Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 31/10/1997

 • Número del document 288/1997

 • Número de control 97293019

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 2518

 • Data 14/11/1997

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 12847

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 288/1997, de 31 d'octubre, de transferència de competències i serveis de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d'Aran en matèria de caça, pesca i aprofitaments forestals.


                               
 La Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de 
 la Val d'Aran, estableix al seu article 20.3 que la 
 Generalitat de Catalunya ha de cedir al Conselh Generau dera 
 Val d'Aran competències i serveis sobre diverses matèries, 
 entre les quals hi ha la pesca, la caça i els aprofitaments 
 forestals.
                               
 Atès  que  el  Ple  de la Comissió de Govern de la 
 Generalitat-Conselh Generau dera Val d'Aran, en data 31 de 
 juliol de 1997, ha adoptat un acord sobre el traspàs de 
 competències  i  serveis en matèria de pesca, caça i 
 aprofitaments forestals, de conformitat amb el procediment 
 previst al Decret 275/1991, d'11 de desembre, pel qual es 
 despleguen la composició, l'organització i el funcionament 
 de l'esmentada Comissió;                   
                               
 A proposta dels consellers de Governació i d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,          
                               
 Decreto:                           
                               
 Article únic                         
 Aprovar l'acord de traspàs de competències i serveis de la 
 Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d'Aran 
 en matèria de pesca, caça i aprofitaments forestals, que es 
 publica annex a aquest Decret.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 -1  L'exercici de la caça i de la pesca fluvial a la Val 
 d'Aran es regirà per la normativa vigent a tot Catalunya i, 
 en concret, per les ordres anuals de vedes, en les quals es 
 faran constar, a proposta del Consell de la Val d'Aran, les 
 peculiaritats que afectin el territori aranès.
                               
 -2  Dins els territoris de la Val d'Aran delimitats a 
 l'efecte regiran les normes vigents relatives a la Reserva 
 Nacional de Caça de l'Alt Aran - Pallars, les de zona de 
 caça controlada en l'àmbit del Mig i Baix Aran i la de zona 
 de pesca controlada a tot el territori.
                               
 -3 Les denúncies que formulin els agents rurals transferits 
 al Conselh Generau dera Val d'Aran seran trameses al 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la 
 instrucció dels corresponents expedients sancionadors.
                               
 -4  Les llicències de caça i de pesca expedides pel Conselh 
 Generau seran vàlides per exercir aquestes activitats a tot 
 Catalunya i a totes aquelles comunitats autònomes on hagin 
 reconegut  les  llicències de Catalunya. Igualment, les 
 llicències  expedides  pel  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca seran vàlides al territori de la Val 
 d'Aran.
                               
 -5  El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i el 
 Conselh Generau dera Val d'Aran establiran un conveni de 
 col·laboració als efectes que el Conselh pugui disposar de 
 la informació necessària sobre cursos de formació per als 
 agents rurals, inversions o plans que s'hagin de realitzar 
 al seu territori, i projectes de normativa que els pugui 
 afectar.
                               
 Barcelona, 31 d'octubre de 1997               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Xavier Pomés i Abella                    
 Conseller de Governació                   
                               
 Francesc Xavier Marimon i Sabaté               
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca          
                               
                               
 ACORD                            
 sobre el traspàs de competències i serveis de la Generalitat 
 de Catalunya al Conselh Generau dera Val d'Aran en matèria 
 de pesca, caça i aprofitaments forestals, adoptat pel Ple de 
 la Comissió de Govern de la Generalitat-Conselh Generau dera 
 Val d'Aran el 31 de juliol de 1997.
                               
 -1 Competències i serveis que es traspassen         
 El Govern de la Generalitat transfereix al Conselh Generau 
 dera Val d'Aran les competències i els serveis següents:   
 a) En matèria de caça i pesca fluvial:            
 Expedició de les llicències de pesca fluvial i de caça.
 Vigilància i denúncies en matèria d'infraccions de caça i de 
 pesca fluvial.
 b) En matèria d'aprofitaments forestals:           
 Autoritzacions  per  a  qualsevol  tipus d'aprofitament 
 forestal, així com per a rompudes i canvis de conreu.
 Assessorament en matèria de producció forestal.
 Aprovació dels projectes tècnics de gestió.
 Assistència tècnica i aprovació del programa anual de 
 millores de les forests d'utilitat pública.
 Autoritzacions  d'ocupacions  i  servituds  en  forests 
 d'utilitat pública.
 Autoritzacions excepcionals per encendre foc.
 Actuacions per a la prevenció d'incendis forestals.
 Vigilància i denúncia en matèria d'aprofitaments forestals.
 c) En matèria de protecció dels animals:           
 Vigilància i denúncies per infracció de disposicions vigents 
 sobre protecció dels animals.
 d) En matèria de circulació motoritzada:           
 Vigilància i denúncies per infracció de les disposicions 
 vigents sobre circulació motoritzada al medi natural.
                               
