Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

DECRET 36/1998, de 4 de febrer, de mesures per a l'aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.


                               
 La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 
 estableix un marc per al foment de l'ús del català en 
 sectors fins ara orfes de regulació legal específica, com 
 són el món socioeconòmic, els mitjans de comunicació privats 
 i determinades indústries culturals. També ordena al Govern 
 de la Generalitat l'adopció d'un seguit de mesures de foment 
 de la llengua catalana en diferents àmbits.
                               
 L'impuls i el seguiment de l'aplicació de la nova Llei 
 exigeix del Govern i de l'Administració de la Generalitat un 
 esforç  de  coordinació en l'aplicació de la política 
 lingüística, de manera que es garanteixi una direcció única 
 compatible amb l'aplicació sectorialitzada a través dels 
 departaments competents en cada matèria, els quals han de 
 procurar sempre la concertació amb els sectors socials 
 implicats.
                               
 El Decret 396/1983, de 8 de setembre, de creació de la 
 Comissió per a la Normalització Lingüística, i el Decret 
 397/1983, també de 8 de setembre, d'assignació a la Direcció 
 General de Política Lingüística de les funcions relatives al 
 seguiment i la impulsió de l'aplicació de la Llei 7/1983, i, 
 més tard, el Decret 41/1986, de 13 de febrer, de creació 
 d'òrgans auxiliars de la Comissió per a la Normalització 
 Lingüística  i  de  la  Direcció  General de Política 
 Lingüística, van dissenyar un model d'administració de la 
 política lingüística amb una direcció unificada en la 
 Direcció General de Política Lingüística i una gestió 
 descentralitzada en els diversos departaments.
                               
 Aquest model segueix essent vàlid, però els canvis en 
 l'estructura  de  l'Administració  de  la  Generalitat, 
 l'experiència dels darrers anys i l'aprovació de la nova 
 Llei de política lingüística fan necessari actualitzar 
 aquelles  disposicions  per  a  garantir una aplicació 
 coordinada i sectorialitzada de la política lingüística del 
 Govern de la Generalitat que impliqui profundament tota la 
 seva Administració.
                               
 Vistes les competències que els decrets 155/1995, de 16 de 
 maig, i 173/1991, de 30 de juliol, assignen respectivament a 
 la Secretaria del Govern i de Relacions amb el Parlament i a 
 la Direcció General de Política Lingüística; a proposta dels 
 consellers de la Presidència i de Cultura i d'acord amb el 
 Govern,                           
                               
 Decreto:                           
                               
 Article 1                          
 La Comissió Tècnica de Política Lingüística         
 1.1  La Comissió Tècnica de Política Lingüística és l'òrgan 
 col·legiat encarregat de garantir l'aplicació homogènia per 
 part de tots els departaments de la Generalitat de la 
 normativa lingüística i dels acords que adopti el Govern en 
 aquesta matèria. La Comissió pot fer propostes al Govern en 
 relació amb les mesures en matèria de política lingüística 
 que consideri oportunes.
 1.2  La  Comissió Tècnica de Política Lingüística és 
 presidida  pel  conseller  de  la  Presidència,  n'és 
 vicepresident el conseller de Cultura i en són vocals els 
 secretaris generals de tots els departaments i el director 
 general de Política Lingüística. Actua de secretari el 
 president del Consell Tècnic.
 1.3  La Comissió Tècnica de Política Lingüística es reuneix 
 quan la convoca el seu president i, com a mínim, cada dos 
 mesos.
                               
 Article 2                          
 Funcions de la Direcció General de Política Lingüística 
 Correspon al Departament de Cultura, a través de la Direcció 
 General de Política Lingüística:               
 a) Donar el suport tècnic necessari a tots els departaments 
 de la Generalitat en matèria de política lingüística.
 b) Elaborar els instruments de planificació lingüística 
 general que preveu l'article 39 de la Llei de política 
 lingüística, de manera concertada amb els agents socials i 
 amb la màxima simplificació possible.
 c) Preparar l'informe al Parlament que preveu l'article 39.3 
 de la Llei de política lingüística.
 d)  Fer  el  seguiment de l'aplicació de la política 
 lingüística  que  determina  el  Govern  per  part de 
 l'Administració i dels agents socials implicats.
 e) Vetllar per l'ús correcte de la llengua catalana, en 
 especial  de  la  terminologia  i  dels  llenguatges 
 d'especialitat, per part de tots els departaments de la 
 Generalitat,  d'acord  amb  la normativa de l'Institut 
 d'Estudis Catalans.
 f)  Dirigir i coordinar la Xarxa Tècnica de Política 
 Lingüística i prestar-li el suport tècnic i organitzatiu 
 necessari.
                               
