Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 24/03/1995

 • Número del document 135/1995

 • Número de control 95086014

 • Organisme emissor Departament de Benestar Social

Dades del DOGC
 • Número 2043

 • Data 28/04/1995

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 3369

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
                                      
 La  Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
 l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, 
 modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, 
 disposa que el Govern de la Generalitat haurà d'aprovar un 
 Codi  d'accessibilitat  que  refongui totes les normes 
 dictades en la matèria i, alhora, faculta el mateix Govern 
 i els consellers competents per efectuar el desplegament 
 reglamentari.
                               
 Per  raons  tècniques  i  d'eficàcia,  s'ha considerat 
 convenient unificar refosa i desplegament en una sola 
 norma, la qual cosa facilita també la tasca dels operadors 
 jurídics i professionals i reforça les garanties dels 
 sectors  afectats respecte a l'aplicació de la norma, 
 aclarint i ordenant un conjunt de disposicions de diversa 
 índole, disperses i, de vegades, difícils d'harmonitzar.
                               
 El  projecte  s'ha  estructurat seguint parcialment la 
 sistemàtica de la Llei 20/1991, però incorporant-hi, a més, 
 altres aspectes poc desenvolupats en aquesta. El Decret es 
 compon d'onze capítols, tres disposicions addicionals, dues 
 disposicions derogatòries, una disposició transitòria i 
 dues  disposicions  finals. Juntament  amb aquesta part 
 dispositiva, el Decret opta per detallar els aspectes més 
 tècnics de la disposició en diversos annexos.
                               
 El capítol primer, sota la denominació de Disposicions 
 directives,  recull  un conjunt de conceptes generals 
 necessaris per a la concreció i delimitació de les normes 
 que després es despleguen. Els capítols segon, tercer i 
 quart contenen les disposicions sobre els diferents tipus 
 de barreres arquitectòniques, les urbanístiques, les de 
 l'edificació  i les del transport. Aquests capítols es 
 complementen amb els corresponents annexos, que detallen 
 les especificacions tècniques aplicables.
                               
 Les barreres a la comunicació, els criteris d'actuació de 
 les  quals  es  recullen  al capítol 5, mereixen una 
 consideració especial, ja que respecte a elles es refon i 
 es desenvolupa un dels aspectes més innovadors de la Llei, 
 on  es  concreta  el  seu  vessant  de  promoció  de 
 l'accessibilitat.
                               
 El capítol 6 refon les normes dictades sobre la targeta 
 d'aparcament  per  a vehicles que portin persones amb 
 disminució, tot i que modifica determinats aspectes de 
 procediment. Per la seva banda, el capítol 7 regula l'acció 
 de  foment en matèria d'accessibilitat i supressió de 
 barreres i, obeint el mandat parlamentari, crea el fons per 
 a la supressió de barreres arquitectòniques i la dotació 
 d'ajudes tècniques.
                               
 El  capítol 8 es dedica a les mesures de control i 
 seguiment,  que  s'efectuarà,  mitjançant  el  conjunt 
 d'actuacions  que el Decret regula, per les diferents 
 administracions públiques segons l'àmbit de les respectives 
 competències. El capítol 9, per la seva part, refon totes 
 les normes existents sobre els òrgans de participació dels 
 diversos sectors implicats o afectats, tant públics com 
 privats, en els diversos àmbits en què es desenvolupen les 
 actuacions  en matèria d'accessibilitat i supressió de 
 barreres arquitectòniques.
                               
 Els darrers capítols regulen la simbologia i el règim 
 sancionador. El símbol internacional d'accessibilitat es 
 recull al capítol 10, que es complementa amb un annex 
 descriptiu. Finalment,  el  capítol 11 regula el règim 
 sancionador d'acord amb els principis de la Llei 30/1992, 
 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
 públiques i del procediment administratiu comú, i també amb 
 el que estableix el Decret legislatiu 6/1994, de 13 de 
 juliol, aprovat en virtut de l'habilitació efectuada per la 
 Llei 2/1994, de 24 de març, de bases de delegació en el 
 Govern per a l'adequació de les lleis de Catalunya a 
 l'esmentada Llei 30/1992, i d'acord també amb el Decret 
 278/1993,  de  9  de  novembre,  sobre el procediment 
 sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la 
 Generalitat.
                               
 Per tant, amb els informes del Consell General de Serveis 
 Socials, del Consell Sectorial d'Atenció a Persones amb 
 Disminució, de la Comissió de Govern Local, del Consell per 
 a la Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres 
 Arquitectòniques i vist el dictamen de la Comissió Jurídica 
 Assessora, en aplicació de la Llei 13/1989, de 14 de 
 desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de 
 l'Administració  de  la  Generalitat,  a proposta dels 
 consellers de Benestar Social i de Política Territorial i 
 Obres Públiques i d'acord amb el Govern,           
                               
 Decreto:                           
                               
 Capítol 1                          
 Disposicions directives                   
                               
 Article 1                          
 Objecte                           
 En aplicació de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
 promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
 arquitectòniques,  és  objecte  d'aquest  Reglament  el 
 desplegament d'aquesta, així com l'aprovació de la refosa 
 de les normes reglamentàries dictades per garantir a les 
 persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació 
 l'accessibilitat i la utilització dels béns i serveis de la 
 societat i també promoure la utilització d'ajudes tècniques 
 adequades  que  permetin millorar la qualitat de vida 
 d'aquestes  persones,  mitjançant  l'establiment de les 
 mesures de foment i de control en el compliment de la 
 normativa adreçada a suprimir i evitar qualsevol tipus de 
 barrera o obstacle físic o sensorial.
                               
 Article 2                          
 Àmbit d'aplicació                      
 El que disposa aquest Reglament és d'aplicació a les 
 actuacions  que  es  realitzin a Catalunya en matèria 
 d'urbanisme,  edificació,  transport i comunicació, per 
 qualsevol persona, sigui individual o física o bé jurídica, 
 pública o privada.
                               
 Article 3                          
 Persona amb limitacions o mobilitat reduïda         
 3.1  S'entén per persona amb limitacions aquella que 
 temporalment  o permanentment té limitada la capacitat 
 d'utilitzar el medi o relacionar-s'hi.
 3.2  S'entén per persona amb mobilitat reduïda aquella que 
 té limitada temporalment o permanent la possibilitat de 
 desplaçar-se.
                               
 Article 4                          
 Barreres arquitectòniques                  
 4.1  Als efectes d'aquest Reglament, s'entenen per barreres 
 arquitectòniques  tots  aquells  impediments,  traves o 
 obstacles físics que limiten o impedeixen la llibertat de 
 moviment de les persones.
 4.2 Les barreres arquitectòniques es classifiquen en:    
 Barreres arquitectòniques urbanístiques (BAU). Són aquelles 
 que es troben a les vies i als espais lliures d'ús públic.
 Barreres arquitectòniques en l'edificació pública o privada 
 (BAE). Són  aquelles  que es troben a l'interior dels 
 edificis o en el seu accés.
 Barreres arquitectòniques en els transports (BAT). Són les 
 que es troben en el transport.
                               
 Article 5                          
 Barreres en la comunicació                  
 5.1  De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la 
 Llei  20/1991,  de  25  de  novembre, de promoció de 
 l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, 
 constitueixen  barreres  en la comunicació als efectes 
 d'aquest  Reglament  tots  aquells  impediments  per a 
 l'expressió  i  la  recepció  de missatges, sigui per 
 comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació, 
 siguin o no de masses.
 5.2  Als efectes d'aquest Reglament, s'ha d'entendre com a 
 mitjans de comunicació tant aquells que tenen per finalitat 
 la  comunicació personal individualitzada, com telèfon, 
 telègraf,  fax  o  qualsevol altre mitjà o instrument 
 electrònic, informàtic o telemàtic, com aquells que tenen 
 per finalitat la comunicació de masses, com premsa, ràdio, 
 televisió i altres.
                               
 Article 6                          
 De l'accessibilitat                     
 6.1  Als  efectes  d'aquesta  disposició, s'entén per 
 accessibilitat  la  característica  de  l'urbanisme, 
 l'edificació, el transport o els mitjans de comunicació que 
 permet a qualsevol persona la seva utilització.
 6.2  Als efectes de l'accessibilitat i la supressió de 
 barreres arquitectòniques en l'edificació, es consideren 
 tres tipus d'espais, instal·lacions o serveis en funció del 
 seu nivell d'accessibilitat per a persones amb mobilitat 
 reduïda: els adaptats, els practicables i els convertibles.
 La tipologia esmentada s'aplicarà també en l'urbanisme i en 
 el transport.
 6.3  Un espai, una instal·lació o un servei es considera 
 adaptat  si  s'ajusta  als  requeriments  funcionals i 
 dimensionals que garanteixen la seva utilització autònoma i 
 amb comoditat per les persones amb mobilitat reduïda o 
 qualsevulla altra limitació.
 6.4  Un espai, una instal·lació o un servei es considera 
 practicable quan, sense ajustar-se a tots els requeriments 
 abans esmentats, això no n'impedeix la utilització de forma 
 autònoma  per  les  persones  amb mobilitat reduïda o 
 qualsevulla altra limitació.
 6.5  Un espai, una instal·lació o un servei és convertible 
 quan, mitjançant modificacions d'escassa entitat i baix 
 cost que no afectin la seva configuració essencial, pot 
 transformar-se, almenys, en practicable.
                               
 Article 7                          
 Vies i espais lliures d'ús públic              
 7.1  Es consideren vies i espais lliures d'ús públic als 
 efectes de barreres arquitectòniques urbanístiques i en 
 l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament:           
 Els que formen part del domini públic i són destinats a 
 l'ús o al servei públic.
 Els  que  formen  part de béns de propietat privada, 
 susceptibles de ser utilitzats pel públic en general amb 
 motiu de les funcions que hi desenvolupa algun ens públic, 
 directament o indirectament.
 Els que formen part de béns de propietat privada afectes a 
 alguna servitud a l'ús públic.
 7.2  També es considera espai lliure d'ús públic aquell 
 susceptible de ser utilitzat pel públic en general, sigui o 
 no  sigui  mitjançant el pagament d'un preu, quota o 
 similar.
                               
 Article 8                          
 Edificis  públics,  privats  i  espais  comunitaris 
 8.1  Es consideren edificis públics als efectes de barreres 
 arquitectòniques en l'edificació i en l'àmbit d'aplicació 
 d'aquest Reglament:                     
 Els que estan afectes a un servei públic.
 Els que pertanyen privativament a l'Estat, la Generalitat, 
 entitats locals o altres entitats de caràcter públic o amb 
 participació majoritària de caràcter públic.
 8.2  Es consideren edificis privats els que pertanyen a 
 persones particulars, individualment o col·lectivament.
 8.3  Es considera que un edifici de titularitat pública o 
 privada  és  destinat  a  l'ús públic quan un espai, 
 instal·lació  o servei d'aquest és susceptible de ser 
 utilitzat per una pluralitat indeterminada de persones per 
 a la realització d'activitats d'interès social o pel públic 
 en general.
 8.4  Es consideren espais d'ús comunitari aquells que estan 
 al servei d'un conjunt d'espais privats i a disposició dels 
 seus usuaris.
                               
 Article 9                          
 Mitjans de transport                     
 Es consideren mitjans de transport als efectes d'aquest 
 Reglament tots aquells que tenen per finalitat el transport 
 de persones i reben un preu o taxa com a contraprestació.
 També els vehicles privats que transporten, habitualment, 
 persones amb mobilitat reduïda.
                               
 Article 10                          
 Ajudes tècniques                       
 Als  efectes del present Reglament, s'entén per ajuda 
 tècnica tot mitjà que, actuant com a intermediari entre la 
 persona amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació 
 i l'entorn, possibiliti l'eliminació de tot allò que per la 
 seva existència, característiques o mancança li dificulta 
 l'autonomia individual i, per tant, l'accés al nivell 
 general de qualitat de vida.
                               
 Capítol 2                          
 Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
 (BAU)                            
                               
 Article 11                          
 Planificació  i  urbanització  d'espais urbans adaptats 
 11.1  La planificació i urbanització de les vies públiques, 
 dels parcs i d'altres espais d'ús públic s'ha d'efectuar de 
 manera que resultin adaptats a les persones amb mobilitat 
 reduïda.
 11.2  Als efectes de l'apartat anterior, els plans generals 
 d'ordenació urbana, les normes subsidiàries i d'altres 
 instruments de planejament i execució que els despleguen, i 
 també els projectes d'urbanització i d'obres ordinàries, 
 hauran de garantir l'accessibilitat i la utilització amb 
 caràcter  general dels espais d'ús públic i no seran 
 aprovats si no s'observen les determinacions i els criteris 
 bàsics establerts en la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
 promoció  de  l'accessibilitat i supressió de barreres 
 arquitectòniques, i els preceptes d'aquest Reglament.
                               
 Article 12                          
 Adaptació d'espais urbans existents             
 12.1  Les vies públiques, els parcs i els altres espais 
 d'ús  públic  existents,  i  també  les  respectives 
 instal·lacions de serveis i mobiliari urbà, seran adaptats 
 gradualment  en  la  forma  que  determina el present 
 Reglament.
 12.2  Als efectes del que estableix l'apartat anterior, els 
 ens locals han d'elaborar plans especials d'actuació per 
 tal d'adaptar les vies públiques, els parcs i altres espais 
 d'ús  públic  a les normes establertes en el present 
 Reglament.
 12.3  Per a la finalitat prevista en aquest article, els 
 projectes de pressupostos dels ens públics han de contenir 
 en cada exercici econòmic les consignacions necessàries per 
 al finançament d'aquestes adaptacions.
                               
 Article 13                          
 Condicions mínimes d'accessibilitat             
 13.1  Una via pública o un tram d'aquesta es considera 
 adaptada  si  compleix  les condicions d'accessibilitat 
 següents:                          
 Constitueix un itinerari adaptat de vianants o mixt de 
 vianants i vehicles, segons els requeriments de l'apartat 
 1.1 de l'annex 1.
 Els  elements  d'urbanització  d'aquest itinerari estan 
 adaptats, segons l'apartat 1.2 de l'annex 1         
 El mobiliari urbà accessible des d'aquest itinerari és 
 adaptat, segons l'apartat 1.3 de l'annex 1.
 13.2  Un espai d'ús públic es considera adaptat si reuneix 
 les condicions d'accessibilitat següents:          
 Disposar d'un itinerari adaptat que permet un recorregut 
 pel seu interior i l'accés als elements singulars de 
 l'espai i als serveis higiènics, segons les prescripcions 
 de l'apartat 1.1 de l'annex 1.
 Els elements d'urbanització que formen part de l'esmentat 
 itinerari  són  adaptats,  segons les prescripcions de 
 l'apartat 1.2 de l'annex 1.
 El mobiliari urbà és adaptat, segons les prescripcions de 
 l'apartat 1.3 de l'annex 1 i el que preveu l'article 16.
 13.3  Es  considera  element  d'urbanització qualsevol 
 component  de  les  obres d'urbanització, entenent per 
 aquestes  les referents a la pavimentació, sanejament, 
 clavegueram, distribució d'energia elèctrica, enllumenat 
 públic, proveïment i distribució d'aigua, jardineria i 
 totes  aquelles  que materialitzen les indicacions del 
 planejament urbanístic.
 13.4  S'entén per mobiliari urbà el conjunt d'objectes 
 existents  a  les vies i als espais lliures públics, 
 superposats o bé adossats en els elements d'urbanització o 
 de l'edificació, de manera que la seva modificació o 
 trasllat no generi alteracions substancials, com poden ser 
 semàfors,  pals  de  senyalització i similars, cabines 
 telefòniques,  fonts  públiques,  papereres,  veles, 
 marquesines,  quioscs  i qualsevol altre de naturalesa 
 anàloga.
 13.5  Hom ha d'entendre per itinerari aquell àmbit o espai 
 de pas que permet un recorregut urbanitzat continu que 
 relaciona els diferents espais d'ús públic i edificacions 
 de l'entorn i que permet accedir-hi.
                               
 Article 14                          
 Itineraris                          
 14.1  El disseny i el traçat dels recorreguts d'ús públic o 
 comunitari destinats al trànsit de vianants es realitzen 
 mitjançant itineraris de vianants que resultin adaptats en 
 les condicions establertes a l'annex 1.
 14.2  Podran quedar exempts del que preveu l'apartat 
 anterior aquells itineraris que en tinguin d'alternatius, i 
 el cost d'execució dels quals com a adaptats sigui superior 
 en més d'un 50% al cost com a no adaptat.
 14.3  Es pot admetre la substitució de l'itinerari de 
 vianants adaptat per un itinerari mixt adaptat en aquells 
 trams en què el cost d'execució de l'itinerari de vianants 
 adaptat superi en més d'un 50% el cost d'un itinerari mixt 
 adaptat. En els punts de connexió entre ambdós itineraris, 
 s'ha de poder estacionar un vehicle en l'espai equivalent 
 al d'una plaça d'estacionament adaptada, en les condicions 
 previstes a l'apartat 1.2.7 de l'annex 1.
 14.4  La previsió d'itineraris adaptats en nuclis urbans 
 existents i en indrets naturals protegits pot admetre 
 solucions alternatives sempre que el projecte sigui aprovat 
 per l'organisme competent en aquesta matèria.
 14.5  La comunicació vertical entre espais d'ús públic es 
 realitza, com a mínim, amb un element adaptat.
 14.6  Les escales d'ús públic, com a elements utilitzables 
 per determinades persones amb limitacions, han de ser 
 adaptades en les condicions establertes en l'apartat 1.2.4 
 de l'annex 1.
                               
