Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

DECRET 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.


El present Decret regula en l'àmbit de Catalunya els mecanismes d'actuació que permeten adequar l'activitat empresarial i/o industrial, pel que fa a la gestió dels residus, als objectius i programes fixats als articles 2 i 6 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, dins del marc legal de la Llei esmentada, i del Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, de refosa dels texts legals vigents en matèria de residus industrials; la Llei estatal 10/1998, de 21 d'abril, de residus, i la normativa comunitària.

El Decret 142/1984, d'11 d'abril, de desplegament parcial de la Llei 6/1983, de 7 d'abril, sobre residus industrials, i l'Ordre de 17 d'octubre de 1984, sobre el contingut dels models de documents i procediments a utilitzar per a diverses tramitacions de la Llei 6/1983, han estat unes eines cabdals per a la normalització dels diferents aspectes que afecten la gestió dels residus que s'ha anat assolint tant per als productors i als posseïdors, com per als transportistes i per als gestors de residus industrials. En aquest sentit, s'hi han regulat diversos instruments d'intervenció administrativa d'entre els quals cal fer esment dels registres relatius als residus industrials, els procediments d'autorització de transportistes de residus i d'activitats de gestió de residus i les disposicions relatives al control de residus, els quals han fet possible una gestió cada cop més correcta dels residus i un control administratiu eficaç sobre les activitats de gestió.

L'aprovació de noves disposicions sobre residus en general o sobre residus especials en particular ha determinat el desplaçament de les anteriors normatives i, en alguns casos, la seva inviabilitat per adequar-se als canvis normatius conformats per algunes d'aquelles normes, com són el Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, de refosa dels texts legals vigents en matèria de residus industrials; la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus; el Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya; el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció; el Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d'incineració de residus i els límits de les seves emissions a l'atmosfera, o el Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de residus de Catalunya, entre d'altres.

Tot aquest nou bloc normatiu fa necessària l'aprovació d'una norma reglamentària que actualitzi els diferents aspectes de la gestió dels residus, de conformitat amb la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, que ha comportat un nou enfocament en la regulació de la gestió dels residus, que ha quedat ratificat en l'àmbit estatal en la nova llei bàsica en matèria de residus, la Llei 10/1998, de 21 d'abril, que, com la Llei 6/1993, estén el control de la gestió dels residus a tot tipus de residus, i amplia la normativa estatal anterior, que només establia disposicions per als residus perillosos.

D'altra banda, la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, estableix un nou marc normatiu, en relació amb la intervenció de les activitats susceptibles d'afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones, en el qual s'integra el present Decret amb la finalitat última d'assolir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt.

D'acord amb el que s'ha assenyalat, el Decret sobre procediments de gestió de residus reglamenta el règim jurídic aplicable als productors de residus industrials i als transportistes de residus, estableix normes relatives al control de la gestió dels residus i a les obligacions dels gestors i, finalment, regula les operacions de trasllat de residus, amb la finalitat d'aconseguir que les activitats de gestió de residus siguin cada cop més respectuoses amb el medi ambient.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquest Decret és regular el control de les activitats de producció i gestió de residus i vincular el grau de rigor en el seu control al risc ambiental que poden suposar segons els tipus de residus i cada tipus d'activitat.

Article 2

Àmbit d'aplicació

2.1  Aquest Decret s'aplica a les activitats de producció, possessió, transport o gestió de substàncies o productes que tenen la consideració de residus, d'acord amb la normativa aplicable.

2.2  Les activitats relatives a la prestació del servei públic de gestió de residus municipals queden excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret.

Article 3

Obligacions generals

Les persones físiques o jurídiques que produeixen, posseeixen, transporten o gestionen residus han de facilitar a la Junta de Residus la informació, la inspecció, la presa de mostres i la supervisió necessàries per assegurar el compliment dels objectius fixats en la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus; en el Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials i en la Llei estatal 10/1998, de 21 d'abril, de residus.

Capítol 2

Productors de residus industrials

Article 4

Registre de productors de residus industrials

4.1  Es crea el Registre de productors de residus industrials, que recull les dades d'identificació dels productors de residus industrials.

4.2  La inscripció en el Registre de productors de residus industrials es fa d'ofici amb l'atorgament de l'autorització o llicència ambiental, o a instància de l'Administració competent en el règim de comunicació en la resta de supòsits.

4.3  Els productors de residus industrials han de comunicar el cessament de l'activitat i qualsevol altra modificació de les dades inscrites en el Registre.

Article 5

Obligacions del productor o del posseïdor de residus industrials

5.1  El productor o el posseïdor de residus industrials ha de gestionar els seus residus de conformitat amb les determinacions del Catàleg de residus de Catalunya i d'acord amb la regulació d'aquest Decret.

5.2  El productor o el posseïdor de residus industrials han de portar el seu propi registre de residus en què consti l'origen dels residus, el codi segons el Catàleg de residus de Catalunya i la descripció i la gestió que es realitza amb cadascun d'ells. Aquest registre serveix de base per omplir les dades de la declaració anual de residus industrials i inclou, com a mínim, la data de sortida, l'entitat receptora, els números de la documentació de control i el codi del transportista.

Article 6

Declaració anual de residus industrials

6.1  La declaració anual de residus industrials és l'acreditació documental de les dades dels residus produïts per cada centre de producció en el període d'un any natural.

