Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 14/12/1998

  • Número de control 98345156

  • Organisme emissor Departament de Governació

Dades del DOGC
  • Número 2787

  • Data 16/12/1998

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 15476

Descriptors relacionats
Organismes Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE de 14 de desembre de 1998, de creació de la Comissió Gestora de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló i designació dels seus membres.


Pel Decret 185/1998, de 21 de juliol, s'aprova la segregació d'una part del terme municipal de Cervelló per a constituir un nou municipi amb el nom de La Palma de Cervelló.

Consultada la Junta Electoral Central, aquesta ha resolt que, conformement amb l'article 179.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, la comissió gestora del nou municipi de La Palma de Cervelló ha d'estar integrada per onze vocals gestors, i ha fet atribució dels que corresponen a cada entitat política en funció dels resultats de les darreres eleccions municipals en les meses relatives a l'esmentat nou municipi.

Consultats els òrgans directius de les llistes electorals corresponents, aquestes han proposat les onze persones d'idoneïtat adequada o arrelament necessari per ser nomenades vocals gestors del nou municipi de La Palma de Cervelló.

Vist el que estableixen els articles 179 i següents de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en relació amb l'article 31.a) del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals; i en ús de les atribucions que em confereix el Decret 78/1998, de 17 de març, pel qual es regulen les comissions gestores municipals,

Ordeno:

Article 1

Es crea la Comissió Gestora de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló (Baix Llobregat), que estarà integrada per onze vocals.

Article 2

Aquesta Comissió estarà formada per les persones que, a proposta de les tres llistes electorals presentades, es nomenen en aquest acte, i que són els següents:

Sr. Jaume Tintoré i Balasch.

Sr. Juan Llop i Ollé.

Sr. Lluís Fisas i Ollé.

Sr. Pere Ardoy i Aibar.

Sr. Josep Maria Llop i Rigol.

Sr. Josep Miquel Pérez i Ruiz.

Sr. Albert Guilera i Planas.

Sra. M. Àngels Ollé i Planas.

Sr. Quim Obiols i Planas

Sr. Joan Gràcia i Minguell.

Sr. Miquel Farga i Jorge.

Article 3

La Comissió Gestora es constituirà en sessió pública extraordinària, a la seu del nou ajuntament, a les 19 hores del dia 30 de desembre de 1998.

La constitució de la Comissió i l'elecció del seu president es duran a terme d'acord amb el procediment que estableix el Decret 78/1998, de 17 de març, pel qual es regulen les comissions gestores municipals, concordant amb la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general. Actua com a secretari un funcionari del servei d'assistència del consell comarcal corresponent, o, en el seu defecte, el secretari de l'esmentat consell comarcal.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de desembre de 1998

Xavier Pomés i Abella

Conseller de Governació

(98.345.156)

Amunt