 Article 15                          
 Aparcaments                         
 15.1  Els aparcaments es consideren adaptats quan reuneixen 
 les condicions previstes a l'apartat 1.2.7 de l'annex 1.
 15.2   En  les  zones  d'aparcament  que  serveixin 
 específicament a equipaments i espais d'ús públic, es 
 reservaran permanentment, tant a prop com sigui possible 
 dels accessos de vianants, places adaptades en la proporció 
 següent:                           
 Fins a 200 places: 1 plaça adaptada cada 40 places o 
 fracció.
 De 201 a 1.000 places: 1 plaça adaptada més cada 100 places 
 o fracció.
 De 1.001 a 2.000 places: 1 plaça adaptada més cada 200 
 places o fracció.
 15.3  Les zones d'aparcament han de tenir un itinerari de 
 vianants adaptat que comuniqui les places reservades amb la 
 via pública.
                               
 Article 16                          
 Mobiliari urbà                        
 16.1  En cada espai públic adaptat, com a mínim un element 
 del mobiliari urbà per a cada ús diferenciat ha de ser 
 adaptat en les condicions establertes a l'apartat 1.3 de 
 l'annex 1.
 16.2  L'itinerari  d'apropament a aquests elements de 
 mobiliari ha de ser adaptat, en les condicions establertes 
 a l'apartat 1.1 de l'annex 1.
                               
 Article 17                          
 Senyalització                        
 17.1  Han de senyalar-se permanentment amb el símbol 
 internacional  d'accessibilitat,  de  manera que siguin 
 fàcilment visibles:                     
 Els  itineraris  de  vianants adaptats quan n'hi hagi 
 d'alternatius no adaptats.
 Els itineraris mixtos de vianants i vehicles adaptats quan 
 n'hi hagi d'alternatius no adaptats.
 Les places d'aparcament adaptades.
 Els serveis higiènics adaptats.
 Els elements de mobiliari adaptats que, pel seu ús o 
 destinació, necessitin senyalització.
 Les parades de transport públic adaptat.
 17.2  El símbol internacional d'accessibilitat, indicador 
 de la no-existència de barreres arquitectòniques o de 
 comunicació, s'instal·larà en tots els transports públics 
 que  tinguin  aquesta característica, així com en els 
 edificis d'ús públic sempre que no s'hagi de perjudicar el 
 valor cultural d'un immoble. En l'annex 6 es recullen els 
 logotips homologats dels símbols d'accessibilitat.
                               
 Article 18                          
 Serveis higiènics                      
 18.1  Els serveis higiènics es consideren adaptats quan 
 reuneixen les condicions que estableix l'apartat 1.2.8 de 
 l'annex 1.
 18.2  Els serveis higiènics d'ús públic han de disposar, 
 com a mínim, d'una cambra higiènica adaptada.
                               
 Capítol 3                          
 Disposicions sobre barreres arquitectòniques a l'edificació 
 (BAE)                            
                               
 Article 19                          
 Accessibilitat  exigible  als  edificis  d'ús  públic 
 19.1  La construcció, l'ampliació i la reforma dels espais, 
 instal·lacions o serveis propis de les edificacions de 
 titularitat pública o privada destinades a un ús públic, 
 segons  el  quadre  de  l'apartat  2.1 de l'annex 2, 
 s'efectuaran de manera que resultin adaptats per a les 
 persones amb limitacions i s'ajustaran al contingut del 
 present capítol i de l'annex 2 d'aquesta disposició, els 
 quals comprenen les normes arquitectòniques bàsiques que 
 contenen  les condicions a què s'hauran d'ajustar els 
 projectes i les tipologies d'edificis als quals aquestes 
 s'aplicaran, tal com preveu l'article 6.2 de la Llei 
 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat 
 i de supressió de barreres arquitectòniques.
 19.2  Els espais, les instal·lacions i els serveis d'ús 
 públic que formin part d'un edifici d'ús privat, els quals 
 no estiguin inclosos al llistat d'usos de l'apartat 2.1 de 
 l'annex  2 d'aquest Reglament, han d'ajustar-se a les 
 previsions establertes pels edificis d'ús privat en aquest 
 capítol.
 19.3  Un  espai,  instal·lació  o servei propi d'una 
 edificació d'ús públic es considera adaptat si reuneix les 
 condicions mínimes d'accessibilitat contingudes en aquest 
 capítol i en l'annex 2. Igualment, els itineraris i els 
 elements de l'edificació que hagin de ser accessibles han 
 de complir els requisits mínims establerts a l'esmentat 
 annex.
 19.4  La reglamentació que en matèria d'accessibilitat 
 s'estableixi per a un ús específic de l'edificació tindrà 
 caràcter de norma complementària d'aquest Reglament.
 19.5  Han de fer-se adaptats els edificis amb motiu de 
 l'ampliació  d'espais ja existents, els quals estiguin 
 inclosos en el quadre de l'apartat 2.1 de l'annex 2 del 
 present Reglament, sempre que les obres a realitzar afectin 
 un 10% o més de la superfície inicial de l'edifici o bé 
 quan se'n canviï l'ús. Per al càlcul del 10% s'han de 
 computar les obres d'aquesta naturalesa efectuades durant 
 els cinc anys anteriors a la sol·licitud de la llicència 
 corresponent.
 19.6  Quan les obres de reforma d'espais afectin la 
 configuració dels elements d'edificació referits al quadre 
 2.1 de l'annex 2, han de fer-se adaptats.
 19.7  Seran, com a mínim, practicables aquells elements 
 dels edificis a ampliar o reformar inclosos al que preveu 
 l'apartat  anterior quan l'adaptació requereixi mitjans 
 tècnics o econòmics desproporcionats.
 19.8  Als efectes del que preveu l'apartat anterior, 
 s'entendrà  que  requereix mitjans tècnics o econòmics 
 desproporcionats  quan  el  pressupost de les obres a 
 realitzar per fer adaptat un espai, instal·lació o servei 
 d'una edificació sigui superior en un 50% a aquell que 
 resultaria de les obres a realitzar en cas de fer-les 
 practicables. En qualsevol cas, en el projecte previ caldrà 
 justificar la diferència del cost.
 19.9  El  que es disposa en aquest article no serà 
 d'aplicació en aquells edificis o immobles declarats béns 
 culturals d'interès nacional o inclosos en els catàlegs 
 municipals d'edificis de valor històrico-artístic quan les 
 modificacions necessàries comportin un incompliment de la 
 normativa   específica   reguladora  d'aquests  béns 
 històrico-artístics.
                               
 Article 20                          
 Accessibilitat des de l'exterior i mobilitat vertical als 
 edificis d'ús públic                     
 20.1  Com a mínim, una de les entrades des de la via 
 pública a l'interior de l'edificació ha de ser accessible.
 20.2  En el supòsit d'un conjunt d'edificis, almenys un 
 dels itineraris que els uneixi, entre ells i amb la via 
 pública, ha de complir les condicions establertes per als 
 itineraris adaptats o practicables, segons el cas, que 
 disposa el present Reglament.
 20.3  En els casos en què existeixi un accés alternatiu per 
 a les persones amb mobilitat reduïda, aquest no pot tenir 
 un recorregut superior a sis vegades l'habitual, ni el seu 
 ús pot condicionar-se a autoritzacions expresses o altres 
 limitacions.
 20.4  La mobilitat o comunicació vertical entre espais, 
 instal·lacions  o serveis comunitaris en edificis d'ús 
 públic ha de realitzar-se, com a mínim, mitjançant un 
 element adaptat o practicable, segons el cas.
 20.5  Les escales d'ús públic han de ser adaptades i han 
 d'ajustar-se a les condicions establertes en l'apartat 
 2.4.2 de l'annex 2.
 20.6  Els bucs dels ascensors han de tenir les mides 
 suficients  per permetre la instal·lació d'un ascensor 
 adaptat o practicable, segons les condicions establertes en 
 els apartats 2.2 i 2.3 de l'annex 2 .
                               
 Article 21                          
 Mobilitat  horitzontal  entre  espais, instal·lacions o 
 serveis comunitaris en edificis d'ús públic         
 21.1  La mobilitat o comunicació horitzontal entre espais, 
 instal·lacions  o serveis comunitaris en edificis d'ús 
 públic ha de permetre el desplaçament i la maniobra de 
 persones amb limitacions. A aquests efectes, com a mínim 
 les portes interiors i els passadissos han d'ajustar-se a 
 les condicions establertes a l'annex 2.
 21.2  Altrament,  ha d'haver-hi un itinerari interior 
 adaptat o practicable, segons el cas, que possibiliti 
 l'apropament als elements d'ús públic, en les condicions 
 establertes per als itineraris en aquest Reglament.
 21.3  Els desnivells que poguessin existir se salvaran 
 mitjançant  rampes  adaptades,  en  les condicions que 
 estableix l'annex 2.
                               
 Article 22                          
 Serveis higiènics                      
 Els serveis higiènics d'ús públic disposaran, com a mínim, 
 d'una cambra higiènica adaptada que ha d'ajustar-se al que 
 preveu l'apartat 2.4.3 de l'annex 2.
                               
 Article 23                          
 Vestidors                          
 Els vestidors d'ús públic han de disposar, com a mínim, 
 d'una  peça  adaptada,  en les condicions previstes a 
 l'apartat 2.4.5 de l'annex 2.
                               
 Article 24                          
 Dormitoris                          
 24.1  Els serveis residencials d'ús públic amb dormitoris, 
 en disposaran d'adaptats en la proporció mínima de places 
 següents:                          
 De 50 a 100 places residencials: 2 places adaptades.
 De 101 a 150 places residencials: 4 places adaptades.
 De 151 a 200 places residencials: 6 places adaptades.
 Més de 200 places residencials: 8 places adaptades.
 Quan  l'establiment  residencial  tingui   finalitat 
 assistencial, en tot cas, ha de disposar com a mínim d'una 
 plaça adaptada.
 24.2  Un dormitori es considera adaptat si reuneix les 
 condicions establertes en l'apartat 2.4.4 de l'annex 2.
                               
 Article 25                          
 Mobiliari                          
 25.1  Com a mínim, un element de mobiliari d'ús públic per 
 a cada ús diferenciat ha de ser adaptat en les condicions 
 establertes a l'apartat 2.4.6 de l'annex 2.
 25.2  L'itinerari  d'apropament a aquests elements de 
 mobiliari ha de ser adaptat en les condicions establertes a 
 l'apartat 2.2 de l'annex 2.
                               
 Article 26                          
 Aparcaments                         
 26.1  Els garatges o aparcaments d'ús públic, siguin 
 exteriors o interiors, que estiguin al servei d'un edifici 
 d'ús públic, hauran de reservar places d'estacionament per 
 a vehicles que s'utilitzin per a trasllat de persones amb 
 mobilitat reduïda, i hauran de complir les característiques 
 següents:                          
 Proximitat màxima als accessos per a vianants.
 Estar degudament senyalitzades.
 Tenir les dimensions mínimes previstes a l'apartat 2.4.1 de 
 l'annex 2.
 Disposar d'accessos en les condicions previstes a l'apartat 
 2.4.1 de l'annex 2.
 26.2  El nombre mínim de places a reservar, amb les 
 característiques esmentades, és el següent:         
 De 10 a 70 places: 1 plaça adaptada.
 De 71 a 100 places: 2 places adaptades.
 de 101 a 150 places: 3 places adaptades.
 de 151 a 200 places: 4 places adaptades.
 Per cada 200 places més: 1 plaça adaptada.
 Més de 1.000 places: 10 places adaptades.
 26.3  Els  edificis destinats a hospitals, clíniques, 
 centres d'atenció primària, centres de rehabilitació i de 
 dia, que no disposin d'aparcament d'ús públic, tindran a la 
 via pública i al més a prop possible de l'accés una plaça 
 adaptada  reservada, com a mínim, per a persones amb 
 mobilitat reduïda.
                               
 Article 27                          
 Accessibilitat als edificis d'ús privat de nova construcció 
 que,  amb  caràcter  obligatori,  disposin  d'ascensor 
 27.1  Els edificis d'ús privat de nova construcció que, en 
 aplicació de les disposicions que ho estableixin, hagin de 
 tenir ascensor, hauran de complir els requisits mínims 
 d'accessibilitat següents:                  
 Han de disposar d'un itinerari practicable que uneixi les 
 entitats o habitatges amb les dependències d'ús comunitari 
 que  estan  al  servei  d'aquells,  en les condicions 
 establertes a l'apartat 2.3 de l'annex 2.
 Han de disposar d'un itinerari practicable que uneixi 
 l'edificació amb la via pública i amb edificacions o 
 serveis  annexos  d'ús  comunitari,  en les condicions 
 establertes en l'apartat 2.3 de l'annex 2.
 27.2  S'entén  per  itinerari practicable als efectes 
 d'aquest article aquell en què es donen les condicions 
 d'accessibilitat exterior, mobilitat interior i mobilitat 
 vertical previstos a l'apartat 2.3 de l'annex 2.
 27.3  Els espais destinats a aparcament d'ús privat, de 40 
 places o més, han de disposar, com a mínim, d'un itinerari 
 practicable que els uneixi amb la via pública.
                               
 Article 28                          
 Accessibilitat als edificis d'ús privat de nova construcció 
 que no disposin d'ascensor                  
 28.1  En edificis de nova construcció, llevat d'habitatges 
 unifamiliars, que tinguin una alçada superior a planta 
 baixa  i  pis  i que, en virtut de les disposicions 
 d'aplicació,  no  estiguin  obligats a la instal·lació 
 d'ascensors,  s'han  de  disposar  les  especificacions 
 tècniques  i  de  disseny  que  facilitin la possible 
 instal·lació d'un ascensor practicable en les condicions 
 previstes a l'apartat 2.5 de l'annex 2. Els altres elements 
 comuns han de reunir els requisits de practicabilitat 
 previstos a l'article anterior.
 28.2 Pel que fa a les obres de remunta sobre edificis que, 
 com a mínim, disposin de planta baixa i pis, els quals 
 s'hagin construït abans de l'entrada en vigor de la Llei 
 20/1991, de 25 de novembre (5.12.1991), no es consideraran 
 de nova construcció si no es produeix canvi d'ús en alguna 
 entitat situada per sobre de la planta baixa.
 28.3  Per a l'aplicació de l'annex 2, als efectes d'aquest 
 article,  i  en  el supòsit d'entitats amb desnivells 
 interiors, es comptabilitzarà, a efectes de l'alçada del 
 nombre de plantes, aquella que tingui l'accés situat a més 
 alçada.
 28.4  Els espais destinats a aparcament d'ús privat de 40 
 places o més han de disposar, com a mínim, d'un itinerari 
 practicable que els uneixi amb la via pública.
                               
 Article 29                          
 Reserva d'habitatges per a persones amb disminució per 
 mobilitat reduïda                      
 29.1  De conformitat amb l'article 45 de la Llei 24/1991, 
 de 29 de novembre, de l'habitatge, les programacions anuals 
 de promoció pública d'habitatge faran reserva d'un 3% del 
 volum total per destinar-lo a satisfer la demanda del 
 col·lectiu de persones que tenen la declaració legal de 
 disminució perquè tenen reduïda de forma permanent la seva 
 mobilitat. Igualment, els promotors privats d'habitatges de 
 protecció oficial hauran de reservar la proporció mínima 
 establerta en les disposicions reguladores dels habitatges 
 de protecció oficial a excepció dels habitatges promoguts 
 per cooperatives, en règim de comunitat de propietaris, o 
 bé per a ús propi.
 29.2  Els edificis en els quals existeixin habitatges 
 reservats en aplicació del que preveu l'article anterior 
 han de complir les següent condicions d'accessibilitat:   
 Han de tenir adaptats els interiors i complir, per a la 
 seva adaptació, les previsions tècniques establertes a 
 l'apartat 2.4.7 de l'annex 2.
 Han de disposar d'un itinerari adaptat que uneixi els 
 habitatges reservats amb l'exterior i amb les dependències 
 d'ús  comunitari  que estiguin al seu servei, en les 
 condicions establertes a l'apartat 2.2 de l'annex 2.
 Han  de  disposar  d'un itinerari adaptat, que uneixi 
 l'edificació amb la via pública i amb edificacions o 
 serveis  annexos  d'ús  comunitari,  en les condicions 
 establertes a l'apartat 2.2 de l'annex 2.
 29.3  L'òrgan  competent  del Departament de Política 
 Territorial i Obres Públiques comunicarà la qualificació 
 provisional, en el termini d'un mes a partir de la seva 
 concessió  al Departament de Benestar Social, el qual 
 informarà  els  col·lectius  afectats. Transcorregut  el 
 termini  d'un  any  des de la data d'obtenció de la 
 qualificació  provisional,  si  l'oferta  d'habitatges 
 reservats  és  superior  a la sol·licitud d'habitatges 
 adaptats,  no  caldrà  fer les obres d'adaptació dels 
 habitatges  no  sol·licitats  i  podran adjudicar-se a 
 qualsevol altre sol·licitant.
                               
 Article 30                          
 Garantia per a la realització d'adaptacions interiors en 
 habitatges reservats                     
 30.1 Els promotors privats d'habitatges de protecció oficial 
 podran substituir les adaptacions interiors dels habitatges 
 reservats als quals fa referència l'article anterior per la 
 subscripció, en sol·licitar-se la qualificació definitiva, 
 d'un aval d'una entitat financera legalment reconeguda que 
 garanteixi la realització de les obres necessàries de les 
 adaptacions previstes a l'article anterior.
 30.2  Aquests habitatges podran ser adquirits per les 
 persones  que  reuneixin  les  condicions esmentades a 
 l'article  anterior  i,  en cas de no ser-ho, podran 
 adquirir-se per entitats públiques o privades sense ànim de 
 lucre en el termini previst a la legislació vigent per 
 dedicar-los a miniresidències, pisos compartits o qualsevol 
 tipus d'habitatge destinats a persones amb limitacions en 
 els termes que fixa la normativa d'habitatges de protecció 
 oficial.
                               
