Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

DECRET 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats extractives.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
       
                               
  El present Decret desplega la Llei de Catalunya 12/1981,
 de 24 de desembre, per la qual s'estableixen les normes
 addicionals de protecció dels espais d'especial interès
 natural afectats per activitats extractives, i complementa
 també  aquelles  de  les  seves disposicions que són
 d'aplicació a la resta del territori de Catalunya, amb la
 finalitat de fixar les condicions de protecció del medi
 ambient que seran imperatives per a l'aprofitament dels
 recursos miners.                      
                               
  Atès que la disposició final primera de la Llei autoritza
 el Consell Executiu  perquè  dicti  les  disposicions
 necessàries per a la seva aplicació i desplegament;    
                               
  Atès el que disposen en aquest respecte la Llei de Mines,
 de 21 de juliol de 1973, i el Reglament General de la
 Mineria, de 25 d'agost de 1878, i de conformitat amb les
 competències que en aquesta matèria em confereix l'Estatut
 de Catalunya a la Generalitat;               
                               
  A proposta del Conseller de Política Territorial i Obres
 Públiques, i d'acord amb el Consell Executiu,       
                               
 Decreto:                          
                               
  Article 1. Àmbit d'aplicació.- Les disposicions d'aquest
 Decret s'han d'aplicar a les  activitats  extractives
 existents o de nova implantació que es realitzin en aquells
 espais d'especial interès natural inclosos en la llista
 aprovada pel Ple de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya el
 21 de maig de 1980 i reproduïda a l'annex de la Llei
 12/1981, així com en aquells altres als quals es refereixen
 respectivament els articles 1.2 (amb caràcter supletori
 quan impliquin una major protecció en relació amb els
 règims específics de què es tracti) i 2.2 de la Llei.   
                               
  Article 2. Programa de Restauració.-  1. Els titulars
 d'autoritzacions d'explotació  o  d'aprofitament  dels
 recursos miners de les seccions A i B respectivament i de
 permisos d'exploració o d'investigació  així  com  de
 concessions d'explotació, siguin directes o derivades, de
 recursos de les seccions C i D, són obligats a prevenir i
 compensar les conseqüències d'aquestes activitats  que
 resultin perjudicials per al medi ambient, d'acord amb el
 corresponent Programa de Restauració.           
  2. El Programa de Restauració definirà el conjunt de
 mesures i accions a realitzar per tal de garantir:     
  a) La protecció del medi ambient de les conseqüències
 perjudicials susceptibles d'ésser produïdes per l'activitat
 de què es tracti.                     
  b) La integració de l'àrea afectada a l'ambient natural
 que l'envolta amb els objectius de protecció del paisatge i
 condicionament dels terrenys afectats.           
  3. El Programa de  Restauració formarà  part  de la
 documentació que acompanya les sol·licituds presentades per
 a realització de les diverses activitats a  què  fa
 referència el punt anterior. Quan es tracti d'explotacions
 degudament autoritzades anteriorment a la vigència de la
 Llei, serà d'aplicació a aquests efectes el que estableix
 la disposició transitòria primera d'aquest Reglament.   
  4. Els Programes de Restauració s'hauran d'ajustar al
 que disposa el present Decret,  sens  perjudici  del
 compliment de les ordenances tècniques municipals que
 siguin dictades d'acord amb el que preveuen a aquest efecte
 les disposicions finals primera, segona i tercera de la
 Llei, una vegada realitzat el corresponent desplegament
 legislatiu.                        
                               
