Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 17/11/1997

 • Número de control 97315054

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 2523

 • Data 21/11/1997

 • Secció CÀRRECS I PERSONAL

 • Pàgina 13606

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 1997, per la qual s'aprova i es fa pública la part general i la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al cos d'agents rurals de la Generalitat.


                               
 La Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de 
 l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 
 9/1994, de 29 de juny, de reforma de la legislació relativa 
 a  la funció pública de la Generalitat de Catalunya, 
 estableix els principis en què s'ha d'inspirar la selecció 
 de personal, entre els quals cal tenir especialment en 
 compte l'adequació del sistema selectiu al contingut dels 
 llocs de treball que s'hagin d'ocupar, amb la finalitat de 
 garantir al màxim que les persones que passin a prestar 
 serveis a l'Administració de la Generalitat tinguin la 
 preparació i els coneixements necessaris per dur a terme 
 adequadament les seves tasques.
                               
 La Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris 
 de la Generalitat de Catalunya, va completar l'estructura de 
 la funció pública de l'Administració de la Generalitat, i va 
 crear, entre d'altres, el cos d'agents rurals.
                               
 Al mateix temps, la normativa sobre funció pública exigeix 
 que una de les dades essencials que han de contenir les 
 bases d'una convocatòria és el programa sobre el qual 
 versaran les proves selectives, o bé la indicació del DOGC 
 en què aquest s'hagi publicat.
                               
 A  fi  de facilitar als aspirants la preparació dels 
 exercicis, es considera oportú donar publicitat, de forma 
 anticipada a la convocatòria corresponent, a la part general 
 i a la part específica del temari de les proves selectives 
 per a l'accés al cos d'agents rurals de la Generalitat.
                               
 D'acord amb el que disposa l'article 12 de la Llei 17/1985, 
 modificada per la Llei 9/1994, en relació amb l'article 1.1 
 del Decret 102/1995, de 24 de març, sobre reestructuració de 
 la Direcció General de la Funció Pública, correspon a aquest 
 òrgan la competència per convocar els processos selectius 
 per  a  funcionaris, sens perjudici del que estableix 
 l'article 12.3 esmentat.
                               
 En conseqüència, de conformitat amb el que estableixen els 
 articles 14 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
 d'organització,  procediment  i  règim  jurídic  de 
 l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 
 102/1995, de 24 de març, sobre reestructuració de la 
 Direcció General de la Funció Pública,            
                               
 Resolc:                           
                               
 Article 1                          
 Aprovar i fer pública la part general i la part específica 
 del temari de les proves selectives per a l'accés al cos 
 d'agents rurals de la Generalitat que figuren a l'annex 
 d'aquesta Resolució.
                               
 Article 2                          
 Contra  aquesta  Resolució,  que  exhaureix  la  via 
 administrativa, els interessats poden interposar, amb la 
 comunicació prèvia al director general de la Funció Pública, 
 recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
 Administrativa  del  Tribunal  Superior de Justícia de 
 Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà 
 de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que 
 preveuen l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 novembre, 
 de règim jurídic de les administracions públiques i del 
 procediment administratiu comú, i l'article 58 de la Llei de 
 la jurisdicció contenciosa administrativa de 27 de desembre 
 de 1956.
 Igualment, els interessats poden interposar-hi qualsevol 
 altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels 
 seus interessos.
                               
 Barcelona, 17 de novembre de 1997              
                               
 Àngel Miret i Serra                     
 Director general de la Funció Pública            
                               
 Annex                            
                               
 Part general del temari                   
                               
 I   Dret   constitucional. Organització  política  i 
 administrativa de l'Estat                  
                               
 Tema 1                            
 La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i 
 principis. Drets  i  deures  fonamentals. El  Tribunal 
 Constitucional.
                               
 Tema 2                            
 La Corona. Les Corts Generals: composició i atribucions del 
 Congrés de Diputats i del Senat. El Govern. El Defensor del 
 Poble.
                               
 Tema 3                            
 El poder judicial: funcions i principis. L'organització 
 judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial.
 El  Ministeri  Fiscal. El  Tribunal Suprem. El Tribunal 
 Superior de Justícia de Catalunya.
                               