 Article 31                          
 Adaptació especial de l'habitatge              
 31.1  De conformitat amb els articles 35 i 36 de la Llei 
 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge, els propietaris 
 i els usuaris poden dur a terme les obres de transformació 
 necessàries perquè els interiors dels habitatges o els 
 elements  i  els  serveis  comuns de l'edifici siguin 
 utilitzables per les persones amb mobilitat reduïda que hi 
 hagin  de  viure,  sempre  que  disposin, si s'escau, 
 d'autorització de la comunitat, segons el que preveu la 
 Llei 3/1990, de 21 de juny, per la qual es modifica la Llei 
 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal, o del 
 propietari,  respectivament,  sens  perjudici  de  les 
 autoritzacions administratives que siguin preceptives.
 31.2  En el supòsit que la comunitat o el propietari 
 deneguin l'autorització a la qual es refereix l'apartat 
 anterior, aquesta pot ser sol·licitada al Departament de 
 Benestar Social, complint els requisits següents:      
 Acreditar la situació de mobilitat reduïda i acreditar que 
 l'habitatge no és practicable o accessible per a qui hi 
 resideix o hi ha de residir habitualment i permanentment.
 Presentar una descripció detallada de les obres que cal 
 fer, acreditativa que no són d'entitat desproporcionada a 
 la causa.
 31.3  Per a l'atorgament o la denegació de l'autorització 
 administrativa sol·licitada, cal tenir en compte el que 
 estableix el present Reglament i també la proporcionalitat 
 entre les obres i la causa que les motiva.
                               
 Capítol 4                          
 Disposicions  sobre  barreres  arquitectòniques  en  el 
 transport (BAT)                       
                               
 Article 32                          
 Accessibilitat en els transports públics           
 32.1  Els transports públics de viatgers, en l'àmbit de 
 competències de les administracions públiques catalanes, 
 tant si són de superfície com si són subterranis, sens 
 perjudici de la seva adaptació progressiva a les mesures 
 tècniques resultants dels avenços tecnològics acreditats 
 per la seva eficàcia, han d'aplicar les prescripcions 
 establertes en el present capítol, tenint en compte, també, 
 els criteris fixats en els paràmetres de referència que 
 consten a l'annex 3.
 32.2  Les administracions públiques competents en l'àmbit 
 del transport públic a Catalunya han d'elaborar i mantenir 
 permanentment actualitzat un pla de supressió de barreres i 
 d'utilització  i  adaptació progressiva dels transports 
 públics col·lectius.
                               
 Article 33                          
 Normes d'aplicació general a tots els mitjans de transport 
 públic                            
 33.1  Tots els mitjans de transport públic de viatgers 
 podran ser utilitzats per les persones amb disminució.
 33.2  Igualment, en tots els mitjans de transport públic en 
 l'àmbit de competències de les administracions públiques 
 catalanes s'ha de reservar l'espai físic necessari per tal 
 que puguin deixar tots aquells utensilis o ajudes, com 
 bastons,  crosses, cadires de rodes i qualsevol altre 
 aparell o mecanisme que constitueixi una ajuda tècnica en 
 els termes establerts a l'article 11.
 33.3  Així mateix, s'ha de facilitar l'accés de gossos 
 pigall a qualsevol tipus de transport col·lectiu que sigui 
 públic o d'ús públic i als serveis urbans i interurbans de 
 transports d'automòbils lleugers que siguin competència de 
 les administracions catalanes segons el que preveu la Llei 
 10/1993, de 8 d'octubre, que regula l'accés a l'entorn de 
 les persones amb disminució visual acompanyades de gossos 
 pigall.
 33.4  Les estacions de metro, ferrocarril, així com les 
 terminals d'autobusos públics de més d'una línia i cada una 
 d'elles  en  més  d'un itinerari, situades en l'àmbit 
 territorial de Catalunya, han de disposar d'un equip de 
 megafonia  amb el qual s'informi els viatgers de les 
 arribades  o  sortides,  així  com de qualsevol altra 
 incidència  o  notícia. Igualment,  han de disposar de 
 mecanismes  d'informació  i  senyalització  visual  que 
 garanteixin  l'accés  a la informació esmentada a les 
 persones amb disminució auditiva.
 33.5  Els itineraris d'accés han de ser adaptats en les 
 condicions establertes en el capítol 2, i pel que fa a 
 l'edificació, s'haurà d'aplicar el capítol 3.
 33.6  Els rètols han d'estar a una alçada suficient de 
 terra per tal que puguin ser vistos per les persones amb 
 cadira de rodes en moments d'afluència de públic.
                               
 Article 34                          
 Accessibilitat al metro, ferrocarrils i autobusos que són 
 competència de la Generalitat i dels ens locals en l'àmbit 
 de Catalunya                         
 34.1  Els projectes de nova construcció o restauració de 
 les estacions de metro i ferrocarrils que són competència 
 de la Generalitat i dels ens locals en l'àmbit de Catalunya 
 han d'ajustar-se als requisits següents, sens perjudici del 
 que disposa l'article 35:                  
 Han de complir les prescripcions tècniques de l'annex 1 si 
 tenen per finalitat l'accés, i les de l'annex 2 si tenen 
 per finalitat la circulació interior.
 En espais de recorregut intern en què s'hagin de traspassar 
 torniquets o d'altres mecanismes, s'ha de disposar d'un pas 
 alternatiu que permeti l'accés d'una persona amb mobilitat 
 reduïda.
 En l'accés, les andanes i l'interior de cotxes s'ha de 
 suprimir l'efecte cortina i evitar, a més, reflexos i 
 enlluernaments mitjançant una il·luminació adequada.
 Cal  instal·lar  o  preveure  la  futura  instal·lació 
 d'ascensors o d'altres mecanismes més accessibles per a 
 persones amb mobilitat reduïda que permetin resoldre els 
 canvis de nivell entre el carrer i les andanes.
 34.2  En els autobusos urbans i interurbans, metro i 
 ferrocarrils que són competència de la Generalitat i dels 
 ens locals en l'àmbit de Catalunya, han de reservar-se per 
 a persones amb disminució, com a mínim, tres seients per 
 cotxe,  propers a les portes d'entrada i senyalitzats 
 adequadament. En aquest lloc ha de disposar-se, si més no, 
 d'un  timbre  d'avís  de parada en un lloc fàcilment 
 accessible.
 34.3 Els vehicles propis dels transports públics que són 
 competència de la Generalitat i dels ens locals en l'àmbit 
 de Catalunya han de complir les condicions següents, a més 
 de les que s'estableixen a l'apartat 3.2 de l'annex 3:    
 Cada un dels vehicles subterranis ha de comptar amb equip 
 de  megafonia  que permeti informar els viatgers, amb 
 suficient  antelació,  de l'arribada a la parada o a 
 l'estació.
 El terra de tots i de cada un dels vehicles de transport ha 
 de ser antilliscant.
 En els autobusos urbans i interurbans, i a fi d'evitar que 
 les  persones  amb mobilitat reduïda travessin tot el 
 vehicle,  aquestes  han de poder sortir per la porta 
 d'entrada  si es troba més pròxima a la taquilla de 
 control.
 El canvi de velocitats ha de reunir els mecanismes tècnics 
 necessaris  per tal d'eliminar les variacions brusques 
 d'acceleració que pugui provocar.
 Tot  el material mòbil de nova adquisició ha d'estar 
 adaptat, i complir els paràmetres de referència recollits a 
 l'annex 3 d'aquest Reglament.
 Els vehicles de nova adquisició han de disposar d'un 
 sistema de megafonia que informi al seu interior, i amb 
 prou antelació, de cada parada, i a l'exterior, del número 
 de  línia. Aquestes  indicacions  han de figurar també 
 escrites en un sistema de retolació apropiat.
                               
 Article 35                          
 Estacions de transport ferroviari              
 Les estacions de transport ferroviari situades en l'àmbit 
 territorial de Catalunya i, pel que fa als espais d'accés a 
 les instal·lacions, la vinculació dels espais de servei i 
 l'espai d'accés als vehicles han de ser adaptats en les 
 condicions establertes a l'apartat 3.1.3 de l'annex 3.
                               
 Article 36                          
 Parades d'autobús                      
 Les parades d'autobús en el transport urbà i interurbà 
 situades en l'àmbit territorial de Catalunya han de ser 
 adaptades en les condicions establertes a l'apartat 3.1.2 
 de l'annex 3.
                               
 Article 37                          
 Vehicle especial adaptat                   
 37.1  En tots els municipis capital de comarca i també en 
 aquells  que  tinguin  una població superior a 50.000 
 habitants ha d'existir, almenys, un vehicle especial o taxi 
 adaptat en les condicions establertes a l'annex 3 que 
 cobreixi les necessitats de desplaçament de persones amb 
 mobilitat reduïda. El nombre de vehicles o taxis adaptats 
 augmentarà en 1 per cada 100.000 habitants del municipi o 
 fracció.
 37.2  El Departament de Benestar Social promourà els 
 mecanismes de col·laboració amb els ens locals per tal de 
 fer efectiu el que s'estableix en l'apartat anterior, així 
 com per atendre el servei de vehicle especial o taxi 
 adaptat en aquells municipis no compresos a l'esmentat 
 apartat.
                               
 Capítol 5                          
 Disposicions sobre barreres en la comunicació (BC)      
                               
 Article 38                          
 Promoció de la supressió de barreres en la comunicació    
 38.1  Els departaments de la Generalitat, en les actuacions 
 que realitzin en l'àmbit de les respectives competències, 
 promouran  la supressió de barreres en la comunicació 
 establint els mecanismes i les alternatives tècniques que 
 facin  accessibles  els  sistemes  de  comunicació  i 
 senyalització a tota la població garantint especialment el 
 dret  a  la  informació,  la comunicació, la cultura, 
 l'ensenyament, la sanitat, els serveis socials i l'oci.
 38.2  S'estableixen  criteris  d'accessibilitat  en la 
 comunicació en l'annex 4 als efectes d'aplicació del que 
 estableix aquest article.
 38.3  El Departament de Benestar Social, en aplicació dels 
 criteris referits a l'apartat anterior, haurà de:      
 Promoure entre els ens o òrgans de les administracions 
 públiques  catalanes  la utilització dels mecanismes i 
 alternatives  tècniques  a  l'objecte  de  facilitar 
 l'accessibilitat  als  sistemes  de  comunicació  i 
 senyalització  en l'àmbit de les competències que els 
 corresponguin.
 Divulgar els criteris d'accessibilitat a la comunicació i 
 senyalització en l'àmbit privat, efectuant recomanacions a 
 aquells sectors amb incidència en actuacions d'interès 
 general.
 Fomentar la supressió de barreres en la comunicació i 
 senyalització en l'àmbit privat que incideixi en els àmbits 
 d'actuació descrits a l'apartat 1 d'aquest article.
                               
 Article 39                          
 Intèrprets i guies                      
 39.1 Els  departaments  competents  de  la Generalitat 
 impulsaran  la formació de professionals intèrprets de 
 llenguatge de signes i guies intèrprets de sords-cecs.
 39.2  Els títols oficials d'interpretació de llenguatge de 
 signes  reconeguts  per  la  Generalitat  tindran  la 
 consideració de mèrits per a l'accés i promoció a la Funció 
 Pública de la Generalitat.
 39.3 Les administracions públiques catalanes, en l'exercici 
 de  les  respectives  competències,  hauran  de  poder 
 comunicar-se amb tota la població. A aquests efectes, de 
 forma directa o indirecta, promouran en el seu àmbit la 
 utilització d'intèrprets de llenguatge de signes i guies 
 intèrprets de sords-cecs, així com el llenguatge adequat a 
 les persones que ho requereixin.
                               
 Article 40                          
 Mitjans àudio-visuals                    
 Els mitjans àudio-visuals dependents de les administracions 
 públiques catalanes elaboraran un pla de mesures tècniques 
 que  de  forma  gradual  permeti, mitjançant l'ús del 
 llenguatge de signes i/o de subtitulacions, garantir el 
 dret a la informació.
                               
 Capítol 6                          
 Normes sobre la targeta d'aparcament per a vehicles que 
 portin persones amb disminució                
                               
 Article 41                          
 Beneficiaris                         
 41.1  Les persones amb disminucions i amb greus problemes 
 de  mobilitat  tenen  dret, mitjançant el corresponent 
 document acreditatiu, al tractament específic que per a 
 aquest col·lectiu hagin establert els ajuntaments i ens 
 locals competents en matèria de circulació de vehicles.
 41.2  Als efectes del que preveu l'apartat anterior, el 
 Departament de Benestar Social cooperarà amb les entitats 
 locals en la forma que s'estableix en aquest capítol.
                               
 Article 42                          
 Targeta d'aparcament de vehicles               
 42.1  A fi i efecte de facilitar el desplaçament de les 
 persones amb mobilitat reduïda, els ens locals competents 
 en matèria de circulació de vehicles establiran en les 
 seves ordenances les mesures següents:            
 Permetre que les persones de mobilitat reduïda aparquin els 
 seus vehicles més temps de l'autoritzat en les zones 
 d'aparcament de temps limitat.
 Reservar, amb la sol·licitud prèvia, en els llocs on es 
 comprovi que és necessari i especialment a prop dels seus 
 domicilis o dels seus llocs de treball, places d'aparcament 
 per mitjà de senyals de trànsit complementades amb un disc 
 addicional  que  reprodueixi  el  símbol  internacional 
 d'accessibilitat.
 Permetre  que  els  vehicles ocupats per persones amb 
 mobilitat reduïda puguin estacionar-se en qualsevol lloc de 
 la via pública, durant el temps imprescindible, i sempre 
 que no es destorbi la circulació de vehicles o vianants.
 Facilitar i reconèixer a les persones amb mobilitat reduïda 
 el document acreditatiu que els permeti beneficiar-se de 
 les facilitats recollides en aquest paràgraf.
 42.2  El document acreditatiu dels drets especials en la 
 circulació de vehicles per a persones amb disminució és la 
 targeta  d'aparcament  de vehicles per a persones amb 
 disminució,  la  qual  s'ajustarà  al  model  i  les 
 característiques de l'apartat 3.3 de l'annex 3 d'aquest 
 Decret.
 42.3  La targeta d'aparcament esmentada és personal i 
 intransferible i pot ser utilitzada en el vehicle conduït o 
 en qualsevol altre, mentre sigui utilitzat per al transport 
 d'una persona amb mobilitat reduïda.
 42.4  En el supòsit que es detecti l'ús indegut de la 
 targeta d'aparcament, de manera reiterada i degudament 
 provada, aquesta serà retirada per l'òrgan que l'hagi 
 atorgat.
 42.5  La targeta concedida per una entitat local, de 
 conformitat amb el procediment previst en aquest capítol, 
 tindrà validesa en tots els municipis de Catalunya i 
 acreditarà  el titular de la targeta per gaudir dels 
 beneficis específics que els respectius ens locals tinguin 
 establerts en aquesta matèria.
                               
 Article 43                          
 Edició i subministrament                   
 El Departament de Benestar Social, mitjançant els òrgans 
 competents, editarà i subministrarà, de forma gratuïta, les 
 targetes als ens locals competents que ho sol·licitin.
                               
 Article 44                          
 Valoració i qualificació dels sol·licitants         
 44.1  El Departament de Benestar Social, per tal de donar 
 suport als municipis i unificar els criteris de concessió 
 de la targeta, efectuarà la valoració i qualificació dels 
 sol·licitants del dret, mitjançant els equips de valoració 
 i orientació (EVO) dels centres d'atenció als disminuïts 
 (CAD).
 44.2  En la valoració efectuada per l'EVO, hi constarà el 
 grau  de  disminució,  així  com  la  possibilitat  o 
 impossibilitat  d'utilitzar  els  mitjans  de transport 
 col·lectiu, com a criteris determinants per a la seva 
 concessió.
 També s'haurà d'especificar el termini per a la seva 
 revisió en cas que les possibilitats de recuperació puguin 
 incidir en la valoració inicial.
 44.3  La valoració i qualificació de les disminucions es 
 farà aplicant el que estableixen les disposicions legals 
 vigents, així com les recomanacions tècniques que pugui 
 efectuar  la Comissió per a la Supressió de Barreres 
 Arquitectòniques.
                               
 Article 45                          
 Procediment                         
 45.1  Correspon a l'ajuntament, o a l'ens local competent 
 en l'ordenació del trànsit d'on resideixi l'interessat, la 
 concessió de la targeta, que s'ajustarà a les disposicions 
 de  caràcter  general  que  regulen  el  procediment 
 administratiu, amb les particularitats següents:       
 L'expedient  s'iniciarà  a  instància  de  la  persona 
 interessada mitjançant imprès normalitzat subministrat pel 
 Departament de Benestar Social.
 L'ens local trametrà una còpia de la sol·licitud al CAD 
 territorial, per tal que els EVO realitzin la valoració 
 corresponent.
 La valoració de l'EVO constitueix un informe preceptiu i 
 vinculant per a la resolució del procediment.
 45.2  En el cas que la qualificació de la disminució sigui 
 permanent, la targeta caducarà al cap de deu anys de la 
 concessió i, en cas que la qualificació de la disminució 
 sigui provisional, caducarà quan hagi transcorregut el 
 termini que aquesta indiqui. Per a la renovació s'ha de 
 seguir  el  mateix procediment que s'ha seguit per a 
 l'atorgament de la targeta inicial.
 45.3  En cas de canvi de residència del titular de la 
 targeta, es demanarà el trasllat de l'expedient al nou ens 
 local competent.
                               