6.2  Els productors de residus industrials han de presentar a la Junta de Residus, dins del primer trimestre de cada any, la declaració anual de residus industrials corresponent a l'any anterior en què consti la informació següent:

a) Dades generals de l'empresa, incloses les dades del centre de producció, del responsable dels residus i del màxim responsable executiu del centre de producció.

b) Dades de l'activitat del centre de producció:

Els productes obtinguts.

La descripció dels processos industrials seguits.

La descripció de les primeres matèries i d'altres matèries auxiliars.

c) Dades dels residus produïts:

Classificació dels residus.

Quantitat anual produïda.

Gestió en origen i/o externa, que inclogui els subproductes comercialitzats.

6.3  Els productors de residus industrials poden sol·licitar l'expedició de certificacions sobre les dades corresponents a les seves declaracions anuals.

Article 7

Publicitat i accés a les dades declarades

7.1  Les dades bàsiques assenyalades als articles 6.2.a) i 6.2.c) tenen caràcter públic, sens perjudici del que estableix la normativa sobre dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient.

7.2  Les dades especificades en l'article 6.2.b) tenen caràcter confidencial en els termes que estableix la normativa sobre dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient.

7.3  Les dades relatives a la generació de residus industrials a Catalunya poden ser publicades en els termes establerts a l'apartat anterior, de conformitat amb la normativa aplicable.

Article 8

El responsable dels residus

8.1  El productor o posseïdor de residus industrials ha de designar un responsable dels residus.

8.2  El responsable dels residus té les funcions següents:

Controlar el recorregut dels residus des del seu origen fins a la seva gestió.

Vigilar el compliment de les disposicions aplicables a la gestió dels residus, controlant especialment el centre de producció, informant dels defectes observats i formulant propostes sobre les mesures a prendre per solucionar-los.

Promoure en la seva empresa l'adopció de tecnologies netes i l'aplicació dels principis de minimització i valorització dels residus.

Fer d'interlocutor amb la Junta de Residus i trametre-li la informació exigida en la normativa sobre residus.

Realitzar les anotacions en el registre de residus de l'empresa.

Garantir l'exactitud de les dades i de les anàlisis sobre els residus.

8.3  El productor o posseïdor de residus ha de comunicar a la Junta de Residus el nomenament del responsable dels residus, el qual ha de tenir els coneixements necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

Capítol 3

Els transportistes de residus

Article 9

Autorització

9.1  Les activitats de transport de residus industrials dins de Catalunya i de residus especials de qualsevol origen inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, han de ser autoritzades per la Junta de Residus.

9.2  No cal autorització administrativa per a les següents activitats de transport de residus:

El transport de residus adscrit al servei públic de recollida de residus municipals.

El transport de residus de la construcció, enderrocs i runes.

El transport de residus, a compte del destinatari, per espargir-los directament al sòl en profit de l'ecologia o per a un ús agrícola.

El transport de residus a gestionar d'acord amb els articles 29 i 33 d'aquest Decret.

El transport de residus a l'estranger.

El transport de residus en quantitats inferiors a les fixades en l'annex 1 d'aquest Decret, excepte quan s'efectuï una recollida itinerant de residus. En aquest supòsit caldrà demanar autorització administrativa independentment de la quantitat transportada.

9.3  Un mateix vehicle no pot transportar simultàniament residus municipals i industrials, ni pot ser autoritzat per transportar grups de residus incompatibles entre sí.

9.4  El transport de residus especials adscrits a una activitat de gestió declarada servei públic s'autoritza sempre que el sol·licitant acrediti tenir una relació contractual amb l'explotador d'aquest servei.

Article 10

Registre de transportistes de residus

Es crea el Registre de transportistes de residus en el qual s'inscriuen els gestors autoritzats per efectuar activitats de transport de residus

Article 11

Procediment d'autorització i inscripció

11.1  L'autorització de transport de residus i la inscripció en el Registre de transportistes de residus es duu a terme d'acord amb el procediment següent:

a) El sol·licitant ha d'emplenar el model de sol·licitud facilitat per la Junta de Residus, acompanyada de la documentació següent:

Llistat i dades dels vehicles que han de realitzar el transport, exclosos els vehicles tractors sense capacitat de càrrega.

Identificació i dades dels grups de residus a transportar, d'acord amb la relació de l'annex 1 d'aquest Decret.

Còpies compulsades dels poders del signatari de la sol·licitud i de l'escriptura de constitució de la societat o de la seva modificació, en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica.

Fotocòpia de la targeta d'inspecció tècnica de vehicles i declaració jurada que cada vehicle compleix la normativa vigent sobre transport de mercaderies.

b) El gerent de la Junta de Residus ha de resoldre la sol·licitud presentada en el termini de tres mesos des de la seva presentació. La manca de resolució en el termini fixat comporta l'estimació de la sol·licitud.

11.2  L'autorització té una durada de tres anys i comporta la inscripció automàtica en el Registre de transportistes de residus.

Article 12

Contingut de l'autorització

12.1  En l'autorització de transport de residus s'han de fer constar les dades següents:

Les dades del transportista autoritzat i el codi de transportista.

La identificació del tipus de residus i dels vehicles que els poden transportar.

En l'autorització també s'hi ha de fer constar l'obligació del conductor del vehicle autoritzat de conèixer els documents de control de la gestió de residus.