  Article 3. Contingut del Programa de Restauració.- El
 Programa de Restauració desenvoluparà, amb un grau de
 precisió suficient per permetre una completa avaluació dels
 efectes de l'activitat i de l'efectivitat de les mesures de
 restauració i protecció que s'hi proposen, els aspectes i
 les determinacions esmentats a continuació:        
  a) Anàlisi detallada de l'indret on es preveu l'activitat
 i del seu entorn. Inclourà com a mínim les especificacions
 següents:                         
  - Descripció del medi físic referida als condicionants
 geològics, hidrològics,  hidrogeològics,  climatològics,
 edàfics, de vegetació, del paisatge i a tots aquells altres
 aspectes que puguin definir el medi  en  l'àrea  de
 l'explotació i en el seu entorn.              
  - Relació i emplaçament dels usos  i  aprofitaments
 preexistents, de les propietats, obres d'infrastructura i
 instal·lacions.                      
  - Règim urbanístic i servituds i altres règims jurídics
 especials.                         
  b) Descripció de l'activitat sol·licitada amb delimitació
 de l'àrea  afectada,  material  a  extreure,  mètodes
 d'explotació o d'investigació, producció estimada, serveis,
 plantes de preparació o tractament, altres instal·lacions,
 maquinària, transport, o totes aquelles dades necessàries
 per a la determinació de les mesures a adoptar per a la
 restauració i la protecció del medi ambient.        
  c) Estudi dels efectes de l'activitat sobre el paisatge i
 el medi ambient en general.                
  d) Mesures per prevenir i compensar les conseqüències
 perjudicials sobre el medi ambient de les activitats
 projectades.                        
  e) Mesures de restauració a executar a la fi de les
 diverses fases de l'activitat així com les que s'hauran de
 desenvolupar  en  aquesta  inclouran:  característiques
 físiques i químiques dels sòls restaurats; acondicionament
 del terreny; protecció contra l'erosió; estabilització,
 fixació i acondicionament dels fronts o bancs d'explotació,
 runars i basses estèrils i revegetació.          
  f) Estudi econòmic del cost dels treballs que inclou el
 Programa de Restauració i, si s'escau, de les diverses
 fases de realització.                   
  g) Programa d'execució de les mesures esmentades als
 paràgrafs d i e, en relació, si s'escau, amb les diverses
 fases d'explotació.                    
                               
  Article 4. Documentació.-  1. El Programa de Restauració
 tindrà l'estructura formal  pròpia  d'un  projecte  i
 comprendrà els documents següents:             
  a) Memòria. Es desenvoluparà de forma clara i ordenada
 l'explicació dels aspectes indicats als paràgrafs a, b, c,
 d i e de l'article anterior, amb l'exposició detallada de
 les operacions de restauració projectades, els procediments
 o tècniques previstos i els mitjans que proposa  el
 sol·licitant, així com totes aquelles dades que siguin
 necessàries per demostrar la viabilitat tècnica i econòmica
 del Programa proposat.                   
  b) Estudi econòmic. Inclourà l'anàlisi detallada del cost
 de l'execució de la restauració i de les mesures de
 protecció del medi ambient, amb el corresponent pressupost,
 que contindrà el desglossament del cost de cadascuna de les
 operacions necessàries per a la realització dels diferents
 treballs definits en el Programa de Restauració.      
  c) Programa d'execució. S'hi expressaran les diverses
 fases d'execució dels treballs de restauració  i  de
 protecció, així com la seva relació amb el desenvolupament
 de l'explotació.                      
  d) Plànols. Es presentaran com a mínim els següents:   
  I. Plànol de situació. Sobre base cartogràfica a escala
 1/50.000 dotada de quadrícula UTM.             
  II. Plànol topogràfic de l'àrea afectada i del seu
 entorn,  amb corbes de nivell, equidistant 1 m, que
 contindrà la informació següent:              
  - Usos actuals del sòl, cultius, vegetació, arbrat, etc. 
  - Corrents d'aigües superficials i subterranis.     
  - Edificacions existents.                
  - Camins i vies de comunicació, serveis urbanístics tal
 com electricitat, gas i subministrament d'aigua.      
  L'escala serà 1/5000 o 1/1000, en  funció  de  la
 superfície, quan es tracti de sol·licituds d'autoritzacions
 d'explotació o d'aprofitament de recursos de les seccions A
 i B  respectivament, i 1/1000 o 1/2000 en el cas de
 sol·licituds de concessions d'explotació de recursos de les
 seccions C i D.                      
  III. Plànols geològics de la zona afectada amb indicació
 de les característiques litològiques,  estructurals  i
 hidrogeològiques  (nivell  freàtic),  amb  els  talls
 corresponents i a la mateixa escala que els anteriors.   
  IV. Plànols amb les projeccions horitzontal i vertical
 dels treballs d'explotació, emmagatzematge  de residus
 miners, evacuació d'aigües residuals i restauració  i
 protecció del medi ambient, que es projecten, a la mateixa
 escala que els anteriors,  acompanyats  dels  perfils
 transversals que resultin necessaris i complementats amb
 els detalls oportuns.                   
  V. Annexos. S'hi adjuntaran els estudis preliminars
 realitzats sobre el medi físic, els estudis addicionals de
 valoració dels efectes previstos de l'explotació del medi
 ambient (paisatgístics, contaminació de l'aire i de les
 aigües, sorolls), informes geotècnics, estudis edafològics
 i de revegetació del sòl restaurat.            
  2. Quan  es  tracti  de  permisos  d'explotació  o
 d'investigació, el contingut de la  documentació  que
 expressa el punt anterior s'adaptarà a les característiques
 concretes de l'activitat a realitzar, de tal manera que
 permeti de valorar-ne inequívocament les conseqüències
 sobre el medi ambient i les mesures de protecció i
 restauració projectades.                  
                               
