Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 28/12/1995

 • Número del document 342/1995

 • Número de control 95353062

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 2156

 • Data 19/01/1996

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 571

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 342/1995, de 28 de desembre, pel qual es modifica el Decret 252/1988, de 12 de setembre, d'aprovació del Reglament del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.


                               
 Vist el Decret 252/1988, de 12 de setembre, pel qual 
 s'aprova  el Reglament del cos d'agents rurals de la 
 Generalitat de Catalunya, modificat pels decrets 381/1988, 
 de 23 de desembre, i 174/1989, de 23 de juny;        
                               
 Atès que en el decurs dels anys transcorreguts des de 
 l'entrada en vigor de l'esmentat Decret s'ha constatat la 
 necessitat  de  modificar  alguns aspectes de la seva 
 estructura  per  tal d'aconseguir major efectivitat en 
 l'execució de les funcions assignades al cos d'agents 
 rurals;                           
                               
 Vist el Decret 291/1994, de 4 de novembre, pel qual es 
 determina  l'estructura  territorial  del  Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca;              
                               
 A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
 i d'acord amb el Govern,                   
                               
 Decreto:                           
                               
 Article 1                          
 Es modifica l'article 4 del Decret 252/1988, de 12 de 
 setembre, pel qual s'aprova el reglament del cos d'agents 
 rurals, i queda redactat de la manera següent:        
 "El cos d'agents rurals s'organitza i s'estructura de forma 
 jerarquitzada, i està enquadrat en el Servei d'Agents 
 Rurals  i de Prevenció d'Incendis Forestals, del qual 
 depèn.
 "En el cos d'agents rurals hi ha els càrrecs de comandament 
 següents:                          
 "Inspector,  que depèn directament del cap del Servei 
 d'Agents Rurals i de Prevenció d'Incendis Forestals. Les 
 seves funcions són les de representar el cos, coordinar i 
 controlar tots els serveis i inspeccionar el compliment de 
 les ordres donades als agents.
 "Sots-inspectors: n'hi haurà un a cada servei territorial 
 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'ell 
 dependran tots els agents amb funcions en el territori 
 respectiu,  les  seves funcions són les de coordinar, 
 controlar i inspeccionar els serveis que presta el cos 
 d'agents rurals en el seu territori.
 "Caps de zona: n'hi haurà un a cada agrupació de comarques, 
 sent les seves funcions les de coordinar, controlar i 
 inspeccionar els serveis que presta el cos d'agents rurals 
 en el seu territori. Els caps de zona realitzaran les 
 funcions pròpies dels caps forestals de comarca de les 
 seves respectives zones, en cas d'absència o malaltia 
 d'aquests. L'àmbit territorial de cadascuna de les zones i 
 les  seves  respectives bases es defineixen a l'annex 
 d'aquest Decret.
 "Caps forestals de comarca: n'hi haurà un a cada comarca, 
 del qual dependran els agents amb funcions a la comarca 
 respectiva. Tenen  com a funcions les d'organitzar els 
 diferents serveis que presta el cos d'agents rurals en la 
 comarca i controlar els rendiments i necessitats dels seus 
 agents.
 "Per al compliment de les funcions que tenen encomanades, 
 tots  els agents rebran sempre les ordres de treball 
 mitjançant els càrrecs de comandament respectius."      
                               
 Article 2                          
 S'afegeix un nou apartat a l'article 5 del Reglament del 
 cos d'agents rurals, aprovat pel Decret 252/1988, de 12 de 
 setembre, que diu el següent:                
 "5.4  El cap del Servei d'Agents Rurals i de Prevenció 
 d'Incendis Forestals podrà encomanar la realització de 
 qualsevol de les funcions descrites a l'article 1 als 
 agents que integren el cos d'agents rurals."         
                               