 Capítol 7                          
 Mesures de foment                      
                               
 Article 46                          
 Fons per a la supressió de barreres arquitectòniques     
 46.1  De conformitat amb el que estableix l'article 14 de 
 la Llei 20/1991, de 25 de novembre, el fons per a la 
 supressió de barreres arquitectòniques és un fons destinat 
 a subvencionar la supressió de barreres arquitectòniques i 
 en la comunicació i per a la dotació d'ajudes tècniques, 
 d'acord  amb  el que estableixi anualment la Llei de 
 pressupostos de la Generalitat.
 46.2  La meitat del fons anirà destinat a subvencionar els 
 programes específics que elaborin els ens locals per a la 
 supressió de barreres arquitectòniques en l'espai urbà, els 
 edificis  d'ús  públic  i el transport del seu terme 
 municipal.
 Aquests programes específics d'actuació estaran integrats, 
 com a mínim, per un inventari dels espais, edificis, locals 
 i  mitjans  de  transport  que  hagin de ser objecte 
 d'adaptació, l'ordre de prioritats en què es duran a terme 
 i les fases d'execució del pla.
 Tots els ens locals hauran de preveure en el projecte de 
 pressupostos de cada exercici econòmic les consignacions 
 necessàries  per  al  finançament dels plans especials 
 d'accessibilitat.
 46.3  Tindran prioritat per gaudir del fons aquells ens 
 locals  que  es comprometin, mitjançant un conveni, a 
 assignar per a la supressió de barreres arquitectòniques el 
 mateix percentatge que l'Administració de la Generalitat 
 destini anualment de les seves partides pressupostàries per 
 a inversió directa en els edificis d'ús públic de la seva 
 titularitat o sobre els quals disposi el dret d'ús.
 Anualment, en publicar-se la resolució de convocatòria dels 
 fons a què fa referència aquest article, es farà públic el 
 percentatge esmentat.
 46.4  L'altra  meitat  del  fons  anirà  destinada a 
 subvencionar entitats privades i particulars, que hauran de 
 complir  els  requisits  específics  que estableixi la 
 convocatòria per a cada tipus d'ajudes.
 46.5  El Departament de Benestar Social efectuarà la 
 convocatòria anual dels ajuts d'aquest fons i establirà els 
 criteris  per  a  la seva concessió, d'acord amb les 
 prioritats de la planificació.
 46.6  Els departaments de la Generalitat, en l'àmbit de les 
 seves competències i amb càrrec als seus pressupostos, 
 podran concedir ajuts per a la promoció de l'accessibilitat 
 i  supressió  de  barreres  arquitectòniques  i en la 
 comunicació.
                               
 Capítol 8                          
 Mesures de control                      
                               
 Article 47                          
 Principis del control de l'accessibilitat          
 47.1  Les administracions públiques, en els seus respectius 
 àmbits  de  competència,  desenvoluparan l'activitat de 
 control de l'accessibilitat.
 47.2 Són principis de l'activitat de control:        
 Fer complir la normativa d'accessibilitat i supressió de 
 barreres arquitectòniques i en la comunicació.
 Establir els mecanismes de coordinació de les funcions de 
 control i de seguiment per a la seva execució en l'àmbit 
 que tenen atribuït.
 Promoure i facilitar la participació de les organitzacions 
 i associacions representatives dels col·lectius afectats en 
 l'adopció de mesures de control de l'accessiblitat.
                               
 Article 48                          
 Contingut                          
 Les activitats de control comprenen tots els aspectes de 
 control i seguiment previstos en la Llei 20/1992, de 25 de 
 novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
 barreres arquitectòniques, i en aquest Reglament.
                               
 Article 49                          
 Competències                         
 L'Administració  de  la  Generalitat de Catalunya, les 
 comarques i els ajuntaments són responsables, en l'àmbit de 
 les seves competències respectives, del control i seguiment 
 de  l'accessibilitat  i  de  la supressió de barreres 
 arquitectòniques, d'acord amb el que estableix la Llei 
 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat 
 i de supressió de barreres arquitectòniques. A aquests 
 efectes, hauran de vetllar pel compliment de l'ordenament 
 en matèria d'accessibilitat així com elaborar els plans que 
 es derivin de la seva aplicació.
                               
 Article 50                          
 Competències de la Generalitat                
 Correspon a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 
 mitjançant els departaments competents, la comprovació de 
 l'aplicació d'aquest Decret pel que fa a les mesures a 
 adoptar en el seu compliment, així com l'activitat de 
 foment.
                               
 Article 51                          
 Competències de les comarques                
 51.1  Correspon  a  les comarques en l'àmbit de les 
 competències  que  hagin  d'exercir  en  matèria  de 
 planificació, ordenació del territori i urbanisme:      
 Elaborar  un  pla comarcal d'adaptació i supressió de 
 barreres  arquitectòniques  amb  inclusió dels aspectes 
 supramunicipals i de seguiment de l'elaboració, revisió i 
 execució dels plans municipals.
 Fer el seguiment de les actuacions que s'efectuïn en 
 l'àmbit  comarcal respectiu en matèria de barreres en 
 l'edificació, el transport i la comunicació.
 Establir i prestar serveis públics mínims, en cas de 
 dispensa  o supòsits especials, serveis supramunicipals 
 complementaris  o  exercir  competències municipals per 
 delegació o conveni en matèria d'accessibilitat.
 Coordinar,  per  raons d'interès comarcal, els serveis 
 municipals pel que fa a l'accessibilitat i prestar als 
 municipis assessorament, especialment per a l'elaboració i 
 la revisió dels plans municipals d'adaptació i supressió de 
 barreres arquitectòniques.
 51.2  En l'elaboració del programa d'actuació comarcal que 
 preveu la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització 
 comarcal de Catalunya, s'hi inclouran els aspectes generals 
 dels  plans  municipals d'adaptació i de supressió de 
 barreres arquitectòniques.
                               
 Article 52                          
 Competències dels municipis                 
 Correspon  als  municipis  l'aplicació de la normativa 
 d'accessibilitat i supressió de barreres, en l'àmbit de les 
 competències que hagin d'exercir, d'acord amb l'article 63 
 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim 
 local de Catalunya:                     
 L'aplicació de les normes d'accessibilitat i supressió de 
 barreres en l'urbanisme en exercici de l'ordenació, gestió, 
 execució  i disciplina urbanístiques; els parcs i els 
 jardins; la pavimentació de les vies públiques urbanes; la 
 conservació de camins i vies rurals i la protecció del 
 medi.
 L'aplicació de les normes d'accessibilitat i supressió de 
 barreres arquitectòniques en l'edificació, en l'exercici de 
 la  promoció  i  gestió  d'habitatges,  instal·lacions 
 culturals,  esportives,  de  lleure, turisme i centres 
 docents.
 L'aplicació de les normes d'accessibilitat i supressió de 
 barreres arquitectòniques en el transport, en exercici de 
 l'ordenació del trànsit de vehicles i persones en vies 
 urbanes i transport públic de viatgers, donant compliment a 
 les normes definides al capítol 4 d'aquest Decret.
 L'elaboració dels plans locals d'adaptació i supressió de 
 barreres  arquitectòniques,  així com les corresponents 
 revisions quinquennals.
                               
 Article 53                          
 Actuacions                          
 53.1 Control previ.
 53.1.1  La verificació del compliment de la normativa sobre 
 accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
 s'efectuarà pel mateix procediment i pel mateix òrgan o 
 unitat al qual correspongui resoldre els corresponents 
 visats,  autoritzacions,  llicències o en concórrer en 
 qualsevol tipus de contractació administrativa.
 53.1.2  En aplicació del que estableixen els articles 
 anteriors són, per tant, instruments bàsics del control:   
 Els  visats  dels  projectes  tècnics:  els  col·legis 
 professionals competents exigiran el compliment de les 
 normes  d'accessibilitat  i  de  supressió de barreres 
 arquitectòniques per al visat dels projectes.
 Les  llicències  i  autoritzacions: les administracions 
 públiques que hagin d'atorgar llicències i autoritzacions 
 de qualsevol tipus exigiran en els projectes d'obres les 
 normes  d'accessibilitat  i  supressió  de  barreres 
 arquitectòniques previstes a l'ordenament vigent.
 Contractes administratius: els plecs de condicions dels 
 contractes administratius d'obres contindran les clàusules 
 específiques necessàries per al compliment de l'ordenament 
 sobre accessibilitat.
 53.1.3  Qualsevol tipus d'activitat de les administracions 
 públiques que pugui afectar l'accessibilitat o supressió de 
 barreres  arquitectòniques  haurà  de  subjectar-se  a 
 l'ordenament vigent en aquesta matèria.
 53.2 Control posterior.
 Totes les actuacions realitzades en les quals s'observin 
 accions  o  omissions  que contravinguin a les normes 
 d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
 seran sancionades d'acord amb el que estableix el títol 4 
 de  la  Llei 20/1992, de 25 de novembre, seguint el 
 procediment que estableix el Decret 278/1993, de 9 de 
 novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als 
 àmbits de competència de la Generalitat, sens perjudici del 
 que estableix l'article 7 de la Llei 20/1991, de 25 de 
 novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
 barreres  arquitectòniques,  i  d'acord amb les normes 
 contingudes al capítol 10 d'aquest Decret.
                               
 Article 54                          
 Denúncia                           
 54.1 Tothom que tingui coneixement de l'existència d'alguna 
 infracció de l'ordenament en matèria d'accessibilitat i 
 supressió de barreres arquitectòniques podrà interposar, 
 independentment de les accions legalment previstes, denúncia 
 davant l'òrgan competent en la matèria segons el que 
 preveuen els articles precedents, i ho haurà de comunicar al 
 Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat i la Supressió 
 de Barreres Arquitectòniques.
 54.2  Quan el denunciant no pugui determinar l'òrgan davant 
 del qual s'ha d'interposar la denúncia, podrà presentar-la 
 a la Secretaria de l'esmentat Consell per a la seva 
 tramitació.
 54.3  El que preveuen els paràgrafs anteriors s'entén sens 
 perjudici del que disposa el capítol 11 sobre el règim 
 sancionador.
                               
 Article 55                          
 Participació                         
 Amb  la  finalitat de crear una xarxa de vigilància, 
 assessorament i sensibilització en matèria d'accessibilitat 
 i  de  supressió  de  barreres  arquitectòniques,  les 
 administracions competents en aquesta matèria fomentaran la 
 participació  dels afectats mitjançant l'establiment de 
 convenis  de  col·laboració  entre  les administracions 
 públiques, els col·legis professionals i les associacions 
 de  persones  amb mobilitat reduïda o qualsevol altra 
 limitació.
                               
 Article 56                          
 Revisió dels plans                      
 56.1  Els plans de control d'adaptació i supressió de 
 barreres arquitectòniques i en la comunicació que elaborin 
 les administracions públiques d'acord amb l'article 49 
 seran revisats cada cinc anys.
 56.2  Els departaments afectats elevaran al Govern la 
 memòria dels resultats de les avaluacions efectuades així 
 com les propostes que considerin necessàries.
                               
 Capítol 9                          
 Òrgans de participació                    
                               
 Article 57                          
 Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat i Supressió 
 de Barreres Arquitectòniques                 
 El Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat i la 
 supressió de Barreres arquitectòniques, els membres del 
 qual seran proposats pels respectius òrgans o entitats en 
 aquell representades i nomenats pel conseller de Benestar 
 Social, té la composició següent:              
 President: el conseller de Benestar Social.
 Vice-president: el director general del Departament de 
 Benestar Social competent en matèria d'atenció a persones 
 amb disminució.
 Vocals:                           
 a) Per l'Administració de la Generalitat de Catalunya:    
 dos representants del Departament de Benestar Social;    
 dos representants del Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques;                       
 un representant del Departament de la Presidència;      
 un representant del Departament d'Indústria i Energia;    
 un representant del Departament d'Ensenyament;        
 un  representant  del Departament de Comerç, Consum i 
 Turisme.
 b) Per les administracions locals:              
 un representant de l'Associació Catalana de Municipis;    
 un representant de la Federació de Municipis de Catalunya;  
 un representant dels consells comarcals.
 c) Per les entitats que agrupen els diferents col·lectius 
 afectats, sis representants de les entitats representatives 
 de persones amb disminució.
 d) Experts en l'àmbit de les barreres arquitectòniques: el 
 president del Consell podrà nomenar fins a un màxim de deu 
 experts en la matèria.
 Actuarà  com  a  secretari una persona al servei del 
 Departament de Benestar Social nomenada pel president del 
 Consell.
                               
 Article 58                          
 Funcions                           
 58.1  Són funcions del Consell per a la Promoció de 
 l'Accessibilitat   i   la  Supressió  de  Barreres 
 Arquitectòniques:                      
 a) Informar sobre els avantprojectes de lleis i decrets 
 relatius a la promoció de l'accessibilitat i la supressió 
 de barreres arquitectòniques.
 b) Assessorar sobre les propostes que facin referència a 
 l'àmbit de promoció de l'accessibilitat i la supressió de 
 barreres arquitectòniques.
 c) Proposar a l'òrgan competent els criteris d'actuació en 
 matèria d'urbanisme, edificació, transport i comunicació 
 que siguin necessaris per a la promoció de l'accessibilitat 
 i la supressió de barreres arquitectòniques.
 d) Proposar mesures de foment.
 e) Qualsevol actuació informativa o assessora que pugui 
 comportar la supressió de qualsevol tipus de barrera o 
 obstacle  físic  o  sensorial  així  com  evitar-ne 
 l'establiment.
 58.2  En matèria de control i seguiment el Consell té les 
 funcions següents:                      
 a) Impuls i seguiment general de les accions de control de 
 l'accessibilitat que portin a terme els departaments i 
 altres òrgans o ens de la Generalitat, així com les altres 
 administracions  públiques i entitats competents en el 
 control de l'accessibilitat.
 b) Seguiment general de les actuacions, mitjançant els 
 informes que periòdicament presentaran les administracions 
 públiques.
 c) Seguiment de les denúncies presentades a les diferents 
 administracions.
 d) Presentar anualment al Govern de la Generalitat un 
 informe  memòria sobre el compliment de la normativa, 
 avenços  tècnics,  suggeriments  i  recomanacions sobre 
 actuacions futures.
 e) Assessorar i fomentar, en relació amb l'accessibilitat i 
 la supressió de barreres arquitectòniques, les adaptacions 
 i les ajudes tècniques.
 f) Coordinació i seguiment de l'assessorament i ajuda 
 necessària  per  a  l'elaboració dels plans sectorials 
 d'accessibilitat.
 g) Informar sobre els plans sectorials.
                               
 Article 59                          
 Equips de treball                      
 El president del Consell de la Promoció de l'Accessibilitat 
 i la Supressió de Barreres Arquitectòniques podrà designar 
 les persones físiques o jurídiques que hagin de formar part 
 d'equips de treball per a l'estudi de temes específics 
 detallats en aquest Decret.
                               
 Article 60                          
 Coordinació                         
 60.1  El vice-president del Consell de la promoció de 
 l'accessibilitat i la supressió de barreres         
 arquitectòniques  coordinarà  les funcions entre aquest 
 Consell i la Comissió per a l'accessibilitat.
 60.2  El Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat i la 
 Supressió  de  Barreres Arquitectòniques es regeix pel 
 Reglament de règim intern que consta a l'annex 5.
                               
 Article 61                          
 Comissió Interdepartamental per a l'Accessibilitat      
 61.1  La Comissió Interdepartamental per a l'Accessibilitat 
 té la composició següent:                  
 President: el conseller de Benestar Social.
 Vice-president: el secretari general del Departament de 
 Benestar Social.
 Vocals:                           
 El director general del Departament de Benestar Social 
 competent en matèria d'atenció a persones amb disminució.
 El  director  general  d'Urbanisme, del Departament de 
 Política Territorial i Obres Públiques.
 El  director  general  d'Arquitectura i Habitatge, del 
 Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
 El director general de Transports, del Departament de 
 Política Territorial i Obres Públiques.
 El  director  general  de  Seguretat  Industrial,  del 
 Departament d'Indústria i Energia.
 El director general d'Administració Local, del Departament 
 de Governació.
 El director general de Relacions Laborals, del Departament 
 de Treball.
 El director general de Turisme, del Departament de Comerç, 
 Consum i Turisme.
 61.2  La Comissió ajustarà el seu funcionament al règim 
 jurídic que regula els òrgans col·legiats de la Generalitat 
 de Catalunya i actuarà com a secretari una persona al 
 servei del Departament de Benestar Social, nomenat pel 
 president de la Comissió.
                               
 Article 62                          
 Funcions                           
 Són  funcions de la Comissió Interdepartamental per a 
 l'Accessibilitat:                      
 a) Efectuar la coordinació de l'accessibilitat en l'àmbit 
 de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 b) El seguiment i avaluació de les actuacions que els 
 departaments realitzen quant a l'accessibilitat.
 c)  Coordinar  i  potenciar  les diferents iniciatives 
 relatives a aquesta qüestió existents a les comarques 
 catalanes, així com la promoció d'aquestes iniciatives.
 d)  Elevar  als consellers dels departaments propostes 
 d'actuació en l'àmbit de l'accessibilitat, el conjunt de 
 mesures per a la supressió de barreres arquitectòniques i 
 per  al  compliment de les normes vigents en aquesta 
 matèria.
                               
 Article 63                          
 Adscripció                          
 El  Consell  per a la Promoció de l'Accessibilitat i 
 Supressió  de  Barreres Arquitectòniques i la Comissió 
 Interdepartamental per a l'Accessibilitat són adscrits al 
 Departament de Benestar Social.
                               
 Article 64                          
 Dietes i drets d'assistència                 
 Els membres del Consell que no siguin personal dependent de 
 l'Administració de la Generalitat informaran de les dietes 
 i els drets d'assistència que estiguin establerts en la 
 legislació vigent.
                               
