Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 04/11/1994

 • Número del document 294/1994

 • Número de control 94297021

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 1973

 • Data 16/11/1994

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 7384

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 294/1994, de 4 de novembre, pel qual es fixa l'estructura orgànica de les direccions generals de Producció i Indústries Agroalimentàries, d'Estructures Agràries i del Medi Natural.


 
                               
 El  Departament  d'Agricultura,  Ramaderia  i Pesca ha 
 adequat successivament la seva estructura per tal que sota 
 els principis d'eficàcia, descentralització, desconcentració 
 i coordinació les competències assumides es puguin desplegar 
 en un marc organitzatiu àgil, eficaç i coherent.
                               
 Vist que s'han produït modificacions en les funcions i en 
 l'estructura de diverses direccions generals, motivades 
 tant pel traspàs de noves competències com per l'ampliació 
 i  intensificació  de  l'actuació  administrativa  en 
 determinats àmbits sectorials;                
                               
 Vista  la  conveniència  de  recopilar i refondre les 
 disposicions  que afecten l'estructura orgànica de les 
 direccions  generals  de  Producció  i  Indústries 
 Agroalimentàries i del Medi Natural;             
                               
 Vistos l'augment i la importància de les activitats i 
 funcions derivades de la normativa comunitària en matèria 
 d'estructures agràries fan necessària una definició més 
 precisa de les funcions que en aquesta matèria té adscrites 
 la  Direcció  General de Promoció i Desenvolupament i 
 aconsellen dotar-la d'una nova denominació i estructura per 
 tal d'aconseguir els objectius de racionalitat i eficàcia;  
                               
 D'acord amb el que s'ha exposat i atès el que disposen 
 l'article 11 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
 d'organització,  procediment  i  règim  jurídic  de 
 l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i els 
 articles 80 i 81 de la Llei 3/1982, de 25 de març, del 
 Parlament, del president i del Consell Executiu de la 
 Generalitat,  a  proposta  del conseller d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,          
                               
 Decreto:                           
                               
                               
 Capítol 1                          
 Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries 
                               
 Article 1                          
 Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries 
 La  Direcció  General  de  Producció  i  Indústries 
 Agroalimentàries té com a funcions:             
 Millorar la producció agrícola, ramadera i agroalimentària.
 Controlar el foment de la sanitat animal i vegetal.
 Protegir la qualitat dels productes agroalimentaris.
 Controlar els mitjans de producció agrària.
 Fomentar i vigilar la transformació agroindustrial i la 
 comercialització en origen dels productes agroalimentaris.
                               
 Article 2                          
 Estructura de la Direcció General de Producció i Indústries 
 Agroalimentàries                       
 La  Direcció  General  de  Producció  i  Indústries 
 Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca s'estructura en les unitats següents:         
 Subdirecció General de Producció Agroalimentària.
 Subdirecció  General  de  Comercialització i Indústries 
 Agroalimentàries.
                               
 Article 3                          
 Subdirecció  General  de  Producció  Agroalimentària 
 3.1  Són funcions de la Subdirecció General de Producció 
 Agroalimentària:                       
 Fomentar la millora de la producció agroalimentària.
 Avaluar els recursos agrícoles, analitzar i orientar la 
 producció agrícola.
 Realitzar  l'ordenació,  el  foment i la millora dels 
 aprofitaments ramaders.
 Coordinar i supervisar l'execució dels plans d'actuació de 
 lluita fitopatològica o de sanitat animal.
 Coordinar, organitzar, programar, impulsar i supervisar les 
 funcions dels serveis que la integren.
 Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel director 
 general.
 3.2  La Subdirecció General de Producció Agroalimentària 
 s'estructura en els serveis següents:            
 Servei d'Agricultura.
 Servei de Protecció dels Vegetals.
 Servei de Ramaderia.
 Servei de Sanitat Animal.
                               
 Article 4                          
 Servei d'Agricultura                     
 4.1 El Servei d'Agricultura té com a funcions:       
 Elaborar propostes per al foment i la millora de les 
 produccions agrícoles i dur a terme els plans d'actuació 
 sectorial.
 Realitzar l'estudi i el control reglamentari de les llavors 
 i plantes de planters i la regulació de l'ús de varietats 
 vegetals.
 Elaborar l'inventari i avaluar els recursos agrícoles.
 Portar el registre i realitzar el control de la maquinària 
 agrícola.
 Elaborar l'inventari i el control dels sòls, realitzar el 
 seguiment i l'avaluació de la seva fertilitat i supervisar 
 l'acompliment de la normativa sobre fertilitzants.
 Gestionar i controlar els ajuts relatius a la producció.
 Donar  suport  tècnic  per a l'elaboració d'estudis i 
 l'execució  de  projectes  de  reconversió  productiva 
 d'explotacions  agràries  que desitgin iniciar la seva 
 activitat en agricultura ecològica.
 4.2  El Servei d'Agricultura s'estructura en les unitats 
 següents:                          
 Secció de Control i Seguiment del Material Vegetal.
 Secció d'Avaluació de Recursos i Noves Tecnologies.
 Centre de Mecanització Agrària.
 4.3  El Centre de Mecanització Agrària té el nivell orgànic 
 de secció.
 4.4  El Servei d'Agricultura exerceix les funcions de 
 coordinació amb el Consell Català de la Producció Agrària 
 Ecològica.
                               
 Article 5                          
 Funcions  de  les  seccions  que  depenen  del Servei 
 d'Agricultura                        
 5.1  La Secció de Control i Seguiment del Material Vegetal 
 té les funcions següents:                  
 Controlar la qualitat i certificar el material vegetal, 
 d'espècies herbàcies i llenyoses.
 Gestionar  el  Registre  de planters i comerciants de 
 llavors.
 Controlar i vigilar la producció i utilització del material 
 vegetal.
 Proposar la regulació sobre l'ús de varietats vegetals.
 5.2  La Secció d'Avaluació de Recursos i Noves Tecnologies 
 té les funcions següents:                  
 Elaborar l'inventari i avaluar els recursos edafològics.
 Estudiar el potencial productiu dels sòls de Catalunya.
 Realitzar el seguiment i l'avaluació de la fertilitat dels 
 sòls  de Catalunya basant-se en el coneixement de la 
 potencialitat productiva dels sòls i les necessitats dels 
 cultius.
 Supervisar l'acompliment de la normativa en matèria de 
 fertilitzants.
 Coordinar  i  controlar  la xarxa agrometereològica de 
 Catalunya i la seva utilització per a la programació de 
 regs.
 Avaluar els recursos agrícoles.
 5.3  El Centre de Mecanització Agrària té les funcions 
 següents:                          
 Vetllar per l'increment de seguretat dels operadors i per 
 la reducció dels efectes de la maquinària en el medi 
 agrícola.
 Gestionar el Registre oficial de maquinària agrícola.
 Realitzar el control de característiques de maquinària i 
 equips agrícoles de conformitat amb la normativa vigent.
 Vetllar per la millora de l'eficiència de les operacions 
 mecanitzades.
                               
 Article 6                          
 Servei de Protecció dels Vegetals              
 6.1  El Servei de Protecció dels Vegetals té com a 
 funcions:                          
 Organitzar i divulgar la normativa referent a la lluita 
 fitopatològica i gestionar els registres fitosanitaris, 
 programar i realitzar campanyes i realitzar el control i 
 l'experimentació dels nous productes fitosanitaris.
 Fomentar la lluita biològica i planificar les lluites 
 dirigida i integrada.
 Estudiar les plagues agrícoles i forestals, divulgar els 
 mitjans de lluita, les tècniques d'aplicació, diagnosi, 
 avaluació, selecció i recomanació de mitjans de lluita.
 Executar  plans  d'actuació  i  mesures  fitosanitàries 
 obligatòries en vivers, mitjans de transport i locals 
 relacionats amb productes vegetals.
 Fomentar les agrupacions d'agricultors per a la lluita 
 contra els agents perjudicials.
 6.2  El Servei de Protecció dels Vegetals s'estructura en 
 les seccions següents:                    
 Secció de Campanyes i Informació Fitosanitària.
 Secció de Tècniques de Lluita i Controls Fitosanitaris.
 Secció de Prospecció i Diagnosi.
 Secció de Malherbologia i Fitoreguladors.
                               