12.2  S'ha de lliurar un certificat per cada vehicle en què constin els residus autoritzats a transportar, el codi de transportista i la data de finalització de l'autorització.

Article 13

Documentació i registre

13.1  L'autorització de transport de residus ha de ser lliurada amb un distintiu, que els vehicles autoritzats han de portar en lloc visible.

13.2  Cada vehicle de transport de residus ha d'anar documentat amb el certificat de la seva autorització.

13.3  Els transportistes autoritzats han de portar un registre en què constin les dades relatives a les seves activitats de transport.

Article 14

Transmissió de l'autorització

14.1  L'autorització de l'activitat de transport de residus és transmissible, prèvia comunicació a la Junta de Residus, en què s'acrediti la subrogació del nou titular amb els drets i els deures derivats de l'autorització.

14.2  Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i obligacions del transportista autoritzat són assumides pel nou titular.

14.3  Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació corresponent, l'antic i el nou titular queden subjectes de forma solidària a totes les responsabilitats i obligacions derivades de l'autorització.

14.4  Qualsevol modificació de les condicions de l'autorització ha de ser sol·licitada pel titular, que aportarà la documentació necessària.

Capítol 4

Fiança i responsabilitat civil

Article 15

Concepte de fiança

15.1  La fiança és la garantia formal, personal i solidària que han de constituir els transportistes de residus per respondre del compliment de les obligacions derivades de l'activitat, de l'execució de la totalitat de les mesures de protecció del medi ambient, dels treballs de restauració i, si s'escau, del pagament de les sancions imposades d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de residus.

15.2  L'autorització fixa l'import de la fiança de les activitats de transport de residus.

15.3  La fiança s'ha de constituir abans de l'inici de l'activitat i, en tot cas, l'autorització no és efectiva fins a la presentació del document acreditatiu de la seva constitució.

Article 16

Càlcul de la fiança

16.1  L'import de la fiança per a l'activitat de transport de residus en cap cas és inferior a 250.000 pessetes (1.502,53 euros) per vehicle.

16.2  L'import de la fiança de les activitats de transport de residus dels grups 6 al 10, 15 al 18, 21 i 23 al 26 de l'annex 1 d'aquest Decret es calcula segons la fórmula següent

Capacitat de càrrega en kg x 100 pessetes (0,6 euros)

16.3  L'import de la fiança de les activitats de transport de residus del grup 14 de l'annex 1 d'aquest Decret es calcula segons la fórmula següent:

 

Capacitat de càrrega en kg x 100 pessetes (0,6 euros)

4

16.4  L'import de la fiança per a la resta dels grups és de 250.000 pessetes (1.502,53 euros) per vehicle.

Article 17

Formes de constitució de la fiança

17.1  La fiança pot constituir-se:

En metàl·lic.

En títols de deute públic de la Generalitat o de l'Estat.

Mitjançant aval.

17.2  La fiança s'ha de formalitzar a la Caixa de dipòsits de la Generalitat de Catalunya.

17.3  Les variacions que experimentin les garanties per raó de l'amortització o la substitució de valors, de la substitució dels avals, l'ampliació del seu import o per qualsevol altra causa, s'han de formalitzar en un document administratiu.

17.4  L'aval ha de ser atorgat per una entitat bancària, per una caixa d'estalvis o per una companyia asseguradora de solvència reconeguda.

Les comissions, els interessos i la resta de despeses derivades de l'expedició de l'aval són a càrrec de l'interessat.

17.5  La fiança prestada mitjançant avalador ha de fer constar, en el document en què es formalitzi la garantia, el consentiment prestat pel fiador o avalador a l'extensió de la responsabilitat davant l'Administració en els mateixos termes que si la garantia fos constituïda pel mateix titular, sense que es puguin utilitzar els beneficis d'exclusió, ordre i divisió regulats als articles 1.830 i concordants del Codi civil.

17.6  La fiança és irrevocable i s'ha de constituir a favor de la Junta de Residus.

Article 18

Actualització de la fiança

18.1  La fiança s'actualitza periòdicament en funció de l'índex de preus al consum per a Catalunya de l'Institut Nacional d'Estadística.

18.2  Els transportistes han de modificar la fiança constituïda en un termini no superior a 30 dies a partir de la notificació de la seva actualització.

Article 19

Execució de la fiança

La Junta de Residus pot procedir a l'execució de la fiança en cas d'incompliment de qualsevol de les obligacions que aquesta garanteix.

Article 20

Devolució de la fiança

La devolució de la fiança es duu a terme d'acord amb el que determini l'autorització.

Article 21

Assegurança de responsabilitat civil

21.1  El titular de l'activitat de transport de residus ha de subscriure una assegurança de responsabilitat civil per respondre dels danys i perjudicis accidentals que es puguin ocasionar al medi ambient.

21.2  L'assegurança de responsabilitat civil té la quantia mínima següent:

a) 25.000.000 de pessetes (150.253,02 euros) per a les activitats de transport de residus dels grups 6 al 10, 14 al 18, 21 i 23 al 26 de l'annex 1 d'aquest Decret.

b) 10.000.000 de pessetes (60.101,21 euros) per a les activitats en què es transportin únicament residus de qualsevol altre grup del mateix annex 1 d'aquest Decret.

Capítol 5

Control de la gestió de residus

Article 22

Documents per al control de residus

El control de la gestió dels residus es duu a terme mitjançant la documentació següent:

Fitxa d'acceptació: és el document normalitzat que s'ha de subscriure entre el productor o posseïdor del residu i el gestor, que té per objecte el reconeixement de la seva destinació correcta.