 Article 65                          
 Assistència tècnica                     
 El  Departament  de  Benestar  Social,  directament  o 
 indirectament,  assessorarà,  informarà i donarà suport 
 tècnic  en  l'àmbit  de l'accessibilitat, supressió de 
 barreres arquitectòniques i ajudes tècniques.
                               
 Article 66                          
 Consells locals d'accessibilitat               
 Els ens locals podran crear consells locals         
 d'accessibilitat,  com  a  òrgan  de participació dels 
 ciutadans en l'elaboració, execució i seguiment d'aquells 
 plans especials d'accessibilitat que rebin finançament de 
 la Generalitat.
                               
 Capítol 10                          
 Règim sancionador                      
                               
 Article 67                          
 Infraccions i sancions                    
 67.1  Constitueixen infraccions administratives en matèria 
 de  supressió  de  barreres  les  accions i omissions 
 tipificades i sancionades per la Llei i que es recullen en 
 aquest article.
 67.2  Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i 
 molt greus d'acord amb els criteris que s'indiquen en els 
 apartats següents.
 67.3  Són infraccions lleus les accions o omissions que 
 contravenen  a les normes sobre supressió de barreres 
 arquitectòniques, però que no impedeixen la utilització de 
 l'espai, l'equipament, l'habitatge o el mitjà de transport 
 per persones amb mobilitat reduïda.
 67.4  Tenen la consideració d'infraccions greus les accions 
 o omissions següents:                    
 a) Les que incompleixin parcialment la normativa sobre 
 supressió de barreres arquitectòniques urbanístiques, en 
 les  obres d'urbanització i el seu mobiliari de nova 
 construcció, ampliació i reforma d'espais destinats a l'ús 
 públic.
 b) Les que incompleixin la normativa sobre supressió de 
 barreres  arquitectòniques en l'edificació, construcció, 
 ampliació o reforma d'edificis de propietat pública o 
 privada destinats a un ús que impliqui la concurrència de 
 públic.
 c) L'incompliment, en la proporció mínima requerida, de la 
 reserva que estableix l'article 9.2 de la Llei 20/1991, de 
 25 de novembre, modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 
 13 de juliol, de promoció de l'accessibilitat i supressió 
 de barreres arquitectòniques, pel que fa a la reserva 
 d'habitatges de protecció oficial de promoció privada per a 
 persones amb mobilitat reduïda.
 d) Les que incompleixin parcialment la normativa sobre 
 supressió de barreres arquitectòniques reguladora de les 
 condicions  d'accessibilitat  en  els edificis de nova 
 construcció o rehabilitats totalment que hagin de ser 
 destinats a l'habitatge.
 67.5  Tenen la consideració d'infraccions molt greus les 
 accions o omissions següents:                
 a)  Les que incompleixin totalment la normativa sobre 
 supressió de barreres arquitectòniques urbanístiques, en 
 les  obres d'urbanització i el seu mobiliari de nova 
 construcció, ampliació i reforma d'espais destinats a l'ús 
 públic.
 b) Les que incompleixin la normativa sobre supressió de 
 barreres  arquitectòniques en l'edificació, construcció, 
 ampliació o reforma d'edificis de propietat pública o 
 privada destinats a serveis públics.
 c)  L'incompliment  total  de la reserva establerta a 
 l'article 9.2 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 
 modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, 
 de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres 
 arquitectòniques, pel que fa a la reserva d'habitatges de 
 protecció oficial de promoció privada.
 d)  Les que incompleixin totalment la normativa sobre 
 supressió de barreres arquitectòniques reguladora de les 
 condicions  d'accessibilitat  en  els edificis de nova 
 construcció o rehabilitats totalment que hagin de ser 
 destinats a l'habitatge.
 67.6  Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de 
 50.000 a 1.000.000 de pessetes.
 67.7  Les infraccions greus seran sancionades amb multes 
 d'1.000.001 a 25.000.000 de pessetes.
 67.8  Les infraccions molt greus seran sancionades amb 
 multes de 25.000.001 a 50.000.000 de pessetes.
 67.9  Per graduar l'import de les multes es tindrà en 
 compte el grau de culpabilitat o la intencionalitat de cada 
 un  dels  infractors,  el  perjudici  directament  o 
 indirectament causat, el cost econòmic derivat de les obres 
 d'accessibilitat necessàries, la reincidència o reiteració 
 i la gravetat de la infracció.
 67.10  Quan el benefici que resulti d'una infracció en 
 matèria de supressió de barreres arquitectòniques sigui 
 superior  a la sanció que correspongui, aquesta podrà 
 incrementar-se  en  la  quantia equivalent al benefici 
 obtingut.
                               
 Article 68                          
 Responsables                         
 68.1  En les obres que s'executin amb inobservança de les 
 clàusules de la llicència, seran sancionats amb multa en la 
 quantia que determina la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 
 modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, 
 el promotor, l'empresari de les obres i el tècnic director 
 d'aquestes.
 68.2  En les obres emparades en una llicència municipal el 
 contingut de la qual sigui manifestament constitutiu d'una 
 infracció greu seran igualment sancionats amb multa en la 
 quantia establerta el facultatiu que hagués emès informe 
 favorable del projecte i els membres de la corporació que 
 haguessin votat a favor de l'atorgament de la llicència 
 sense l'informe tècnic previ, quan aquest o l'informe previ 
 del  secretari  fossin desfavorables per raó d'aquella 
 infracció.
 68.3  Quan el compliment de les obligacions previstes en la 
 Llei 20/1991, de 25 de novembre, modificada pel Decret 
 legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, correspongui a diverses 
 persones conjuntament, respondran de forma solidària de les 
 infraccions que, si s'escau, es cometin i de les sancions 
 que s'imposin.
                               
 Article 69                          
 Procediment sancionador                   
 69.1  Els òrgans competents per a la iniciació, instrucció 
 i resolució dels expedients sancionadors incoats per la 
 comissió d'infraccions tipificades a l'article anterior 
 hauran de seguir el procediment que estableix la normativa 
 vigent  en  matèria  de  procediment  administratiu 
 sancionador.
 69.2  Si un ens local és advertit per l'Administració de la 
 Generalitat  d'un fet constitutiu de qualsevol de les 
 infraccions  que determina la Llei 20/1991, de 25 de 
 novembre, modificada pel Decret legislatiu de 6/1994, de 13 
 de juliol, i aquest no inicia el procediment sancionador en 
 el  termini  d'un  mes, la multa que s'imposi com a 
 conseqüència  de l'expedient sancionador incoat per la 
 Generalitat serà percebuda per aquesta.
                               
 Article 70                          
 Òrgans competents                      
 Les autoritats competents per imposar sancions i els límits 
 màxims d'aquestes són les següents:             
 a) Els alcaldes: en els municipis que no excedeixin els 
 10.000 habitants, fins a un màxim de 100.000 pessetes; en 
 els municipis que no excedeixin els 50.000 habitants, fins 
 a un màxim de 500.000 pessetes; en els municipis fins a 
 100.000 habitants, multes fins a 1.000.000 de pessetes; en 
 els municipis que no excedeixin els 500.000 habitants, 
 multes fins a un màxim de 5.000.000 de pessetes, i en els 
 municipis de més de 500.000 habitants, multes fins a un 
 màxim de 10.000.000 de pessetes.
 b) El director general del departament corresponent per raó 
 de  la  matèria,  fins a 25.000.000 de pessetes, amb 
 independència del nombre d'habitants del municipi.
 c) El conseller competent per raó de la matèria, fins a 
 50.000.000  de  pessetes, amb independència del nombre 
 d'habitants del municipi.
                               
 Article 71                          
 Destinació de les sancions                  
 Els ingressos derivats de la imposició de les sancions 
 previstes  seran  destinats,  per  les  administracions 
 públiques  actuants,  a  la supressió de les barreres 
 arquitectòniques en l'àmbit de la seva competència.
                               
 Article 72                          
 Prescripció                         
 72.1  Les infraccions molt greus prescriuran al cap de 
 quatre anys, les greus al cap de tres anys i les lleus al 
 cap d'un any.
 72.2  El termini de prescripció començarà a comptar-se des 
 de la data de la comissió de la conducta constitutiva de la 
 infracció.
                               
 Disposicions addicionals                   
                               
 -1  El Departament competent en l'àmbit de la formació del 
 personal al servei de les administracions públiques prendrà 
 les mesures necessàries per tal de prestar, de manera 
 adequada,  la  formació respecte a la normativa sobre 
 accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
                               
 -2  El  Govern de la Generalitat aprovarà els plans 
 sectorials  d'accessibilitat amb l'objectiu de suprimir 
 barreres  arquitectòniques urbanístiques (BAU), barreres 
 arquitectòniques  en  edificacions  (BAE),  barreres 
 arquitectòniques en els transports (BAT) i barreres en la 
 comunicació (BC), amb l'audiència prèvia de les entitats i 
 els particulars afectats.
 Els  plans  sectorials  s'establiran, preferentment, en 
 aquelles zones que hagin de ser d'ús necessari i freqüent 
 per  persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra 
 limitació.
 Els  mitjans necessaris per portar a terme els plans 
 sectorials  d'accessibilitat  es  concretaran mitjançant 
 convenis  de  col·laboració  entre  les administracions 
 públiques competents, les organitzacions representatives 
 dels col·lectius d'afectats i, si s'escau, els particulars 
 afectats.
                               
 -3  Les disposicions de les administracions públiques 
 catalanes  en  matèria d'accessibilitat i supressió de 
 barreres  arquitectòniques  i  en la comunicació seran 
 complementàries del present Decret, en tant que no s'oposin 
 al seu contingut.
                               
 -4  Excepcionalment, i en instal·lacions existents, els 
 ajuntaments  o  l'autoritat competent podran eximir de 
 l'aplicació de les normes d'accessibilitat que estableix el 
 capítol 4, amb l'informe vinculant previ del Consell per a 
 la Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres, 
 quan  existeixi  impossibilitat tècnica per a la seva 
 realització.
                               
 -5  S'estableix un termini de tres anys a partir de 
 l'entrada en vigor d'aquest Reglament per fer efectiva 
 l'elaboració del pla de mesures tècniques al qual fa 
 referència l'article 40.
                               
 -6   Els  principals  paràmetres  de  referència  de 
 l'accessibilitat  que  s'hauran  d'aplicar són els que 
 s'esmenten a l'annex 7 d'aquest Decret.
                               
 -7  El contingut d'aquest Reglament s'ha d'entendre sens 
 perjudici de la normativa vigent en matèria de seguretat, 
 prevenció i extinció d'incendis.
                               
 Disposicions transitòries                  
                               
 -1  El present Decret s'aplicarà a les actuacions d'obra 
 nova i gran rehabilitació, als elements de la urbanització, 
 a les reformes i ampliacions d'edificis d'ús públic amb 
 projecte visat amb posterioritat a la seva entrada en 
 vigor, així com als vehicles dedicats al transport de 
 persones que es realitzi o que es posin en circulació a 
 partir de la data esmentada.
                               
 -2  La Comissió per a la supressió de les barreres 
 arquitectòniques que impedeixen o dificulten la mobilitat 
 dels disminuïts físics, creada pel Decret 170/1980, de 3 
 d'octubre, passa a denominar-se Comissió Interdepartamental 
 per a l'Accessibilitat, i a regir-se per les previsions 
 d'aquest Reglament.
                               
 Disposicions derogatòries                  
                               
 -1 Queden derogades les disposicions següents:       
 Decret 170/1980, de 3 d'octubre, que crea una Comissió per 
 a la supressió de barreres arquitectòniques que impedeixen 
 o dificulten la mobilitat dels disminuïts físics.
 L'article 3 del Decret 399/1988, de 27 de desembre, de 
 modificació parcial del Decret 238/1987, de 20 de juliol, i 
 del Decret 170/1980, de 3 d'octubre.
 Decret 100/1984, de 10 d'abril, sobre supressió de barreres 
 arquitectòniques.
 Decret 95/1986, de 20 de març, de modificació del Decret 
 100/1984, de 10 d'abril.
 Decret 256/1992, de 13 d'octubre, de composició del Consell 
 per a la Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de 
 Barreres Arquitectòniques.
 Ordre de 9 d'abril de 1985, sobre la definició d'itineraris 
 practicables en edificis d'habitatges.
 Ordre de 5 de novembre de 1985, sobre modificació de les 
 dimensions de les cabines d'ascensors en els itineraris 
 practicables per als minusvàlids.
 Ordre de 19 d'agost de 1986, de normes sobre el model i les 
 característiques de la targeta d'aparcament per a vehicles 
 que portin persones disminuïdes.
 Ordre de 21 de desembre de 1992, de modificació de l'Ordre 
 de 19 d'agost de 1986.
 Ordre de 3 de desembre de 1993, d'aprovació del Reglament de 
 règim  intern  del  Consell  per  a  la  promoció de 
 l'Accessibilitat  i  la  Supressió   de   Barreres 
 Arquitectòniques.
                               
 -2  Es  deroguen  totes  les disposicions en matèria 
 d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i 
 en la comunicació d'igual o inferior rang que s'oposin al 
 que preveu aquest Decret.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 -1  Es faculten els consellers competents per raó de la 
 matèria per a l'execució del que preveu aquest Decret.
                               
 -2  El present Decret entrarà en vigor al cap de sis mesos 
 de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya.
                               
 Barcelona, 24 de març de 1995                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Antoni Comas i Baldellou                   
 Conseller de Benestar Social                 
                               
 Jaume Roma i Rodríguez                    
 Conseller de Política Territorial              
 i Obres Públiques                      
                               
