Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 28/05/1998

 • Número de control 98149001

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 2654

 • Data 05/06/1998

 • Secció CÀRRECS I PERSONAL

 • Pàgina 6870

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 1998, de convocatòria del procés selectiu per a l'accés al cos d'agents rurals de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 009).


Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya; la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, quant a les taxes d'inscripció a les convocatòries per a la selecció de personal; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat; el Decret 288/1988, de 12 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya, i modificacions posteriors, i el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l'assignació de la destinació dels funcionaris de nou ingrés;

Atès l'Acord del Govern de 30 de juliol de 1997, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial de l'Administració de la Generalitat per a l'any 1997, de places per a cossos i escales de funcionaris d'administració general i de places per a cossos de funcionaris d'administració especial, publicat mitjançant la Resolució de 7 d'agost de 1997 (DOGC núm. 2466, d'1.9.1997);

Atesa la disposició transitòria 7 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès que s'han dut a terme els tràmits que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol;

En ús de les competències que m'atribueix l'article 6 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

Convocar el procés selectiu per cobrir 40 places del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb les bases de l'annex 1 d'aquesta Resolució i d'acord amb el programa de temes que s'indica a l'annex 3, el qual figura a la Resolució de 17 de novembre de 1997 (DOGC núm. 2523, de 21.11.97), per la qual s'aprova la part general i la part específica del temari.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, amb la comunicació prèvia al director general de la Funció Pública, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 58 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de maig de 1998

Àngel Miret i Serra

Director general de la Funció Pública

Annex 1

Bases de la convocatòria

--1  Normes generals

1.1  Es convoca el procés selectiu per accedir al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

1.2  Les funcions que corresponen als funcionaris del cos d'agents rurals són les de policia i guarda de béns forestals, cinegètics i piscícoles, de vies pecuàries i d'espais naturals protegits i les tasques de col·laboració en les funcions específiques d'aquest àmbit.

1.3  El nombre total de places objecte d'aquesta convocatòria és de 40 per al torn lliure, corresponents a l'oferta d'ocupació pública parcial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a l'any 1997.

1.4  Així mateix, s'inclou un 10% addicional del total de les places incloses a la base 1.3 per als aspirants que no hagin obtingut plaça un cop superats tots els requisits del procés selectiu. Aquests aspirants restaran en situació d'expectativa de nomenament i seran nomenats funcionaris amb ocasió de vacant.

1.5  La realització d'aquest procés selectiu s'ajusta al que estableixen l'article 103 de la Constitució espanyola; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; la normativa estatal bàsica recollida a la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, i posteriors modificacions legislatives; la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, quant a les taxes d'inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat; el Decret 288/1988, de 12 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya, i modificacions posteriors; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat, pel que fa a l'assignació de la destinació dels funcionaris de nou ingrés, i les presents bases.

1.6  D'acord amb el que estableixen l'article 19 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i de conformitat amb el que preveu la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, els aspirants han de demostrar que estan degudament capacitats en el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya al llarg del procés selectiu.

--2  Requisits de participació a la convocatòria

2.1  Els aspirants han de complir els requisits següents per ser admesos en el procés selectiu:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Posseir el títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Cultura.

d) Posseir els permisos de conducció de vehicles de la categoria A, que autoritza a conduir motocicletes de qualsevol cilindrada amb sidecar o sense, tricicles i quadricicles de motor, i la categoria B, que autoritza a conduir automòbils la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3.500 kg, i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9, o els permisos equivalents a aquests, respectivament, de les categories A2 i B1, de conformitat amb el Reial decret 772/1997, de 30 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors.

e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria.

f) No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

2.2  Els requisits establerts a la base anterior s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

--3  Sol·licituds

3.1  Llocs on obtenir els impresos de sol·licitud.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de formalitzar en model normalitzat, i són a disposició dels interessats a les unitats següents:

Delegació Territorial del Govern a Barcelona: pg. Gràcia, 11, esc. B, 08007 Barcelona.

Delegació Territorial del Govern a Girona: Gran Via de Jaume I, 9, 17001 Girona.

Delegació Territorial del Govern a Lleida: c. Lluís Companys, 1, 25003 Lleida.

Delegació Territorial del Govern a Tarragona: rbla. Nova, 58-60, 43004 Tarragona.

Seus centrals dels departaments de la Generalitat de Catalunya:

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona.

Departament de Benestar Social: pl. Pau Vila, 1, Palau de Mar, 08039 Barcelona.

Departament de Cultura: rbla. Santa Mònica, 8, Palau Marc, 08002 Barcelona.

Departament d'Economia i Finances: rbla. Catalunya, 19-21, 08007 Barcelona.

Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona.

Departament de Governació: Via Laietana, 69, 08003 Barcelona.

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme: pg. Gràcia, 105, torre Muñoz, 08008 Barcelona.

Departament de Justícia: c. Pau Claris, 81, Casal Sant Jordi, 08010 Barcelona.

Departament de Medi Ambient: av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

Departament de Política Territorial i Obres Públiques: av. Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona.

Departament de Sanitat i Seguretat Social: trav. les Corts, 131-159, Pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona.

Departament de Treball: c. Sepúlveda, 148-150, 08011 Barcelona.

