaca rellotgera per sobre de la butxaca dreta, a la cintura porta passadors acabats en punta i cordats amb trau i botó per subjectar un cinturó, a sota hi ha els passadors normals. A la part del darrera hi ha una sola butxaca al costat dret, sense tapeta i cordada amb trau i botó. El pantaló acaba per sobre del turmell i porta a la part de baix una cinta elàstica vertical. A les costures laterals hi ha un viuet de color vermell.

5.7  Pantaló d’estiu: pantaló ajustat, a la part frontal hi ha dues butxaques d’entrada superior i una butxaca rellotgera per sobre de la butxaca dreta, a la cintura porta passadors acabats en punta i cordats amb trau i botó per subjectar un cinturó, a sota hi ha els passadors normals. A la part del darrera hi ha una sola butxaca al costat dret, sense tapeta i cordada amb trau i botó. El pantaló acaba per sobre del turmell i porta a la part de baix una cinta elàstica vertical. A les costures laterals hi ha un viuet de color roig.

5.8  Manegots, polaines i bossa portamaterial.

Manegot: de teixit reflectant, de 23 cm d’alçada per 40 cm de llargària, adaptable al canell, amb regulador de diàmetre per tancament de velcro.

Polaines: de teixit reflectant, de 23 cm d’alçada per 56 cm de llargària, adaptable a la cama per tancament de velcro.

5.9  Casc: de color blanc, integral, homologat, amb pantalla practicable de cinc posicions, mentonera abatible, disseny aerodinàmic i ventilació interior.

5.10  Faixa: de teixit de color negre, la part posterior és més ampla i és regulable per unes tires de velcro en funció del perímetre abdominal.

—6  Uniformes especials

Consisteixen en un conjunt de peces específiques de determinats equips de treball assignats a funcions d’operacions especials que s’utilitzen exclusivament per a les esmentades tasques. Comprèn tot un seguit de material de protecció, els components del qual s’adapten en el transcurs del temps als avenços tecnològics de cada moment, sense variació essencial de disseny.

6.1  Tedax: armilla d’identificació d’especialitat, de cotó, blau marí, portarà a l’esquerra del pit l’escut de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra i el rètol "Policia-Mossos d’Esquadra" al dors.

6.2  GEI: granota de protecció de color blau marí i una altra d’estiu, de cotó; samarreta blau marí fosc; botes negres, lleugeres, tipus esportiu, gorra boina i casc protector blau fosc.

6.3  Brigada mòbil: uniforme compost de pantalons; samarreta blau marí, de cotó, on figuraran els distintius de graduació a la part dreta a l’alçada de l’escut de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, jersei, granota de cotó, botes de canya alta reforçades, d’obertura ràpida, de color negre, gorra boina i casc protector blanc.

6.4  Subsòl: granota de cotó, d’hivern i d’estiu, blau marí; botes d’aigua de color negre; botes de cuir impermeabilitzat, de color negre, i casc protector.

6.5  Grup caní: granota de cotó, i uniforme de treball operatiu o de campanya segons les circumstàncies.

—7  Peces complementàries d’uniforme

7.1  Anorac: serà la peça de protecció del fred, vent o pluja que es portarà a sobre de l’uniforme, amb dues modalitats, hivern i estiu, i per tant amb els materials necessaris per a cada època climatològica.

7.2  Armilla reflectora: serà utilitzada en els serveis nocturns on existeix risc de trànsit rodat, i portarà al dors el rètol "Policia-Mossos d’Esquadra".

7.3  Braçalet d’identificació visual: banda de material reflector utilitzada en els serveis nocturns, amb el rètol "Policia-Mossos d’Esquadra".

7.4  Manegots i polaines: la seva descripció es recull a l’apartat 5.8 d’aquest annex.

7.5  Xiulet: de plàstic de color negre.

7.6  Guants d’hivern: la seva descripció es recull a l’apartat 5.4.

7.7  Funda de pluja per a la gorra de plat, de color blau marí."

Article 7

Es modifica l’annex 5 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, que queda redactat de la manera següent:

"Uniformes i distintius dels aspirants a mossos d’esquadra en fase de formació a l’Escola de Policia de Catalunya

Uniforme: compost de jersei igual que el de l’uniforme de treball operatiu descrit a l’annex 1 d’aquest Decret, sense escut, i pantalons idèntics als de l’uniforme de gala especificat al citat annex.

Anorac: és la peça de protecció del fred, el vent o la pluja, que es portarà a sobre de l’uniforme.

Camises: camises de màniga llarga idèntiques a les descrites a l’annex 1 d’aquest Decret per a l’uniforme de treball operatiu, sense escut.

Sabates: les sabates són iguals que les que s’especifiquen a l’uniforme de mitja gala descrit a l’annex 1 d’aquest Decret.

Gorra: la gorra es tipus teresiana, amb la caixa i la visera de color blau marí fosc i la part superior de color vermell. La barballera és de cordó trenat de color blanc. A la part superior del pont de la gorra hi anirà cosit un escut de la Generalitat de Catalunya."

Disposició final

El present Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de setembre de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Pomés i Abella

Conseller de Governació

(99.245.026)

 

Amunt