                               
 Annex 1                           
                               
 Normes d'accessibilitat urbanística             
 1.1 Itineraris adaptats.
 1.1.1 Itinerari de vianants adaptat.
 Un itinerari de vianants es considera adaptat quan compleix 
 els requisits següents:                   
 Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada 
 lliure d'obstacles de 2,10 m.
 En els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet 
 inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre.
 No incloure cap escala ni graó aïllat.
 El pendent longitudinal no supera el 8%.
 El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents 
 als  propis  del  gravat de les peces. Té un pendent 
 transversal no superior al 2%.
 Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part 
 d'aquest itinerari són adaptats.
 1.1.2 Itinerari mixt de vianants i vehicles adaptat.
 Un itinerari mixt es considera adaptat quan compleix els 
 següents requisits:                     
 Tenir una amplada lliure mínima de 3,00 m i una alçada 
 lliure d'obstacles en tot el recorregut de 3,00 m.
 Els espais per al gir de vehicles permeten el gir amb un 
 radi mínim de 6,50 m respecte a l'eix de l'itinerari.
 No incloure cap escala ni graó aïllat.
 El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents 
 als  propis  del  gravat de les peces. Té un pendent 
 transversal no superior al 2%.
 Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part 
 d'aquest itinerari són adaptats.
 1.2 Elements d'urbanització adaptats.
 1.2.1 Paviments en espais d'ús públic.
 Un  paviment  es  considera adaptat quan compleix els 
 requisits següents:                     
 És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis 
 del gravat de les peces. S'admet, en parcs i jardins, 
 paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor 
 modificat).
 Es col·loca un paviment amb textura diferenciada per tal de 
 detectar els passos de vianants.
 Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el 
 paviment  circumdant. Les  obertures  de  les  reixes 
 col·locades en itineraris de vianants tenen una dimensió 
 que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre 
 com a màxim. La disposició de l'enreixat es fa de manera 
 que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o 
 cadira de rodes.
 1.2.2 Guals adaptats.
 El gual de pas de vianants es considera adaptat quan 
 compleix els requisits següents:               
 L'amplada lliure mínima és d'1,20 m.
 La vorera del gual s'enrasa amb la calçada. Els cantells 
 s'arrodoneixen o aixamfranen a 45 graus.
 El pendent longitudinal del gual és com a màxim del 12%. El 
 pendent transversal màxim és del 2%.
 Se senyalitza amb paviment de textura diferenciada.
 El gual d'entrada i sortida de vehicles ha de dissenyar-se 
 de manera que:                        
 L'itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per 
 un pendent longitudinal superior al 12%.
 L'itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per 
 un pendent transversal superior al 2%.
 1.2.3 Passos de vianants adaptats.
 El pas de vianants que forma part d'un itinerari adaptat es 
 considera adaptat quan compleix els següents requisits:   
 Salvar el desnivell entre la vorera i la calçada amb un 
 gual de vianants adaptat.
 Quan travessi un illot intermedi a les calçades rodades, 
 aquest es retallarà i quedarà rebaixat al mateix nivell de 
 les calçades en una amplada igual a la del pas de vianants.
 El paviment de l'illot és diferenciador respecte al de la 
 calçada.
 Quan el pas, per la seva longitud, es realitzi en dos temps 
 amb parada intermèdia, l'illot tindrà una llargada mínima 
 d'1,50 m, una amplada igual a la del pas de vianants i el 
 seu paviment quedarà enrasat amb el de la calçada quan la 
 longitud de l'illot no superi els 4,00 m.
 1.2.4 Escales adaptades.
 Una  escala  es  considera adaptada quan compleix els 
 requisits següents:                     
 L'amplada útil de pas és d'1,20 m com a mínim.
 Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm i una 
 alçada màxima de 16 cm, i en escales en projecció corba en 
 planta o no recta hi ha una dimensió mínima d'estesa de 30 
 cm comptada a 40 cm de la cara interior.
 El nombre de graons seguits sense replà intermedi ha de ser 
 com a màxim de 12 unitats.
 El replans intermedis han de tenir una llargada mínima en 
 la direcció de circulació d'1,20 m.
 L'estesa s'ha d'acabar superficialment amb material no 
 lliscant i no presentar discontinuïtat on s'uneix amb 
 l'alçària.
 Les escales disposen de baranes que poden ser utilitzades 
 en els dos sentits de circulació.
 Els passamans de l'escala estan situats a una alçada 
 d'entre 0,90 m a 0,95 m en replans i 0,80 m a 0,85 m en el 
 tram de graons, i tenen un disseny anatòmic que permet 
 d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment 
 equivalent a la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, 
 separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals. Els 
 passamans s'han de prolongar 0,30 m com a mínim més enllà 
 dels extrems a l'acabament de cada tram d'escala. El punt 
 d'inflexió del passamà ha de coincidir amb l'inici del tram 
 d'escala.
 L'inici i el final d'una escala se senyalitzen amb paviment 
 diferenciat  de  la  resta  i  disposen  d'un  nivell 
 d'il·luminació durant la nit de 10 lux com a mínim.
 Els espais existents sota les escales han d'estar protegits 
 de manera que evitin possibles accidents a persones amb 
 visió parcial o ceguesa.
 1.2.5 Rampes adaptades.
 Una rampa es considera adaptada quan compleix els requisits 
 següents:                          
 L'amplada útil de pas és de 0,90 m com a mínim.
 Pendents longitudinals:                   
 Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de pendent màxim 
 (recomanable 10%).
 Trams d'entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim 
 (recomanable 8%).
 Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim 
 (recomanable 6%).
 S'admet un pendent transversal màxim d'un 2%.
 El paviment de les rampes és dur, no lliscant i sense 
 regruixos diferents als propis del gravat de les peces.
 La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a màxim de 
 20 m.
 En la unió de trams de diferent pendent s'han de col·locar 
 replans intermedis.
 Els replans intermedis tenen una llargada mínima en la 
 direcció de circulació d'1,50 m.
 A l'inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà 
 d'1,50 m de llargada com a mínim.
 Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha un desnivell 
 igual o superior a 0,20 m es disposa d'un element de 
 protecció longitudinal amb una alçada de 10 cm per sobre 
 del paviment de la rampa.
 Les rampes disposen de baranes a ambdós costats, a una 
 alçada d'entre 0,90 m i 0,95 m. Els passamans de la rampa 
 tenen un disseny anatòmic que permeti d'adaptar la mà, amb 
 una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub 
 rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels 
 paraments verticals.
 L'inici i el final d'una rampa se senyalitza amb paviment 
 diferenciat  de  la  resta  i  disposa  d'un  nivell 
 d'il·luminació mínim de 10 lux durant la nit.
 1.2.6 Ascensor adaptat.
 Un  ascensor  es  considera adaptat quan compleix els 
 requisits següents:                     
 La cabina d'ascensor adaptat té com a mínim unes dimensions 
 d'1,40 m en el sentit de l'accés i d'1,10 m en el sentit 
 perpendicular.
 Disposa de passamans a una alçada entre 0,90 m i 0,95 m.
 Els passamans de la cabina tenen un disseny anatòmic que 
 permet  d'adaptar  la  mà,  amb  una  secció igual o 
 funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre 
 entre 3 i 5 cm i separat, com a mínim, 4 cm dels paraments 
 verticals.
 Les botoneres, tant de cabina com de replà, s'han de 
 col·locar entre 1,00 m i 1,40 m d'alçada respecte del 
 terra. Les botoneres han de tenir la numeració en Braille o 
 en relleu.
 Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques, 
 d'una amplada mínima de 0,80 m, i davant d'elles es pot 
 inscriure un cercle d'un diàmetre d'1,50 m.
 Al costat de la porta de l'ascensor i a cada planta hi ha 
 d'haver un número en alt relleu que identifiqui la planta, 
 amb una dimensió mínima de 10x10 cm i a una alçada d'1,40 m 
 des del terra.
 1.2.7 Aparcaments adaptats.
 Una plaça d'aparcament es considera adaptada quan compleix 
 els requisits següents:                   
 Té unes dimensions mínimes per al vehicle de 3,30 mx4,50 m 
 en bateria i 2,00 mx4,50 m en filera.
 Té un espai d'apropament que pot ser compartit i que permet 
 la inscripció d'un cercle de diàmetre 1,50 m davant la 
 porta del conductor. En aparcaments en bateria aquest espai 
 pot coincidir un màxim de 0,20 m amb l'amplada de la plaça.
 L'espai d'apropament ha d'estar comunicat amb un itinerari 
 de vianants adaptat.
 Les places d'aparcament i l'itinerari d'accés a la plaça se 
 senyalitzen conjuntament amb el símbol d'accessibilitat a 
 terra i un senyal vertical en un lloc visible, amb la 
 inscripció "reservat a persones amb mobilitat reduïda".
 1.2.8 Serveis higiènics adaptats.
 Un servei higiènic es considera adaptat quan compleix els 
 requisits següents:                     
 Les portes han de tenir una amplada mínima de 0,80 m i 
 s'han d'obrir cap a l'exterior.
 Entre 0 m i 0,70 m d'alçada respecte al terra, hi ha un 
 espai lliure de gir i de maniobra d'1,50 m de diàmetre com 
 a mínim.
 L'espai  d'apropament  lateral  al wàter i frontal al 
 rentamans té una amplada mínima de 0,80 m.
 El rentamans no té pedestal ni mobiliari inferior que 
 dificulti l'apropament de persones amb cadira de rodes.
 Disposa de barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 
 0,75 m per sobre del terra, perquè permeti agafar-s'hi amb 
 força  en la transferència lateral al wàter. La barra 
 situada al costat de l'espai d'apropament és batent.
 Els miralls tenen col·locat el cantell inferior a una 
 alçada màxima de 0,90 m.
 Tots els accessoris i mecanismes es col·loquen a una alçada 
 no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
 Les  aixetes  i les manetes de les portes s'accionen 
 mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
 El paviment és no lliscant.
 Els indicadors de serveis d'homes o dones han de permetre 
 la lectura tàctil, amb senyalització "Homes-Dones" sobre la 
 maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en 
 alt relleu.
 1.3 Mobiliari urbà adaptat.
 1.3.1 Condicions generals.
 Un element de mobiliari urbà es considera adaptat quan 
 compleix els requisits següents:               
 Ser accessible a través d'un itinerari adaptat.
 La seva ubicació permet sempre l'existència d'una banda de 
 pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada per 2,10 m 
 d'alçada.
 Els elements sortints i/o volants que són superiors a 15 cm 
 de vol i que limiten amb itineraris tenen com a mínim un 
 element fix i perimetral entre 0 i 15 cm d'alçada perquè 
 puguin ser detectats per invidents, o bé s'han de situar a 
 una alçada igual o superior a 2,10 m.
 Els elements que hagin de ser accessibles manualment estan 
 situats a una alçada d'entre 1 m i 1,40 m d'alçada.
 1.3.2 Elements urbans diversos.
 Els elements urbans es consideren adaptats si compleixen el 
 requisits de disseny següents:                
 Els elements d'accés al recinte tenen una amplada mínima de 
 0,90  m, una alçada mínima de 2,10 m i han d'estar 
 convenientment senyalitzats.
 El  mobiliari  d'atenció  al  públic  té, totalment o 
 parcialment, una alçada màxima respecte al terra de 0,85 m.
 Si disposa solament d'apropament frontal, la part inferior, 
 entre 0,00 m i 0,70 m d'alçada, en una amplada de 0,80 m 
 com  a  mínim,  queda lliure d'obstacles per permetre 
 l'apropament d'una cadira de rodes.
 La taula ha de tenir una alçada màxima de 0,80 m. La part 
 inferior, entre 0,00 i 0,70 m d'alçada, i en una amplada de 
 0,80 m com a mínim ha de quedar lliure d'obstacles per 
 permetre l'apropament d'una cadira de rodes.
 L'element més alt manipulable dels aparells telefònics se 
 situa a una altura màxima d'1,40 m com a màxim. En el cas 
 que  l'aparell  telefònic  se situï dins d'una cabina 
 locutori, aquesta ha de tenir unes dimensions mínimes de 
 0,80 m d'amplada i 1,20 m de fondària lliures d'obstacles i 
 el terra ha de quedar enrasat amb el paviment circumdant.
 L'espai d'accés a la cabina té una amplada lliure mínima de 
 0,80 m i una alçada mínima de 2,10 m.
 Els elements per impedir el pas de vehicles estan separats 
 a una distància mínima de 0,90 m, i tenen una alçada mínima 
 de 0,80 m.
 En grades i zones d'espectadors, la plaça d'un espectador 
 per a usuaris en cadira de rodes té unes dimensions mínimes 
 de 0,80 m d'amplada i d'1,20 m de fondària.
 Els polsadors s'han de situar entre 1,00 m i 1,40 m 
 d'alçada.
 Els suports verticals de senyals i semàfors tenen una 
 secció de caires arrodonits i es col·loquen preferentment a 
 la part exterior de la vorera. Si no hi ha vorera o la seva 
 amplada és inferior a 1,50 m es col·loquen tocant a les 
 façanes o subjectes a aquestes. En parcs i jardins se situen 
 en àrees enjardinades o similars.
 Quan s'instal·lin semàfors acústics, aquests han d'emetre 
 un senyal sonor indicador del temps de pas per a vianants, 
 a  petició  de  l'usuari  mitjançant un comandament a 
 distància.
 1.3.3  Elements de protecció i senyalització de les obres 
 en la via pública.
 Els elements de protecció i senyalització de les obres en 
 la via pública han de complir les condicions següents:    
 Les bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via 
 pública s'han de senyalitzar i protegir mitjançant barrats 
 estables i continuats que restin il·luminats tota la nit.
 S'han  de  col·locar  els  elements  de  protecció  i 
 senyalització de forma que les persones amb disminució 
 visual puguin detectar a temps l'existència de l'obstacle.
 No s'han d'utilitzar cordes, cables o similars.
 Hi ha d'haver un nivell d'il·luminació mínima de 10 lux per 
 advertir de la presència d'obstacles o desnivells.
                               
                               
 Annex 2                           
                               
 Normes d'accessibilitat a l'edificació            
                               
 2.1  Nivell d'accessibilitat exigible per a usos públics en 
 edificis de nova construcció.
                               
 (Vegeu pàg. 3380)                      
                               