3.2  Llocs on presentar les sol·licituds.

Les sol·licituds es podran presentar als registres i pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

No obstant això, es recomana que els aspirants que presentin les seves sol·licituds a la ciutat de Barcelona es distribueixin entre tots els registres dels departaments de la Generalitat, les adreces dels quals s'especifiquen a la base 3.1, en funció de les inicials del seu primer cognom:

A-B: Registre del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

C: Registre del Departament de Benestar Social.

D-F: Registre del Departament de Cultura.

G: Registre del Departament d'Economia i Finances.

H-LL: Registre del Departament d'Ensenyament.

M: Registre del Departament de Governació.

N-O: Registre del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

P: Registre del Departament de Justícia.

Q-R: Registre del Departament de Medi Ambient.

S: Registre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

T-U: Registre del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

V-Z: Registre del Departament de Treball.

Així mateix, es recomana que els aspirants que presentin les seves sol·licituds a les ciutats de Girona, Lleida i Tarragona, ho facin als registres de les delegacions territorials del Govern, les adreces de les quals s'indiquen a la base 3.1, o també a:

Girona:

Delegació Territorial d'Indústria, Comerç i Turisme: Gran Via de Jaume I, 41, 17001 Girona.

Servei Territorial d'Urbanisme de la Demarcació de Girona: c. Cristòfol Grober, 2, 17001 Girona.

Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: av. Sant Francesc, 29, 17001 Girona.

Lleida:

Delegació Territorial del Departament d'Economia i Finances: c. Lluís Companys, 1, 25003 Lleida.

Servei Territorial del Departament de Cultura: rbla. Aragó, 8, 25002 Lleida.

Delegació Territorial del Departament de Treball: c. General Britos, 3, 25003 Lleida.

Tarragona:

Delegació Territorial del Departament d'Ensenyament: c. Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona.

Servei Territorial del Departament de Cultura: c. Dr. Ferran, 6-8, 43500 Tortosa.

Serveis Territorials de Carreteres: c. Llovera, 52, 43201 Reus.

3.3  El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.4  Juntament amb la sol·licitud, i dins el termini establert al punt 3.3 anterior, els aspirants han d'adjuntar:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat.

b) Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió, si s'escau, de coneixements de llengua catalana de nivell B o superior de la Junta Permanent de Català, o equivalent, als efectes de restar exempt de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana establerta a la base 6.2.1.c).

c) Certificat expedit en la corresponent oficina de treball de la Generalitat (INEM) del Departament de Treball als efectes de restar exempt de l'abonament de la taxa d'inscripció que preveu la base 3.5, en el supòsit que l'aspirant es trobi en situació d'atur i no percebi cap prestació econòmica.

3.5  D'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, per inscriure's a la convocatòria els aspirants han de satisfer la taxa de 3.000 pessetes.

El pagament de la taxa s'ha d'efectuar en qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona-La Caixa que, mitjançant la transacció ALLIC 704, validarà mecànicament l'imprès de sol·licitud i estamparà el segell de l'entitat, que haurà de figurar en aquest imprès per tal d'acreditar l'abonament.

Només en el cas que el pagament es faci per gir postal o telegràfic, o mitjançant transferència, es farà l'ingrés al compte corrent 2100-3000-16-2201628357 de l'entitat indicada, fent constar com a remitent el nom de l'aspirant i adjuntant a la sol·licitud el resguard de la imposició.

El pagament a l'entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant l'Administració dins el termini i de la manera que preveuen les bases 3.2 i 3.3.

Estan exempts de realitzar el pagament de la taxa els aspirants que acreditin documentalment, de conformitat amb el que estableix la base 3.4.c), dins el termini de presentació de sol·licituds a què fa referència la base 3.3 i sens perjudici del que estableix la base 4.2, que es troben en situació d'atur i no perceben cap prestació econòmica, i els jubilats.

3.6  Per emplenar la sol·licitud els aspirants han de tenir en compte les següent instruccions:

a) Caldrà escriure les dades en majúscula, de manera clara i perfectament llegible.

b) A l'apartat "Dades de la convocatòria" es faran constar totes les requerides, i específicament el número de registre de la convocatòria, és a dir, el 009.

c) L'apartat "Lloc/s al/s qual/s sol·licita ser admès/a" no caldrà emplenar-lo.

d) A l'apartat "Altres dades de la convocatòria" es farà constar:

Al quadre C, si s'escau, que l'aspirant es troba en la situació d'atur i que no percep cap prestació econòmica, o que està jubilat.

Al quadre E, que està en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria A o A2.

Al quadre F, que està en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria B o B1.

e) A l'apartat "Dades personals" s'especificaran totes les dades sol·licitades.

Com a número d'identificació personal s'indicarà el del document nacional d'identitat.

f) A l'apartat "Formació" s'indicarà el títol acadèmic oficial que s'al·lega per participar a la convocatòria, d'acord amb el que assenyala la base 2.1.c).

