Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 21/11/1983

 • Número del document 497/1983

 • Número de control 3885-83

 • Organisme emissor Departament de Cultura

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 386

 • Data 02/12/1983

 • Pàgina 3131

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 497/1983, de 21 de novembre, que regula les subvencions a les publicacions periòdiques escrites totalment o parcialment en català.


                            
                               
                               
  L'article 22.1 de la Llei 7/1983, de 18 d'abril, de
 Normalització Lingüística a Catalunya, disposa que "En el
 marc del que estableix l'article 16.2  de  l'Estatut
 d'Autonomia de Catalunya, la Generalitat podrà subvencionar
 les publicacions periòdiques redactades totalment o parcial
 en català mentre subsistiran les condicions desfavorables
 que n'afecten la producció i la difusió. Aquesta subvenció
 serà atorgada sense d iscriminació i dins les previsions
 pressupostàries.                      
                               
  A fi de donar compliment a aquest mandat legal i amb
 l'objectiu de contribuir a la progressiva normalització de
 l'ús de la llengua catalana; a proposta del Conseller de
 Cultura i d'acord amb el Consell Executiu,         
                               
 Decreto:                          
                               
      I. Normes comunes a tots els ajuts        
                               
  Article 1.- Podran acollir-se als ajuts genèrics objecte
 de la present regulació, les empreses  periodístiques
 domiciliades a Catalunya, per les publicacions periòdiques
 que editin amb les característiques exigides a les normes
 específiques que estableix el capítol II d'aquest Decret. 
                               
  Article 2.-  Queden exclosos de l'ajut genèric  els
 butlletins interiors d'institucions, les publicacions de
 partits polítics, associacions religioses  o  entitats
 públiques, i les de distribució gratuïta.         
                               
  Article 3.- Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant
 instància adreçada al Director General del Patrimoni Escrit
 i Documental, en la qual l'empresa s'identificarà amb les
 dades d'inscripció al Registre d'Empreses Periodístiques. 
  La instància haurà d'anar acompanyada dels documents
 següents:                         
  a) Si el titular de l'empresa és una persona jurídica,
 còpia autoritzada dels estatuts socials; si  és  una
 societat, escriptura de constitució o  de modificació
 inscrita al Registre Mercantil. Si el titular de l'empresa
 és una persona física, fotocòpia del D.N.I.        
  b) Si el firmant de la sol·licitud actua en nom d'altri,
 caldrà acompanyar el document que  acrediti  el  seu
 apoderament.                        
  c) Rebut de la llicència fiscal.             
  d) Justificant d'estar al corrent dels pagaments a la
 Seguretat Social, si s'escau.               
  e) Declaració del nombre d'exemplars difosos de  la
 publicació de què es tracti durant l'any  precedent,
 acompanyada de la documentació que l'acrediti, en especial
 la certificació lliurada per l'Oficina de Justificació de
 la Difusió (OJD) i -quan calgui acreditar exportacions- els
 documents lliurats per Duanes o pel Departament de Comerç i
 Turisme. En el cas de les publicacions comarcals o locals,
 la certificació de l'OJD podrà ser substituïda per les
 factures de la impremta on s'hagi imprès la publicació.  
                               
  Article 4.-  Les instàncies es presentaran a la seu del
 Servei de Promoció de la Premsa o a la de qualsevol dels
 Serveis Territorials del Departament de Cultura, de l'1 de
 gener al 15 de febrer de cada any.             
                               
  Article 5.-  Davant de cada sol·licitud, el Director
 General del Patrimoni Escrit i Documental dictarà resolució
 sobre la procedència de la concessió de l'ajut, el qual
 s'atorgarà si concorren les condicions que estableix el
 present Decret.                      
                               
  Article 6.- Per determinar l'import global de l'ajut que
 correspongui es prendrà com a base el  resultat  de
 multiplicar la seva difusió mitjana durant l'any precedent
 pel nombre de vegades en què hagi estat editada durant el
 mateix període.                      
                               
  Article 7.-  L'import total de les subvencions regulades
 pel present Decret estarà condicionat al crèdit que per a
 tal finalitat es consigni en el  Pressupost  de  la
 Generalitat. En tot cas, la subvenció a cada publicació
 s'atorgarà sense discriminació.              
  Si les disponibilitats pressupostàries ho exigien la
 subvenció que correspongui a cada publicació es farà
 efectiva en quatre fraccions, que seran tramitades al final
 de cada trimestre.                     
                               
      II. Normes específiques de cada tipus d'ajut   
                               
 II-1. Subvencions a les publicacions de periodicitat mínima
 setmanal.                         
                               
  Article 8.-  Podran acollir-se a aquesta subvenció les
 publicacions periòdiques que  reuneixin  les  següents
 característiques:                     
  a) que estiguin escrites íntegrament en català.     
  b) Periodicitat mínima setmanal.             
  c) Que tinguin un mínim de 24 pàgines.          
  d) Que tinguin una mida no inferior a 27 x 19 cm.    
  La subvenció consistirà en l'abonament pel Departament de
 Cultura de 3 Pta per exemplar difós durant l'any anterior
 al de la presentació de la sol·licitud.          
                               
 II-2. Subvencions a les publicacions d'informació general
 escrites en català, amb periodicitat superior a la setmanal
 i de difusió general.                   
                               
