Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 21/07/1998

  • Número del document 185/1998

  • Número de control 98194036

  • Organisme emissor Departament de Governació

Dades del DOGC
  • Número 2690

  • Data 28/07/1998

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 9581

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 185/1998, de 21 de juliol, pel qual s'aprova la segregació d'una part del terme municipal de Cervelló per constituir un nou municipi amb el nom de la Palma de Cervelló.


En data 23 de desembre de 1988, la majoria dels veïns residents en el nucli de la Palma de Cervelló van sol·licitar davant l'Ajuntament de Cervelló la iniciació d'un expedient d'alteració de termes municipals que consisteix en la segregació d'una part del terme municipal de Cervelló per constituir un municipi independent.

En data 17 de març de 1989, l'Ajuntament de Cervelló va adoptar l'acord d'iniciar l'expedient i, un cop finalitzada la seva instrucció, el Ple es va declarar favorable a la segregació, tot i que va manifestar el seu desacord sobre els límits que els promotors havien proposat per al nou municipi. Atès que es va comprovar que durant la instrucció s'havien comès alguns defectes, el Departament de Governació va retornar l'expedient a l'Ajuntament de Cervelló perquè procedís a esmenar-los.

En data 18 de novembre de 1994 es va rebre l'expedient, ja esmenat, al Departament de Governació. El nou acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Cervelló va ser novament favorable a la segregació però contrari als límits proposats pels promotors per al nou municipi.

La Comissió de Delimitació Territorial ha analitzat aquest expedient en les sessions de 21 de maig de 1996 i de 17 de febrer de 1998, i ha adoptat un acord en el sentit de considerar que, al seu criteri, no hi hauria obstacle a la creació del nou municipi.

En data 2 de març de 1998 es va comunicar a l'Administració de l'Estat la tramitació de l'expedient.

En la sessió de 14 de maig de 1998, la Comissió Jurídica Assessora va emetre dictamen la conclusió del qual va ser la de no formular objecció a la segregació d'una part del terme municipal de Cervelló per constituir un nou municipi amb el nom de la Palma de Cervelló.

Prenent en consideració que en l'expedient s'ha justificat que, si s'aprova la segregació, els municipis resultants comptaran amb territori i recursos suficients per al compliment de les competències municipals respectives; que la segregació no comportarà disminució de la qualitat mitjana dels serveis que es prestaven en el municipi i que, a la vegada, comportarà una millora objectiva en la prestació dels serveis en el nou municipi;

Prenent en consideració, així mateix, que a més concorren notables motius de conveniència, tant en l'àmbit social com en l'econòmic i l'administratiu, que fan aconsellable la segregació;

Prenent en consideració, finalment, l'informe favorable de l'Ajuntament de Cervelló i l'informe i el dictamen de la Comissió de Delimitació Territorial i de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el que disposen els articles 15 i 17 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 6, 11, 12 i 16 a 29 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya,

Decreto:

Article 1

S'aprova la segregació d'una part del terme municipal de Cervelló (Baix Llobregat) per constituir un nou municipi amb el nom de la Palma de Cervelló i amb capital al nucli de la Palma de Cervelló.

Article 2

El terme municipal de la Palma de Cervelló és delimitat pel perímetre següent:

Des del punt de confluència de l'eix del torrent de les Falulles, limítrof amb el terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, la línia de terme entre els municipis de Cervelló i la Palma de Cervelló discorre pel marge oest de la variant projectada de Cervelló i de connexió amb l'autovia del Baix Llobregat de la carretera N-340, de Barcelona a Cadis, fins a la seva confluència amb l'eix del torrent de Can Mascaró, des d'on prossegueix aigües amunt fins a trobar la perpendicular traçada des de l'eix d'aquest torrent amb la cantonada sud-est de la parcel·la núm. 4639511 del Cadastre d'urbana de Cervelló i que es troba en el polígon industrial sector Grab. La línia de terme segueix per la citada perpendicular i continua per l'extrem est i nord del sector Grab fins a la cantonada sud-oest de la parcel·la núm. 4639503 del citat cadastre, des d'on es traça de nou una perpendicular fins a l'eix del torrent de Can Mascaró. A partir d'aquí, el termenal reprèn el curs del torrent, pel seu eix, fins a la seva confluència amb l'extrem més oriental de la parcel·la núm. 3444014 del Cadastre d'urbana de Cervelló, que coincideix amb la zona verda de la urbanització Can Paulet (1ª fase). Des d'aquest indret la línia de terme segueix per la recta més curta fins a trobar el marge nord del camí de Can Paulet a Can Vidal i continua per aquest camí --que més endavant passa a ser vial de la urbanització Can Paulet amb el nom de carrer Besalú, en primer lloc, i posteriorment carrer Camarasa-- fins a trobar el marge oest del camí de Can Llopart. Després continua per aquest darrer fins a la seva intersecció amb una vessant que delimita pel nord i posteriorment per l'oest el sòl urbà de la urbanització Can Paulet (1a fase). En aquest tram va coincidint, successivament, amb el límit nord de les parcel·les i amb el marge oest del carrer Pallars. Posteriorment, el termenal reprèn l'extrem occidental de les parcel·les fins a la parcel·la núm. 2341113. A partir d'aquesta parcel·la, la línia de terme gira en angle recte i segueix pel filat dels dipòsits de Can Paulet fins a la seva cantonada nord-est, des d'on traça de nou una línia recta fins a trobar la confluència de la prolongació de la cantonada sud-est de la parcel·la núm. 1844112 del Cadastre d'urbana de Cervelló, a la urbanització Can Paulet (2a fase), amb el marge est del carrer Osona de la citada urbanització. A continuació torna a seguir el perímetre est, nord i oest de la urbanització Can Paulet (2ª fase) fins a l'extrem nord de la parcel·la núm. 1544817, que coincideix amb el tàlveg del torrent de Can Ros de Mas Tabà, que el segueix pel seu eix, aigües avall, fins a la perpendicular traçada des d'aquest eix amb la cantonada sud-est de la parcel·la núm. 1551117 del Cadastre d'urbana de Cervelló i que està situada a l'extrem oriental de la urbanització Puigmontmany, a uns noranta metres. Des d'aquest punt el termenal discorre en línia recta fins a trobar la prolongació, a l'est, de l'extrem nord-est del carrer Clot del Boix, a uns deu metres. Des d'aquí el límit de terme continua, de nou, en línia recta fins a trobar el marge est del carrer Can Rafel, en el límit de les urbanitzacions Puigmontmany i Costa de la Perdiu. En aquest punt continua pel perímetre nord d'aquesta darrera urbanització fins a l'extrem nord de la parcel·la núm. 1054304 del cadastre de Cervelló i des d'aquí va a buscar l'eix de la riera de Corbera, per la seva perpendicular. Aquest darrer punt passa a ser fita de tres termes entre Cervelló, la Palma de Cervelló i Corbera de Llobregat. A partir d'aquest indret el terme municipal de la Palma de Cervelló segueix la delimitació vigent amb els municipis de Corbera de Llobregat, Pallejà i Sant Vicenç dels Horts.

Article 3

La fitació de la línia de terme aprovada es realitzarà per una comissió formada per representants de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments afectats. Sobre la base de les noves actes de delimitació, l'Institut Cartogràfic de Catalunya elaborarà els quaderns topogràfics respectius i el nou mapa oficial dels municipis resultants.

Article 4

S'aprova la divisió dels béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments i també la d'obligacions, deutes i càrregues que resulten de les bases del repartiment patrimonial incorporades a l'expedient. Els ajuntaments afectats n'han de procedir a l'execució.

Article 5

L'Ajuntament de Cervelló lliurarà a l'Ajuntament de la Palma de Cervelló, mitjançant còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència a l'àmbit territorial del nou municipi.

Article 6

El conseller de Governació nomenarà els membres de la Comissió Gestora del municipi de la Palma de Cervelló d'acord amb el procediment establert legalment.

Disposicions finals

--1  Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

--2  Es faculta el conseller de Governació per al desenvolupament i l'execució d'aquest Decret.

Barcelona, 21 juliol de 1998

Xavier Pomés i Abella

Conseller de Governació

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

(98.194.036)

Amunt