Així mateix, s'indicarà el nivell de coneixements de llengua catalana que es posseeix, d'acord amb els certificats de coneixements establerts per la Junta Permanent de Català o els declarats equivalents a aquests. En tot cas, per restar exempt de la prova de coneixements de llengua catalana que estableix la base 6.2.1.c) serà indispensable l'acreditació documental de la possessió del nivell de coneixements requerit.

g) A l'apartat "Experiència professional" es farà constar l'acreditada a l'Administració, indicant la vinculació (funcionari, contractat laboral indefinit, interí...), el cos o la categoria que correspongui i les dates d'inici i finalització de la vinculació.

h) A l'apartat de "Justificació d'ingrés dels drets d'inscripció" es faran constar el número d'identificació de la convocatòria (009) i l'import de la taxa d'inscripció (3.000 pessetes).

i) És imprescindible que la sol·licitud sigui signada per l'aspirant.

j) La sol·licitud s'adreçarà al director general de la Funció Pública, a l'Oficina de Convocatòries de Selecció de Personal (c. Fontanella, 17, 08010 Barcelona).

3.7  Als efectes d'admissió dels aspirants es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud, essent responsabilitat seva la veracitat de les dades.

--4  Admissió dels aspirants

4.1  Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el director general de la Funció Pública dictarà resolució en el termini màxim d'un mes i declararà aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria. A la resolució esmentada, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s'indicaran els llocs on s'exposen les llistes completes certificades dels aspirants admesos i dels aspirants exclosos i dels motius d'exclusió.

4.2  Els aspirants disposaran d'un termini de deu dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució indicada, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir en la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, o per adjuntar la documentació requerida per la convocatòria.

En el cas que els aspirants exclosos no esmenin dins d'aquest termini els defectes a ells imputables, o no adjuntin la documentació preceptiva que hagi motivat la seva exclusió, s'arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit.

4.3  Una vegada transcorreguts quinze dies des de l'expiració del termini que preveu la base anterior, el director general de la Funció Pública aprovarà, mitjançant una resolució que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les llistes definitives dels aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, i hi constaran els llocs on aquestes s'exposen. En la dita resolució s'indicaran, així mateix, la data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova i l'ordre d'actuació dels aspirants.

4.4  D'acord amb el que disposa l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la publicació de les resolucions indicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l'exposició de les llistes als taulers d'anuncis als llocs que s'indiquin en aquestes, es considerarà realitzada l'oportuna notificació als interessats, i s'iniciaran els terminis a efectes de possibles reclamacions o recursos.

4.5  Els errors materials, de fet i aritmètics es poden esmenar en qualsevol moment.

--5  Tribunal

5.1  El tribunal del present procés selectiu el componen els membres següents:

President: Teresa Prohias i Ricart.

President suplent: Josep Escorihuela i Mestre.

Vocals titulars:

1. Raquel Sistaré i Lanas.

2. Josep Francesc Crespo i Climent.

3. Josep Antoni Mur i Allué.

4. Sílvia Ramonet i Oliver.

Vocals suplents:

1. Montserrat Drou i Morillo.

2. Esteve Canyameras i Ramoneda.

3. Cándido Rincón i Olmedo.

4. Carlos Silla i Solórzano.

Així mateix, formaran part del tribunal com a representants titular i suplent, respectivament, en qualitat d'assessors en matèria de normalització lingüística, amb veu i sense vot, les persones següents:

Marta Xirinachs i Codina.

Montserrat Veiga i Fernández.

5.2  El tribunal podrà acordar, si ho creu convenient, la incorporació d'assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en la valoració dels aspirants.

5.3  Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se, notificant-ho a l'òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d'aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Igualment els aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorrin les circumstàncies previstes.

5.4  El procediment d'actuació del tribunal s'ajustarà en tot cas al que disposen la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.5  El tribunal facilitarà als aspirants i a l'òrgan convocant la informació que se li requereixi en relació amb les puntuacions concretes que aquests hagin obtingut.

5.6  L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot requerir, als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, els quals podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol moment el tribunal pot requerir als aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

5.7  De conformitat amb la normativa vigent en matèria d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, el tribunal té la categoria quarta.

5.8  Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, av. Pearson, 28, 08034 Barcelona.

--6  Procediment de selecció

El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs oposició.

6.1  Fase de concurs.

6.1.1  En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoren els serveis prestats en qualsevol administració pública com agent rural, a raó de 0,15 punts per mes treballat, fins a un màxim del 33% de la puntuació total assolible a les proves de la fase d'oposició. A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.

No obstant l'anterior, per als aspirants inclosos en la disposició transitòria 7 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, la valoració dels serveis com agent rural és a raó de 0,15 punts per mes treballat, fins al 45% com a màxim de la puntuació assolible en les proves de la fase d'oposició.

Els serveis esmentats s'hauran d'acreditar mitjançant certificació del secretari general del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el cas de serveis prestats en l'Administració de la Generalitat de Catalunya; i mitjançant certificació de l'òrgan competent en matèria de personal, en el cas de serveis prestats en altres administracions. A les certificacions indicades s'hauran de fer constar de manera clara i expressa el règim jurídic, el vincle, les funcions, el cos o escala i el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.

6.1.2  Els mèrits s'hauran d'acreditar documentalment en el lloc o els llocs que oportunament assenyalarà el tribunal dins el termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de les qualificacions de la cinquena prova que estableix la base 6.2.1.e) i només es tindran en compte els prestats fins a la data de publicació de la convocatòria.