 -2 Mitjans que es traspassen                
 a) Mitjans financers.
 Personal:                          
 Retribucions i triennis: 38.092.610 ptes.
 Vals menjador: 600.000 ptes.
 Productivitat: 334.510 ptes.
 Altres:                           
 El 80% de l'import total de les sancions que es recaptin per 
 infraccions comeses a la Val d'Aran en relació a les 
 matèries traspassades.
 Despeses de l'immobilitzat material: 1.000.000 de ptes. (*) 
 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material: 775.000 
 ptes.
 Carburants: 960.000 ptes.
 Vestuari: 440.000 ptes.
 Formació: 110.000 ptes.
 Assegurança de vehicles: 300.000 ptes.
 A entitats territorials promotores d'activitats agràries:  
 5.463.229 ptes.
 (*) Per a l'any 1997 aquesta quantitat serà d'1.300.000 
 ptes.
 b) Mitjans materials.
 Es transfereix la propietat dels béns immobles següents:   
 Casa forestal de Bossòst, Bossòst (Val d'Aran).
 Casa d'es Bordes, Es Bordes (Val d'Aran).
 Es transfereix la propietat dels vehicles següents: Land 
 Rover  (B-2073-IC),  Renault  4L  (B-2247-KU),  Suzuki 
 (B-5114-JT), Renault 4L (L-3127-U), Fiat Panda (L-8334-U), 
 Nissan (L-8880-W).
 Abans d'un mes, comptat a partir de la publicació d'aquest 
 Decret,  representants  del  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i del 
 Conselh Generau dera Val d'Aran signaran una acta on es 
 detallaran els béns mobles afectes als serveis transferits.
 c) Mitjans personals.
 Al personal transferit per aquest decret sobre transferència 
 de competències i serveis de la Generalitat de Catalunya al 
 Consell General de la Vall d'Aran en matèria de caça, pesca 
 i  aprofitaments  forestals  se  li  respectarà  per 
 l'Administració de destí el grup del cos i l'escala de 
 procedència i els drets econòmics inherents al grau personal 
 que tinguin reconegut, així com els drets relatius a la 
 funció  a  desenvolupar. Igualment  i  respecte  de 
 l'Administració de la Generalitat restaran en la situació 
 administrativa  de  serveis  en altres administracions, 
 conservant la condició de funcionaris de la Generalitat de 
 Catalunya, però sense reserva de plaça i destinació, i se'ls 
 aplicarà el règim estatutari vigent en l'Administració 
 pública en què prestin serveis.
 Així mateix, tant aviat com aquest decret s'aprovi, el 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, trametrà al 
 Consell General de la Vall d'Aran els expedients personals 
 dels funcionaris transferits i els certificats d'havers 
 referits a les quantitats meritades durant el 1997.
                               
 Relació  de  funcionaris  adscrits als serveis que es 
 traspassen:                         
                               
 Cognoms i nom: Ares Basanta, Gabino.
 DNI: 33.770.051.
 Cos: agents rurals.
 Grup: D.
 Nivell: 14.
 Situació administrativa: actiu.
 Jornada: especial.
 Retribucions bàsiques: (10 triennis) 1.428.714 ptes.
 Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
 Total retribucions: 3.145.482 ptes.
 Venciment triennis: 29.6.1999.
                               
 Cognoms i nom: Garcia Robles, Basilio.
 DNI: 16.775.998.
 Cos: agents rurals.
 Grup: D.
 Nivell: 14.
 Situació administrativa: actiu.
 Jornada: especial.
 Retribucions bàsiques: (6 triennis) 1.297.674 ptes.
 Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
 Total retribucions: 3.014.442 ptes.
 Seguretat Social: 940.506 ptes.
 Venciment triennis: 2.11.1997.
                               
