Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 05/06/1986

 • Número de control 7496-86

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Dades del DOGC
 • Número 721

 • Data 01/08/1986

 • Pàgina 2557

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE de 5 de juny de 1986, de convocatòria per a la provisió de diverses places amb categoria d'agent forestal en règim d'interí, al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.


                            
                               
                               
   Vistos l'article 44 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol,
 de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat,
 i l'article 40 del Decret 28/1986, de 30 de gener, del
 Reglament de selecció de personal de l'Administració de la
 Generalitat de Catalunya;                 
                               
   En ús de les atribucions que em són conferides,     
                               
 Ordeno:                          
                               
 Article 1                         
   S'aproven les bases relatives a la convocatòria per a la
 provisió de les següents places d'agents forestals:    
 Adscripció:  Secció  del Medi  Natural  dels  Serveis
 Territorials de Barcelona.                 
 Nombre de places: 19.                   
 Adscripció:  Secció  del Medi  Natural  dels  Serveis
 Territorials de Girona.                  
 Nombre de places: 12                    
 Adscripció:  Secció  del Medi  Natural  dels  Serveis
 Territorials de Lleida.                  
 Nombre de places: 25                    
 Adscripció:  Secció  del Medi  Natural  dels  Serveis
 Territorials de Tarragona.                 
 Nombre de places: 14                    
   El nombre d'aspirants a seleccionar no superarà el total
 de places convocades, incrementat, si escau, amb les
 vacants que es produeixin en el transcurs del procés de
 selecció d'aquesta convocatòria.              
                               
 Article 2                         
   Per prendre part en aquesta convocatòria els aspirants
 han de complir els requisits següents:           
 a) Ésser espanyol.                     
 b) Haver complert 21 anys, abans del termini de presentació
 d'instàncies, i no excedir dels 30 anys, abans del termini
 de presentació d'instàncies.                
 c) Posseir qualsevol de les titulacions següents:     
 Capatàs forestal o agrícola.                
 Formació professional de primer grau (amb especialitat
 agrícola o forestal) o equivalent.             
 d) Posseir els permisos de conduir A-2 i B-1.       
 e)  No haver  estat separat,  per causa  d'expedient
 disciplinari, dels Serveis de l'Administració de l'Estat,
 de les Comunitats Autònomes, de l'Administració local o de
 la institucional  i no  trobar-se inhabilitat  per a
 l'exercici de funcions públiques.             
 f) No patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que
 impedeixi d'exercir normalment les funcions.        
 g) Els nois hauran d'estar lliures del servei militar.   
 h) L'alçada no ha de ser inferior a 1,65 m per a les noies
 i 1,70 m per als nois.                   
                               
 Article 3                         
   Les  sol·licituds  per  prendre  part  en  aquesta
 convocatòria hauran de tenir entrada en el Registre General
 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Passeig
 de Gràcia, 105, Barcelona); en la Direcció General del Medi
 Rural (c/ de Còrsega, 329, Barcelona); en els Serveis
 Territorials del Departament, a Barcelona (c/ de Sabino
 d'Arana, 22-24), a Tarragona (c/ Avgda. de Catalunya, 50),
 a Lleida (c/ del Camp de Mart, 35), i a Girona (c/ de Sant
 Francesc, 29), o per qualsevol dels mitjans establerts a
 l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu, dins
 el termini de 20 dies naturals següents al de la data de
 publicació d'aquesta Ordre en el Diari Oficial de la
 Generalitat de Catalunya.                 
   En la sol·licitud es farà menció a les places a les
 quals es presenta.                     
                               
 Article 4                         
   Les bases i els altres documents referents a la present
 convocatòria seran exposats al tauler d'anuncis de la
 Secretaria General, Direcció General del Medi Rural, i als
 dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura,
 Ramaderia i Pesca.                     
                               
 Barcelona, 5 de juny de 1986                
                               
 Josep Miró i Ardèvol                    
 Conseller d'Agricultura,                  
 Ramaderia i Pesca                     
Amunt