Full de seguiment: és el document normalitzat que acredita el lliurament del residu del productor o posseïdor al transportista per portar-lo fins al gestor.

Full de seguiment itinerant: és el document normalitzat i alternatiu a l'anterior, que acredita el lliurament de diversos residus de diferents productors o posseïdors a un transportista per lliurar-los a un mateix gestor.

Fitxa de destinació: és el document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor d'un residu i el destinatari d'aquest i que té per objecte el reconeixement de l'aptitud del residu per ser aplicat en un determinat sòl, per a un ús agrícola o en profit de l'ecologia.

Justificant de recepció del residu: és el document normalitzat que ha de lliurar el gestor al productor o al posseïdor del residu en el moment de la seva recepció.

Article 23

La fitxa d'acceptació

23.1  La fitxa d'acceptació ha d'utilitzar-se per a la gestió de tots els residus, excepte en els supòsits següents:

Els residus de la llista de l'annex 2 d'aquest Decret destinats a plantes autoritzades de valorització de residus.

Els residus transportats en quantitats inferiors a les fixades en l'annex 1 destinats a plantes autoritzades de valorització de residus.

Els residus de la llista de l'annex 2 destinats a plantes autoritzades de disposició del rebuig de residus, transportats en quantitats inferiors a les determinades en l'annex 1.

Els residus gestionats com a subproductes d'acord amb l'article 29 d'aquest Decret.

Els residus municipals.

Les terres, runes i enderrocs.

Els residus gestionats de conformitat amb la fitxa de destinació.

Els residus ramaders, inclosos els cadàvers d'animals.

La pinyolada o sansa.

23.2  La validesa tècnica de la fitxa d'acceptació resta condicionada a la conformitat que li atorgui la Junta de Residus. En el cas de residus no identificables visualment, s'han d'adjuntar les analítiques realitzades per la Junta de Residus o bé per un laboratori acreditat.

23.3  El productor o posseïdor dels residus és responsable de la tramitació de la fitxa d'acceptació. El productor o posseïdor del residu, el gestor i la Junta de Residus han de disposar d'un exemplar de la fitxa d'acceptació.

23.4  Cada fitxa d'acceptació es correspon amb un residu definit amb un codi del Catàleg de residus de Catalunya.

23.5  El gestor és responsable de la gestió correcta dels residus que accepta en les seves instal·lacions. El gestor ha d'obtenir del productor totes les dades imprescindibles per dur a terme les determinacions analítiques necessàries i ha de refusar tot residu que no procedeixi del seu productor o del seu posseïdor legal.

23.6  La fitxa d'acceptació caduca automàticament al cap de cinc anys i pot ser cancel·lada si la gestió prevista no s'ajusta al Catàleg de residus de Catalunya per incompliment de les parts o per impossibilitat material de la seva utilització.

Article 24

Acceptació dels residus no identificables visualment

24.1  El gestor ha de fer una presa de mostres dels residus que no siguin identificables visualment i que arribin a les seves instal·lacions i ha d'analitzar-les per assegurar que els residus es corresponen amb els de la fitxa d'acceptació.

24.2  Si no hi ha concordança entre el que s'ha analitzat i el que s'ha declarat, els residus han de ser retornats al productor o al posseïdor, comunicant-ho a la Junta de Residus.

24.3  Les mostres preses s'han de conservar durant almenys sis mesos a partir de la data de recepció dels residus en previsió d'una posterior anàlisi de control a requeriment de la Junta de Residus.

24.4  El gestor ha de comunicar la recepció de residus no autoritzats a la Junta de Residus.

Article 25

El full de seguiment

25.1  El full de seguiment s'ha d'utilitzar per al transport de tots els residus excepte en els supòsits següents:

El transport de residus en quantitats inferiors a les fixades a l'annex 1 d'aquest Decret, sempre que no facin recollida itinerant.

Els serveis municipals de recollida domiciliària d'escombraries.

El transport de terres i runes.

El transport dels residus a gestionar com a subproductes d'acord amb l'article 29 d'aquest Decret.

El transport a plantes de valorització inscrites al Registre general de gestors de residus de Catalunya de residus de paper/cartró, ferralla, plàstic, vidre i la pinyolada o sansa.

25.2  Cada lliurament de residus s'ha de fer constar en un full de seguiment independent i s'hi han d'esmentar el productor o posseïdor, el transportista i el gestor corresponent.

25.3  El productor o posseïdor del residu, el transportista, el gestor i la Junta de Residus han de disposar d'un exemplar del Full de seguiment.

25.4  El procediment es regeix com segueix:

El productor o posseïdor dels residus ha d'omplir el full de seguiment.

En l'acte de recollida dels residus, el transportista ha de signar el full de seguiment, i hi ha de fer constar que assegura el transport en les condicions i la forma adequades i n'ha de lliurar l'original al productor o posseïdor del residu. La resta de còpies les ha de portar durant el transport i les ha de lliurar al gestor quan li faci arribar els residus.

El gestor ha de tornar al transportista la seva còpia signada del full de seguiment conforme s'ha realitzat el lliurament, un cop que hagi comprovat les dades que hi consten. El transportista ha de conservar aquesta còpia per al seu registre.

