Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 01/12/1998

  • Número del document 305/1998

  • Número de control 98320159

  • Organisme emissor Departament de Governació

Dades del DOGC
  • Número 2814

  • Data 27/01/1999

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 941

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 305/1998, d'1 de desembre, pel qual es regulen les distincions en matèria de protecció civil de la Generalitat de Catalunya.


L'article 57 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, preveu que el Govern ha d'establir les distincions i els honors que corresponguin en matèria de protecció civil, amb la finalitat de reconèixer les persones físiques o jurídiques que es distingeixin en la tasca de protecció, tant en l'aspecte preventiu com en l'operatiu, de les persones i llurs béns i del medi ambient, davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques.

D'acord amb aquestes previsions, el present Decret té per objecte establir les esmentades distincions, les quals tenen caràcter exclusivament honorífic, i poden ser de tres tipus: la medalla d'honor, la menció honorífica, i la felicitació.

La medalla d'honor, amb les categories d'or i d'argent, regulada en els articles 2 a 7, s'atorga per la prestació de serveis excepcionals, tant a nivell operatiu com preventiu. Juntament amb la medalla s'ha de lliurar un diploma i una insígnia identificadora de la medalla atorgada.

L'article 8 preveu l'atorgament de la menció honorífica a qui hagi contribuït de manera rellevant en els treballs en favor de la seguretat de les persones, els seus béns i el medi ambient, tant de caràcter operatiu com preventiu.

Finalment, la felicitació, regulada a l'article 9, es concedeix com a reconeixement a les actuacions que es considerin meritòries, tant operatives com preventives, i en supòsits diferents dels que poden donar lloc a l'atorgament de la medalla d'honor i de la menció honorífica.

Vist allò exposat, segons el que estableix la disposició final de la Llei 4/1997, de 20 de maig, d'acord amb l'informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, a proposta del conseller de Governació i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Distincions

Amb la finalitat de reconèixer l'esforç i la dedicació en la tasca de la protecció, tant a nivell preventiu com operatiu, de les persones, els seus béns i el medi ambient, davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques, la Generalitat de Catalunya pot atorgar a les persones físiques o jurídiques, tant de forma individual com col·lectiva, els següents tipus de distincions:

a) Medalla d'honor.

b) Menció honorífica.

c) Felicitació.

Article 2

Medalla d'honor

2.1  La medalla d'honor s'atorga per la prestació de serveis excepcionals tant preventius com operatius.

2.2  La medalla d'honor té les categories següents:

a) Medalla d'or.

b) Medalla d'argent.

Article 3

Medalla d'honor per serveis excepcionals preventius

3.1  La medalla d'honor per serveis excepcionals preventius s'atorga a la persona, física o jurídica, nacional o estrangera, que sigui especialment distingida per la rellevància del treball de tipus preventiu realitzat en bé de la protecció de les persones, els béns i el medi ambient, en situacions de greu risc, de catàstrofes i de calamitats públiques. S'entén com a treball de tipus preventiu tot aquell treball d'investigació, desenvolupament, planificació i formació emmarcats en la temàtica de la protecció civil.

3.2  La seva concessió a títol col·lectiu tindrà els mateixos requisits però aplicats a un grup de treball o equip.

Article 4

Medalla d'honor per serveis excepcionals operatius

4.1  La medalla d'honor per serveis excepcionals operatius s'atorga a la persona, física o jurídica, nacional o estrangera, que sigui particularment distingida per la realització d'actes d'especial rellevància i repercussió en bé de les persones, els seus béns i el medi ambient, dins de les línies d'actuació en matèria de protecció civil.

4.2  La concessió de la medalla d'honor per serveis excepcionals operatius pot ser feta a títol col·lectiu pels mateixos motius que a títol individual, però aplicats a un grup de treball o a un equip.

4.3  La medalla d'honor per serveis excepcionals operatius pot ser lliurada, individualment o col·lectivament, a membres dels diferents cossos de bombers, de seguretat, serveis sanitaris i a ciutadans que participin en les tasques de protecció civil, tant nacionals com estrangers.

4.4  En tot cas, quan els actes realitzats ocasionin la mort o la invalidesa permanent de la persona, s'atorgarà la medalla d'honor en categoria d'or. En cas de mort, s'atorgarà al cònjuge supervivent o als hereus legítims per una sola vegada.

Article 5

Diploma i insígnia

Juntament amb la medalla d'honor s'ha de lliurar el diploma explicatiu dels motius concrets pels quals s'atorga la distinció, i una insígnia identificadora de la medalla atorgada.