6.1.3  La valoració dels mèrits obtinguda pels aspirants en la fase de concurs es farà pública al mateix temps que les qualificacions de la sisena prova establerta a la base 6.2.1.f).

Els aspirants disposaran d'un termini de deu dies a comptar de la publicació de l'esmentada valoració per presentar les al·legacions que considerin oportunes.

6.1.4  El tribunal, un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, farà pública la valoració definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase de concurs al mateix temps que la publicació de la puntuació total de la fase d'oposició, d'acord amb el que estableix la base 7.1.

6.2  Fase d'oposició.

6.2.1  La fase d'oposició està constituïda per les proves que s'indiquen a continuació:

a) Primera prova.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consta de dos exercicis:

Primer exercici: consisteix a respondre un test psicotècnic de determinació de l'adequació del perfil professional de l'aspirant en relació amb les tasques, les funcions i l'entorn propis del cos d'agents rurals.

El tribunal fixarà el temps per a realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

Segon exercici: consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes amb respostes alternatives sobre el contingut del programa de la part general del temari del cos d'agents rurals aprovat per la Resolució de 17 de novembre de 1997 del director general de la Funció Pública (DOGC núm. 2523, de 21.11.1997).

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora.

La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Per superar la prova caldrà haver superat tots dos exercicis.

b) Segona prova:.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consta de dos exercicis:

Primer exercici: consisteix a respondre un qüestionari de 60 preguntes amb respostes alternatives i/o respostes lliures sobre el contingut del programa de la part específica del temari del cos d'agents rurals aprovat per la Resolució de 17 de novembre de 1997 del director general de la Funció Pública (DOGC núm. 2523, de 21.11.1997).

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.

La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Segon exercici: consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic dels dos que plantejarà el tribunal sobre matèries referents a la part específica del temari del cos d'agents rurals aprovat per la Resolució de 17 de novembre de 1997 del director general de la Funció Pública (DOGC núm. 2523, de 21.11.1997).

Per a la realització d'aquest exercici els opositors poden disposar del material i la documentació que creguin convenient, llevat que el tribunal acordi el contrari.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.

La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

La qualificació de la prova es determinarà fent la mitjana de les puntuacions obtingudes en tots dos exercicis.

Per superar la prova caldrà haver superat tots dos exercicis.

c) Tercera prova.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts:

Primera: consisteix en un exercici escrit on s'avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions del cos d'agents rurals.

Segona: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una conversa i algunes situacions generals de comunicació adients a les funcions del cos d'agents rurals.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a 40 minuts per a la primera part i 20 minuts per a la segona.

La qualificació de la prova és d'apte o no apte.

Estan exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds a què fa referència la base 3.3, sens perjudici del que estableix la base 4.2, que estan en possessió del nivell B o superior de la Junta Permanent de Català, o equivalent.

El tribunal farà pública la relació d'aspirants exempts de realitzar aquesta prova al mateix temps i en el mateix lloc que la publicació de les qualificacions de la segona prova.

d) Quarta prova.

De caràcter obligatori i eliminatori.

És una prova d'aptitud física que consta de tres exercicis.

Primer exercici: cros.

La finalitat d'aquest exercici és valorar la capacitat cardiovascular i/o de resistència general de l'aspirant en relació amb el seu àmbit natural de treball.

Consisteix que els aspirants recorrin un circuit senyalitzat d'aproximadament 1,2 km, per a les dones i 1,5 km per als homes en el menor temps possible. Aquest circuit es realitzarà a l'aire lliure.

Aquest exercici, que té una puntuació relativa del 40% sobre el total dels tres exercicis, es valorarà estadísticament d'1 a 40 punts, segons una corba normal de Gauss de distribució de freqüències, basant-se en el temps que tots els aspirants que finalitzin la prova hagin emprat per fer la totalitat del recorregut.

Cas que l'aspirant no segueixi correctament el recorregut del circuit senyalitzat o bé no acabi de fer tot el recorregut del circuit en un temps màxim de 10 minuts, això implicarà la seva exclusió de l'exercici, i conseqüentment de la prova.

L'aspirant podrà dur l'equipament individual necessari per fer aquest exercici.

Segon exercici: adaptació al medi aquàtic.

La finalitat d'aquest exercici és valorar la capacitat d'adaptació de l'aspirant al medi aquàtic en circumstàncies d'emergència en què es pugui trobar en el desenvolupament de les funciones del cos d'agents rurals.

Consisteix a nedar 50 metres en una piscina en l'estil que esculli l'aspirant. L'exercici començarà amb l'aspirant dret en un dels extrems de la piscina, qui, després de sentir el senyal acústic, saltarà a la piscina i nedarà els 50 metres de forma seguida i sense fer cap interrupció o parada al trajecte.

El cronòmetre es posarà en marxa a l'inici de l'exercici, al moment en què soni el senyal acústic, i s'aturarà al moment en què l'aspirant toqui amb la mà la paret de la piscina, després de nedar els 50 m.

Per qualificar aquest exercici, que té una puntuació relativa del 30% sobre el total dels tres exercicis, s'aplicarà la puntuació directa que figura a la taula següent:

TH=temps de realització de la prova, homes; TD=temps de realització de la prova, dones; P=nombre de punts obtinguts.