El gestor ha de conservar la seva còpia per al registre, ha d'enviar la còpia corresponent al productor o al posseïdor en un termini màxim de deu dies i ha de trametre mensualment a la Junta de Residus la còpia corresponent.

El posseïdor o el productor ha de conservar la seva segona còpia en el seu registre junt amb aquella que li hagi lliurat el transportista.

Si el gestor no accepta el lliurament del residu, ha de reflectir en totes les còpies del full de seguiment el seu rebuig. En aquest cas, el transportista ha de retornar el residu no acceptat al seu productor o al seu posseïdor.

25.5  En el cas del transport de residus destinats a un sòl per a ús agrícola o en profit de l'ecologia, el full de seguiment s'ha de adequar a les característiques específiques de la gestió d'aquests residus.

25.6  El productor o el posseïdor ha d'informar per escrit al transportista, en el moment de contractar el transport, sobre les característiques i els perills dels residus a transportar i del mètode d'actuació en cas d'accident. Aquestes instruccions són complementàries del full de seguiment i s'han de portar disponibles durant el transport.

Article 26

El full de seguiment itinerant

26.1  El full de seguiment itinerant s'ha d'utilitzar quan es realitzi una recollida de diversos residus de diferents productors o posseïdors destinats a un mateix gestor, independentment de la quantia total de la càrrega transportada.

26.2  El full de seguiment itinerant no s'ha d'utilitzar per a la recollida i transport de residus de paper/cartró, vidre, plàstic, pinyolada o sansa, i ferralla de diferents productors o posseïdors a plantes autoritzades de valorització.

26.3  El full de seguiment itinerant es compon d'original i dues còpies i d'un talonari amb 20 justificants de lliurament de residus que permeten la recollida a 20 centres productors o posseïdors de residus.

26.4  El transportista del residu, el gestor i la Junta de Residus han de disposar d'un exemplar del full de seguiment itinerant.

26.5  El procediment es regeix com segueix:

El transportista ha d'omplir el full de seguiment itinerant quan reculli els residus i ha de lliurar el justificant al productor o al posseïdor que l'ha de signar i segellar.

El transportista ha de lliurar els residus recollits al gestor i li ha de lliurar les còpies respectives.

El gestor ha de comprovar que les dades contingudes en el full de seguiment itinerant són correctes i ha de tornar al transportista la seva còpia signada, conforme s'ha realitzat el lliurament. El transportista ha de conservar aquesta còpia per al seu registre.

El gestor ha de conservar la seva còpia i ha d'enviar mensualment a la Junta de Residus la còpia corresponent.

Article 27

La fitxa de destinació

27.1  El productor o el posseïdor i el destinatari dels residus són responsables solidaris de les obligacions derivades de la formalització de la fitxa de destinació. S'entén per destinatari la persona física o jurídica posseïdora dels terrenys en què s'han d'aplicar els residus.

27.2  Els residus a aplicar en sòls han d'acreditar la seva aptitud de reutilització en el sòl o aptitud agrícola mitjançant la presentació davant de la Junta de Residus d'un informe de viabilitat que hagi estat realitzat per un centre reconegut. La reutilització de residus que estigui prevista en el Catàleg de residus de Catalunya queda exclosa de la realització de l'informe de viabilitat.

27.3  El productor o posseïdor del residu, el destinatari i la Junta de Residus han de disposar d'un exemplar de la fitxa de destinació.

27.4  La fitxa de destinació, un cop emplenada i signada pel productor o posseïdor i pel destinatari, ha de ser presentada a la Junta de Residus acompanyada del pla de gestió del residu. Aquest pla ha de tenir en compte les característiques del residu i del tipus de sòl i de cultiu en el qual s'ha de reutilitzar el residu.

27.5  La fitxa de destinació té un termini màxim de vigència de dos anys i pot ser cancel·lada si la gestió realitzada no s'ajusta a les condicions establertes.

Article 28

El justificant de recepció de residus

28.1  El gestor ha de formalitzar la recepció del residu mitjançant el lliurament del justificant de recepció, quan el productor o posseïdor li lliuri una quantitat inferior a les fixades en l'annex 1 d'aquest Decret i no procedeixi de la recollida itinerant de residus.

28.2  El gestor ha de trametre mensualment a la Junta de Residus còpia dels justificants de recepció i ha d'incorporar aquesta informació en el resum mensual de la seva activitat regulat en l'article 31 d'aquest Decret.

Article 29

Gestió de subproductes

29.1  La gestió dels residus que s'utilitzin com a substituts de productes comercials i/o de primeres matèries i que siguin recuperables sense necessitat de sotmetre'ls a operacions de tractament, exceptuant els residus que seguin aplicats en un sòl en l'ús agrícola o en profit de l'ecologia, queda exclosa del compliment de les disposicions del capítol 5 d'aquest Decret, tot seguint el procediment següent:

El productor o posseïdor i el receptor d'un residu han de comunicar a la Junta de Residus per a la corresponent declaració de subproducte la còpia del contracte subscrit entre ambdues parts en què s'acordi la compravenda del residu i una memòria explicativa en què es faci constar la seva descripció i composició, la descripció del procés receptor i de la primera matèria a substituir.

La Junta de Residus declara subproducte el residu, l'identifica amb el procés en què es vol emprar i fa constar l'empresa productora i l'empresa receptora d'aquell. Aquesta declaració té una durada màxima de cinc anys, passats els quals queda sense vigència.