Article 6

Atorgament de la medalla d'honor

Correspon al conseller de Governació atorgar la medalla d'honor, a proposta del director general d'Emergències i Seguretat Civil, per iniciativa pròpia o a petició d'un nombre significatiu de persones o entitats relacionades amb la Protecció Civil.

Article 7

Característiques de les distincions

La forma i característiques de la medalla d'honor, del diploma i de la insígnia figuren a l'annex d'aquest Decret.

Article 8

Menció honorífica

8.1  El conseller de Governació pot atorgar mencions honorífiques, de forma individual o col·lectiva, a les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que hagin contribuït d'alguna manera en els treballs en favor de la seguretat de les persones, béns i medi ambient, dins de les línies de la protecció civil, a proposta del director general d'Emergències i Seguretat Civil.

8.2  La forma i característiques del diploma acreditatiu de l'atorgament de la menció honorífica figuren a l'annex d'aquest Decret.

Article 9

Felicitació

9.1  Els membres dels cossos de bombers de Catalunya, tant professionals com voluntaris, els bombers d'empresa ubicats a Catalunya, els membres del cos de mossos d'esquadra, de les policies locals, de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, el personal sanitari i d'ambulàncies, els membres del cos d'agents rurals, i també la resta de membres de la societat civil que participin en les tasques de protecció civil, poden ser felicitats, en supòsits diferents als que poden donar lloc a l'atorgament de la medalla d'honor i a la menció honorífica, per compensar les actuacions que es considerin meritòries.

9.2  Les felicitacions són concedides pel director general d'Emergències i Seguretat Civil i han de ser reflectides documentalment.

9.3  Les felicitacions poden ser públiques, individuals i col·lectives.

Article 10

Caràcter honorífic de les distincions

Les distincions que preveu aquest Decret tenen caràcter exclusivament honorífic i han de constar, si s'escau, a l'expedient individual de la persona.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 1 de desembre de 1998

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Pomés i Abella

Conseller de Governació

Annex

Forma i característiques de la medalla d'honor, el diploma i la insígnia

Medalla d'honor

És circular, de 60 mm de diàmetre i un gruix de 4 mm. S'encunyarà en argent de 24 quirats o argent plaquejat d'or de 2 a 3 micres, amb el senyal esmaltat.

A l'anvers de la medalla hi anirà el text amb caixa baixa i amb lletra rodona. Així: Medalla d'honor de la protecció civil de Catalunya.

El tipus de lletra de tot el text de la medalla serà la lletra helvètica, oficial de la Generalitat.

La composició del logotip serà horitzontal i la senyal es correspondrà amb el cos de la lletra de les paraules Generalitat de Catalunya, i tot proporcionat a les dimensions de la medalla, de 60 mm de diàmetre.

El logotip anirà centrat, de manera que la imaginària franja en blanc que separa el senyal i les paraules Generalitat de Catalunya es superposaran al diàmetre de la medalla. La distància entre el senyal i la part superior de la G de Generalitat i la C de Catalunya serà equivalent a l'alçada d'una lletra sense pal.

A la part inferior de l'anvers de la medalla, amb una certa separació del logotip, hi aniran, amb caixa baixa, el nom i el cognom de la persona que rep la medalla i l'any. Si convé, per raó d'espai, es podrà anotar el nom, els cognoms i l'any en dues línies només, d'aquesta forma: Nom Primercognom canvi de línia Segoncognom - 1999. Tot això, amb lletra també helvètica i rodona.

Al revers de la medalla hi anirà un triangle equilàter, amb els seus vèrtexs coincidint amb el perímetre de la medalla i amb la base horitzontal.

Diploma i diploma d'honor

Format: DIN A4 horitzontal (210x297 mm)

Paper: pergamí gofrat, lliure de clor, 220 g/cm3, blanc. En aquest paper s'aplicarà una marca a l'aigua de la senyal de la Generalitat ampliat, en forma de filigrana (les dimensions del senyal ampliat seran les fixades pel Programa d'identificació visual de la Generalitat).

Reproducció precisa del logotip: tindrà el senyal de color vermell (Pantone 485), de 12 mm d'alçada, amb el text del cos de 18 i tinta negra, amb la sola referència a la Generalitat de Catalunya, com a institució, i al Departament de Governació.

Insígnia

És circular, de 16 mm de diàmetre i un gruix de 2 mm. S'encunyarà en argent de 24 quirats o argent plaquejat d'or de 2 a 3 micres.

(Vegeu imatges al document PDF)

(98.320.159)

Amunt