 Article 7                          
 Funcions  de  les seccions que depenen del Servei de 
 Protecció dels Vegetals                   
 7.1  La Secció de Campanyes i Informació Fitosanitària té 
 les funcions següents:                    
 Planificar i coordinar tècnicament i administrativament les 
 campanyes  fitosanitàries  de  control  de  plagues  i 
 d'eradicació de paràsits perillosos.
 Programar  i  controlar els pressupostos, elaborar els 
 projectes i tramitar expedients i contractacions.
 Coordinar  la  metodologia  del  seguiment de plagues, 
 l'elaboració  d'avisos,  la  tramesa  de la informació 
 fitosanitària i les publicacions del Servei.
 Planificar  les actuacions i el suport tècnic de les 
 agrupacions  de  defensa  vegetal  i  gestionar  els 
 corresponents ajuts.
 Proposar la legislació sanitària en matèria de sanitat 
 vegetal.
 Elaborar les propostes dels convenis de col·laboració amb 
 empreses, entitats públiques i centres universitaris.
 7.2  La  Secció  de  Tècniques  de Lluita i Control 
 Fitosanitari té com a funcions:               
 Posar a punt les noves tècniques de lluita i coordinar els 
 programes de control integrat de plagues i de producció 
 integrada.
 Coordinar  i  avaluar  les experiències fitosanitàries, 
 informar sobre l'efectivitat i efectes secundaris dels 
 plaguicides en fase de pre-registre.
 Coordinar  les actuacions relacionades amb el Registre 
 oficial d'establiments i serveis plaguicides i organitzar 
 cursets per aplicadors de plaguicides.
 Mantenir i actualitzar el Registre oficial de productes i 
 material fitosanitari i la legislació que els afecta.
 Planificar  i efectuar les campanyes de prospecció de 
 residus de plaguicides en els vegetals i avaluar l'impacte 
 ambiental dels plaguicides.
 7.3 La Secció de Prospecció i Diagnosi té com a funcions:  
 Coordinar tècnicament i administrativament els laboratoris 
 de diagnosi de plagues.
 Posar a punt les tècniques d'identificació de plagues i 
 malalties.
 Coordinar les campanyes de prospecció de paràsits i de 
 determinació de les seves zones de distribució.
 Coordinar les actuacions relacionades amb el lliurament del 
 passaport fitosanitari.
 Proposar mesures fitosanitàries obligatòries en vivers i 
 locals relacionats amb productes vegetals.
 7.4  La Secció de Malherbologia i Fitoreguladors té com a 
 funcions:                          
 Dur a terme els programes d'identificació de males herbes 
 que  afecten els cultius i d'aplicació d'herbicides i 
 fitoreguladors.
 Posar a punt mètodes de control integrat de males herbes i 
 de lluita contra males herbes resistents.
 Proposar la legislació reguladora de l'ús d'herbicides i 
 fitoreguladors.
                               
 Article 8                          
 Servei de Ramaderia                     
 8.1 El Servei de Ramaderia té com a funcions:        
 Elaborar propostes per a l'ordenació i fomentar la millora 
 dels aprofitaments ramaders i de la producció ramadera.
 Elaborar, controlar i gestionar programes sectorials de 
 ramaderia.
 Formular propostes per a regular, ordenar i registrar les 
 explotacions ramaderes com a mitjà per a la producció 
 animal.
 Elaborar i col·laborar en estudis i propostes per a la 
 millora de la gestió de purins i altres subproductes de la 
 producció ramadera.
 Regular i controlar la producció, i la utilització de 
 substàncies i productes destinats a l'alimentació animal.
 Controlar, coordinar i supervisar els programes de foment i 
 millora genètica ramadera.
 Coordinar i col·laborar en la planificació i la gestió dels 
 ajuts FEOGA per pèrdua de la renda en el sector ramader, i 
 la seva supervisió.
 8.2  El Servei de Ramaderia s'estructura en les seccions 
 següents:                          
 Secció de Produccions Lleteres, Extensives i de Muntanya.
 Secció de Produccions Intensives i Espècies Menors.
 Secció d'Ordenació i Gestió de Primes.
                               
 Article 9                          
 Funcions  de  les seccions que depenen del Servei de 
 Ramaderia                          
 9.1  La Secció de Produccions Lleteres, Extensives i de 
 Muntanya té les funcions següents:              
 Fer estudis, propostes i actuacions per a l'ordenació, el 
 foment i la millora de les produccions extensives i de 
 muntanya (remugants i èquids) i de la producció lletera.
 Elaborar, controlar i/o gestionar els programes sectorials 
 corresponents.
 Promocionar,  coordinar  i supervisar els programes de 
 millora genètica i de la reproducció animal a la ramaderia 
 extensiva, els llibres i registres genealògics i el control 
 dels  rendiments  i  la  regulació  de la inseminació 
 artificial.
 Fomentar, millorar i controlar les races autòctones o 
 testimonials.
 Proposar i fer el seguiment de programes de producció que 
 incideixin en la millora de la qualitat dels productes 
 obtinguts.
 9.2  La Secció de Produccions Intensives i Espècies Menors 
 té com a funcions:                      
 Realitzar  estudis,  propostes  i  actuacions  per  a 
 l'ordenació, el foment i la millora de les produccions 
 ramaderes   intensives   (porcs,   aviram,  conills) 
 minoritàries.
 Regular i controlar la producció i la utilització de 
 substàncies i productes destinats a l'alimentació animal.
 Elaborar els estudis, les propostes i el control de les 
 actuacions en la millora de la gestió de purins i d'altres 
 subproductes de la producció ramadera.
 Promocionar,  coordinar  i supervisar els programes de 
 millora genètica i de la reproducció animal a la ramaderia 
 intensiva, els llibres i registres genealògics i el control 
 dels  rendiments  i  la  regulació  de la inseminació 
 artificial.
 Formular propostes per regular i controlar els nuclis 
 zoològics. Regular, autoritzar i controlar els centres 
 d'experimentació  animal  i  la  utilització  d'animals 
 d'experimentació.
 Proposar i fer el seguiment de programes de producció que 
 incideixin en la millora de la qualitat dels productes 
 obtinguts.
 Fomentar, millorar i controlar les races autòctones o 
 testimonials.
 9.3  La Secció d'Ordenació i Gestió de Primes té com a 
 funcions:                          
 Planificar i controlar la gestió del llibre d'explotació i 
 del Registre d'explotacions ramaderes.
 Coordinar i col·laborar en la planificació i la gestió dels 
 ajuts FEOGA per pèrdua de la renda en el sector ramader i 
 la seva supervisió.
 Fomentar, ordenar i controlar els certàmens ramaders.
                               
 Article 10                          
 Servei de Sanitat Animal                   
 10.1 El Servei de Sanitat Animal té com a funcions:     
 Organitzar, planificar, realitzar i dirigir les campanyes 
 sanitàries.
 Controlar els mitjans de defensa contra les malalties dels 
 animals i la seva distribució.
 Elaborar, desenvolupar i avaluar els programes de lluita i 
 eradicació davant d'epizoòties i zoonosi.
 Fomentar la constitució d'agrupacions de ramaders de caire 
 sanitari.
 Proposar i desenvolupar la normativa en matèria de sanitat 
 animal.
 Vetllar pel compliment de les disposicions reglamentàries 
 vigents.
 Vigilar i controlar el moviment pecuari.
 Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en matèria 
 de sanitat animal.
 10.2  El Servei de Sanitat Animal s'estructura en les 
 seccions següents:                      
 Secció de Prevenció i Control Sanitari.
 Secció Tècnica Central.
 Secció de Lluita i Eradicació.
                               