TH                           TD P        
0-40 s                       0-45 s 30        
40 s 1 ds-42 s               45 s 1 ds-47 s 29        
42 s 1 ds-44 s               47 s 1 ds-49 s 28        
44 s 1 ds-46 s               49 s 1 ds-51 s 27        
46 s 1 ds-48 s               51 s 1 ds-53 s 26        
48 s 1 ds-50 s               53 s 1 ds-55 s 25        
50 s 1 ds-52 s               55 s 1 ds-57 s 24        
52 s 1 ds-54 s               57 s 1 ds-59 s 23        
54 s 1 ds-56 s               59 s 1 ds-61 s 22        
56 s 1 ds-58 s               61 s 1 ds-63 s 21        
58 s 1 ds-60 s               63 s 1 ds-65 s 20        
60 s 1 ds-62 s               65 s 1 ds-67 s 19        
62 s 1 ds-64 s               67 s 1 ds-69 s 18        
64 s 1 ds-66 s               69 s 1 ds-71 s 17        
66 s 1 ds-68 s               71 s 1 ds-73 s 16        
68 s 1 ds-70 s               73 s 1 ds-75 s 15        
70 s 1 ds-72 s               75 s 1 ds-77 s 14        
72 s 1 ds-74 s               77 s 1 ds-79 s 13        
74 s 1 ds-76 s               79 s 1 ds-81 s 12        
76 s 1 ds-78 s               81 s 1 ds-83 s 11        
78 s 1 ds-80 s               83 s 1 ds-85 s 10        
80 s 1 ds-82 s               85 s 1 ds-87 s 9        
82 s 1 ds-84 s               87 s 1 ds-89 s 8        
84 s 1 ds-86 s               89 s 1 ds-91 s 7        
86 s 1 ds-88 s               91 s 1 ds-93 s 6        
88 s 1 ds-90 s               93 s 1 ds-95 s 5        
90 s 1 ds-92 s               95 s 1 ds-97 s 4        
92 s 1 ds-94 s               97 s 1 ds-99 s 3        
94 s 1 ds-96 s              99 s 1 ds-101 s 2        
96 s 1 ds-98 s              101 s 1 ds-103 s 1        
98 s 1 ds o més             103 s 1 ds o més 0        

El fet que l'aspirant no nedi tot el recorregut establert (50 m), no faci tot el recorregut de forma contínua, avanci ajudant-se de la paret, obstrueixi o molesti un altre nedador, efectuï tres sortides falses o empri més de 3 minuts per fer tot el recorregut, implicarà la seva exclusió de l'exercici, i conseqüentment, de la prova.

S'entén per sortida falsa el fet de començar l'exercici abans de l'ordre de sortida.

L'aspirant haurà de dur el vestit de bany per fer aquest exercici.

Tercer exercici: aixecament de pesos.

Consisteix a valorar l'índex de força relativa.

S'haurà d'aixecar una barra d'halterofília reglamentària del màxim de pes possible per sobre del nivell del cap amb els braços estirats.

El pes mínim serà de 30 kg per a les dones i 45 kg per als homes.

L'aspirant disposarà de tres intents per aixecar el pes. En els dos primers intents, l'aspirant podrà demanar la barra amb el pes que vulgui a l'efecte d'escalfament, com a mínim de 5 en 5 kg, però al tercer intent haurà d'aixecar un pes igual o superior al pes mínim.

L'aspirant pot agafar la barra de pesos de la manera que vulgui, però la posició final que ha de mantenir durant un mínim de 3 segons ha de ser estable i amb la barra situada per sobre el nivell del cap amb els braços estirats.

Com que la realització d'aquest exercici comporta un cert risc de lesió, caldrà que l'aspirant porti a terme els exercicis d'escalfament que cregui oportuns abans dels tres intents. L'aspirant podrà dur l'equipament individual per fer aquest exercici.

L'índex de força relativa serà valorat com el resultat de dividir el pes aixecat pel pes de l'aspirant, obtenint aquest darrer en pesar l'aspirant descalç i vestit amb la roba amb la qual ha de realitzar l'exercici.

Els aspirants que no aixequin el pes mínim establert seran eliminats de l'exercici, i conseqüentment de la prova.

Per qualificar aquest exercici, que té una puntuació relativa del 30% sobre el total dels tres exercicis, s'aplicarà una puntuació directa sobre la base de l'índex de força relativa assolit i reflectit a la taula següent:

IFR=índex de força relativa; P=nombre de punts.

IFR                             P 
1,126 o més                         30 
1,101-1,125                         29 
1,076-1,100                         28 
1,051-1,075                         27 
1,026-1,050                         26 
1,001-1,025                         25 
0,976-1,000                         24 
0,951-0,975                         23 
0,926-0,950                         22 
0,901-0,925                         21 
0,876-0,900                         20 
0,851-0,875                         19 
0,826-0,850                         18 
0,801-0,825                         17 
0,776-0,800                         16 
0,751-0,775                         15 
0,726-0,750                         14 
0,701-0,725                         13 
0,676-0,700                         12 
0,651-0,675                         11 
0,626-0,650                         10 
0,601-0,625                         9 
0,576-0,600                         8 
0,551-0,575                         7 
0,526-0,550                         6 
0,501-0,525                         5 
0,476-0,500                         4 
0,451-0,475                         3 
0,426-0,450                         2 
0,401-0,425                         1 
Fins a 0,400                         0 

La qualificació de la prova serà el resultat de dividir per 10 la suma de les puntuacions dels tres exercicis, d'acord amb el quadre següent:

Primer exercici: cros.