  Article 5. Tramitació.-  1.a) Els  peticionaris  de
 qualsevol de les sol·licituds esmentades a l'article 2
 presentaran  al  Servei  Territorial  d'Indústria  que
 correspongui el Programa de Restauració juntament amb la
 documentació que preveu la legislació de mines i dins els
 terminis que aquesta recull.                
  b) Quan el titular de l'explotació no sigui propietari
 dels terrenys  haurà  d'acreditar  que  el  contracte
 corresponent inclou els terminis d'execució del Programa de
 Restauració i el període de garantia.           
  2. Els Serveis Territorials d'Indústria lliuraran en el
 termini d'un mes una còpia (més una altra per a cadscun
 dels Ajuntaments afectats) del projecte  d'exploració,
 d'investigació o d'explotació i del Programa de Restauració
 a la Direcció General de Política Territorial, que anirà
 acompanyada d'una avaluació econòmica preliminar, efectuada
 pels esmentats Serveis, dels recursos a explotar i de les
 seves possibilitats de  substitució,  atesa  la  seva
 finalitat, a fi de precisar les raons potencials de la
 conveniència de l'activitat.                
  3. La Direcció General de Política Territorial examinarà
 la documentació rebuda i comprovarà que estigui ajustada al
 que disposen els articles 3 i 4. En cas contrari, si la
 documentació presentés defectes esmenables  de  forma,
 d'omissió o d'altres, ho comunicarà a l'interessat, qui
 haurà d'efectuar les esmenes o addicions oportunes, sens
 perjudici de comunicar-ho també als Serveis Territorials
 d'Indústria corresponents.                 
  4. Una vegada s'hagi comprovat que la documentació
 presentada compleix els  requisits  reglamentaris,  la
 Direcció General de Política Territorial, consultats els
 altres Departaments, si s'escau, el Servei Geològic de
 Catalunya, els Ajuntaments afectats i escoltades les parts
 interessades, trametrà al Servei Territorial d'Indústria,
 en el termini de dos mesos, a comptar des de la data de
 recepció de la documentació, un informe de  caràcter
 vinculant sobre la idoneïtat de les mesures de restauració
 i de protecció del medi ambient proposades.        
  Si l'informe és favorable haurà d'especificar la quantia
 de la fiança de restauració, el termini de la garantia i,
 quan  s'escaigui,  aquelles  mesures  addicionals  o
 modificacions introduïdes. L'informe serà denegatori quan
 el Programa  de  Restauració  presentat  comporti  la
 inviabilitat de la restauració.              
  5. Una vegada aprovat el Programa de Restauració serà
 requisit previ per a l'atorgament de l'autorització, el
 permís o la concessió, la presentació  del  document
 acreditatiu de l'abonament de la taxa corresponent als
 serveis de tramitació i d'inspecció.            
  6. L'atorgament d'algun dels permisos, autoritzacions o
 concessions esmentades en aquest article no eximeix el
 titular de l'obligació d'obtenir les altres autoritzacions
 i llicències que legalment siguin necessàries per  a
 l'exercici de l'activitat.                 
                               