 Article 11                          
 Funcions de les seccions que depenen del Servei de Sanitat 
 Animal                            
 11.1  La Secció de Prevenció i Control Sanitari té com a 
 funcions:                          
 Elaborar, coordinar i avaluar programes d'actuació per al 
 foment i la millora de la sanitat animal.
 Formular propostes per a regular i ordenar els productes 
 zoosanitaris.
 Preparar i avaluar l'execució de les campanyes de prevenció 
 contra malalties animals.
 Organitzar,  desenvolupar  i supervisar el control del 
 moviment pecuari.
 Gestionar i tramitar els ajuts encomanats per raó de la 
 matèria.
 Fomentar les agrupacions de ramaders de caire sanitari i 
 controlar el seu registre.
 11.2 La Secció Tècnica Central té com a funcions:      
 Elaborar l'analítica de laboratori necessària per donar 
 suport diagnòstic als programes del Servei.
 Supervisar i coordinar els laboratoris del Servei.
 Organitzar i programar les activitats tècniques de formació 
 del personal dels laboratoris de sanitat ramadera.
 Coordinar les diferents seccions del Servei en l'elaboració 
 d'informes, estudis i propostes en matèria de sanitat 
 animal.
 Efectuar l'ordenació i el control dels mitjans de diagnosi 
 d'epizoòties i zoonosi.
 11.3 La Secció de Lluita i Eradicació té com a funcions:  
 Organitzar, coordinar i avaluar la vigilància permanent del 
 bestiar.
 Gestionar la qualificació sanitària de les explotacions 
 ramaderes.
 Proposar i desenvolupar la normativa en matèria de lluita i 
 eradicació d'epizoòties i zoonosi.
 Supervisar i avaluar els programes de lluita i eradicació 
 davant epizoòties i zoonosi.
 Gestionar i tramitar les línies d'ajut encomanades per raó 
 de la matèria.
                               
 Article 12                          
 Subdirecció  General  de  Comercialització i Indústries 
 Agroalimentàries                       
 12.1  Són  funcions  de  la  Subdirecció  General de 
 Comercialització  i  Indústries  Agroalimentàries  les 
 següents:                          
 Estudiar i controlar les condicions de la transformació 
 agroalimentària i fomentar-ne la millora.
 Estudiar la normativa alimentària i la seva aplicació a la 
 producció alimentària a Catalunya.
 Vigilar i fomentar la millora de les estructures i eines de 
 comercialització agrària en origen.
 Coordinar la vigilància dels aspectes qualitatius dels 
 productes alimentaris i fomentar i controlar la producció 
 d'aliments de qualitat.
 Donar  suport  tècnic  i  analític  a  les actuacions 
 relacionades amb la producció agrària i alimentària.
 Coordinar, organitzar, programar, impulsar i supervisar les 
 funcions dels serveis que la integren.
 Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel director 
 general.
 12.2  La  Subdirecció  General  de Comercialització i 
 Indústries Agroalimentàries s'estructura en les serveis 
 següents:                          
 Servei d'Indústries i Comercialització Agroalimentària.
 Servei de Protecció a la Qualitat Agroalimentària.
 Servei de Laboratori Agroalimentari.
                               
 Article 13                          
 Servei  d'Indústries  i Comercialització Agroalimentària 
 13.1   El  Servei  d'Indústries  i  Comercialització 
 Agroalimentària té com a funcions:              
 Organitzar i fomentar la millora de les condicions de 
 transformació agroalimentàries.
 Normalitzar i regular els mercats en origen de productes 
 agraris.
 Fomentar la millora de la comercialització en origen de 
 productes agraris.
 Tramitar, qualificar i supervisar el funcionament de les 
 agrupacions  de productors agraris i organitzacions de 
 productors de fruites i hortalisses.
 13.2   El  Servei  d'Indústries  i  Comercialització 
 Agroalimentària s'estructura en les seccions següents:    
 Secció d'Indústries Agroalimentàries.
 Secció de Comercialització Agroalimentària.
 Secció d'Estudis Agroalimentaris.
                               
 Article 14                          
 Funcions  de  les  seccions  que  depenen  del Servei 
 d'Indústries   i   Comercialització   Agroalimentària 
 14.1  La Secció d'Indústries Agroalimentàries té com a 
 funcions:                          
 Controlar  i  coordinar administrativament la indústria 
 agroalimentària  i proposar la normativa aplicable als 
 diferents subsectors de transformació.
 Tramitar  els  ajuts  establerts  a  les  indústries 
 agroalimentàries i proposar-ne de nous.
 Estudiar els processos de fabricació i la implantació dels 
 sistemes de qualitat adients.
 Fer  el  seguiment  tècnic  dels  diferents  sectors 
 agroindustrials i elaborar les dades que se'n derivin.
 14.2  La Secció de Comercialització Agroalimentària té com 
 a funcions:                         
 Proposar i gestionar la qualificació d'organitzacions i 
 agrupacions  de productors agraris i controlar el seu 
 funcionament. Gestionar els ajuts relacionats i fomentar 
 altres  formes  d'associacionisme  agrari  per  a  la 
 comercialització en origen.
 Ordenar i controlar els mercats en zones de producció i les 
 seves entitats gestores.
 Promocionar  l'assistència  a  fires agroalimentàries i 
 gestionar els ajuts relacionats.
 Coordinar accions promocionals i de difusió amb el COPCA 
 i altres entitats de l'Administració catalana.
 14.3  La  Secció  d'Estudis Agroalimentaris té com a 
 funcions:                          
 Estudiar els sistemes de distribució de l'oferta agrària i 
 alimentària i la seva adequació a la demanda.
 Fomentar la realització d'estudis d'investigació comercial 
 i màrqueting en el sector agroalimentari i gestionar els 
 ajuts relacionats.
 Analitzar les característiques estructurals dels sectors 
 agroalimentaris i la seva evolució.
 Analitzar el consum alimentari a Catalunya.
 Estudiar els processos tecnològics i costos inherents dels 
 diferents sectors de transformació agroalimentària.
                               
 Article 15                          
 Servei  de  Protecció  a  la  Qualitat Agroalimentària 
 15.1  El Servei de Protecció a la Qualitat Agroalimentària 
 té com a funcions:                      
 Promocionar,  orientar  i  controlar  les denominacions 
 d'origen i de qualitat, les marques de qualitat, les 
 denominacions comarcals i l'artesania alimentària.
 Proposar  la  reglamentació de normes i promoció dels 
 productes agroalimentaris.
 Realitzar un seguiment prospectiu de la qualitat dels 
 diferents productes agroalimentaris.
 Promoure la implantació de sistemes de qualitat a les 
 indústries agroalimentàries.
 15.2  El Servei de Protecció a la Qualitat Agroalimentària 
 s'estructura en les seccions següents:            
 Secció de Denominacions d'Origen i Marques de Qualitat.
 Secció  de  Prospecció  i  Seguiment  de  la Qualitat 
 Agroalimentària.
                               
 Article 16                          
 Funcions  de  les seccions que depenen del Servei de 
 Protecció a la Qualitat                   
 16.1  La Secció de Denominacions d'Origen i Marques de 
 Qualitat té com a funcions:                 
 Tramitar i fer el seguiment de les denominacions i marques 
 de qualitat alimentària.
 Proposar la reglamentació específica per cadascun dels 
 productes alimentaris objecte de denominació d'origen, de 
 qualitat, comarcal o marca de qualitat alimentària.
 Fomentar  i  controlar els productes emparats per una 
 denominació i/o marca de qualitat alimentària o denominació 
 comarcal.
 Gestionar els ajuts a la promoció de productes agraris i 
 pesquers de qualitat.
 Fomentar les certificacions de productes agroalimentaris.
 Gestionar i fomentar l'artesania alimentària.
 16.2  La Secció de Prospecció i Seguiment de la Qualitat 
 Agroalimentària té com a funcions:              
 Realitzar  companyes  de prospecció i seguiment de la 
 qualitat dels productes produïts a Catalunya.
 Realitzar  estudis  de  la  qualitat  dels  productes 
 agroalimentaris a Catalunya.
 Realitzar visites tècniques i recollida de mostres als 
 llocs de producció i elaboració.
 Efectuar la tramesa de les mostres als laboratoris de 
 control.
 Estudiar els resultats de les campanyes prospectives de 
 seguiment de la qualitat dels productes agroalimentaris.
 Gestionar el Registre d'entitats de control.
 Fomentar la implantació dels sistemes d'assegurament de la 
 qualitat a les empreses agroalimentàries.
                               