29.2  Les empreses que utilitzin els residus a què fa referència l'apartat anterior no s'han d'inscriure en el Registre general de gestors de residus de Catalunya.

29.3  Les empreses productores i les receptores d'aquests residus han de fer constar la seva transferència en les seves declaracions anuals de residus industrials.

Capítol 6

Obligacions dels gestors de residus

Article 30

Registres del gestor

30.1  Els gestors de residus han de portar un registre d'entrades de residus i un de sortides de residus i matèries.

30.2  Els registres d'entrades i de sortides de residus han d'incloure, de forma independent, la informació següent:

Número d'ordre correlatiu de l'entrada o de la sortida del residu.

Dades del productor, del transportista, del destinatari o del gestor, inclosos, si s'escau, els seus codis,

matrícula del vehicle de transport de residus,

documentació acreditativa de la gestió i

quantitat i codi del residu, segons el Catàleg de residus de Catalunya.

Article 31

Resum d'activitats

Els gestors de residus inscrits en el Registre general de gestors de residus de Catalunya han de presentar un resum mensual de la seva activitat en què consti la identificació del titular de l'activitat de gestió i les dades relatives als tipus i quantitats dels residus tractats.

Capítol 7

Residus amb origen o destinació fora de Catalunya

Article 32

Expedició i recepció de residus especials

32.1  Els residus especials produïts a Catalunya que hagin de gestionar-se fora del seu territori han de ser gestionats a través de plantes autoritzades per les autoritats competents de destinació.

32.2  Els residus especials produïts fora de Catalunya que, d'acord amb la legislació vigent en matèria de residus, hagin de gestionar-se a través d'empreses situades a Catalunya, han de ser gestionats a través de plantes incloses en el Registre general de gestors de residus de Catalunya, o bé per l'empresa concessionària d'un servei públic de gestió de residus, excepte quan es tracti de residus gestionats d'acord amb el que disposen els articles 27 i 29 d'aquest Decret.

32.3  La recepció o l'expedició de residus especials que tinguin el seu origen o la seva destinació en una altra comunitat autònoma es regeix pel Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.

32.4  L'expedició o la recepció de residus especials que tinguin la seva destinació o el seu origen en un altre estat es regeix pel Reglament 259/93/CE, d'1 de febrer, relatiu a la vigilància i control dels trasllats de residus a l'interior, a l'entrada i a la sortida de la comunitat europea.

32.5  Els vehicles que realitzen el transport dels residus especials que tinguin la seva destinació o el seu origen en altres comunitats autònomes han de ser autoritzats.

Article 33

Expedició i recepció de residus inerts o no especials

33.1  El transport de residus inerts o no especials generats a Catalunya fora del seu territori és autoritzat per la Junta de Residus, sempre que la gestió sol·licitada s'ajusti a la normativa vigent en matèria de residus i que no s'oposi als objectius dels plans de gestió de residus.

Si la destinació dels residus és una altra comunitat autònoma s'ha d'acreditar que l'empresa productora i l'empresa receptora o gestora del residu estan legalitzades, justifiquen l'origen i la destinació de cada partida de residus i accepten la transacció; en aquest supòsit la documentació ha de ser contrastada per la Junta de Residus.

33.2  El transport de residus inerts o no especials generats fora de Catalunya que vulguin gestionar-se en instal·lacions situades a Catalunya pot dur-se a terme sempre que la gestió sol·licitada davant de la Junta de Residus compleixi els requisits següents:

La gestió s'ha d'ajustar a la normativa vigent en matèria de residus.

La instal·lació receptora ha d'estar inclosa en el Registre general de gestors de residus de Catalunya o bé ha d'estar declarada servei públic, excepte quan es tracti de residus gestionats d'acord amb els articles 27 i 29 d'aquest Decret.

L'empresa productora i l'empresa receptora o gestora del residu han de justificar, excepte quan es tracti de residus de l'annex 2 d'aquest Decret destinats a la valorització, l'origen i la destinació de cada partida de residus i que accepten la transacció; en aquest supòsit la documentació ha de ser contrastada per la Junta de Residus. Opcionalment, es poden utilitzar les fitxes d'acceptació i els fulls de seguiment.

33.3  L'expedició o la recepció de residus inerts o no especials que tinguin la seva destinació o el seu origen en un altre estat es regeix pel Reglament 259/93/CE, d'1 de febrer, relatiu a la vigilància i control dels trasllats de residus a l'interior, a l'entrada i a la sortida de la comunitat europea.

Disposicions addicionals

--1  El Registre de transportistes de residus integra el Registre de transportistes de residus industrials de l'article 30 del Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials.

--2  El Registre de productors de residus industrials integra l'inventari permanent de productors de residus industrials especials de l'article 5 del Decret 142/1984, d'11 d'abril, de desplegament parcial de la Llei 6/1983, de 7 d'abril, sobre residus industrials.

--3  Els productors o posseïdors d'envasos usats que tinguin la consideració de residu industrial, els poden retornar al proveïdor d'aquests envasos, alliberant-se ambdues parts del compliment de les disposicions dels capítols 3 i 5 d'aquest Decret.

Disposicions transitòries

--1  Les fitxes d'acceptació tramitades amb anterioritat a l'1 de gener de 1996 tindran un termini màxim de vigència fins el 31 de desembre de 1999.

