Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 24/10/1994

 • Número de control 94297003

 • Organisme emissor Departament de Governació

Dades del DOGC
 • Número 1970

 • Data 09/11/1994

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 7216

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 1994, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de 29 de setembre de 1994, del Govern de la Generalitat, pel qual s'aprova el Pla de Protecció Civil d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).


                               
 Atès que en data 29 de setembre de 1994 el Govern de la 
 Generalitat va adoptar l'Acord d'aprovació del Pla de 
 Protecció Civil d'emergències per incendis forestals a 
 Catalunya,                          
                               
 Resolc:                           
                               
 Article únic                         
 Que es doni publicitat a l'esmentat Acord de 29 de setembre 
 de 1994, que es transcriu com a annex a aquesta Resolució.
                               
 Barcelona, 24 d'octubre de 1994               
                               
 M. Eugènia Cuenca i Valero                  
 Consellera de Governació                   
                               
                               
 ACORD                            
 de 29 de setembre de 1994, del Govern de la Generalitat, 
 pel qual s'aprova el Pla de Protecció Civil d'emergències 
 per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).
                               
 Pel Reial decret 407/1992, de 24 d'abril, s'aprova la Norma 
 bàsica de Protecció Civil, la qual constitueix el marc 
 fonamental per a la integració dels plans de protecció 
 civil en un conjunt operatiu i susceptible d'una ràpida 
 aplicació.
                               
 Aquesta Norma bàsica disposa que són objecte de plans 
 especials, a elaborar d'acord amb la corresponent Directriu 
 bàsica,  entre  d'altres, les emergències per incendis 
 forestals.
                               
 Quant  a  la competència per l'elaboració i aprovació 
 d'aquests plans especials, quan siguin d'àmbit autonòmic, 
 correspon, d'acord amb l'article 11 de la Llei 2/1985, de 
 21  de gener, de Protecció Civil i l'apartat 8.2 de 
 l'esmentada Norma bàsica, als òrgans competents de la 
 comunitat autònoma.
                               
 Atès que per l'Ordre de 2 d'abril de 1993, en dóna 
 publicitat a l'Acord del Consell de Ministres pel qual 
 s'aprova la Directriu bàsica de planificació de Protecció 
 Civil  d'emergència  per  incendis  forestals, la qual 
 estableix el contingut mínim que han de tenir els esmentats 
 plans especials;                       
                               
 Vist l'informe favorable de la Comissió de Protecció Civil 
 de Catalunya i d'acord amb les facultats atribuïdes per 
 l'article 1.a) del Decret 234/1990, de 17 de setembre, pel 
 qual es regulen les competències de la Generalitat en 
 matèria de protecció civil;                 
                               
 A proposta de la consellera de Governació, i d'acord amb 
 l'article 2.1.d) del Decret esmentat, el Govern acorda:   
                               
 Aprovar  el  Pla de Protecció Civil d'emergències per 
 incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).
                               
 (94.297.003)                         
                               
Amunt