 Article 17                          
 Servei de Laboratori Agroalimentari             
 17.1  El Servei de Laboratori Agroalimentari té com a 
 funcions:                          
 Dissenyar  i elaborar mètodes d'anàlisi de control de 
 qualitat de productes agraris i alimentaris sobre els 
 mitjans de la producció agrària.
 Realitzar anàlisis inicials, contradictòries i diriments en 
 procediments de litigi i en campanyes de control; emetre 
 dictàmens, informes  i  certificats oficials d'anàlisis 
 agràries i alimentàries.
 Gestionar el registre i l'autorització de laboratoris de 
 productes  agraris  i  alimentaris  i  efectuar  les 
 corresponents inspeccions.
 Realitzar les anàlisis i els assaigs de control i seguiment 
 en matèria agroalimentària.
 Organitzar  i  coordinar  assaigs  d'intercalibració de 
 laboratoris.
 Participar en projectes de tipificació de la qualitat de 
 productes agraris i alimentaris.
 17.2  El Servei de Laboratori Agroalimentari s'estructura 
 en les unitats següents:                   
 Unitat Agrària.
 Unitat Alimentària.
 Unitat d'Anàlisis Especials.
 17.3 Les unitats del Servei de Laboratori Agrari són 
 assimilables a seccions.
                               
 Article 18                          
 Funcions  de  les  unitats  del  Servei de Laboratori 
 Agroalimentari                        
 18.1 La Unitat Agrària té com a funcions:          
 Realitzar anàlisis, estudis i dictàmens relacionats amb els 
 productes  agraris: sòls, aigües, substrats de conreu, 
 farratges,   fertilitzants,   foliars   i  formulats 
 fitosanitaris.
 18.2 La Unitat Alimentària té com a funcions:        
 Realitzar  anàlisis  de  qualitat  físico-química  i 
 microbiològica dels productes alimentaris i de les matèries 
 primeres emprades en el procés d'elaboració.
 Efectuar control d'additius alimentaris.
 Elaborar estudis i dictàmens.
 18.3 La Unitat d'Anàlisis Especials té com a funcions:   
 Realitzar estudis, assaigs de control i seguiment de la 
 contaminació  produïda  per activitats agràries en els 
 productes agroalimentaris.
 Realitzar l'anàlisi d'avaluació de residus de productes per 
 a ús veterinari en animals i carns fresques i productes per 
 a l'alimentació animal.
 Contrastar i posar a punt mètodes i tècniques instrumentals
 d'anàlisi.
 Preparar patrons i materials de referència per a l'anàlisi 
 de residus de productes fitosanitaris.
                               
 Capítol 2                          
 Direcció General d'Estructures Agràries           
                               
 Article 19                          
 Direcció General d'Estructures Agràries           
 19.1  La Direcció General de Promoció i Desenvolupament del 
 Departament  d'Agricultura,  Ramaderia i Pesca passa a 
 denominar-se Direcció General d'Estructures Agràries.
 19.2  La Direcció General d'Estructures Agràries té al seu 
 càrrec el desplegament de les funcions que té assignades el 
 Departament  d'Agricultura,  Ramaderia  i Pesca en les 
 matèries següents:                      
 Millorar les estructures agràries de producció i millorar 
 les infraestructures i la dimensió de les explotacions.
 Desenvolupar les àrees rurals.
 Millorar les tècniques de producció i de gestió econòmica 
 dels agricultors                       
 Finançar  les  mesures  d'adaptació  i millora de les 
 explotacions i el suport a les seves rendes.
 Elaborar  els  programes de formació i millora de la 
 capacitació professional en el món rural.
 Exercir la tutela sobre les cambres agràries.
 Coordinar les activitats del Departament amb el Pla de 
 reestructuració del cooperativisme agrària català.
 Promocionar i desenvolupar els plans i programes d'actuació 
 del Departament en matèria d'estructures i infraestructures 
 agràries, de regadius i d'ordenació rural.
 Portar el control tècnic i la supervisió d'estudis i 
 projectes i de l'execució de les obres del Departament.
                               
 Article 20                          
 Estructura de la Direcció General d'Estructures Agràries 
 La Direcció General d'Estructures Agràries s'estructura en 
 les unitats següents:                    
 Subdirecció  General  d'Obres i Infraestructures Rurals 
 Subdirecció  General de Desenvolupament i Modernització 
 Agrària.
 Servei de Capacitació Agrària.
                               
 Article 21                          
 Subdirecció  General  d'Obres i Infraestructures Rurals 
 21.1  La Subdirecció General d'Obres i Infraestructures 
 Rurals té com a funcions:                  
 Elaborar, proposar i desenvolupar els plans i els programes 
 d'actuació del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
 en matèria d'estructures i infraestructures agràries i de 
 regadius;  controlar-ne  l'execució  i  avaluar-ne  els 
 resultats.
 Col·laborar  en  la preparació dels plans i programes 
 territorials.
 Supervisar i redactar estudis i projectes, executar i 
 controlar obres i actuacions de foment per a la millora de 
 la infraestructura rural i per a la transformació en 
 regadiu  i  millora  dels  regadius existents, cercant 
 l'aprofitament i la conservació de recursos hídrics per a 
 finalitats agràries.
 Proposar i desenvolupar les actuacions d'ordenació i 
 concentració parcel·lària i controlar-ne l'execució.
 Realitzar actuacions de foment per a la millora del medi 
 rural i l'equipament dels nuclis rurals.
 Supervisar  estudis i projectes i controlar i fer el 
 seguiment de les obres i actuacions forestals.
 Supervisar i redactar estudis i projectes, executar i 
 controlar obres d'edificis i equipaments del Departament.
 Qualsevol  altra que li sigui encomanada pel director 
 general en virtut de les seves atribucions.
 21.2  La Subdirecció General d'Obres i Infraestructures 
 Rurals s'estructura en les unitats següents:         
 Servei de Planificació i d'Execució d'Obres.
 Secció de Seguiment i Control d'Obres.
                               
 Article 22                          
 Servei de Planificació i d'Execució d'Obres         
 22.1  El Servei de Planificació i d'Execució d'Obres té com 
 a funcions:                         
 Elaborar i desenvolupar els plans i programes d'actuacions 
 en matèria d'estructures i infraestructures agràries i de 
 regadius.
 Redactar estudis i projectes i executar i controlar les 
 obres d'infraestructura rural i de regadius.
 Proposar  i  desenvolupar les actuacions d'ordenació i 
 concentració parcel·lària.
 Fer el control i el seguiment de les obres i de les 
 actuacions forestals.
 Qualsevol altra que li sigui encomanada pel subdirector 
 general d'Obres i Infraestructures Rurals.
 22.2  El Servei de Planificació i d'Execució d'Obres 
 s'estructura en les seccions següents:            
 Secció d'Infraestructures.
 Secció de Regadius i Ordenació Rural.
                               
 Article 23                          
 Funcions de les seccions del Servei de Planificació i 
 d'Execució d'Obres                      
 23.1 La Secció d'Infraestructures té com a funcions:    
 Col·laborar  en  la preparació dels plans i programes 
 d'actuació en matèria d'infraestructura rural.
 Supervisar, portar la direcció i efectuar la redacció 
 d'estudis i projectes d'infraestructura rural.
 Fer el control i el seguiment de les obres i actuacions 
 d'infraestructura rural.
 Qualsevol  altra  de  naturalesa anàloga que li sigui 
 encomanada pel cap del Servei.
 23.2  La Secció de Regadius i Ordenació Rural té com a 
 funcions:                          
 Col·laborar  en  la preparació dels plans i programes 
 d'actuació en matèria de regadius, d'ordenació rural i de 
 concentració parcel·lària.
 Supervisar, dirigir i efectuar la redacció d'estudis i 
 projectes de regadius d'ordenació rural i de concentració 
 parcel·lària.
 Fer el control i el seguiment de les obres i actuacions de 
 foment de regadius, d'ordenació rural i de concentració 
 parcel·lària.
 Qualsevol  altra  de  naturalesa anàloga que li sigui 
 encomanada pel cap del Servei.
                               
 Article 24                          
 Secció de Seguiment i Control d'Obres            
 La  Secció  de Seguiment i Control d'Obres té com a 
 funcions:                          
 Fer el seguiment i el control de les obres i actuacions de 
 la Subdirecció General.
 Realitzar  la supervisió tècnica d'expedients d'ajut i 
 elaborar les propostes de resolució.
 Gestionar els programes específics de foment per a la 
 millora del medi rural i d'equipament de nuclis rurals.
                               