Puntuació relativa sobre el total de la prova: 40%.

Puntuació màxima per exercici: 40.

Segon exercici: adaptació al medi aquàtic.

Puntuació relativa sobre el total de la prova: 30%.

Puntuació màxima per exercici: 30.

Tercer exercici: aixecament de pesos.

Puntuació relativa sobre el total de la prova: 30%.

Puntuació màxima per exercici: 30.

La puntuació mínima per superar aquesta prova és de 5 punts després de la ponderació establerta anteriorment. L'aspirant no ha d'haver estat eliminat en cap dels tres exercicis de què consta aquesta prova.

Es podran realitzar proves antidòping en el transcurs dels exercicis. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies especificades pel Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional, o el fet de negar-se a sotmetre's a aquestes proves, serà motiu d'exclusió del procés selectiu.

e) Cinquena prova.

De caràcter obligatori i eliminatori

El seu objectiu és la valoració d'una de les tasques del cos d'agents rurals, especialment davant les emergències.

Consisteix a talar un arbre per la seva base, la qual tindrà entre 21 i 40 cm de diàmetre, i fer-lo caure a terra. Posteriorment s'haurà de desbrancar deixant el tronc completament net, sense treure l'escorça. Les branques seran trossejades de manera que no quedin trossos superiors a un metre de longitud i apilades al costat de l'arbre tallat, segons les indicacions del tribunal. Aquesta prova es podrà realitzar amb l'ajut d'una serra mecànica, la qual pot ser aportada per l'aspirant, o bé triar-ne una de les que tindrà preparades el tribunal.

El temps màxim per a la realització d'aquesta prova no haurà de ser superior al que s'indica a continuació:

D=diàmetre de l'arbre en la seva soca, en cm; T=temps màxim, en min.

D                               T 
21-22                            25 
23-24                            26 
25-26                            27 
27-28                            28 
29-30                            29 
31-32                            30 
33-34                            31 
35-36                            32 
37-38                            33 
39-40                            34 

El diàmetre de la soca de l'arbre tallat es mesurarà pel punt en què sigui més curta, atesa la irregular circumferència de l'arbre.

El casc, les botes, els guants i altra vestimenta adequats per a la protecció de la persona i necessaris per fer aquesta prova poden ser aportats per l'aspirant o bé fer ús dels que disposarà el tribunal.

El fet que l'aspirant no realitzi la prova completa dins el temps màxim establert, bé perquè no pugui posar en marxa la serra mecànica o bé per qualsevol altre motiu, implicarà que sigui eliminat de la prova, i conseqüentment de l'oposició.

La qualificació de la prova serà d'apte o no apte.

f) Sisena prova.

Prova mèdica.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Els aspirants s'hauran de sotmetre a una revisió mèdica, efectuada pels serveis mèdics indicats pel tribunal, a fi d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions del cos d'agents rurals, d'acord amb la taula d'exclusions mèdiques que figura a l'annex 2.

En aquesta prova mèdica es consideraran els aspectes següents:

Mesura de l'índex de corpulència.

Valoració psicològica i psiquiàtrica per descartar patologies o alteracions de la personalitat incompatibles amb l'exercici de les funcions del cos d'agents rurals.

Valoració de l'oïda, la vista, l'equilibri, la coordinació muscular i l'exploració mèdica general, a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions als diferents aparells que dificultin o impedeixin l'exercici de les funcions del cos d'agents rurals.

S'efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d'orina, anàlisi de sang, electrocardiograma i audiometria. I segons els resultats d'aquestes proves i la revisió dels paràmetres anteriors, s'efectuaran les exploracions necessàries en serveis mèdics especialitzats a fi de descartar qualsevol patologia que pugui dificultar o impedir l'exercici de les funcions del cos d'agents rurals.

La qualificació de la prova serà d'apte o no apte.

6.2.2  La data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova s'especificaran a la resolució per la qual es declari aprovada la relació d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria establerta a la base 4.3.

La data, l'hora i el lloc de realització de les proves següents seran determinats pel tribunal i se'n donarà publicitat juntament amb els resultats de prova anterior.

Igualment, i als efectes d'obtenir informació sobre el procés selectiu, els aspirants poden fer les oportunes consultes al telèfon 902.416.000. Així mateix, l'aspirant pot consultar la seva situació en el procés de selecció (llistes d'admesos i exclosos, dates i resultats de proves o exercicis i valoració en fase de concurs) a través de l'adreça d'Internet www.gencat.es/oposicions.

6.2.3  Els aspirants que no compareguin a les proves i exercicis el dia i hora assenyalats, llevat dels casos degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal, seran exclosos de l'oposició i, consegüentment, del procés selectiu i perdran tots els seus drets en aquesta convocatòria.