 Article 3                          
 Es modifiquen els articles 7, 8, 9 i 10 del Reglament del 
 cos d'agents rurals aprovat pel Decret 252/1988, que queden 
 redactats de la manera següent:               
 "Article 7. Els directors dels espais naturals protegits o 
 reserves de caça i pesca assignaran les tasques a realitzar 
 als agents adscrits a la zona en qüestió mitjançant el cap 
 forestal  de  comarca  que serà el responsable de la 
 supervisió i control dels serveis encarregats.
 "Article 8. El cap de l'oficina comarcal assignarà les 
 funcions a realitzar als agents adscrits a aquesta zona, 
 mitjançant el cap forestal de comarca del cos d'agents 
 rurals i en cas d'absència mitjançant el cap de zona.
 "Els sots-inspectors, els caps de zona i els caps forestals 
 de comarca seran els responsables de la supervisió i 
 control dels serveis encarregats.
 "Article 9. Els membres del cos d'agents rurals es podran 
 especialitzar  en  alguna o algunes de les activitats 
 següents:                          
 "Grup A                           
 "Vigilància aèria i prevenció d'incendis forestals.
 "Grup B                           
 "Instructors i serveis especials.
 "Prevenció d'incendis forestals.
 "Fauna domèstica i salvatge.
 "Ordenació de la caça i pesca i prevenció de furtivisme.
 "Protecció dels recursos marins.
 "Causalitat dels incendis forestals.
 "Grup C                           
 "Rescat i escalada.
 "Transmissions.
 "Tècniques forestals.
 "Grup D                           
 "Mecànica.
 "Topografia i cartografia.
 "Coordinació  de  voluntaris:  voluntaris  forestals  i 
 agrupacions de defensa forestal.
 "Article 10. Els membres del cos d'agents rurals, quan 
 estiguin  en  acte  de  servei,  portaran  l'uniforme 
 reglamentari i en correctes condicions. Això no obstant, 
 quan així ho acordi la Direcció General del Medi Natural, 
 podran exercir funcions que els són pròpies sense vestir 
 l'uniforme. En qualsevol cas, hauran de portar el carnet 
 acreditatiu de la seva condició de membre del cos de 
 referència."                         
                               
 Disposició addicional                    
 Les funcions en matèria de prevenció d'incendis forestals 
 s'exerciran en col·laboració amb els serveis municipals de 
 bombers i amb el cos de bombers de la Generalitat de 
 Catalunya,  d'acord  amb  el que preveu la disposició 
 addicional primera de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de 
 prevenció  i  extinció  d'incendis i de salvaments de 
 Catalunya.
                               
 Barcelona, 28 de desembre de 1995              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Francesc Xavier Marimon i Sabaté               
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca          
                               
                               
 Annex                            
                               
 Relació de les zones, comarques que integren i població on 
 es  fixa  la  base de cadascuna, corresponents a les 
 demarcacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
                               
 Barcelona                          
                               
 Zona 1                            
 Comarques compreses: Baix Llobregat, Barcelonès i Garraf.
 Base: Oficina Comarcal de Sant Boi de Llobregat.
                               
 Zona 2                            
 Comarques compreses: Vallès Oriental, Vallès Occidental i 
 Maresme.
 Base: Oficina Comarcal de Granollers.
                               
 Zona 3                            
 Comarques compreses: Alt Penedès i Anoia.
 Base: Oficina Comarcal de Vilafranca del Penedès.
                               
 Zona 4                            
 Comarques compreses: Bages i Osona.
 Base: Oficina Comarcal de Manresa.
                               
 Zona 5                            
 Comarques compreses: Berguedà i Cerdanya.
 Base: Oficina Comarcal de Berga.
                               
 Tarragona                          
                               
 Zona 1                            
 Comarques compreses: Alt Camp, Baix Penedès, Conca de 
 Barberà i Tarragonès.
 Base: Oficina Comarcal de Valls.
                               
 Zona 2                            
 Comarques compreses: Baix Camp i Priorat.
 Base: Oficina Comarcal de Reus.
                               
 Zona 3                            
 Comarques compreses: Ribera d'Ebre i Terra Alta.
 Base: Oficina Comarcal de Móra d'Ebre.
                               
 Zona 4                            
 Comarques compreses: Baix Ebre i Montsià.
 Base: Oficina Comarcal de Tortosa.
                               
 Lleida                            
                               
 Zona 1                            
 Comarques  compreses:  Noguera,  Urgell,  Pla d'Urgell, 
 Segarra, Garrigues i Segrià.
 Base: Oficina Comarcal de Balaguer.
                               
 Zona 2                            
 Comarques compreses: Alt Urgell i Solsonès.
 Base: Oficina Comarcal de la Seu d'Urgell.
                               
 Zona 3                            
 Comarques compreses: Pallars Jussà i Pallars Sobirà.
 Base: Oficina Comarcal de Tremp.
                               
 Zona 4                            
 Comarques compreses: Alta Ribagorça i Val d'Aran.
 Base: Oficina Comarcal de Pont de Suert.
                               
 Girona                            
                               
 Zona 1                            
 Comarques compreses: Selva, Pla de l'Estany i Gironès.
 Base: Oficina Comarcal de Santa Coloma de Farners.
                               
 Zona 2                            
 Comarques compreses: Baix Empordà i Alt Empordà.
 Base: Oficina Comarcal de La Bisbal.
                               
 Zona 3                            
 Comarques compreses: Garrotxa i Ripollès.
 Base: Oficina Comarcal d'Olot.
                               
 (95.353.062)                         
                               
Amunt