 Article 25                          
 Subdirecció  General de Desenvolupament i Modernització 
 Agrària                           
 25.1  La  Subdirecció  General  de  Desenvolupament i 
 Modernització Agrària té com a funcions:           
 Planificar i programar les activitats de les unitats que té 
 adscrites.
 Coordinar la seva actuació i fer el control i seguiment de 
 l'execució i l'avaluació dels resultats dels programes que 
 té encomanats en matèria de millora del desenvolupament de 
 les àrees rurals, assessorament, divulgació i transferència 
 de tècniques de millora de la gestió econòmica i el 
 finançamentper  a  la  modernització i millora de les 
 explotacions i el suport a les seves rendes.
 25.2  La  Subdirecció  General  de  Desenvolupament i 
 Modernització  Agrària  s'estructura  en  els  serveis 
 següents:                          
 Servei de Desenvolupament Rural.
 Servei d'Ajuts a la Modernització i a les Rendes Agràries.
 Servei d'Assessorament a l'Empresa Agrària.
                               
 Article 26                          
 Servei de Desenvolupament Rural               
 26.1  El  Servei  de Desenvolupament Rural té com a 
 funcions:                          
 Realitzar  l'estudi,  la  programació,  l'execució,  el 
 seguiment i l'avaluació de les actuacions del Departament 
 d'Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca  adreçades  al 
 desenvolupament  del  món rural, principalment amb els 
 objectius d'identificar les possibilitats de         
 desenvolupament  sòcio-econòmic  de  les  àrees rurals, 
 millorar les infraestructures i la dotació de serveis.
 Afavorir  i canalitzar les iniciatives adreçades a la 
 complementarietat  de  les  rendes  mitjançant  la 
 diversificació,  el turisme, l'artesania i les petites 
 indústries.
 Detectar les necessitats i iniciatives adreçades a la 
 valoració dels recursos humans en aquestes àrees.
 Participar  de  manera  coordinada amb altres serveis, 
 departaments i institucions en els programes d'ordenació 
 progressiva i desenvolupament del territori.
 Fomentar  la  informació i la sensibilització vers el 
 desenvolupament en el món rural.
 26.2  Del Servei de Desenvolupament Rural en depèn la 
 Secció de Programes i Ajuts.
                               
 Article 27                          
 Funcions de la Secció de Programes i Ajut       
 Són funcions de la Secció de Programes i Ajuts:       
 Donar i facilitar el suport tècnic necessari a les empreses 
 agràries i petites empreses ubicades en l'àmbit rural 
 envers  la  diversificació de les activitats, per tal 
 d'aconseguir una complementarietat de les seves rendes.
 Col·laborar en la programació i l'execució dels diferents 
 programes elaborats pel Servei.
 Tramitar  les  diverses  línies d'ajut establertes per 
 l'aplicació dels programes del Servei.
 Fer el seguiment i l'avaluació de les mesures de suport i 
 les línies d'ajut per al desenvolupament rural.
                               
 Article 28                          
 Servei d'Ajuts a la Modernització i a les Rendes Agràries 
 28.1  El Servei d'Ajuts a la Modernització i a les Rendes 
 Agràries té com a funcions:                 
 Gestionar els programes i els plans d'actuació en matèria 
 de  millora  integral  i  modernització  d'empreses  i 
 d'explotacions agràries, de les seves condicions de vida i 
 de treball i de les seves rendes.
 Aplicar i fer el seguiment de les mesures previstes per 
 assegurar la integritat de l'empresa agrària, la seva 
 adequada capitalització i la potenciació dels sistemes de 
 gestió de les empreses de manera coordinada amb altres 
 unitats del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
 Estudiar i realitzar el disseny i el seguiment dels mètodes 
 i  tècniques d'elaboració de plans de modernització i 
 desenvolupament integral i el seu finançament.
 28.2  El Servei d'Ajuts a la Modernització i a les Rendes 
 Agràries s'estructura en les seccions següents:       
 Secció d'Ajuts a les Estructures Agràries.
 Secció d'Ajuts a les Rendes Agràries.
                               
 Article 29                          
 Funcions  de  les  seccions  del Servei d'Ajuts a la 
 Modernització i a les Rendes Agràries            
 29.1  La Secció d'Ajuts a les Estructures Agràries té com a 
 funcions:                          
 Fer l'anàlisi de la situació actual del sector.
 Fer l'estudi i el seguiment de disposicions normatives en 
 matèria d'ajuts a les estructures agràries de producció.
 Establir  criteris  i normes d'aplicació dels ajuts i 
 tramitació d'expedients.
 Realitzar el seguiment de l'execució de les línies i dels 
 ajuts.
 Avaluar els programes executats i supervisar l'aplicació 
 dels criteris establerts.
 29.2  La Secció d'Ajuts a les Rendes Agràries té com a 
 funcions:                          
 Fer l'anàlisi de la situació actual del sector.
 Fer l'estudi i el seguiment de disposicions normatives en 
 matèria d'ajuts a les rendes agràries.
 Establir criteris i normes d'aplicació dels ajuts i de 
 tramitació d'expedients.
 Realitzar el seguiment de l'execució de les línies i dels 
 ajuts.
 Avaluar els programes executats i supervisar l'aplicació 
 dels criteris establerts.
                               
 Article 30                          
 Servei d'Assessorament a l'Empresa Agrària          
 30.1  El Servei d'Assessorament a l'Empresa Agrària té com 
 a funcions:                         
 Informar les empreses agràries dels objectius i programes 
 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i també 
 les qüestions que siguin d'interès als diferents sectors 
 productius i a les associacions agràries.
 Assessorar els membres de l'empresa agrària en la gestió 
 empresarial  en la millor utilització dels recursos i 
 avenços  tecnològics i la producció compatible amb la 
 protecció del medi ambient.
 Planificar i dur a terme anualment projectes d'actuació 
 divulgativa  en  matèria  de  gestió tècnico-econòmica, 
 diversificació  de  rendes,  associacionisme  agrari  i 
 programes d'assessorament sectorials.
 Elaborar  i adaptar les informacions disponibles sobre 
 avenços de la gestió d'empreses agràries, els recursos 
 tecnològics i aspectes de la sociologia rural, basant-se 
 tant en informacions externes com en els treballs propis.
 Cooperar  amb  l'Institut  de  Recerca  i  Tecnologia 
 Agroalimentàries en la definició i planificació de la R+D 
 tecnològic divulgatiu i en la difusió dels resultats i 
 avenços en tecnologia.
 30.2  El  Servei  d'Assessorament a l'Empresa Agrària 
 s'estructura en les seccions següents:            
 Secció de Gestió Empresarial Agrària.
 Secció d'Assessorament en Tècniques Agràries.
                               
 Article 31                          
 Funcions de les seccions del Servei d'Assessorament a 
 l'Empresa Agrària                      
 31.1  La Secció de Gestió Empresarial Agrària té com a 
 funcions:                          
 Fomentar l'increment de l'ús de la comptabilitat a les 
 explotacions agràries.
 Utilitzar la gestió tècnico-econòmica, els estudis tècnics, 
 l'anàlisi i l'avaluació dels resultats de la comptabilitat, 
 per tal que les explotacions agràries diversifiquin les 
 seves activitats o especialitzin la seva producció per 
 complementar rendes i millorar la presa de decisions.
 Coordinar  tècnicament  les  actuacions  encaminades  a 
 contribuir a assegurar la viabilitat econòmica de les 
 empreses mitjançant la millora de la gestió i la resta 
 d'aspectes com fiscalitat, assegurances i suport de la 
 gestió administrativa.
 Promocionar les formes societàries i agrupacions agràries i 
 contribuir a modernitzar la seva gestió empresarial.
 Elaborar  propostes  de mètodes i programes d'actuació 
 divulgativa.
 31.2  La Secció d'Assessorament en Tècniques Agràries té 
 com a funcions:                       
 Assessorar en tècniques agràries i en la introducció de 
 noves opcions que permetin a la producció ajustar-se, quant 
 a qualitat i característiques pròpies, a la demanda del 
 mercat.
 Cooperar  en  el  desenvolupament  dels  programes 
 d'experimentació  divulgativa  i  en  el  procés  de 
 transferència tecnològica als sectors productius.
 Elaborar  i adaptar els resultats de les informacions 
 disponibles sobre els avenços de les tècniques basant-se 
 tant en les informacions i connexions internes i externes 
 com en treballs propis.
 Elaborar propostes de mètodes i programes d'assessorament i 
 divulgació.
                               
