Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 08/06/1998

  • Número de control 98154094

  • Organisme emissor Departamento de Gobernación

Dades del DOGC
  • Número 2665

  • Fecha 22/06/1998

  • Sección DISPOSICIONES

  • Página 7554

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 1998, por la que se da conformidad al cambio de nombre del municipio de Fogars de Tordera, que pasa a denominarse Fogars de la Selva.


Atès que el Ple de l'Ajuntament de Fogars de Tordera, en data 20 d'octubre de 1997, va adoptar l'acord d'iniciar l'expedient de canvi de nom del municipi pel de Fogars de la Selva;

Atès que aquest acord va ser sotmès a informació pública mitjançant la seva publicació al DOGC.

Atès que en data 10 de març de 1998, la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació va sol·licitar a l'Institut d'Estudis Catalans que emetés informe sobre la proposta de canvi de nom i que la seva Secció Filològica, a la sessió de 17 d'abril de 1998, la va aprovar en considerar que la funció dels determinatius toponímics és precisament de distingir clarament la localitat a què es refereixen i perquè el nom de la comarca s'aplica habitualment en aquests determinatius;

Vist el que disposen els articles 29 a 31 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 57 a 59 i 64 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya,

Resolc:

--1  Donar conformitat al canvi de nom del municipi de Fogars de Tordera, que pertany a la comarca de la Selva i a la província de Barcelona, i que passa a denominar-se Fogars de la Selva.

--2  Incorporar la modificació corresponent al Registre d'entitats locals de Catalunya del Departament de Governació.

--3  Posar aquest canvi de nom en coneixement de l'Administració de l'Estat, als efectes que preveu l'article 31.2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril.

Barcelona, 8 de juny de 1998

Xavier Pomés i Abella

Conseller de Governació

(98.154.094)

Amunt