2.1  L'obligació de formalitzar els documents de control de la gestió i transport dels residus dins de Catalunya, regulats en el capítol 5 d'aquest Decret, serà exigible als dos mesos de la seva entrada en vigor.

2.2  L'obligació de formalitzar els documents de control de la gestió i transport dels residus inerts i no especials amb origen o destinació fora de Catalunya, regulats en l'article 33 d'aquest Decret, serà exigible als tres mesos de la seva entrada en vigor.

3.1  Mentre no entri en vigor la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, la inscripció en el Registre de productors de residus industrials s'ha de fer a instància del titular de l'activitat.

3.2  Mentre no entri en vigor la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, continuarà en vigor la regulació de la fiança de les activitats de gestió de residus establerta al Decret 142/1984, d'11 d'abril.

Disposició derogatòria

Queden derogats el Decret 142/1984, d'11 d'abril, sobre desplegament parcial de la Llei 6/1983, de 7 d'abril, sobre residus industrials; l'article 17 del Decret 158/1994, de 30 de maig, pel qual es regulen i adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, procediments reglamentaris que afecten les matèries en què intervé el Departament de Medi Ambient, i l'Ordre de 17 d'octubre de 1984, sobre models de documents i procediments a utilitzar per a diverses tramitacions de la Llei 6/1983, de 7 d'abril, de residus industrials.

Així mateix, queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al que s'estableix en el present Decret.

Disposicions finals

--1  S'autoritza al conseller de Medi Ambient per a l'aplicació del que disposa aquest Decret.

--2  Aquest Decret entra en vigor als vint dies de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 6 d'abril de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

Conseller de Medi Ambient

Annex 1

Residus inclosos en els grups d'acord amb el Catàleg de residus de Catalunya

Grups de residus (s'indica la quantitat màxima entre parèntesis)

Quantitat màxima

--1  Residus sòlids fàcilment inflamables (1.000 kg) 

020207, 030101, 030102, 030103, 030199, 030201, 030205, 030208, 030299, 040103, 040109, 040110, 040201, 040202, 040203, 040299, 070705, 090107, 090108

--2  Altres residus sòlids no inclosos en altres grups (1.000 kg)

020101, 030104, 030206, 040102, 040104, 040105, 040111, 040199, 0707113, 080309, 090109, 100203, 100303, 100403, 100503, 100602, 100603, 120101, 120102, 150101, 150103, 150105, 150199, 150201, 150202, 150299, 150404, 160104, 160105, 160106, 160110, 160111, 160112, 170104, 180204, 190102, 190301, 190501, 200101, 200102, 200103, 200104, 200105, 200108, 200112, 200117, 200122, 200124, 200198, 200199, 200301, 200302, 200303, 200304, 200305, 200306, 200307, 200308, 200399

--3  Residus sòlids i pastosos fermentables i llots de depuradora (1.000 kg)

020190, 020199, 020201, 020204, 020205, 020209, 020290, 020299, 020301, 020302, 020305, 020390, 020399, 030202, 030203, 030204, 030207, 030290, 040112, 040190, 040204, 040290, 050190, 050390, 060690, 070290, 070709, 070712, 080106, 080107, 080190, 080290, 080304, 080390, 080404, 080490, 090190, 100190, 100290, 100390, 100490, 100590, 100690, 110390, 120390, 140190, 150301, 150390, 170201, 190190, 190290, 190304, 190390, 190490, 190502, 190503, 190504, 190599, 190603, 200109, 200201, 200202, 200203

--4  Residus sòlids granulats o terrosos (sorres, terres, escòries) (1.000 kg)

020206, 020210, 020306, 050107, 050109, 050305, 060801, 060802, 060803, 060804, 060902, 061106, 070401, 070402, 070403, 070404, 070502, 080201, 080202, 080299, 100104, 100105, 100199, 100201, 100204, 100205, 100206, 100299, 100301, 100304, 100305, 100306, 100307, 100399, 100401, 100404, 100405, 100406, 100499, 100501, 100504, 100505, 100506, 100507, 100599, 100601, 100605, 100608, 100609, 100610, 100611, 100699, 120199, 120201, 120299, 150401, 150402, 150403, 150406, 150408, 150499, 160101, 160401, 160402, 160403, 160404, 160405, 160501, 160502, 170101, 170102, 170103, 170105, 170106, 170107, 170202, 170203, 170204, 190101, 190107, 190199, 190302, 190305, 190307, 190399, 190401, 190402, 190403, 190601, 190602, 190604, 190699, 200121

--5  Pols fines (cendres volants) (0 kg)

100102, 100106, 100107, 100202, 100302, 100402, 100502, 100606, 190103

--6  Residus líquids i pastosos inflamables (dissolvents, hidrocarburs) (500 kg o l)

020304, 040106, 040206, 050101, 050102, 050103, 050104, 050106, 050108, 050199, 050301, 050304, 050307, 050399, 070201, 070202, 080101, 080102, 080108, 080109, 080110, 080111, 080301, 080302, 080310, 080311, 080399, 080401, 080402, 080405, 080406, 080409, 080410, 080499, 100612, 120103, 120104, 120202, 120203, 130401, 130402, 140101, 140102, 140103, 140104, 140105, 140106, 140107, 140199, 140201, 140202, 140203, 140204, 140205, 140206, 140207, 140299, 150303, 150304, 160107