 Article 32                          
 Servei de Capacitació Agrària                
 32.1 El Servei de Capacitació Agrària té com a funcions:  
 Preparar  i  executar  els  plans i els programes de 
 capacitació  professional  agrària  del  Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, tant en l'àmbit de la 
 formació inicial com del reciclatge de coneixements i la 
 formació permanent dels agricultors i del medi rural, sense 
 perjudici de les competències del Departament de Treball i 
 del d'Ensenyament.  Realitzar el seguiment i l'avaluació 
 del seu desenvolupament i coordinar-lo amb els altres 
 serveis del Departament.
 32.2  El Servei de Capacitació Agrària s'estructura en les 
 unitats següents:                      
 Secció de Gestió de Recursos.
 Secció de Programació.
 32.3  Depenen del Servei de Capacitació Agrària totes les 
 escoles i centres del Departament amb l'organització i les 
 estructures que es descriuen al Decret 92/1987, de 4 de 
 març, i al Decret 165/1992, de 22 de juny.
 32.4  El  Servei  de  Capacitació Agrària disposa de 
 supervisors d'escoles i centres, que seran responsables del 
 nombre de centres i escoles que determini el Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i exerciran les funcions 
 següents:                          
 Representar el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
 als consells escolars dels centres i les escoles del seu 
 àmbit.
 Fer el seguiment i avaluar la qualitat dels programes i 
 activitats dels ensenyaments no reglats i dels ensenyaments 
 reglats  que  s'imparteixin  sense  perjudici  de  les 
 competències del Departament d'Ensenyament.
 Supervisar i avaluar els recursos humans i la gestió 
 econòmica i l'organització dels serveis d'administració i 
 residència.
 Controlar la gestió acadèmica dels alumnes, assessorar i 
 orientar els centres i les escoles en els aspectes legals, 
 organitzatius, metodològics i pedagògics i coordinar les 
 actuacions de les escoles i centres amb altres serveis del 
 Departament,  sense  perjudici de les competències del 
 Departament d'Ensenyament en matèria d'ordenació acadèmia i 
 funció inspectora.
                               
 Article 33                          
 Funcions de les seccions del Servei de Capacitació Agrària 
 33.1 La Secció de Gestió de Recursos té com a funcions:   
 Elaborar les propostes relatives a les necessitats de 
 recursos humans i la preparació de l'avantprojecte de 
 pressupost del servei, coordinant els pressupostos de les 
 escoles i centres de capacitació agrària.
 Dur a terme el control i el seguiment del pressupost 
 assignat al servei, formular les propostes de contractació 
 de  serveis,  obres i subministraments d'equipaments i 
 mobiliari.
 Elaboració de les normes sobre el funcionament de les 
 unitats del servei.
 33.2 La Secció de Programació té com a funcions:      
 Proposar els plans i els programes d'actuació.
 Dur a terme l'estudi i l'avaluació de programes i plans 
 d'estudi, l'organització, el seguiment i l'avaluació de la 
 recerca pedagògica, proposar actuacions per a la formació 
 del professorat i coordinar el seu desplegament amb el 
 Centre de Formació i Estudis del Departament, i informar 
 sobre les activitats desenvolupades.
                               
 Capítol 3                          
 Direcció General del Medi Natural              
                               
 Article 34                          
 Direcció General del Medi Natural              
 La Direcció General del Medi Natural té al seu càrrec el 
 desplegament  de  les  funcions  que té assignades el 
 Departamentd'Agricultura, Ramaderia i Pesca en les matèries 
 següents:                          
 L'establiment de mesures i accions de defensa contra els 
 incendis  forestals  i de reconstrucció de la riquesa 
 forestal afectada per aquesta i altres causes.
 La protecció i la conservació, el foment i la realització 
 de propostes relatives a la utilització racional dels 
 recursos naturals renovables.
 La lluita contra l'erosió dels sòls agrícoles i forestals i 
 la conservació i millora d'aquests.
 La protecció de la fauna autòctona i exòtica i dels animals 
 domèstics i de companyia.
 La gestió de les activitats cinegètiques i piscícoles en 
 aigües continentals.
 El manteniment i la reconstitució d'equilibris biològics en 
 l'espai natural.
 La coordinació, tutela i, si s'escau, gestió dels espais 
 naturals protegits, en els termes previstos a la Llei 
 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
 L'aplicació de la legislació vigent en matèria de forests, 
 aprofitaments  i  serveis forestals, camins ramaders i 
 pastures.
 El tractament especial de zones de muntanya en matèries 
 pròpies del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i 
 la coordinació, formació i inspecció de les actuacions dels 
 agents rurals i voluntaris forestals.
                               
 Article 35                          
 Estructura de la Direcció General del Medi Natural      
 La Direcció General del Medi Natural s'estructura en les 
 unitats següents:                      
 Subdirecció General de Conservació de la Natura.
 Subdirecció General de Boscos.
 Servei d'Agents Rurals.
 Secció de Coordinació Administrativa.
                               
 Article 36                          
 Subdirecció  General  de  Conservació  de  la  Natura 
 36.1  La Subdirecció General de Conservació de la Natura té 
 com a funcions:                       
 Coordinar, tutelar i, si s'escau, gestionar els espais 
 naturals protegits i fomentar el coneixement i respecte 
 d'aquests  espais, en els termes previstos a la Llei 
 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
 Proposar i executar actuacions en matèria de protecció de 
 la natura en zones de muntanya.
 Realitzar accions per a la protecció, conservació i foment 
 de la fauna autòctona, espècies protegides, cinegètiques i 
 piscícoles continentals.
 Gestionar i administrar les reserves nacionals de caça, 
 vetllar per la protecció dels animals domèstics, exòtics i 
 de companyia; realitzar el control dels ecosistemes i el 
 manteniment d'equilibris biològics i la protecció de la 
 flora i de la vegetació.
 36.2  La Subdirecció General de Conservació de la Natura 
 s'estructura en les unitats següents:            
 Servei de Protecció i Gestió de la Fauna.
 Servei de Parcs i Espais Naturals.
                               
 Article 37                          
 Servei de Protecció i Gestió de la Fauna           
 37.1  Correspon al Servei de Protecció i Gestió de la 
 Fauna:                            
 Realitzar accions per a la protecció i per al foment de les 
 espècies autòctones i controlar i gestionar les reserves 
 nacionals de caça i altres espais per a la protecció de la 
 fauna.
 Vetllar per l'eliminació de les pràctiques de maltractament 
 i abandonament d'animals, i realitzar el control dels 
 nuclis zoològics i en general de tots els establiments que 
 tracten amb animals.
 Supervisar  el  compliment dels tractats internacionals 
 referents al tràfic i comerç d'animals exòtics en el 
 territori de Catalunya i la relació amb les associacions de 
 protecció dels animals.
 Realitzar accions per a la protecció i per al foment de la 
 fauna cinegètica i piscícola continental.
 37.2  El  Servei de Protecció i Gestió de la Fauna 
 s'estructura en les unitats següents:            
 Secció de Protecció dels Animals de Companyia i Exòtics.
 Secció de Foment d'Espècies Protegides.
 Secció d'Activitats Cinegètiques i Piscícoles.
                               
 Article 38                          
 Funcions  de  les seccions que depenen del Servei de 
 Protecció i Gestió de la Fauna                
 38.1  La Secció de Protecció dels Animals de Companyia i 
 Exòtics té com a funcions:                  
 Mantenir  relacions  amb  les  societats  protectores 
 d'animals.
 Fomentar la protecció dels animals de companyia i exòtics.
 Rebre denúncies, tramitar-les i fer les estadístiques de 
 les denúncies.
 Portar  el  registre  de  les associacions protectores 
 d'animals i controlar el tràfic d'espècies exòtiques.
 38.2  La Secció de Foment d'Espècies Protegides té com a 
 funcions:                          
 Proposar i divulgar la normativa sobre espècies salvatges 
 protegides.
 Elaborar  programes  sobre  les  poblacions  d'animals, 
 inventaris, manejament, controls de recuperació, cria en 
 captivitat i campanyes de protecció especial.
 Proposar la declaració d'espècie protegida i elaborar els 
 censos i les estadístiques d'espècies protegides.
 Controlar el registre de taxidermistes i el registre de 
 falconeria.
 Elaborar els plans de gestió de les reserves naturals i 
 preparar convenis amb ells relacionats.
 Gestionar  i  coordinar  les actuacions derivades dels 
 convenis amb altres institucions.
 Portar a terme els plans de recuperació.
 38.3  La Secció d'Activitats Cinegètiques i Piscícoles té 
 com a funcions:                       
 Elaborar les propostes de normativa corresponents a veda, 
 períodes,  espècies,  àrees  de  caça  privada,  àrees 
 cinegètiques especials, zones de caça controlada, refugis, 
 reserves de caça.
 Divulgar anualment la normativa sobre la conservació de la 
 fauna cinegètica i piscícola.
 Coordinar la tramitació de llicències de caça i pesca i 
 gestionar la concessió dels permisos de caça major.
 Realitzar els programes d'inventaris, els controls i les 
 repoblacions, administrant les granges cinegètiques del 
 propi servei i les reserves nacionals de caça.
 Proposar l'aprovació de les zones de pesca controlada i els 
 refugis de pesca.
 Gestionar els registres d'àrees privades de caça i de 
 refugis de pesca.
 Gestionar els registres de les granges cinegètiques i 
 piscifactories particulars.
 Controlar  els  centres  piscícoles  i  les  granges 
 cinegètiques.
 Elaborar  una  estadística  anual  de  caça  i  pesca 
 continental.
 Proposar i aprovar els plans cinegètics en àrees amb 
 reglamentació específica.
                               