 Tema 4                            
 L'organització  administrativa espanyola: l'Administració 
 central, l'Administració autonòmica, l'Administració local i 
 l'Administració institucional.
                               
 II L'organització política i institucional de Catalunya. 
 Formes de govern i d'administració              
                               
 Tema 5                            
 L'origen de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Tema 6                            
 Antecedents  a  l'Estatut  vigent:  la Mancomunitat de 
 Catalunya.
                               
 Tema 7                            
 La Generalitat de Catalunya durant la II República.
                               
 Tema 8                            
 L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 1979: estructura, 
 contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del 
 títol  preliminar. Tipologia de les competències de la 
 Generalitat  de  Catalunya:  exclusives,  concurrents i 
 executives.
                               
 Tema 9                            
 Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament.
 El  President. El  Govern. El  Síndic  de  Greuges. La 
 Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
                               
 Tema 10                           
 L'organització  administrativa  de  la  Generalitat  de 
 Catalunya. Els  departaments  de  la  Generalitat. Els 
 organismes autònoms. Les empreses públiques.
                               
 Tema 11                           
 El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de 
 pressupostos: contingut bàsic.
                               
 III La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions    
                               
 Tema 12                           
 Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari.
 Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments 
 de  la  Comunitat  Europea. Les  llibertats  bàsiques 
 comunitàries.
                               
 Tema 13                           
 Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El 
 Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de 
 Comptes.
                               
 IV L'administració pública. El dret administratiu      
                               
 Tema 14                           
 L'Administració  pública: concepte i principis. El dret 
 administratiu. L'acte    administratiu:   concepte. El 
 procediment administratiu: concepte i principis generals.
                               
 Tema 15                           
 La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos 
 administratius: concepte i classes. El recurs contenciós 
 administratiu.
                               
 Tema 16                           
 La responsabilitat de les administracions públiques.
 Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les 
 autoritats i del personal al servei de les administracions 
 públiques.
                               
 Tema 17                           
 Les formes d'activitat administrativa. El servei públic:   
 concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió 
 directa. La gestió indirecta.
                               
 V La funció pública                     
                               
 Tema 18                           
 El personal al servei de les administracions públiques. La 
 funció pública de l'Administració de la Generalitat de 
 Catalunya:  regulació. El  Conveni  col·lectiu únic del 
 personal laboral de l'Administració de la Generalitat de 
 Catalunya.
                               
 Tema 19                           
 La planificació i la gestió dels recursos humans a les 
 administracions públiques. La selecció de personal. L'oferta 
 d'ocupació pública. Els plans d'ocupació. La provisió de 
 llocs de treball. La promoció professional. Les relacions de 
 llocs de treball.
                               
 Tema 20                           
 Drets  i  deures  dels  funcionaris públics. Situacions 
 administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els 
 sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat 
 Social  del personal al servei de les administracions 
 públiques: règim general.
                               
 Part específica del temari                  
                               
 Tema 21                           
 El cos d'agents rurals: funcions, estructura, organització i 
 àrees d'actuació. Els seus drets, deures i          
 incompatibilitats.
                               
 Tema 22                           
 El  procediment  administratiu  sancionador:  principis, 
 incoació, tramitació i resolució. Delictes contra el medi 
 ambient.
                               
 Tema 23                           
 La Llei forestal de Catalunya: estructura i contingut.
 Forests  públiques  i  forests  privades. Declaracions 
 d'utilitat pública, ocupacions. El Centre de la Propietat 
 Forestal.
                               
 Tema 24                           
 Aprofitaments  forestals. Normativa catalana respecte al 
 sector tofoner, la recollida i comercialització de la pinya 
 del pi pinyer, l'obtenció del suro i del pelagrí i els 
 aprofitaments forestals per a ús domèstic.
                               
 Tema 25                           
 Espècies de flora protegides. Regulació del verd nadalenc, 
 del comerç d'arbres de Nadal i del desarrelament d'arbres i 
 arbustos. Normativa comunitària, estatal i autonòmica.
 Conservació dels hàbitats i de les espècies.
                               