  Article 6. Fiança de restauració.-  1. La fiança de
 restauració té per objecte garantir l'execució de la
 totalitat de les mesures de protecció del medi ambient i
 dels treballs de restauració inclosos en el corresponent
 permís, autorització o concessió.             
  2. Les fiances s'hauran de constituir abans de l'inici de
 l'explotació i, en tot cas, l'autorització d'aprofitament,
 els permisos d'exploració, els permisos d'investigació, les
 concessions, les ampliacions i les rectificacions  de
 concessions d'explotació no seran  efectius  fins  la
 presentació per l'explotador del document acreditatiu de la
 constitució de la fiança en els termes indicats en aquest
 article.                          
  3. L'import de la fiança serà equivalent al cost dels
 treballs de restauració i de les mesures de protecció del
 medi ambient inclosos en l'autorització. En cap cas, la
 fiança no significarà un import inferior a quatre-centes
 mil pessetes per hectàrea de superfície afectada per la
 restauració.                        
  4. Les fiances podran constituir-se de les següents
 formes a elecció del peticionari:             
  a) En metàl·lic.                     
  b) En títols del Deute Públic de la Generalitat o de
 l'Estat.                          
  c) Mitjançant aval, d'acord amb el que estableixen els
 punts següents.                      
  5. Formalització:                    
  a) Les fiances es formalitzaran a la Caixa General de
 Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, expedint-se el
 resguard oportú a favor de l'interessat, que servirà com a
 document acreditatiu per fer efectives les autoritzacions i
 els permisos d'acord amb els que s'esmenta al punt 2
 d'aquest article.                     
  b) Quan la fiança es constitueixi en títols del Deute o
 mitjançant aval hauran de dipositar-se tant l'un com
 l'altre a disposició de la Direcció General de Política
 Territorial.                        
  6. Totes les variacions que experimentin les garanties
 per raó d'indemnització de valors, de la seva substitució o
 de la dels avals, ampliació del seu import, o per qualsevol
 altra causa, seran formalitzades en document administratiu
 i s'incorporaran a l'expedient.              
  7. L'aval a què fa referència el paràgraf c) del punt 4
 d'aquest article serà atorgat per un banc oficial o privat,
 inscrit al Registre General de Bancs i Banquers, o per una
 caixa d'estalvis pertanyent a les Caixes Confederades.   
  Les comissions, els interessos i les altres despeses que
 es produeixin amb motiu de l'expedició de l'aval seran a
 compte de l'explotador.                  
  8. Les fiances prestades mitjançant aval faran constar en
 el document on es formalitzi la garantia, el consentiment
 prestat pel fiador o avalista a l'extensió  de  la
 responsabilitat  davant l'Administració en els mateixos
 termes que si la garantia fos constituïda pel mateix
 explotador, sense que pugui utilitzar  els  beneficis
 d'excussió a què es refereixen l'article 1830 i els
 concordants del Codi Civil.                
  9. Quan l'explotació es desenvolupi en fases clarament
 diferenciades, la fiança podrà ésser satisfeta de forma
 esglaonada, de tal manera que els imports dipositats
 corresponguin respectivament als costos de restauració i de
 protecció del medi ambient originats en cada fase de
 l'explotació.                       
                               
  Article 7. Actualització de les fiances.- 1. A fi de
 garantir l'efectivitat de  les  fiances  constituïdes,
 s'establirà un sistema d'actualitzacions aplicable durant
 el període de concessió o d'autorització corresponent a
 qualsevol de les modalitats esmentades a l'article 6.4,
 durant el període de garantia.               
  2. Els dipositants, prèvia comunicació per la Direcció
 General de Política Territorial, hauran de modificar les
 garanties constituïdes d'acord amb l'índex d'actualització
 anual establert en un termini no superior a 30 dies des de
 la comunicació.                      
                               