 Article 39                          
 Servei de Parcs i Espais Naturals              
 39.1 Correspon al Servei de Parcs i Espais Naturals:    
 Coordinar, supervisar i, si s'escau, gestionar els espais 
 naturals protegits, en els termes previstos a la Llei 
 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
 Realitzar el control de les activitats regulades en el Pla 
 d'espais d'interès natural, que corresponen al Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
 Vetllar per la protecció dels ecosistemes vegetals de 
 Catalunya no situats als espais protegits, gestionar la 
 declaració  d'espècies  vegetals  protegides i d'arbres 
 monumentals, i realitzar noves propostes de protecció de la 
 vegetació.
 39.2  El Servei de Parcs i Espais Naturals s'estructura en 
 les unitats següents:                    
 Secció d'Espais d'Interès Natural.
 Secció de Parcs.
                               
 Article 40                          
 Funcions de les seccions que depenen del Servei de Parcs i 
 Espais Naturals                       
 40.1  La Secció d'Espais d'Interès Natural té com a 
 funcions:                          
 Elaborar projectes i programes de gestió en els espais 
 d'interès  natural,  i  de  protecció dels ecosistemes 
 vegetals.
 Gestionar  les declaracions i els registres d'espècies 
 protegides i d'arbres monumentals.
 Vetllar per la protecció dels ecosistemes vegetals.
 40.2 La Secció de Parcs té com a funcions:         
 Gestionar els parcs i espais naturals que depenen del 
 Departament.
 Tramitar els expedients relatius a les instal·lacions per 
 al lleure (àrees recreatives) i els de subvencions en parcs 
 i espais protegits.
 Controlar  les  obres  i  subvencions  del Departament 
 associades al Pla d'espais d'interès natural.
 Coordinar la gestió dels espais protegits en els termes de 
 la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, i 
 l'execució dels programes i elaborar programes sobre la 
 flora reglamentada, la prevenció d'impactes, els espais 
 d'esbarjo i fomentar el coneixement d'aquests espais.
 40.3 De la Secció de Parcs, en depenen:           
 El parc natural del delta de l'Ebre.
 El parc natural del Cadí-Moixeró.
 El parc nacional d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici.
 El paratge natural d'interès nacional de l'Albera.
 El parc natural dels aiguamolls de l'Empordà.
                               
 Article 41                          
 Subdirecció General de Boscos                
 41.1 La Subdirecció General de Boscos té com a funcions:  
 Elaborar  plans  i  programes d'ordenació i de gestió 
 forestal,  controlar-ne  l'execució  i  avaluar-ne  els 
 resultats.
 Aplicar la legislació forestal en matèria d'aprofitaments i 
 serveis  forestals, camins ramaders i pastures, i les 
 mesures de foment i control per a la millora dels terrenys 
 forestals i l'ús racional i producció dels boscos i les 
 pastures.
 Programar  i  realitzar  les  actuacions  en  matèria 
 d'hidrologia forestal i defensa contra l'erosió per a la 
 protecció, conservació i millora dels sòls agrícoles i els 
 terrenys forestals.
 Elaborar plans de forestació i reforestació i promoure la 
 utilització de materials forestals de reproducció i alta 
 qualitat genètica, i establir mesures de coordinació i 
 col·laboració amb el Centre de la Propietat Forestal, el 
 CREAF i l'Institut de Recerca i Tecnologia          
 Agroalimentàries, i d'altres entitats per a la consecució 
 més eficaç dels objectius comuns.
 41.2  La Subdirecció General de Boscos s'estructura en les 
 unitats següents:                      
 Servei de Gestió Forestal.
 Servei d'Ordenació del Medi Natural.
 41.3  La  Subdirecció General de Boscos exerceix les 
 funcions de coordinació amb el Centre de la Propietat 
 Forestal.
                               
 Article 42                          
 Servei de Gestió Forestal                  
 42.1 El Servei de Gestió Forestal té com a funcions:    
 Realitzar actuacions en relació amb el catàleg de les 
 forests  d'utilitat  pública  i el catàleg de forests 
 protectores de Catalunya, gestionar les forests públiques 
 en règim patrimonial, realitzar la tutela d'altres forests 
 públiques, gestionar les autoritzacions d'aprofitaments i 
 proposar l'aprovació i controlar l'aplicació dels projectes 
 d'ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestal.
 Planificar l'aplicació de les mesures de foment per a la 
 millora dels terrenys forestals i dels seus aprofitaments, 
 controlar-ne l'execució i avaluar-ne els resultats.
 Gestionar plans i programes de forestació i reforestació i 
 mesures de promoció de la utilització de material forestal 
 de reproducció d'alta qualitat genètica.
 Programar accions per a la millora de les suredes i la 
 implantació d'espècies de creixement ràpid.
 42.2  El Servei de Gestió Forestal s'estructura en les 
 unitats següents:                      
 Secció de Gestió de Boscos Públics.
 Secció de Gestió de Boscos.
 Secció d'Ordenació de la Producció Forestal.
                               
 Article 43                          
 Funcions de les seccions que depenen del Servei de Gestió 
 Forestal                           
 43.1  La Secció de Gestió de Boscos Públics té com a 
 funcions:                          
 Gestionar les forests públiques en règim patrimonial i dur 
 a terme accions de tutela d'altres forests públiques.
 Instruir expedients per a la inclusió de terrenys forestals 
 al catàleg de forests d'utilitat pública de Catalunya i 
 actuacions en relació amb aquest.
 Realitzar actuacions per a la consolidació de la propietat 
 forestal  pública:  partionaments,  fitaments,  proposta 
 d'adquisicions  i  permutes  i  instrucció d'expedients 
 d'ocupació.
 Proposar l'establiment de consorcis, convenis i contractes 
 per a accions de forestació i reforestació de terrenys 
 forestals.
 Elaborar plans de xarxa viària forestal, tallafocs i altres 
 inversions en infraestructures de les forests públiques.
 Preparar l'oferta pública de productes forestals i el pla 
 de millora i aprofitament de pastures públiques per a la 
 ramaderia extensiva, i proposar l'aprovació de projectes 
 d'ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestal en 
 terrenys públics.
 43.2 La Secció de Gestió de Boscos té com a funcions:    
 Efectuar el seguiment i control dels ajuts a les forests 
 privades, dels programes de millora de les suredes i la 
 implantació d'espècies de creixement ràpid.
 Instruir expedients per a la inclusió de terrenys forestals 
 en  el catàleg de forests protectores de Catalunya i 
 actuacions amb ell relacionades, i proposar accions per 
 promoure les activitats forestals tradicionals en àrees de 
 muntanya.
 Fer el seguiment dels ajuts per a la prevenció d'incendis a 
 les forests de gestió privada.
 43.3  La Secció d'Ordenació de la Producció Forestal té com 
 a funcions:                         
 Realitzar el seguiment i control de les autoritzacions 
 d'aprofitaments forestals i de l'aplicació en terrenys 
 privats de projectes d'ordenació i plans tècnics de gestió 
 i millora forestal aprovats.
 Elaborar  normativa  tècnica en matèria d'aprofitaments 
 forestals  i  obtenir  dades  bàsiques i estadístiques 
 forestals.
                               
