Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 02/08/1995

 • Número de control 95200030

 • Organisme emissor Departament de Cultura

Dades del DOGC
 • Número 2103

 • Data 20/09/1995

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 6714

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 1995, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de la Generalitat de 25 de juliol de 1995, de declaració de bé cultural d'interès nacional, amb la categoria de conjunt històric, del sector del Port Bo de Calella de Palafrugell i de delimitació del seu entorn de protecció.


                               
 Atès que en data 25 de juliol de 1995 el Govern de la 
 Generalitat de Catalunya va declarar bé cultural d'interès 
 nacional, amb la categoria de conjunt històric, el sector 
 del Port Bo de Calella de Palafrugell i va delimitar-ne 
 l'entorn de protecció;                    
                               
 D'acord amb el que estableix l'article 12 de la Llei 
 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català,  
                               
 Resolc:                           
                               
 Que es publiqui íntegrament al DOGC l'Acord del Govern de 
 25  de juliol de 1995, de declaració de bé cultural 
 d'interès nacional, amb la categoria de conjunt històric, 
 del sector del Port Bo de Calella de Palafrugell i de 
 delimitació del seu entorn de protecció.
                               
 Barcelona, 2 d'agost de 1995                 
                               
 Joan Guitart i Agell                     
 Conseller de Cultura                     
                               
 ACORD                            
 de 25 de juliol de 1995, del Govern de la Generalitat, de 
 declaració  de bé cultural d'interès nacional, amb la 
 categoria de conjunt històric, del sector del Port Bo de 
 Calella de Palafrugell i de delimitació del seu entorn de 
 protecció.
                               
 Per Decret de 15 de setembre de 1972, publicat al BOE de 24 
 d'octubre de 1972, es van declarar determinats sectors de 
 la Costa Brava paratge pintoresc, entre els quals hi ha la 
 població de Calella de Palafrugell.
                               
 El Departament de Cultura, per la Resolució de 3 de febrer 
 de  1995 (DOGC de 22.2.1995), va incoar expedient de 
 reclassificació com a bé cultural d'interès nacional, en la 
 categoria de conjunt històric, del sector del Port Bo de 
 Calella  de Palafrugell; tot això en aplicació de la 
 disposició addicional cinquena de la Llei 9/1993, de 30 de 
 setembre, del patrimoni cultural català, que obliga a 
 reclassificar, en el termini màxim de tres anys, tots els 
 paratges pintorescos a favor d'alguna de les figures de 
 protecció de l'article 7 de la Llei del patrimoni cultural 
 català o de la legislació d'espais naturals.
                               
 Vist  l'informe  de la Direcció General del Patrimoni 
 Cultural que motiva la necessitat de protegir el sector 
 urbà del Port Bo de Calella de Palafrugell amb la categoria 
 de conjunt i de delimitar-ne l'entorn de protecció;     
                               
 Atès que, d'acord amb els articles 14, 15 i 16 de la Llei 
 de 13 de maig de 1933, sobre defensa, conservació i 
 acreixement del patrimoni històrico-artístic, que era la 
 legislació vigent quan es va tramitar la declaració de 
 paratge pintoresc, en tot expedient per a la declaració de 
 paratge pintoresc calia l'informe vinculant d'una o dues, 
 segons els casos, de les institucions consultives que 
 indiquen els preceptes esmentats, per la qual cosa els 
 informes previstos a l'article 8.3 de la Llei 9/1993, del 
 patrimoni cultural català, s'han de considerar emesos; 
                               
 Atès que s'han complert tots els tràmits preceptius en la 
 instrucció  d'aquest  expedient,  d'acord  amb  el que 
 estableixen l'article 8.2 de la Llei 9/1993, de 30 de 
 setembre, del patrimoni cultural català, i els articles 84 
 i 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim 
 jurídic de les administracions públiques i del procediment 
 administratiu comú;                     
                               
 A proposta del conseller de Cultura, el Govern acorda:    
                               
 -1  Declarar  bé cultural d'interès nacional, amb la 
 categoria de conjunt històric, el sector del Port Bo de 
 Calella de Palafrugell, segons la descripció i ubicació que 
 consten a l'annex 1 d'aquest Acord.
                               
 -2  Delimitar-ne l'entorn de protecció, la justificació del 
 qual figura a l'annex 2, que queda representat en el plànol 
 que es publica juntament amb aquest Acord.
                               
 Annex 1                           
                               
 Descripció i ubicació                    
                               
 La platja del Port Bo és un barri del poble de Calella de 
 Palafrugell (Baix Empordà), el més meridional dels nuclis 
 marítims del terme, entre la punta d'en Blanc i la de 
 Forcats. Fou inicialment port natural de Palafrugell i 
 esdevingué un centre d'activitat comercial i pesquera.
 Conserva  el  traçat original dels carrers, d'un gran 
 tipisme, i els blancs edificis porxats en primera línia de 
 mar, que potser servien d'aixopluc dels estris de pesca, 
 amb les barques damunt la sorra com a testimonis d'una 
 activitat passada que encara perdura. Tot aquest conjunt és 
 un exemple d'arquitectura tradicional que conserva el seu 
 encant,  igual  que  la major part dels edificis que 
 flanquegen els carrers interiors.
                               
 Annex 2                           
                               
 Justificació de l'entorn de protecció            
                               
 L'entorn de protecció del conjunt històric del Port Bo de 
 Calella de Palafrugell defineix dos àmbits situats als dos 
 extrems del conjunt que ocupen les zones del Port Pelegrí i 
 el Canadell, ja que aquests sectors complementen visualment 
 l'àrea del conjunt històric.
                               
 L'àmbit definit a la zona del Port Pelegrí inclou un 
 conjunt de cases que donen al carrer Estraban, com també 
 les façanes de les cases que van des del carrer Mediterrani 
 fins al carrer del Port Pelegrí i la zona que queda 
 limitada  pel carrer dels Canyers. Aquesta àrea permet 
 complementar el suport visual del conjunt històric del Port 
 Bo pel seu extrem sud-oest.
                               
 L'entorn definit a la platja del Canadell inclou les cases 
 amb façana al carrer Canadell i les edificacions que 
 tanquen visualment la platja pel seu extrem est. S'assegura 
 així la protecció visual del conjunt de la platja, que 
 constitueix una prolongació natural en el paisatge del 
 conjunt històric protegit.
                               
 (95.200.030)                         
                               
Amunt