6.2.4  Les qualificacions dels exercicis i de les proves es faran públics en els llocs següents:

La primera, segona i tercera prova, als llocs de la seva realització, així com a l'Oficina de Convocatòries de Selecció de Personal de la Direcció General de la Funció Pública i a les delegacions territorials del Govern, i es comunicaran a l'òrgan convocant.

La quarta, cinquena i sisena prova, a la seu del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona, així com a l'Oficina de Convocatòries de Selecció de Personal de la Direcció General de la Funció Pública i a les delegacions territorials del Govern, i es comunicaran a l'òrgan convocant.

Amb la publicació dels resultats esmentats el tribunal indicarà el règim d'impugnacions o de possibles al·legacions que sigui procedent en cada cas, d'acord amb el que estableix la base 11.

6.2.5  La qualificació de la fase d'oposició es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en cada prova.

--7  Aspirants proposats

7.1  Finalitzades les proves, el tribunal farà públics els resultats de la fase de concurs, de la fase d'oposició i la del concurs oposició, si s'escau, que es determinarà sumant les qualificacions d'ambdues fases.

En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar les diferents proves de la fase d'oposició.

En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'establirà en favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d'oposició i, si persisteix l'empat, en favor de l'aspirant de major edat.

7.2  La puntuació global obtinguda pels aspirants en el concurs oposició, de conformitat amb el que estableix la base anterior, determinarà els aspirants que, d'acord amb el nombre de places convocades, i sense perjudici del que preveu la base 1.4, han superat el procés selectiu, els quals seran proposats pel tribunal a l'òrgan convocant per al seu nomenament com a funcionaris. Aquesta proposta, degudament motivada, serà feta pública pel tribunal, per ordre de puntuació, a la seu del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona, a l'Oficina de Convocatòries de Selecció de Personal de la Direcció General de la Funció Pública i a les delegacions territorials del Govern.

En cap cas el tribunal no podrà declarar que ha superat el procés selectiu un nombre d'aspirants que excedeixi el nombre de places convocades, sens perjudici del 10% addicional que preveu la base 1.4, i serà nul·la de ple dret qualsevol proposta que contravingui l'anterior.

7.3  Els aspirants proposats hauran de presentar a la Direcció General de la Funció Pública, dins el termini dels 20 dies naturals comptadors des de la data de publicació de la proposta, la documentació següent:

a) Fotocòpia confrontada de la documentació referida a la base 3.4.a), i de la de la documentació referida a la base 3.4.b) en el cas d'haver estat declarat exempt de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana,

A més, fotocòpia confrontada del número d'identificació fiscal, quan aquest no consti al document nacional d'identitat.

b) Fotocòpia confrontada del títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent, o resguard d'haver-lo sol·licitat. Si el títol ha estat obtingut a l'estranger, caldrà adjuntar-hi la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Cultura.

c) Fotocòpia confrontada dels permisos de conducció de vehicles de les categories A i B, o els equivalents a aquests, respectivament, de les categories A2 i B1, de conformitat amb el Reial decret 772/1997, de 30 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors.

d) Declaració de no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

e) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat que preveu la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat, o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

7.4  Els aspirants proposats que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats per l'autoritat convocant, i els que no compleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

--8  Assignació de destinacions

8.1  Un cop verificat que els aspirants han presentat la documentació indicada i reuneixen els requisits i les condicions requerits, es procedirà a l'adjudicació dels llocs de treball vacants, d'acord amb l'ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció.

8.2  Als aspirants als quals sigui d'aplicació la disposició transitòria 7 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, tindran dret preferent, prèvia opció, per ocupar vacants corresponents a la localitat on prestin serveis, sempre que hagi vacants adients. En el cas que les vacants objecte d'adjudicació no permetin l'exercici del dret esmentat o els aspirants hi renunciïn, se'ls adjudicaran els llocs de treball d'acord amb l'ordre de puntuació obtingut.

8.3  Als aspirants inclosos en el 10% addicional, si s'escau, se'ls adjudicarà destinació en el cas d'haver-hi vacants, i restaran en expectativa de nomenament mentre això no es produeixi.

--9  Nomenament de funcionaris

El director general de la Funció Pública nomenarà funcionaris, mitjançant resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, els aspirants proposats pel tribunal que hagin aportat dins el termini previst la documentació que estableix la base 7.3 i acreditin reunir les condicions exigides.

--10  Presa de possessió

10.1  Els aspirants nomenats funcionaris disposaran d'un mes des de la publicació del seu nomenament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per fer el jurament o la promesa i prendre possessió en el lloc que els hagi estat adjudicat, davant el secretari general del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

10.2  La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats i estimats per l'Administració, comportarà la pèrdua de tots els drets.

--11  Règim d'impugnacions i al·legacions

11.1  Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del director general de la Funció Pública que determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu o produeixin indefensió, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, de conformitat amb el que preveuen l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 58 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

11.2  Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal que determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu o produeixin indefensió, els interessats poden interposar recurs ordinari davant el director general de la Funció Pública.