 Article 44                          
 Servei d'Ordenació del Medi Natural             
 44.1  El Servei d'Ordenació del Medi Natural té com a 
 funcions:                          
 Elaborar plans i programes per a potenciar les funcions 
 dels boscos i la seva presència territorial equilibrada.
 Proposar la declaració de zones d'actuació urgent.
 Proposar i controlar l'execució dels plans especials en 
 espais  d'interès  natural que depenen del Departament 
 d'Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca, i adoptar mesures 
 especials per a les zones de muntanya.
 Realitzar  actuacions en matèria d'hidrologia forestal, 
 plans de defensa contra l'erosió i els allaus i conservació 
 de sòls agrícoles i forestals.
 Informar  sobre  actuacions  i  obres d'infraestructura 
 gestionades per altres administracions que afectin els 
 terrenys forestals, aprovar-ne tècnicament els projectes i 
 proposar accions per evitar impactes ambientals negatius.
 44.2  El Servei d'Ordenació del Medi Natural s'estructura 
 en les unitats següents:                   
 Secció de Plans d'Actuació.
 Secció de Forestació.
                               
 Article 45                          
 Funcions de les seccions que depenen del Servei d'Ordenació 
 del Medi Natural                       
 45.1 Són funcions de la Secció de Plans d'Actuació:     
 Elaborar  plans de producció forestal i de millora i 
 ordenació de pastures.
 Proposar l'aprovació tècnica de projectes.
 45.2 Són funcions de la Secció de Forestació:        
 Elaborar plans i programes d'inversió pública en matèria 
 d'hidrologia forestal, la restauració hidrològico-forestal 
 de conques, la defensa contra l'erosió i allaus i la 
 conservació de sòls agrícoles i forestals.
 Informar sobre projectes, control d'execució i avaluació de 
 resultats.
 Proposar normativa i elaborar informes tècnics en matèria 
 d'hidrologia forestal i conservació de sòls.
 Informar  sobre  les  propostes  d'avaluació  de zones 
 d'actuació urgent.
 Efectuar la proposta i seguiment de mesures de foment i 
 control de la qualitat del material forestal de reproducció 
 emprat.
 Proposar la normativa i elaborar els informes tècnics en 
 matèria de forestació.
 Estudiar estructures preventives contra incendis forestals 
 en els projectes de reforestació.
 Efectuar el seguiment, dins de les zones incendiades, de 
 les reforestacions de forests gestionades pel Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
 Estudiar  la regeneració natural i les necessitats de 
 reforestació.
                               
 Article 46                          
 Servei d'Agents Rurals i de Prevenció d'Incendis Forestals 
 46.1  El Servei d'Agents Rurals i de Prevenció d'Incendis 
 Forestals té com a funcions:                 
 Formar, coordinar, inspeccionar i controlar els rendiments 
 dels agents rurals i altres col·lectius relacionats amb el 
 medi  natural  que puguin ser adscrits a la Direcció 
 General.
 Elaborar plans de prevenció d'incendis forestals.
 Realitzar la senyalització de zones de risc d'incendi i 
 elaborar l'índex de perill d'incendi forestal.
 Millorar els medis de prevenció i fomentar les campanyes de 
 sensibilització  en  la  prevenció contra els incendis 
 forestals,  en  coordinació  amb  el  Departament  de 
 Governació.
 Fomentar les agrupacions de defensa forestal (ADF).
 Fomentar, coordinar i donar recolzament a les unitats de 
 voluntaris forestals.
 Elaborar la cartografia de les zones cremades.
 46.2  El Servei d'Agents Rurals i de Prevenció d'Incendis 
 Forestals s'estructura en les unitats següents:       
 Secció d'Inspecció.
 Secció de Prevenció d'Incendis Forestals.
                               
 Article 47                          
 Funcions de les seccions que depenen del Servei d'Agents 
 Rurals i de Prevenció d'Incendis Forestals          
 47.1  Són funcions de la Secció d'Inspecció, en relació amb 
 tots els col·lectius adscrits al Servei d'Agents Rurals i 
 de Prevenció d'Incendis Forestals:              
 Elaborar  informes  i  memòries  de  les  actuacions 
 realitzades.
 Coordinar tots els serveis i treballs duts a terme pels 
 agents rurals i inspeccionar les ordres donades.
 Controlar els rendiments i necessitats. Tenir cura de la 
 logística dels vehicles, l'equipament i el vestuari i de la 
 formació i reciclatge amb el Centre d'Estudis i Formació
 del Departament.
 47.2  Són funcions de la Secció de Prevenció d'Incendis 
 Forestals:                          
 Estudiar i fixar els plans d'actuació i els plans de 
 serveis d'infraestructura preventiva, d'acord amb el Pla de 
 protecció civil d'emergències per incendis forestals a 
 Catalunya.
 Elaborar el catàleg i les disposicions a què han d'estar 
 subjectes les zones de risc i fixar les senyalitzacions a 
 establir a les esmentades zones.
 Fomentar la creació d'agrupacions de defensa forestal i 
 portar-ne el registre. Gestionar els ajuts a aquestes 
 entitats.
 Portar la base de dades de punts d'aigua i d'urbanitzacions. 
 Realitzar l'avaluació dels danys i perjudicis.
 Estudiar, analitzar i diagnosticar les causes dels incendis 
 forestals per zones, en col·laboració amb el Departament de 
 Governació.
 Obtenir dades dels incendis forestals per a la confecció 
 d'estadístiques.
 Informar al Banc de Dades d'Incendis.
 Disposar de treballs de cartografia de les zones cremades.
                               
 Article 48                          
 Secció de Coordinació Administrativa             
 La Secció de Coordinació Administrativa té com a funcions:  
 Coordinar i supervisar l'organització i el funcionament 
 administratiu de la Direcció General.
 Realitzar el control de la gestió i administració del 
 personal de la Direcció General i controlar-ne la gestió 
 pressupostària.
 Donar suport jurídic a les diferents unitats que depenen de 
 la Direcció General, informar en la resolució d'expedients 
 sancionadors i en els recursos i altres qüestions que se'ls 
 plantegin.
 Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li pugui ser 
 encomanada pel director general.
                               
 Disposició derogatòria                    
                               
 Es deroguen les disposicions següents:            
                               
 Decret 224/1987, de 9 de juny, pel qual es determina 
 l'estructura  de  la  Direcció General de Producció i 
 Indústries Agroalimentàries (DOGC núm. 862, de 10.7.1987).
                               
 Decret 123/1982, de 27 de maig, reestructurant el Servei 
 d'Extensió Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia 
 i Pesca (DOGC núm. 236, de 30.6.1982).
                               
 Decret 19/1985, de 31 de gener, pel qual s'atribueixen 
 funcions a la Direcció General de Promoció i         
 Desenvolupament i es canvia l'adscripció de la Secció 
 d'Anàlisi  Sectorial  i  Mercats  Agroalimentaris  del 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DOGC núm.
 513, de 15.2.1985).
                               
 Decret 147/1985, de 6 de juny, pel qual s'atribueixen 
 funcions a la Direcció General de Promoció i         
 Desenvolupament i se n'amplia l'estructura orgànica (DOGC 
 núm. 554, de 25.6.1985).
                               
 Decret 168/1986, de 5 de juny, pel qual s'estructura el 
 Servei de Modernització de l'Empresa Agrària de la Direcció 
 General de Promoció i Desenvolupament (DOGC núm. 705, de 
 25.6.1986).
                               
 Decret 334/1986, de 4 de desembre, sobre adequació de les 
 funcions i l'estructura orgànica del Servei d'Extensió 
 Agrària (DOGC núm. 779, de 17.12.1986).
                               
 Articles 1, 2 i 3 del Decret 92/1987, de 4 de març, pel 
 qual es reestructura el Servei de Capacitació Agrària de la 
 Direcció General de Promoció i Desenvolupament (DOGC núm.
 822, de 30.3.1987).
                               
 Decret 35/1989, de 24 de febrer, pel qual es determina 
 l'estructura orgànica de la Direcció General del Medi 
 Natural (DOGC núm. 1121, de 20.3.1989).
                               
 Decret 143/1991, de 17 de juny, pel qual es crea la 
 Subdirecció General de Foment de la Sanitat i Qualitat 
 Agroalimentària (DOGC núm. 1466, de 12.7.1991).
                               
 Barcelona, 4 de novembre de 1994               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Francesc Xavier Marimon i Sabaté               
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca          
                               
 (94.297.021)                         
                               
Amunt