 2.2 Itinerari adaptat.
 Un  itinerari  es considera adaptat quan compleix els 
 requisits següents:                     
 No hi ha d'haver cap escala ni graó aïllat. (S'admet, a 
 l'accés de l'edifici, un desnivell no superior a 2 cm, i 
 s'arrodonirà o bé s'aixamfranarà el cantell a un màxim de 
 45o). Ha de tenir una amplada mínima de 0,90 m i una alçada 
 lliure d'obstacles en tot el recorregut de 2,10 m.
 En cada planta de l'itinerari adaptat d'un edifici hi ha 
 d'haver un espai lliure de gir on es pugui inscriure un 
 cercle d'1,50 m de diàmetre.
 En els canvis de direcció, l'amplada de pas ha de permetre 
 inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre.
 Les portes han de tenir com a mínim una amplada de 0,80 m i 
 una alçada mínima de 2 m.
 En cas de portes de dues o més fulles, una d'elles haurà de 
 tenir una amplada mínima de 0,80 m.
 A les dues bandes d'una porta existeix un espai lliure, 
 sense ser escombrat per l'obertura de la porta, on es pot 
 inscriure  un cercle d'1,50 m de diàmetre (excepte a 
 l'interior de la cabina d'ascensor).
 Les manetes de les portes s'han d'accionar mitjançant 
 mecanismes de pressió o de palanca.
 Quan les portes siguin de vidre, llevat del cas en què 
 aquest sigui de seguretat, tindran un sòcol inferior de 30 
 cm d'alçada, com a mínim. A efectes visuals ha de tenir una 
 franja  horitzontal  de 5 cm d'amplada, com a mínim, 
 col·locada a 1,50 m d'alçada i amb marcat contrast de 
 color.
 El paviment és no lliscant.
 Els pendents longitudinals de les rampes són:        
 Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de pendent màxim.
 Trams entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim.
 Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim.
 S'admet un pendent transversal màxim del 2% en rampes 
 exteriors.
 Les rampes disposen de baranes a ambdós costats. Així 
 mateix, han d'estar limitades lateralment per un element de 
 protecció longitudinal de, com a mínim, 10 cm per sobre del 
 terra,  per  evitar la sortida accidental de rodes i 
 bastons.
 Els passamans de les baranes estan situats a una alçada 
 entre 0,90 i 0,95 m, i tenen un disseny anatòmic que permet 
 d'adaptar la mà, amb una secció igual o equivalent a la 
 d'un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm, separat, com a 
 mínim, 4 cm dels paraments verticals.
 La llargada de cada tram de rampa és com a màxim de 20 m.
 En la unió de trams de diferent pendent es col·loquen 
 replans intermedis. Els replans intermedis han de tenir una 
 llargada mínima en la direcció de circulació d'1,50 m.
 A l'inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà 
 d'1,50 m de llargada com a mínim.
 La cabina d'ascensor té unes dimensions d'1,40 m en el 
 sentit de l'accés i d'1,10 m en el sentit perpendicular.
 Disposa de passamans a una alçada entre 0,90 m i 0,95 m, i 
 les botoneres, tant interiors com de replà, s'han de 
 col·locar entre 1,00 m i 1,40 m d'alçada respecte al terra.
 Les botoneres han de tenir la numeració en Braille o en 
 relleu.
 Al costat de la porta de l'ascensor i a cada planta hi ha 
 d'haver un número en alt relleu que identifiqui la planta, 
 amb una dimensió mínima de 10x10 cm i a una alçada d'1,40 m 
 des del terra.
 Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques, 
 d'una amplada mínima de 0,80 m, i davant d'elles es pot 
 inscriure un cercle d'un diàmetre d'1,50 m.
 Els passamans de la cabina han de tenir un disseny anatòmic 
 que permeti d'adaptar la mà, amb una secció igual o 
 funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre 
 entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels paraments 
 verticals.
 2.3 Itinerari practicable.
 Un itinerari es considera practicable quan compleix els 
 requisits següents:                     
 Té una amplada mínima de 0,90 m i una alçada de 2,10 m 
 totalment lliure d'obstacles en tot el recorregut.
 No inclou cap tram d'escala.
 A les dues bandes d'un graó hi ha un espai lliure pla amb 
 una fondària mínima d'1,20 m. L'alçada màxima d'aquests 
 graons és de 14 cm.
 En els edificis en què per normativa sigui obligatòria la 
 instal·lació d'un ascensor només s'admetrà a l'itinerari 
 l'existència d'un graó, com a màxim de 12 cm d'alçada, a 
 l'entrada de l'edifici.
 Les rampes han de tenir un pendent màxim del 12%, amb una 
 llargària  màxima,  sense  replà, de 10 m. El pendent 
 transversal màxim ha de ser del 2% en rampes exteriors.
 En els dos extrems de les rampes hi ha un espai lliure amb 
 una fondària d'1,20 m.
 En els canvis de direcció l'amplada de pas haurà de 
 permetre inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre.
 Com a mínim, en un costat d'una rampa ha d'existir un 
 passamà a una alçada d'entre 0,90 m i 0,95 m.
 Les portes o passos entre dos espais han de tenir com a 
 mínim una amplada de 0,80 m i una alçada de 2,00 m. Les 
 manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de 
 pressió o de palanca.
 A les dues bandes de qualsevol porta inclosa dins d'un 
 itinerari practicable hi ha d'haver un espai lliure sense 
 ser  escombrat  per l'obertura de la porta, on sigui 
 inscrivible un cercle d'1,20 m de diàmetre (excepte a 
 l'interior de la cabina d'ascensor).
 Les portes de cabina de l'ascensor són automàtiques, mentre 
 que les de recinte poden ser manuals. Totes dues tenen una 
 amplada mínima de 0,80 m.
 La cabina de l'ascensor ha de tenir, com a mínim, unes 
 dimensions d'1,20 m en el seu sentit d'accés, de 0,90 m en 
 sentit perpendicular i una superfície mínima d'1,20 m2.
 En l'espai previst per a un ascensor practicable no es 
 permetrà la col·locació de cap ascensor que no tingui, 
 almenys, aquesta consideració.
 A l'espai situat davant la porta de l'ascensor, s'hi ha de 
 poder inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre sense ser 
 escombrat per l'obertura de la porta.
 Les botoneres de l'ascensor, tant de cabina com de replà, 
 s'han de col·locar a una alçada d'entre 1,00 m i 1,40 m 
 respecte al terra.
 2.4 Elements de l'edificació adaptats.
 2.4.1 Aparcament.
 Una plaça d'aparcament és adaptada si:            
 Té unes dimensions mínimes per al vehicle de 2,20 mx4,50 m.
 m.
 Té un espai d'apropament, de 0,90 m d'amplada, que pot ser 
 compartit i que ha de permetre la inscripció d'un cercle 
 d'1,50 m de diàmetre davant la porta del conductor.
 L'espai d'apropament està comunicat amb un itinerari d'ús 
 comunitari adaptat.
 És senyalitzada amb el símbol d'accessibilitat a terra i un 
 senyal vertical en un lloc visible, amb la inscripció 
 "reservat a persones amb limitacions".
 2.4.2 Escales en edificis d'ús públic.
 Les escales d'ús públic han de complir les condicions 
 següents:                          
 L'alçada màxima del graó és de 16 cm i l'estesa mínima, de 
 30 cm (a les escales amb projecció en planta no recta hi ha 
 d'haver la dimensió mínima d'estesa de 30 cm a 40 cm per la 
 part interior).
 L'estesa  no  presenta  discontinuïtats on s'uneix amb 
 l'alçària.
 L'amplada de pas útil és igual o superior a 1,00 m.
 El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, 
 és de 12.
 Els replans intermedis tenen una llargada mínima d'1,20 m.
 Es disposa de passamans a tots dos costats.
 Les baranes de les escales tenen una alçada d'entre 0,90 i 
 0,95 m. Els passamans de l'escala tenen un disseny anatòmic 
 que permeti d'adaptar la mà, amb una secció igual o 
 funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre 
 entre 3 cm i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels 
 paraments verticals.
 2.4.3 Cambra higiènica adaptada.
 Característiques que haurà de reunir una cambra higiènica 
 adaptada:                          
 Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m, 
 obrir-se cap enfora o ser corredisses.
 Les  manetes  de  les  portes  s'accionaran mitjançant 
 mecanismes de pressió o palanca.
 Hi haurà d'haver entre 0 i 0,70 m d'alçada respecte a 
 terra, un espai lliure de gir d'1,50 m de diàmetre.
 L'espai d'apropament lateral al wàter, la banyera, la dutxa 
 i el bidet i frontal al rentamans serà de 0,80 m com a 
 mínim.
 Els rentamans no tindran peu ni mobiliari inferior que 
 destorbi el seu ús.
 Es disposarà de dues barres de suport a una alçada entre 
 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la 
 transferència lateral a wàters i bidets. La barra situada 
 al costat de l'espai d'apropament serà batent.
 Els miralls tindran col·locat el cantell inferior a una 
 alçada de 0,90 m del terra.
 Tots els accessoris i mecanismes es col·locaran a una 
 alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
 Les aixetes s'accionaran mitjançant mecanismes de pressió o 
 palanca.
 Les aixetes de les banyeres es col·locaran al centre, i no 
 als extrems.
 El paviment serà no lliscant.
 Hi  haurà  indicadors de serveis d'homes o dones que 
 permetran  la  lectura  tàctil,  amb  senyalització 
 "Homes-Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" 
 (homes) o "D" (dones) en alt relleu.
 2.4.4 Dormitori en edificis d'ús públic.
 Un  dormitori es considera adaptat quan compleixi les 
 condicions següents:                     
 Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m.
 Hi haurà un espai de gir d'1,50 m de diàmetre, com a 
 mínim.
 Els  espais d'apropament lateral al llit i frontal a 
 l'armari i mobiliari tindran una amplada mínima de 0,80 m.
 En  el cas d'haver-hi el llit doble, tindran l'espai 
 d'apropament per tots dos costats.
 Tots els mecanismes d'accionament es col·locaran a una 
 alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
 Les  manetes  de  les  portes  s'accionaran mitjançant 
 mecanismes de pressió o palanca.
 2.4.5 Vestidors en edificis d'ús públic.
 Un  vestidor  es considera adaptat quan compleixi les 
 condicions següents:                     
 Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m.
 Els espais de circulació interior hauran de tenir una 
 amplada mínima de 0,90 m i en els canvis de direcció 
 l'amplada de pas haurà de permetre d'inscriure-hi un cercle 
 d'1,50 m de diàmetre (sense ser escombrat per l'obertura de 
 cap porta).
 Almenys haurà d'existir espai lliure de gir a l'interior de 
 la peça on es pugui inscriure un cercle de diàmetre d'1,50 
 m sense ser escombrat per l'obertura de cap porta.
 L'espai d'apropament lateral a taquilles, bancs, dutxes i 
 mobiliari en general tindrà una amplada mínima de 0,80 m.
 L'espai  d'utilització d'almenys una dutxa tindrà unes 
 dimensions mínimes de 0,80 m d'amplada i d'1,20 m de 
 fondària a més de l'espai d'apropament lateral. La base 
 d'aquesta dutxa quedarà enrasada amb el paviment circumdant 
 amb solució de continuïtat; disposarà d'un seient abatible 
 fixat al costat curt de l'espai i de dimensions mínimes 
 0,40 m x 0,40 m. Les aixetes es col·locaran al centre del 
 costat més llarg, a una alçada respecte al terra d'entre 
 0,90 m i 1,20 m i s'accionaran mitjançant mecanismes de 
 pressió o de palanca.
 Tots els accessoris i mecanismes es col·locaran a una 
 alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
 El paviment serà no lliscant.
 En els vestidors emprovadors existirà almenys un espai que 
 es  pugui  tancar  d'unes  dimensions  que  permetin 
 d'inscriure-hi un cercle d'1,50 m de diàmetre sense ser 
 escombrat per l'obertura de cap porta.
 Les  manetes  de  les  portes  s'accionaran mitjançant 
 mecanismes de pressió o palanca.
 Hi  haurà  indicadors de serveis d'homes o dones que 
 permetran  la  lectura  tàctil,  amb  senyalització 
 "Homes-Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" 
 (homes) o "D" (dones) en alt relleu.
 2.4.6 Mobiliari en edificis d'ús públic.
 Característiques del mobiliari adaptat:           
 Els elements sortints i/o volats que siguin superiors a 
 0,15 m de volada i que limitin amb itineraris tindran com a 
 mínim un element fix i perimetral entre 0,00 i 0,15 m 
 d'alçada perquè puguin ser detectats per invidents, o bé se 
 situaran a una alçada igual o superior a 2,10 m.
 Els elements de comandament (polsadors, brunzidors, alarmes 
 i porters electrònics) se situaran entre 1,00 m i 1,40 m 
 d'alçada.
 El  mobiliari d'atenció al públic tindrà, totalment o 
 parcialment, una alçada màxima respecte al terra de 0,85 m.
 Si disposa solament d'apropament frontal, la part inferior, 
 entre 0,00 m i 0,70 m d'alçada, en una amplada de 0,80 m 
 com  a mínim, quedarà lliure d'obstacles per permetre 
 l'apropament d'una cadira de rodes.
 La taula tindrà una alçada màxima de 0,80 m. La part 
 inferior, entre 0,00 i 0,70 m d'alçada, i en una amplada de 
 0,80 m com a mínim, haurà de quedar lliure d'obstacles per 
 permetre l'apropament d'una cadira de rodes.
 L'element més alt manipulable dels aparells telefònics ha 
 d'estar situat a una altura màxima d'1,40 m com a màxim. En 
 el cas que l'aparell telefònic se situï dins d'una cabina 
 locutori, aquesta haurà de tenir unes dimensions mínimes de 
 0,80 m d'amplada i 1,20 m de fondària lliures d'obstacles i 
 el terra queda enrasat amb el paviment circumdant. L'espai 
 d'accés a la cabina haurà de tenir una amplada mínima de 
 0,80 m i una alçada mínima de 2,10 m.
 La plaça d'espectador per a usuari amb cadira de rodes 
 tindrà unes dimensions mínimes de 0,80 m d'amplada i d'1,20 
 m de fondària.
 2.4.7 Interior de l'habitatge.
 Un habitatge es considera adaptat quan:           
 Les portes i les obertures de pas tenen una amplada de 0,80 
 m com a mínim i una alçada no inferior a 2,00 m.
 Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes 
 de pressió o de palanca.
 En les cambres higièniques les portes s'obren cap enfora o 
 són corredisses.
 Hi ha, com a mínim, una cambra higiènica adaptada, formada 
 per un lavabo, un wàter i una banyera o dutxa.
 Els passadissos tenen una amplada mínima d'1,10 m. En els 
 recorreguts interiors de l'habitatge, per assegurar la 
 maniobrabilitat d'una cadira de rodes, cal considerar que 
 el diàmetre mínim necessari per efectuar un gir complet és 
 d'1,50 m.
 A les cuines hi ha, entre 0,00 i 0,70 m d'alçada respecte 
 al terra, un espai lliure de gir d'1,50 m de diàmetre com a 
 mínim.
 Les aixetes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o 
 de palanca.
 Les claus de pas, mecanismes elèctrics, porters automàtics, 
 timbres, quadres generals, etc. han d'estar a una alçada 
 mínima de 0,40 m i màxima d'1,40 m sobre el terra, i a una 
 distància de 0,60 m de les cantonades.
 2.5  Accessibilitat  en edificis d'ús privat de nova 
 construcció sense ascensor obligatori.
 En aquells edificis que, excloent la planta d'accés, en 
 computar la part per sobre i/o per sota d'aquesta, tinguin 
 unes característiques que compleixin l'expressió:      
 (S/30) x N x P en què S és la superfície construïda, N el 
 nombre d'entitats (habitatges, locals, etc.) i P el nombre 
 de plantes, només s'haurà de grafiar en els plànols de 
 fonaments, estructura i distribució del projecte l'espai 
 per a la futura ubicació d'un ascensor practicable, així 
 com la seva connexió amb un itinerari també practicable.
 En aquells edificis en què no es compleixi l'expressió 
 recollida  en l'apartat anterior, l'espai disposat per 
 allotjar  l'ascensor  practicable haurà de complir els 
 requisits següents:                     
 Tenir comunicació directa amb un espai practicable.
 Disposar  d'unes  dimensions  que permetin la possible 
 ubicació d'un ascensor practicable.
 Tenir la consideració d'element comú de l'edifici i estar 
 sotmès, en la documentació de la declaració d'obra nova i 
 escriptura  de divisió horitzontal, a una clàusula de 
 servitud  que  en  permeti la utilització, en cas de 
 necessitat, com a fossat d'ascensor.
 Estar previst de tal manera que en el moment de la 
 instal·lació de l'ascensor no calgui modificar ni els 
 fonaments ni l'estructura ni les instal·lacions existents, 
 de manera que puguin realitzar-se les obres per l'espai 
 comunitari  de  l'edifici, sense haver d'actuar mai a 
 l'interior de cap entitat.
 Les memòries dels projectes bàsics dels edificis que no 
 compleixin  l'expressió  esmentada  incorporaran  la 
 justificació tècnica de la previsió de l'ascensor. Les 
 seves disposicions hauran de quedar reflectides als plànols 
 de  distribució  i seccions. Igualment, en el projecte 
 executiu haurà de quedar reflectit en els plànols de 
 fonaments,  estructura  i  instal·lacions  amb la seva 
 justificació constructiva.
                               
                               
 Annex 3                           
                               
 Normes d'accessibilitat en el transport           
                               
 3.1 Barreres arquitectòniques en el transport.
 3.1.1 Parades i estacions adaptades.
 Es poden distingir tres tipus de parades en el transport 
 terrestre  urbà  i  interurbà:  parades  de  transport 
 ferroviari, parades d'autobús i parades d'automòbils.
 3.1.2 Parades d'autobús adaptades.
 Les parades d'autobús adaptades compliran les següents 
 prescripcions:                        
 El nivell d'aixecament de la vorera sobre la rasant del 
 carrer serà de 0,10 m.
 El nivell d'aixecament local de la vorera en la zona 
 d'accés a l'autobús serà de 0,20 m.
 La marquesina disposarà d'una superfície lliure de 0,90 
 mx1,20 m, reservada en la col·locació de cadires de rodes, 
 cotxes o altres estris d'ajut.
 Les marquesines no poden tenir parets de vidre o similars 
 transparents, a menys que se senyalitzi la superfície amb 
 elements opacs.
 Sota la marquesina, si n'hi ha, l'alçada mínima lliure serà 
 de 2,10 m.
 El límit inferior del nivell d'anuncis serà d'una alçada no 
 superior a 1,20 m.
 3.1.3 Estacions de transport ferroviari adaptades.
 En les estacions de transport ferroviari, pel que fa a 
 l'accessibilitat, cal tenir en compte dos aspectes:     
 Accessibilitat  en  la  comunicació,  segons  criteris 
 establerts a l'annex 4.
 Accessibilitat pel que fa a barreres arquitectòniques, en 
 la qual s'han de considerar tres conjunts d'espais: l'accés 
 a les instal·lacions, la circulació dels espais de servei i 
 l'espai d'accés als vehicles.
 3.1.3.a) Accés a les instal·lacions.
 Es facilitarà l'accés a totes les dependències i vehicles 
 als gossos pigall, segons s'estableix a la Llei 10/1993, de 
 8 d'octubre, que regula l'accés a l'entorn de les persones 
 amb disminució visual acompanyades de gossos pigall (DOGC 
 núm. 1809, de 15.10.1993).
 Les baranes d'accés a les instal·lacions compliran les 
 prescripcions dels annexos 1 i 2 d'aquest Decret i, a més a 
 més, seran de colors contrastats.
 La  unió entre la via pública i els accessos a les 
 instal·lacions  es  realitzarà mitjançant itineraris de 
 vianants  o  mixtos adaptats segons els conceptes que 
 estableix l'annex 1 d'aquest Decret.
 3.1.3.b) Circulació en els espais de servei.
 Els espais de serveis estaran units als accessos a les 
 instal·lacions  i  als  vehicles  mitjançant itineraris 
 adaptats, segons el concepte establert a l'annex 2 d'aquest 
 Decret.
 3.1.3.c) Espai d'accés als vehicles.
 Les vores de les andanes se senyalitzaran a terra amb una 
 franja de textura diferenciada respecte a la resta del 
 paviment. La  franja  tindrà  visualment  una coloració 
 destacada de la resta del paviment.
 Per  reposar  les  persones  amb mobilitat reduïda es 
 disposaran suports isquiàtics a 0,75 m d'alçada sobre el 
 terra com a màxim i a 0,70 m com a mínim, separats 20 cm de 
 la paret.
 El sistema d'interfonia des de l'andana amb el personal de 
 control ha de poder ser manipulat a una alçada màxima 
 d'1,00 m sobre el terra.
 A les andanes hi haurà un nivell d'il·luminació mínim de 20 
 lux.
 3.2 Vehicles adaptats.
 Als efectes d'accessibilitat, en tot vehicle s'han de 
 considerar  tres  tipus d'activitat: pujada i baixada, 
 circulació interna i àrea de passatgers.
 3.2.1 Pujada i baixada del transport públic.
 3.2.1.a) Transport públic col·lectiu.
 El pas, tant d'entrada com de sortida, tindrà una amplada 
 mínima de 0,80 m lliures d'obstacles; en el cas que es 
 produeixi en ambdós sentits serà superior a 1,20 m i 
 inferior a 1,60 m, i s'instal·laran en cas de portes dos 
 fulls corredissos de 0,60 m mínim i de 0,90 m màxim 
 cadascun.
 Hi  haurà  una  indicació clara i comprensible de la 
 destinació de cada servei.
 El nivell del terra dels autobusos serà a 30 cm de la 
 calçada com a màxim. En aquells casos en què es fes 
 impossible  la implantació dels vehicles de plataforma 
 baixa, l'adaptació es farà d'acord amb les característiques 
 particulars que es defineixin per a cada cas.
 El terra dels vehicles quedarà enrasat amb el paviment 
 superior de les andanes del transport ferroviari. A aquest 
 efecte  s'admetrà  l'ajut amb rampes curtes plegables, 
 evitant que el desnivell superi els 10 cm i que la rampa 
 tingui més d'1,10 m de llargada.
 3.2.1.b) Transport per comanda.
 El transport per comanda que sigui necessari afegir al 
 transport  regular  amb  caràcter  complementari (taxi, 
 furgonetes taxi o similars) haurà de ser adaptat. Serà 
 obligatori  l'ajut del conductor inclòs en el cas de 
 vehicles adaptats.
 3.2.2 Circulació interior.
 3.2.2.a) Espai de circulació.
 La circulació interior d'un vehicle adaptat ha de complir 
 el requisits següents:                    
 Hi ha d'haver un espai lliure per a girs d'1,50 m de 
 diàmetre.
 El pas lliure tindrà una amplada mínima de 0,90 m en 
 l'espai de circulació. En l'àrea de passatgers el pas es 
 pot reduir a una amplada de 0,40 m a 0,55 m.
 Els desnivells sobtats no superaran els 2 cm i estaran 
 sempre  marcats  amb  una  senyalització  del  cantell 
 contrastada visualment.
 Les rampes interiors no superaran 1,10 m de llargada 
 màxima, i en cap cas el 6% de pendent màxim.
 El sostre dels passadissos tindrà una alçada lliure de 2,10 
 m com a mínim.
 Les portes interiors estaran separades un mínim de 0,25 m 
 de  les  cantonades, i l'amplada serà igual al mínim 
 establert per a les portes d'accés. Quan les portes siguin 
 de vidre aquest tindrà un sòcol inferior de 30 cm d'alçada, 
 com a mínim, i una franja horitzontal de 5 cm d'amplada, 
 com a mínim, col·locada a 1,50 m d'alçada i amb marcat 
 contrast de color.
 Els mecanismes i instruments d'accionament han de ser a una 
 alçada sobre el paviment superior a 0,80 m i inferior a 
 1,10 m.
 Els senyals d'avís es col·locaran al sostre en llocs 
 visibles tant per als passatgers que viatgen asseguts com 
 per als que ho fan dempeus.
 3.2.2.b) Àrea per als passatgers.
 L'àrea de passatgers d'un vehicle adaptat està integrada 
 per dues zones: plataforma i àrea de seients.
 Per  a  l'àrea  de  seients es compliran les mesures 
 d'accessibilitat de mobiliari adaptat: 0,50 m d'alçada de 
 seient, 0,75 m de separació mínima entre espatlleres de 
 seients i 0,65 m d'alçada lliure d'obstacles sota taules 
 plegables. L'amplada mínima lliure d'un seient serà de 0,50 
 m en tot tipus de transport.
 La plataforma contindrà un espai de gir on es pugui 
 inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre i una zona 
 d'emmagatzematge per a cadires i altres estris d'ajut així 
 com d'equipatges, amb unes dimensions mínimes d'1,20 mx1,80 
 m, que es podrà combinar amb l'àrea de seients.
 3.3  Targeta  d'aparcament per a vehicles que portin 
 persones amb mobilitat reduïda: model.
 La targeta a què fa referència l'article 42 tindrà les 
 característiques que segueixen:               
                               
 (Vegeu pàg. 3383)                      
                               