 Tema 26                           
 L'activitat apícola a Catalunya: normativa catalana sobre 
 aquest sector.
                               
 Tema 27                           
 Els espais naturals protegits. Normativa sobre els espais 
 naturals:  estructura  i  contingut. Espais naturals de 
 protecció  especial:  figures  existents. Els  plans 
 d'ordenació. El PEIN: normativa de declaració. Els plans 
 especials de protecció. Impactes ambientals: concepte i 
 normativa. El procediment d'avaluació d'impacte ambiental.
                               
 Tema 28                           
 L'activitat cinegètica a Catalunya. Normativa sobre aquest 
 sector. Espècies cinegètiques: identificació, distribució, 
 biologia, ecologia i gestió. Zones de caça: definició i 
 distribució a Catalunya. Reserves nacionals de caça, zones 
 de caça controlada, àrees privades i locals de caça, zones 
 de seguretat i refugis de fauna salvatge. Els guardes de 
 reserva de fauna. Granges cinegètiques. Repoblacions.
 Aspectes sanitaris.
                               
 Tema 29                           
 L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest 
 sector. Regulació sobre la pesca esportiva a les aigües 
 continentals. Els guardes de pesca fluvial. Les espècies de 
 peixos d'aigües continentals a Catalunya: identificació, 
 distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Els crancs 
 de riu. Piscifactories. Repoblacions. Aspectes sanitaris.
                               
 Tema 30                           
 Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya:    
 estructura i contingut. Establiments de venda d'animals i 
 nuclis zoològics. Regulació de la fauna exòtica i autòctona. 
 Regulació internacional (CITES) i comunitària sobre el 
 comerç d'espècies. Centres de recuperació de fauna.
                               
 Tema 31                           
 Regulació d'activitats relacionades amb la protecció dels 
 animals. Taxidèrmia, falconeria i activitats fotogràfiques, 
 científiques i esportives.
                               
 Tema 32                           
 Mesures  de  prevenció  d'incendis  forestals. Normativa 
 catalana sobre aquesta matèria. El Pla d'emergències per 
 incendis  forestals a Catalunya. Regulació sobre cremes 
 controlades en zones d'alta muntanya.
                               
 Tema 33                           
 Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural:     
 estructura i contingut.
                               
 Tema 34                           
 El Reglament d'armes: estructura i contingut. Tipus d'armes 
 i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença i 
 revista d'armes. Armes dipositades i decomissades.
                               
 Tema 35                           
 La pesca marítima i el marisqueig a Catalunya. Diferents 
 modalitats i normativa bàsica. La pesca marítima recreativa 
 al litoral català: normativa d'aplicació. L'extracció de 
 corall vermell (Corallum rubrum): normativa reguladora.
                               
 Tema 36                           
 Les reserves marines a Catalunya: normatives reguladores.
 Els biòtops d'interès pesquer al litoral català. Introducció 
 d'espècies  no  autòctones  amb finalitats pesqueres i 
 extracció d'organismes marins vius: normatives reguladores.
 Fanerògames marines: normativa bàsica.
                               
 Tema 37                           
 Les talles mínimes de les espècies d'interès pesquer a 
 Catalunya. Mètodes  de  mesura. Normativa reguladora. Les 
 vedes de les espècies d'interès pesquer al litoral català.
 Normativa d'aplicació. El procediment de mesura d'arts i 
 estris pesquers emprats a Catalunya. Normativa vigent. Les 
 infraccions i les sancions en matèria de pesca marítima.
 Normativa reguladora.
                               
 Tema 38                           
 Els  voluntaris  forestals del medi natural i el seu 
 Reglament. Les agrupacions de defensa forestal: constitució 
 i regulació. Maquinària i material agrícola i forestal:   
 normativa sobre les mesures de control.
                               
 Tema 39                           
 Cartografia. Interpretació de llegendes i corbes de nivell, 
 càlcul i coordenades UTM.
                               
 Tema 40                           
 Geografia física de Catalunya: relleu, xarxa hidrogràfica i 
 tipus de vegetació. Divisió comarcal de Catalunya.
                               
 (97.315.054)                         
                               
Amunt