  Article 9.-  Podran acollir-se a  aquest  ajut  les
 publicacions periòdiques que  reuneixin  les  següents
 característiques:                     
  a) Que estiguin escrites totalment en català.      
  b) Periodicitat superior a la setmanal.         
  c) Que tinguin un mínim de 24 pàgines.          
  d) Que tinguin una mida no inferior a 25 x 17 cm.    
  e) Difusió per tot el territori de Catalunya.      
  f) Tenir un contingut d'informació i interès generals.  
  La subvenció consistirà en l'abonament pel Departament de
 Cultura a cada publicació de la quantitat que resulti
 d'aplicar la següent escala acumulativa, relativa a la
 difusió durant l'any anterior al de la presentació de la
 sol·licitud:                        
  12 pessetes per exemplar els primers 25.000.       
  10 pessetes per exemplar del 25.001 al 50.000.      
   8 pessetes per exemplar del 50.001 al 75.000.      
   3 pessetes per exemplar del 75.001 en endavant.     
                               
 II-3. Subvencions a les publicacions infantils i juvenils
 escrites en català, amb periodicitat superior a la setmanal
 i difusió general.                     
                               
  Article 10.-  Podran acollir-se a aquest  ajut  les
 publicacions periòdiques que  reuneixin  les  següents
 característiques:                     
  a) Que estiguin escrites totalment en català.      
  b) Periodicitat superior a la setmanal.         
  c) Que tinguin un mínim de 24 pàgines.          
  d) Que tinguin una mida no inferior a 25 x 17 cm.    
  e) Difusió per tot el territori de Catalunya.      
  f) Tenir un contingut d'informació i interès generals.  
  La subvenció consistirà en l'abonament pel Departament de
 Cultura a cada publicació de la quantitat que resulti
 d'aplicar la següent escala acumulativa, relativa a la
 difusió durant l'any anterior al de la presentació de la
 sol·licitud:                        
  els primers 100.000 exemplars a 6 pessetes exemplar.   
  de 100.001 a 300.000 exemplars a 4 pessetes exemplar.  
  de 300.001 en endavant a 3 pessetes exemplar.      
                               
 II-4. Subvencions a les publicacions de caràcter comarcal i
 local escrites en català.                 
                               
  Article 11.-  Podran acollir-se a aquest  ajut  les
 publicacions periòdiques d'interès general que reuneixin
 les següents característiques:               
  a) Que estiguin escrites íntegrament en català.     
  b) Periodicitat superior a la setmanal.         
  c) Que el seu àmbit de difusió sigui, principalment,
 comarcal o local.                     
  La subvenció consistirà en l'abonament pel Departament de
 Cultura a cada publicació de la quantitat que resulti
 d'aplicar la següent escala acumulativa, relativa a la
 difusió durant l'any anterior al de la presentació de la
 sol·licitud:                        
  Fins a 5.000 exemplars l'any, 12 pessetes exemplar.   
  de 5.001 a 10.000 exemplars l'any, 10 pessetes exemplar. 
  de 10.001 a 15.000 exemplars l'any, 8 pessetes exemplar. 
  de 15.001 en endavant, 6 pessetes exemplar.       
 S'estableix un ajut mínim per publicació i any de 60.000
 Pta.                            
                               
 II-5. Subvencions a les publicacions de caràcter comarcal
 i local escrites parcialment en català.          
                               
  Article 12.-  Podran acollir-se a aquest  ajut  les
 publicacions periòdiques d'informació general que reuneixin
 les següents característiques:               
  a) Que una part no inferior al 10% del text de cadascun
 dels exemplars de la publicació de què es tracti estigui
 escrita en català. Els temes d'informació general i els
 temes culturals hauran de ser presents en la part de la
 publicació que estigui escrita en català en les proporcions
 lògiques, havent d'ocupar els temes d'informació general un
 mínim del 50% del total del contingut en llengua catalana. 
  b) Periodicitat més dilatada que la setmanal.      
  c) Que el seu àmbit de difusió sigui, principalment,
 comarcal o local.                     
                               
  Article 13.- Les sol·licituds per obtenir l'ajut regulat
 en aquest apartat hauran d'anar acompanyades, a més dels
 documents enumerats a l'article 3, d'una declaració jurada
 sobre el percentatge  de  contingut  en  català  que
 correspongui a la publicació de què es tracti.       
                               
  Article 14.- Per determinar la quantia de l'ajut regulat
 en aquest apartat, es prendrà com a referència a la mitjana
 de pàgines senceres publicades en català durant l'any
 anterior al de la presentació de la sol·licitud.      
                               
  Article 15.- La subvenció consistirà en l'abonament, per
 cada exemplar difós durant l'any anterior, d'un tant per
 cent sobre 3 pessetes igual al percentatge de contingut en
 llengua catalana de la publicació de què es tracti. (És a
 dir, l'ajut a una publicació amb el 10% del contingut en
 català serà de 0,3 pessetes per exemplar difós.)      
                               
 Disposició final                      
  Es faculta el Conseller de Cultura perquè dicti les
 disposicions necessàries per al desplegament i l'execució
 d'aquest Decret.                      
                               
 Disposició derogatòria                   
  Queda derogat el Decret 55/1983, de 10 de febrer.    
                               
 Barcelona, 21 de novembre de 1983             
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat                
 de Catalunya                        
                               
 Max Cahner                         
 Conseller de Cultura                    
                               
                               
Amunt