 Article 3                          
 La Xarxa Tècnica de Política Lingüística           
 3.1 La Xarxa Tècnica de Política Lingüística, adscrita a la 
 Direcció General de Política Lingüística, té per funcions:  
 a) Informar la  Direcció General de Política Lingüística 
 sobre l'actuació dels diferents departaments en matèria de 
 política lingüística.
 b) Vetllar pel compliment de la legislació sobre usos 
 lingüístics a l'Administració i de la normativa sobre 
 coneixement del català per part del personal al servei de 
 l'Administració de la Generalitat.
 c) Vetllar per l'ús correcte i uniforme de la terminologia, 
 en col·laboració amb el Termcat, i prestar l'assessorament 
 lingüístic necessari.
 d) Proposar als òrgans competents del respectiu departament 
 o entitat o, si s'escau, a la Direcció General de Política 
 Lingüística, les actuacions encaminades a fomentar l'ús del 
 català en els àmbits corresponents.
 3.2  La Xarxa Tècnica és formada per personal destinat als 
 diferents departaments, entitats autònomes i d'altres ens 
 dependents de la Generalitat, en el nombre necessari per al 
 compliment de les seves funcions.
                               
 Article 4                          
 La terminologia i el llenguatge d'especialitat        
 4.1  La Direcció General de Política Lingüística ha de 
 garantir l'aplicació de la normativa de l'Institut d'Estudis 
 Catalans i l'ús de la terminologia que elabora el Termcat en 
 tots els departaments de la Generalitat.
 4.2  Per facilitar aquesta funció, la Direcció General de 
 Política Lingüística té adscrita la Comissió Assessora de 
 Llenguatge Administratiu, la qual, com a òrgan assessor, 
 estudia i emet dictamen sobre les qüestions que li són 
 sotmeses pel director general de Política Lingüística o pels 
 departaments de la Generalitat en relació amb el llenguatge 
 administratiu i jurídic i la documentació administrativa. A 
 més, la Comissió pot proposar l'adopció de convencions i 
 acords  sobre  aspectes de llenguatge administratiu no 
 previstos per la normativa.
 4.3  La composició i el funcionament de la Comissió 
 Assessora de Llenguatge Administratiu es determinen per 
 ordre del conseller de Cultura.
                               
 Disposició derogatòria                    
                               
 Es deroguen el Decret 396/1983, de 8 de setembre (modificat 
 pel Decret 207/1989, d'1 d'agost), de creació de la Comissió 
 per a la Normalització Lingüística; el Decret 397/1983, de 8 
 de setembre, pel qual s'assignen a la Direcció General de 
 Política Lingüística funcions relatives al seguiment i la 
 impulsió de la Llei 7/1983, i el Decret 41/1986, de 13 de 
 febrer (modificat per Decret 29/1990, de 23 de gener), de 
 creació  d'òrgans  auxiliars de la Comissió per a la 
 Normalització Lingüística i de la Direcció General de 
 Política Lingüística. No obstant això, mentre no es dicti 
 l'Ordre prevista a l'article 4.3, la Comissió Assessora de 
 Llenguatge Administratiu mantindrà la composició establerta 
 a l'article 2 del Decret 41/1986, modificat pel Decret 
 29/1990.
                               
 Disposició final                       
                               
 Es faculta els consellers competents per raó de la matèria 
 per a executar i desplegar el que estableix aquest Decret.
                               
 Barcelona, 4 de febrer de 1998                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Xavier Trias i Vidal de Llobatera              
 Conseller de la Presidència                 
                               
 Joan M. Pujals i Vallvè                   
 Conseller de Cultura                     
                               
 (98.035.079)                         
                               
Amunt