11.3  Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en el punt anterior, els aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes les al·legacions que creguin pertinents per a la seva consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu. La formulació d'aquestes al·legacions també serà necessària per poder impugnar, mitjançant el corresponent recurs ordinari, la puntuació final del procés selectiu, prevista a la base 7.1.

Annex 2

Relació d'exclusions mèdiques

--1  Constitució física

Serà excloent un índex de corpulència (pes en kg dividit per talla en dcm) superior a 6,2 i inferior a 3.

--2  Oftalmologia

S'ha de tenir una agudesa visual binocular d'almenys 0,5, si cal amb lents correctores.

Retinopatia (s'admet la corioretinitis central serosa).

Retinosi pigmentaria.

Hemeralopia.

Hemianòpsia.

Diplopia.

Discromatòpsies importants.

Glaucoma.

Afàquies, pseudoafàquies.

Subluxació del crital·lí.

Distròfia corneal progressiva o amb disminució de l'agudesa visual inferior a la permesa.

Queratitis crònica.

Alteracions oculomotores importants.

Dacriocistitis crònica.

Parpelles: qualsevol patologia o defecte que impedeixi la protecció de l'ull a la intempèrie.

Tumors oculars.

Amputació important del camp visual en tots dos ulls.

--3  Otorinolaringologia

Mesura de l'agudesa auditiva.

No s'admetrà audiòfon.

L'agudesa auditiva conversacional serà mesurada segons les normes PGB (pèrdua global binaural) i no s'admetrà cap grau d'hipoacúsia.

Trauma acústic o sordesa professional: no s'admetran pèrdues superiors a 22 decibels en la freqüència de 4.000 hertz una vegada s'ha descomptat la pèrdua normal per l'edat segons les normes ELI (Early Loss Index).

Vertigen.

Dificultats importants de la fonació.

Perforació timpànica.

Quequesa acusada.

Obstrucció crònica de les foses nasals (que impedeixi la respiració nasal).

--4  Aparell locomotor

Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que dificulti l'exercici de les funcions d'agent rural, a judici del tribunal.

--5  Aparell digestiu

Cirrosi.

Colitis cròniques i síndromes de malabsorció.

Hepatopaties cròniques.

Pancreatitis crònica.

Úlcera sagnant repetitiva.

Eventracions.

Qualsevol patologia de l'aparell digestiu o intervencions quirúrgiques que presentin seqüeles funcionals amb repercussions orgàniques i que incideixin negativament en la seva feina.

Hepatopaties agudes amb repercussió enzímica important.

--6  Aparell cardiovascular

Hipertensió arterial major de 155/95 mm Hg.

Insuficiència cardíaca.

Haver patit infart de miocardi.

Coronariopaties.

Arítmies importants.

Taquicàrdia sinusal permanent de més de 120 batecs per minut.

Aleteig.

Fibril·lació auricular.

Síndrome de preexcitació.

Blocatge auriculoventricular de 2 o 3 graus.

Extrasístoles patològiques.

Valvulopaties.

Portar pròtesis valvulars.

Aneurismes cardíacs o de grans vasos.

Insuficiència arterial perifèrica.

Insuficiència venosa perifèrica que produeixi signes d'estasi o alteracions tròfiques varicoses importants.

Seqüeles posttromboembòliques.

Defectes i deformitats dels dits i/o les mans produïts per problemes de circulació que siguin simptomàtics o dificultin la realització satisfactòria de la feina d'agent rural.

--7  Aparell respiratori

Serà excloent tenir una capacitat vital inferior a 3,5 l els homes i 3 l les dones.

Disminució dels VEMS per sota de 80%.

EPOC.

Asma.

Atelèctasi.

Emfisema.

Pneumotòrax repetitiu.

Altres processos respiratoris que incideixin negativament en les tasques específiques d'agent rural.

--8  Sistema nerviós central

Parkinson, corea o bal·lisme.

Epilèpsia.

Esclerosi múltiple.

Atàxia.

Arterioesclerosi cerebral simptomàtica.

Vertigen d'origen central.

Alteracions psiquiàtriques de base.

Qualsevol grau d'hipoòsmia.

--9  Pell i fàneres

Cicatrius que produeixin limitació funcional important i els processos patològics que limitin el treball d'agent rural o s'agreugin amb aquest, a criteri del tribunal.

--10  Altres processos patològics que impedeixin les normals funcions d'agent rural

Diabetis mellitus.

Diabetis tipus I o II

Malaltia de Cushing.

Malaltia d'Addison.

Insuficiència renal crònica.

Manca d'un ronyó.

Malalties renals evolutives.

Hemopaties cròniques greus.

Proves analítiques compatibles amb patologia de base.

Tumors malignes.

Tuberculosi activa.

Hèrnia inguinal.

Qualsevol malaltia infecciosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària) crònica i rebel al tractament.

Anàlisi d'orina: albuminúria i/o cilindrúria importants.

--11  Alcoholisme i/o drogodependència en patologia orgànica.

--12  Qualsevol altre procés patològic que dificulti o impedeixi el desenvolupament de les funcions d'agent rural, a criteri del tribunal mèdic.

Annex 3

Part general i part específica del temari del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya aprovat per la Resolució de 17 de novembre de 1997 del director general de la Funció Pública (DOGC núm. 2523, de 21.11.1997).

(98.149.001)

Amunt