  Article 8. Devolució de les fiances.- 1. La devolució de
 les fiances es farà un cop acabat el període de garantia
 indicat en l'autorització, prèvia actuació inspectora de la
 Direcció General de Política Territorial i a petició del
 titular en el supòsit que els treballs de restauració hagin
 assolit els objectius previstos en  el  Programa  de
 Restauració.                        
  2. Igualment, quan els titulars hagin executat treballs
 del Programa de Restauració podran sol·licitar la reducció
 dels dipòsits en la part corresponent a les etapes o fases
 realitzades, una vegada complerts els terminis de garantia
 establerts.                        
  3. El termini de garantia no serà inferior a tres anys ni
 superior a cinc, i es fixarà en funció de criteris tècnics
 derivats dels treballs de restauració a efectuar.     
  4. Durant el període de garantia, a comptar des de la
 data de la notificació de l'acabament de les obres de
 restauració, els dipòsits estaran  afectats  per  les
 actualitzacions previstes en l'article 7 d'aquest Decret. 
  5. Tots els treballs que s'hagin de realitzar durant el
 període de garantia per fallida de les  mesures  de
 restauració previstes seran a càrrec del  titular  o
 explotador, o dels dipòsits constituïts d'acord amb el que
 disposa l'article 9 de la Llei.              
                               
  Article 9. Plans de labors.-  1. Els plans de labors
 corresponents a les autoritzacions  d'explotació  dels
 recursos de la secció A, els permisos d'investigació i les
 concessions d'explotació dels recursos de les seccions C i
 D, hauran de contenir un annex amb la documentació que
 justifiqui el compliment de les mesures de restauració i de
 protecció del medi ambient que hagin estat establertes.  
  2. Els Serveis Territorials d'Indústria trametran a la
 Direcció General de Política Territorial una còpia dels
 successius plans de labors.                
                               
  Article 10. Inspecció.-   Sens  perjudici  de  les
 atribucions que en aquest respecte confereix la legislació
 de mines als Serveis Territorials d'Indústria, la Direcció
 General de Política Territorial podrà inspeccionar el
 compliment de les mesures adreçades a prevenir i compensar
 les  conseqüències  perjudicials  de  les  activitats
 extractives amb relació al medi ambient, així com de les
 accions  de  restauració que hagin estat incloses en
 l'autorització  corresponent.  Serà  en  qualsevol cas
 preceptiva una inspecció en finalitzar les obres  de
 restauració.  Els  Serveis  Territorials  d'Indústria
 comunicaran a la Direcció General de Política Territorial,
 amb una antelació mínima de dos mesos, la data prevista de
 l'acabament de cadascuna de les fases de restauració i
 d'aquelles irregularitats susceptibles d'infringir  les
 mesures i les accions de restauració, detectades a través
 de la seva pròpia actuació inspectora.           
                               
  Article 11. Execució forçosa.-  En el cas d'incompliment
 de les mesures de protecció del medi ambient, incloses en
 l'autorització, l'Administració de la Generalitat a través
 de la Direcció General de Política Territorial,  pot
 procedir, previ apercebiment al titular de l'explotació i
 sens perjudici del que preveu l'article  següent,  a
 l'execució forçosa de les mesures esmentades a càrrec de la
 fiança dipositada.                     
                               
  Article 12. Suspensió dels treballs.-  1. En els casos
 d'urgència per raons de perill de la protecció del medi
 ambient, la Direcció General de Política  Territorial
 proposarà  als  Serveis  Territorials  d'Indústria  la
 suspensió provisional dels treballs d'aprofitament als
 efectes previstos en la legislació de mines.        
  2. Igualment, en cas d'incompliment de les condicions
 imposades en l'autorització referents al Programa  de
 Restauració o d'impagament de les fiances o de les seves
 actualitzacions,  la  Direcció  General  de  Política
 Territorial podrà elevar proposta  de  declaració  de
 caducitat.                         
  3. El que preveuen els punts anteriors s'entén que és
 sens perjudici de les facultats que en aquest respecte
 corresponen als Serveis Territorials d'Indústria.     
                               