 Cognoms i nom: España Ubeira, José Antonio.
 DNI: 41.095.091.
 Cos: agents rurals.
 Grup: D.
 Nivell: 14.
 Situació administrativa: actiu.
 Jornada: especial.
 Retribucions bàsiques: (4 triennis) 1.232.154 ptes.
 Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
 Total retribucions: 2.948.922 ptes.
 Venciment triennis: 20.2.1999.
                               
 Cognoms i nom: Menis Deo, Agustín.
 DNI: 41.092.879.
 Cos: agents rurals.
 Grup: D.
 Nivell: 14.
 Situació administrativa: actiu.
 Jornada: especial.
 Retribucions bàsiques: (6 triennis) 1.297.674 ptes.
 Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
 Total retribucions: 3.014.442 ptes.
 Seguretat Social: 940.506 ptes.
 Venciment triennis: 2.11.1997.
                               
 Cognoms i nom: Garcia Linares, Antonio.
 DNI: 41.094.722.
 Cos: agents rurals.
 Grup: D.
 Nivell: 14.
 Situació administrativa: actiu.
 Jornada: especial.
 Retribucions bàsiques: (4 triennis) 1.232.154 ptes.
 Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
 Total retribucions: 2.948.922 ptes.
 Venciment triennis: 1.2.1999.
                               
 Cognoms i nom: Sanjuan de la Moga, Juan José.
 DNI: 41.093.419.
 Cos: agents rurals.
 Grup: D.
 Nivell: 14.
 Situació administrativa: actiu.
 Jornada: especial.
 Retribucions bàsiques: (6 triennis) 1.297.674 ptes.
 Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
 Total retribucions: 3.014.442 ptes.
 Seguretat Social: 940.506 ptes.
 Venciment triennis: 2.6.1998.
                               
 Cognoms i nom: Castet Jové, Juan.
 DNI: 41.092.876.
 Cos: agents rurals.
 Grup: D.
 Nivell: 14.
 Situació administrativa: actiu.
 Jornada: especial.
 Retribucions bàsiques: (8 triennis) 1.363.194 ptes.
 Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
 Total retribucions: 3.079.962 ptes.
 Venciment triennis: 1.2.1998.
                               
 Cognoms i nom: Arjo España, Aurelio.
 DNI: 41.092.509.
 Cos: agents rurals.
 Grup: D.
 Nivell: 16.
 Situació administrativa: actiu.
 Jornada: especial.
 Retribucions bàsiques: (9 triennis) 1.395.954 ptes.
 Retribucions complementàries: 1.982.712 ptes.
 Total retribucions: 3.378.666 ptes.
 Cap forestal de Comarca de la Val d'Aran.
 Venciment triennis: 1.8.1998.
                               
 Cognoms i nom: Medan Dejuan, José.
 DNI: 41.092.771.
 Cos: agents rurals.
 Grup: D.
 Nivell: 14.
 Situació administrativa: actiu.
 Jornada: especial.
 Retribucions bàsiques: (6 triennis) 1.297.674 ptes.
 Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
 Total retribucions: 3.014.442 ptes.
 Seguretat Social: 940.506 ptes.
 Venciment triennis: 2.11.1997.
                               
 Cognoms i nom: Carrasco Medie, Antonio.
 DNI: 43.501.162.
 Cos: agents rurals.
 Grup: D.
 Nivell: 14.
 Situació administrativa: actiu.
 Jornada: especial.
 Retribucions bàsiques: (1 trienni) 1.133.874 ptes.
 Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
 Total retribucions: 2.850.642 ptes.
 Seguretat Social: 940.506 ptes.
 Venciment triennis: 7.8.1998.
                               
 Cognoms i nom: Cuito Ane, Antoni.
 DNI: 41.094.184.
 Cos: agents rurals.
 Grup: D.
 Nivell: 14.
 Situació administrativa: actiu.
 Jornada: especial.
 Retribucions bàsiques: (7 triennis) 1.314.054 ptes.
 Retribucions complementàries: 1.716.768 ptes.
 Total retribucions: 3.030.822 ptes.
 Venciment triennis: 30.8.1999.
                               
 Total transferència                     
                               
 Retribucions bàsiques: 14.290.794 ptes.
 Retribucions complementàries: 19.150.392 ptes.
 Total retribucions: 33.441.186 ptes.
 Seguretat Social: 4.651.424.
                               
 -3 Entrada en vigor                     
 Els  traspassos  entren en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al DOGC.
                               
Amunt