--7  Àcids, bases i altres residus corrosius (500 l)

030209, 060101, 060102, 060103, 060104, 060105, 060106, 060199, 060201, 060202, 060203, 060204, 060299, 060301, 060901, 070501, 070602, 070603, 090101, 090102, 090103, 090104, 090105, 090106, 090199, 110201, 110202, 110203, 110204, 110205, 110206, 110207, 110208, 110209, 190104, 190306

--8  Residus líquids no corrosius i no inflamables (500 l)

020208, 020303, 020307, 030105, 040107, 040108, 040205, 050302, 050303, 060501, 060502, 060601, 060602, 060603, 061001, 061002, 061003, 070101, 070102, 070103, 070104, 070601, 070701, 070702, 070703, 070704, 070710, 070711, 070799, 080103, 080104, 080105, 080199, 080203, 080303, 080305, 080306, 080307, 080308, 080403, 080407, 080408, 100607, 130206, 130207, 130208, 130209, 130403, 130404, 130405, 150302, 190201, 190303

--9  Residus de sals minerals, biocides, catalitzadors (500 kg o l)

020102, 020211, 040101, 040207, 050105, 050201, 050202, 050306, 060302, 060303, 060304, 060305, 060306, 060307, 060308, 060309, 060310, 060311, 060312, 060313, 060314, 060315, 060398, 060399, 060401, 060402, 060403, 060404, 060405, 060406, 060407, 060408, 060409, 060410, 060411, 060412, 060413, 060414, 060415, 060416, 060417, 060418, 060419, 060420, 060498, 060499, 060701, 060702, 061101, 061104, 061105, 061199, 070203, 070301, 070302, 070706, 100101, 100103, 100407, 110101, 110102, 110301, 110302, 110303, 110304, 110305, 110401, 150407, 190105, 190106

--10  Olis minerals (400 l)

130102, 130103, 130104, 130202, 130203, 130204, 130205, 130302, 130303, 130304, 130305, 130501, 130599

--11  Residus carnis (exceptuant cadàvers d'animals) * (500 kg)

020103, 020104, 020105, 020106, 020111, 020202, 020203

--12  Sang (0 l)

020107

--13  Residus fecals (1.000 l) 

020108, 020109, 020110. 200204

--14  Bidons que han contingut matèries tòxiques (10 unitats)

150102, 150104

--15  Residus amb PCB i PCT (0 kg)

130101, 130201, 130301, 160109

--16  Medicaments i cosmètics caducats, fora de normes (500 kg)

070708, 180105, 180205

--17  Residus especials en petites quantitats (restes de laboratori, farmàcies) (500 kg)

160202, 160601, 200111, 200113, 200115, 200120, 200123

--18  Amiant en pols (0 kg)

061102, 100604, 150405

--19  Olis vegetals (500 l)

200110

--20  Pneumàtics (500 kg)

160102

--21  Piles i bateries de tot tipus (500 kg)

160103, 200118, 200119

--22  Frigorífics (10 unitats)

160108, 200116

--23  Fluorescents i llums de vapor de mercuri (500 kg)

200114

--24  Residus sanitaris del grup III (0 kg)

180101, 180102, 180103, 180201, 180202, 180203, 180301

--25  Residus citotòxics (0 kg)

180106, 180206

--26  Transports especials (0 kg)

061103, 160201, 160203, 160301, 160302, 160399

--27  Cadàvers d'animals * (0 kg)

180302

* Grups de residus incompatibles

Annex 2

S'inclouen els residus de cada tipologia d'acord amb el Catàleg de residus de Catalunya

Residus orgànics de cuines i menjadors

200109

Residus de parcs, jardins i de la neteja viària

200201, 200203

Productes elaborats de la indústria alimentària caducats o no conformes

020205, 020303

Polpa, pinyols, pellofes de vegetals

020201, 020301

Oli vegetal

200110

Residus de cuirs i pells manufacturades

040111

Serratges, carnasses, llagasta i pols d'esmerilar

040104, 040105, 040110

Residus tèxtils sota la forma de productes acabats usats o no conformes

200112

Envasos i embalatges de paper, cartró, vidre, plàstic, metall i fusta (excepte bidons i embalatges bruts)

200301, 200302, 200303, 200304, 200305, 200306, 200307, 200308, 200399

Bidons i embalatges bruts (per quantitats inferiors o iguals a 10 unitats)

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150199

Residus de paper, cartró i fusta

030101, 030102, 030103, 030201, 030208, 200101, 200108

Residus de plàstic, cautxú o polímers, sota la forma de productes acabats, usats, no conformes o rebutjats en la producció

070713, 200103, 200104

Ferralla, retalls metàl·lics i encenalls

120101, 200105

Electrodomèstics i equips electrònics que no contenen substàncies perilloses

160110, 200117

Frigorífics, congeladors (per quantitats inferiors o iguals a 10 unitats)

200116

Vidre i els seus derivats

200102

Bateries

160103

Pneumàtics

160102

Cables

160106

Aerosols

160203, 200115

Olis minerals

130102, 130103, 130203, 130204, 130205, 130303, 130304, 130305, 130501, 130599

Fluorescents i llums de vapor de mercuri

200114

Piles de tot tipus

200118, 200119

Residus de tòner

200122

Medicaments caducats

070708 (només medicaments), 200120

Radiografies

180301

(99.089.078)

 

 

 

Amunt