  Article 13. Sancions.-  1. La vulneració de les accions
 de restauració i de les condicions per a la protecció del
 medi ambient contingudes en l'autorització atorgada pels
 Serveis Territorials d'Indústria o l'impagament de les
 fiances o de  les  seves  actualitzacions  tenen  la
 consideració d'infraccions administratives i comporten la
 la imposició d'una multa de cinquanta mil a cinc-centes mil
 pessetes al titular de l'autorització, previ el procediment
 sancionador ajustat al que preveuen els articles 133 al
 137, tots dos inclosos, de la Llei  de  Procediment
 Administratiu.                       
  2. Fins a dues-centes mil pessetes les multes seran
 imposades pel Director General de Política Territorial, i
 de dues-centes mil fins a cinc-centes mil pel Conseller de
 Política Territorial i Obres Públiques.          
  3. Per graduar les multes hom s'atindrà a la gravetat de
 la matèria, a la superfície afectada i a  la  seva
 reiteració. A aquests efectes es considerarà de caràcter
 greu tota infracció que representi l'augment dels costos
 d'aplicació de les mesures per a la protecció del medi
 ambient incloses en l'autorització o impliqui, com a
 conseqüència, la necessitat d'executar altres  mesures
 addicionals.                        
  4. La  imposició  de  multes  és  independent  del
 rescabalament de danys i de la indemnització de perjudicis,
 així com de les responsabilitats administratives exigibles
 pels òrgans competents en matèria de mines o urbanística. 
                               
  Article 14.  Els treballs de restauració i de protecció
 del medi ambient inclosos en el Programa de Restauració
 podran ésser objecte de les ajudes que preveu la Llei de
 Foment de la Mineria, així com d'aquells altres que, en
 matèries mèdio-ambientals i industrials, puguin existir.  
                               
 Disposició addicional                   
  Única.-  En el termini d'un any des de la publicació del
 present Decret, la Direcció General de Política Territorial
 i la Direcció General d'Indústria, procediran a la revisió
 conjunta  dels  plans  de  restauració  aprovats  amb
 anterioritat a la vigència de la Llei, amb la definició
 d'aquells aspectes a modificar, els quals no  podran
 comportar un increment de cost per al concessionari.    
                               
 Disposicions transitòries                 
                               
  Primera.-  1. Els titulars d'explotacions degudament
 autoritzades amb anterioritat a la vigència de la Llei que
 no disposin d'un pla de restauració aprovat hauran de
 presentar a la Direcció General de Política Territorial,
 dins del termini de quatre mesos des de la data de
 publicació del present Decret, un Programa de Restauració
 de les àrees encara no explotades que haurà de contenir, a
 més del que estableixen els articles 3 i 4, una informació
 detallada de l'estat actual de l'explotació i de les
 mesures de restauració o de protecció del medi ambient
 adoptades fins a aquell moment.              
  2. La Direcció General de Política Territorial estudiarà
 la proposta esmentada i, prèvia audiència a l'interessat,
 establirà definitivament el Programa de Restauració així
 com la quantia de la fiança que correspongui, d'acord amb
 el que expressa l'article 6 i el termini de la garantia.
 Aquestes  resolucions  seran  trameses  als  Serveis
 Territorials d'Indústria i s'incorporaran al contingut de
 les  autoritzacions  o  les  concessions  d'explotació
 corresponents amb el caràcter de condicions especials.   
                               
  Segona.-  Per a les explotacions ja existents de carbons
 minerals i de roques calcàries per a l'obtenció de ciment
 que estiguin degudament autoritzades amb períodes  de
 concessió superiors a cinquanta anys, s'han d'establir
 Convenis específics per tal d'acomodar les garanties i els
 plans de restauració a la realitat de l'explotació en les
 seves etapes successives dins de l'estricte compliment de
 les finalitats de la Llei.                 
                               
  Tercera.- El que preveu aquest Decret s'aplicarà a les
 activitats especificades en l'article 2 que necessitin nova
 autorització i a les ja autoritzades, situades fora del
 territori definit en l'article 1, mentre el Parlament no
 haurà regulat les normes de protecció de la natura per a
 tot el territori de Catalunya.               
  La fiança definida en l'article 6 es reduirà al 50% de
 l'import que determina el punt 3.             
                               
  Quarta.- Aquelles sol·licituds per a les activitats
 especificades en l'article 2 que es trobessin en tràmit en
 el moment de la publicació de la Llei hauran d'ajustar-se
 al que disposa el present Decret.             
                               
 Barcelona, 15 de juliol de 1983              
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat                
 de Catalunya                        
                               
 Xavier Bigatà i Ribé                    
 Conseller de Política Territorial             
 i Obres Públiques                     
                               
                               

Amunt