 Annex 4                           
                               
 Criteris d'accessibilitat en la comunicació         
                               
 4.1 Definició de barreres de comunicació.
 Barreres  de  comunicació són les limitacions que els 
 sistemes d'informació i comunicació habituals comporten per 
 a  determinades  persones  que  tenen  alteracions  o 
 discapacitats sensorials o d'altres tipus.
 4.2  Principals tipologies d'alteracions i discapacitats 
 que afecten la comunicació.
 Les alteracions i discapacitats poden afectar una funció de 
 la persona de forma total o parcial.
 També  cal tenir present que les dites alteracions o 
 discapacitats poden presentar-se de forma aïllada o bé 
 conjuntament amb alguna altra discapacitat greu o lleu que 
 afecti altres funcions de la persona.
 Alteracions de la visió: ceguesa, i totes aquelles que 
 afectin l'agudesa visual, el cromatisme i la fotofòbia.
 Alteracions de l'audició i la parla: sordesa, hipoacúsia, 
 sordesa-mudesa, trastorns psicomotrius, etc.
 Alteració de la visió i audició: sordesa-ceguesa.
 Altres  trastorns  que  poden dificultar o alterar la 
 comunicació:  dislèxia, afàsia, retard mental, autisme, 
 psicosi infantil, paràlisi cerebral.
 L'estrangeria amb desconeixement de la llengua del país 
 comporta també limitacions en la comunicació.
 4.3 Definició de l'accessibilitat en la comunicació.
 Un servei o equipament es considera accessible pel que fa a 
 la comunicació quan garanteix el dret de totes les persones 
 a la informació i/o comunicació bàsica i essencial que es 
 necessita per al seu ús.
 El sistema escrit o pictogràfic es considera accessible si 
 compleix els requisits següents:               
 És detectable la seva presència per un usuari que s'apropi 
 amb un mitjà de transport des de 200 m de distància.
 És detectable la seva presència per un usuari que s'apropi 
 com a vianant des de 50 m de distància.
 Disposa de mitjans complementaris de tipus sonor per a la 
 seva comprensió per persones amb limitació total o parcial 
 de la visió.
 Si la senyalització està ubicada a l'interior d'un edifici 
 o en un recinte d'ús públic per a vianants, permetrà la 
 seva identificació tàctil mitjançant relleu i contrast de 
 colors.
 4.4 Accessibilitat en la comunicació.
 4.4.1 En l'urbanisme.
 La senyalització dels itineraris de vianants, elements 
 d'urbanització i d'altres elements urbans diversos, en 
 forma de rètols o senyals, haurà de tenir un contorn nítid, 
 coloració viva i contrastada amb el fons, lletres de 4 cm 
 d'alçada  mínima, a 1,50 m del terra i que permetin 
 l'aproximació de les persones a 5 cm. En el cas d'estar 
 il·luminades, ho estaran sempre des de l'exterior, a fi de 
 facilitar-ne la lectura pròxima, i es col·locaran de manera 
 que no constitueixin obstacle.
 4.4.2 En l'edificació.
 Les instal·lacions de sistemes d'alarma hauran de funcionar 
 sistemàticament de manera sonora i lluminosa, ambdues amb 
 la mateixa intensitat.
 4.4.3 En el transport.
 a) Autobusos urbans i metropolitans.
 Els vehicles adaptats de nova adquisició hauran de disposar 
 i mantenir en servei un sistema de megafonia que informi al 
 seu  interior,  amb  antelació,  de cada parada, i a 
 l'exterior, del número de línia.
 Aquestes indicacions hauran de figurar escrites en un 
 sistema de retolació adequat.
 b) Metro i ferrocarril.
 Les  unitats  de nova adquisició o que hagin de ser 
 remodelades disposaran d'un sistema de megafonia en les 
 mateixes  condicions  establertes  per als autobusos a 
 l'apartat anterior. Així mateix pel que fa al sistema de 
 retolació.
 4.4.4 En el mitjans de comunicació de masses.
 Els  anuncis  que  facin les administracions públiques 
 catalanes d'interès general que puguin afectar tots els 
 ciutadans, que siguin difosos pels mitjans de comunicació, 
 seran efectuats en idèntica proporció pels mitjans escrits 
 i pels àudio-visuals.
 El Departament de Benestar Social fomentarà el fet que les 
 empreses editorials en l'àmbit de Catalunya, facilitin 
 l'accés, mitjançant els procediments informàtics adequats, 
 dels seus fons de publicacions a les persones cegues o amb 
 visió parcial.
 4.5 Principals recursos tècnics i humans per fer accessibles 
 els sistemes ordinaris d'informació i comunicació.
 4.5.1 Recursos per compensar les alteracions o discapacitats 
 de la visió.
 Sistema d'escriptura:                    
 Ceguesa:                           
 Conversió al sistema Braille.
 Utilització d'ordinadors amb les adaptacions que permetin 
 l'ús del sistema Braille o la conversió en veu.
 Enregistrament sonor en el suport tecnològic adequat.
 Visió parcial:                        
 Contorn, mida, contrast i color adequats en els sistemes 
 tipogràfics.
 Utilització d'ordinadors amb les adaptacions que permetin 
 l'ampliació de caràcters.
 Sistemes de senyalització:                  
 Ceguesa:                           
 Transformació  en el sistema tàctil adequat de mapes, 
 plànols i maquetes.
 Sistemes  sonors,  com  megafonia,  timbres i sistemes 
 d'emmagatzemament de veu.
 Visió parcial:                        
 Il·luminació, contorn, mida i color adequats.
 Sistemes especials que permeten l'adaptació del cinema, 
 teatre o similars.
 4.5.2   Recursos  per  compensar  les  alteracions  o 
 discapacitats de l'audició i/o la parla.
 Sistemes de telecomunicació, telèfons de text, sistemes 
 d'amplificació del so, correu electrònic, escriptura manual 
 i  pictogràfica, videotex, telescrit, fax, comunicador, 
 pantalles digitals, pannells informatius o similars.
 Sistemes lluminosos: llums centellejants, diferents colors, 
 dispositius electrònics o acústics connectats a la llum o 
 similars.
 Sistemes tàctils: vibro-tàctil.
 Sistemes  d'interpretació:  intèrpret  de llenguatge de 
 signes.
 Pròtesis auditives: audífons i bucle magnètic.
 4.5.3   Recursos  per  compensar  les  alteracions  o 
 discapacitats de la visió i audició conjuntament.
 Els principals sistemes són el tàctil, el relleu i el guia 
 intèrpret.
 4.5.4  Per  a  les altres tipologies d'alteracions i 
 discapacitats  són  adequats algun o la combinació de 
 diversos dels sistemes proposats en els punts anteriors.
 4.6  Principals medis, serveis i establiments que cal fer 
 accessibles a la informació i comunicació:          
 Medi urbà.
 Serveis públics.
 Establiments d'ús públic.
 Transports.
 Mitjans de comunicació de masses.
 Quadre de principals recursos tècnics i humans per a les 
 limitacions  sensorials  que  afecten  l'audició  i la 
 sordesa-ceguesa.
 Simbologia:                         
 AO: ajudes òptiques.
 AS: altres sistemes.
 B: Braille.
 DV: deficiència visual (mida de la lletra i/o pictografia, 
 color de la lletra i/o pictograma viu i contrastat amb el 
 fons i en relleu dins un contorn nítid, proximitat de 
 lectura dins l'itinerari)                  
 GI: guia intèrpret.
 I: intèrpret.
 L: llenguatge de signes.
 MI: mitjans informàtics.
 SX: servei central, fax, videotex i correu electrònic.
                               
 (Vegeu pàg. 3385)                      
                               
 Annex 5                           
                               
 Reglament de règim intern del Consell per a la Promoció de 
 l'Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques 
                               
 Article 1                          
 Règim jurídic                        
 El  Consell es regularà, quant a l'organització i el 
 procediment  de  funcionament,  per  les  normes  que 
 s'estableixen en aquest Reglament i per la Llei 13/1989, de 
 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic 
 de l'Administració de la Generalitat, en tot el que no 
 preveu,  i  per  les disposicions de caràcter general 
 aplicable als òrgans col·legiats de la Generalitat.
                               
 Article 2                          
 Composició i funcionament                  
 2.1  El Consell és format pels membres a què fa referència 
 l'article  57  d'aquest Reglament, i podrà acordar la 
 constitució de grups de treball o ponències, que tindran 
 com a funció l'estudi dels temes concrets que es presentin 
 a la consideració del Consell. Aquests grups o ponències 
 estaran formats, en cada cas, pels tècnics adequats per a 
 cada tema específic i pel secretari del Consell, que farà 
 les funcions de coordinació i elaborarà els informes que li 
 encarregui el Consell mateix.
 2.2  El Consell podrà encarregar al vice-president la 
 formació  de  grups de treball o ponències per raons 
 d'operativitat.
 2.3  Els òrgans i les entitats representades disposaran 
 d'un  suplent  per  cada  membre del Consell, que el 
 substituirà quan s'escaigui.
                               
 Article 3                          
 De les funcions del Consell                 
 3.1 Seran funcions del Consell:               
 a)  Rebre informació sobre els projectes de normativa 
 referents a matèries d'accessibilitat.
 b) Assessorar i informar, quan sigui consultat, sobre temes 
 relacionats amb l'accessibilitat i la supressió de barreres 
 arquitectòniques i de comunicació.
 c) Fer propostes per al foment, la millora i la difusió de 
 l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques 
 i de comunicació.
 d) Aprovar l'informe memòria de les activitats realitzades, 
 que inclourà les dels grups de treball.
 e) Si s'escau, aprovar per majoria absoluta dels seus 
 membres les propostes de modificació d'aquest Reglament de 
 règim intern i elevar-les al conseller de Benestar Social 
 per a la seva aprovació.
 3.2  El Consell podrà constituir ponències col·legials o 
 unipersonals  per  a  l'estudi de qüestions concretes, 
 formades pel membre o els membres del Consell que designi 
 el vice-president, auxiliats, si s'escau, per funcionaris o 
 altres persones expertes.
 Les ponències que es puguin crear hauran de donar compte 
 del seu treball en les sessions del Consell.
 3.3  El Consell podrà delegar en el vice-president, o en 
 alguna de les ponències tècniques, aquelles funcions que, 
 per la seva complexitat o per raons d'urgència, cregui 
 necessari, llevat de les funcions dels apartats d) i e).
                               
 Article 4                          
 Del president                        
 Correspon al president del Consell:             
 a) La representació formal del Consell a l'efecte de la 
 coordinació i les relacions externes.
 b) La convocatòria de les sessions i la fixació de l'ordre 
 del dia.
 c) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament dels 
 debats.
 d) Exercir el dret de vot i decidir la votació en cas 
 d'empat.
 e) Acordar la convocatòria de la sessió extraordinària.
 f) Visar les actes i les certificacions dels acords del 
 Consell.
 g) Adreçar-se als organismes o les entitats representades 
 en el Consell a fi que efectuïn la proposta dels membres 
 que els han de representar i dels seus suplents, així com 
 nomenar els experts que en formaran part.
 h) Totes aquelles altres funcions que siguin intrínseques a 
 la seva condició de president del Consell i es trobin dins 
 l'àmbit de la coordinació i de relacions externes a què es 
 refereix l'apartat a) d'aquest article.
                               
 Article 5                          
 Del vice-president                      
 Correspon al vice-president del Consell:           
 a)  Constituir,  conjuntament  amb  el president i el 
 secretari, la mesa del Consell.
 b) Substituir el president, en cas d'absència o delegació, 
 i exercir-ne les funcions.
 c) Fer les funcions de coordinació entre el Consell i la 
 Comissió Interdepartamental per a l'Accessibilitat, segons 
 el que estableix l'article 9.
 d) Formar els grups de treball o ponències quan li sigui 
 encomanat pel Consell.
 e) Designar un secretari d'actes de les sessions en cas de 
 malaltia o absència del secretari del Consell.
 f) Totes aquelles altres funcions que siguin intrínseques a 
 la seva condició, exercint, en tot cas, el seu dret de 
 vot.
                               
 Article 6                          
 Dels membres                         
 6.1  Els membres del Consell i els seus suplents que 
 representin òrgans de la Generalitat seran nomenats pel 
 titular del departament respectiu.
 6.2  El conseller de Benestar Social nomenarà els membres 
 del  Consell  i els seus suplents que representin el 
 Departament de Benestar Social, els membres titulars i els 
 suplents de les entitats representades a proposta dels 
 respectius presidents i fins a un màxim de 10 experts.
 6.3  Els membres del Consell perden aquesta condició per 
 qualsevol de les causes següents:              
 a) Per acord dels òrgans o les entitats representades, que 
 ho comunicaran a la Secretaria del Consell.
 b) Per renúncia de l'interessat, acceptada pels òrgans o 
 entitats representades, que ho comunicaran a la Secretaria 
 del Consell.
 c) Per qualsevol declaració judicial que afecti la seva 
 capacitat d'obrar o que l'inhabiliti per a l'exercici de 
 qualsevol càrrec públic.
 d) Aquells membres que ho siguin en representació de càrrec 
 públic en cessar en el seu càrrec.
 e) Per defunció.
                               
 Article 7                          
 Funcions dels membres                    
 7.1  Correspon a tots i cadascun dels membres del Consell i 
 els seus suplents:                      
 a) La participació en els debats, efectuant propostes i 
 plantejant mocions.
 b) Exercir el seu dret de vot, amb la facultat de fer 
 constar en acta l'abstenció i el vot reservat.
 c) Formular precs i preguntes.
 d) Totes aquelles altres funcions que siguin intrínseques a 
 la seva condició de membre del Consell.
 7.2  Els membres del Consell no podran atribuir-se la 
 representació o les facultats del Consell, llevat que 
 expressament  se'ls  hagin atorgat mitjançant acord de 
 l'òrgan col·legiat, i per a cada cas en concret.
 7.3  Els membres del Consell hauran de tenir la informació 
 necessària per complir degudament les funcions que tenen 
 assignades.
 A aquest efectes, hauran de formular per escrit la petició 
 corresponent, adreçada a la Secretaria del Consell, i se'ls 
 posaran de manifest tots els antecedents i la documentació 
 corresponent, sense que, amb caràcter general, i tret de 
 l'autorització del secretari del Consell, es puguin retirar 
 de la Secretaria esmentada.
                               
 Article 8                          
 De la Secretaria del Consell                 
 8.1  Les  relacions  ordinàries  del Consell amb els 
 departaments de la Generalitat i amb altres autoritats i 
 organismes, ens i particulars que puguin tenir relacions 
 amb ell s'efectuaran mitjançant la seva Secretaria.
 8.2  Tots els mitjans personals o materials que se li 
 adscriguin s'integraran a la Secretaria sota la dependència 
 del seu titular, al qual correspondrà la custòdia de les 
 actes i d'altra documentació relativa al Consell.
 8.3  Correspondrà a la Secretaria del Consell, a més de les 
 altres funcions que li atribueix el present Reglament, 
 facilitar als seus membres la informació i l'assistència 
 tècnica necessària per al millor desenvolupament de les 
 funcions que tenen assignades.
 8.4  El secretari del Consell serà nomenat pel conseller de 
 Benestar Social.
                               
 Article 9                          
 De la connexió entre el Consell per a la Promoció de 
 l'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques i 
 la  Comissió  Interdepartamental per a l'Accessibilitat 
 El vice-president del Consell efectuarà la coordinació amb 
 la Comissió donant informació i efectuant, quan s'escaigui, 
 el trasllat de propostes i d'acords entre ambdós òrgans.
                               
 Annex 6                           
                               
 Símbols d'accessibilitat                   
                               
 6.1  Símbol internacional d'accessibilitat en urbanisme, 
 edificació i transport.
 Dimensió exterior: 15x15 cm, com a mínim, fins a 30x30 cm 
 com a màxim.
                               
 (Vegeu pàg. 3387)                      
                               
 6.2 Símbol  internacional  d'accessibilitat  en  la 
 comunicació.
 Dimensió exterior: 15x15 cm, com a mínim, fins a 30x30 cm 
 com a màxim.
                               
 (Vegeu pàg. 3387)                      
                               
 Annex 7                           
                               
 Principals paràmetres d'accessibilitat            
                               
 Els problemes o dificultats que hom pot trobar en l'entorn 
 físic per aconseguir una completa autonomia de moviments es 
 divideixen en quatre grups:                 
 Dificultats  de maniobra: són aquelles que limiten la 
 capacitat d'accedir als diferents espais i de moure-s'hi.
 Dificultats per superar desnivells: són aquelles que es 
 presenten quan s'ha de canviar de nivell.
 Dificultats d'abast: són les derivades d'una limitació en 
 les  possibilitats d'arribar a objectes i de percebre 
 sensacions.
 Dificultats de control: són les que es presenten com a 
 conseqüència  de la pèrdua de capacitat per realitzar 
 moviments precisos.
 Els paràmetres de referència que cal tenir en compte a 
 l'hora  d'establir  criteris de disseny dels diferents 
 elements que componen l'entorn urbanitzat, els edificis i 
 el transport són els que s'assenyalen a continuació.
 7.1 Paràmetres antropomètrics.
 7.1.1  En general, les dades antropomètriques d'una persona 
 que no utilitzi cadira de rodes són assimilables a les 
 d'una persona amb plenitud de possibilitats físiques.
 7.1.2  Les dimensions principals d'una cadira de rodes de 
 tipus estàndard d'accionament manual són:          
 Llargada total: 110 cm.
 Amplada total: de 65 a 70 cm.
 Alçària del seient: de 48 a 52 cm.
 Alçària total: 94 cm.
 Diàmetre de les rodes: 60 cm.
 Alçària del reposabraços: 71 cm.
 Alçària del reposapeus regulable: aprox. 18 cm.
 Els  reposapeus  i  els  reposabraços acostumen a ser 
 desmuntables,  la  qual cosa facilita la mobilitat de 
 l'usuari en determinades situacions.
 7.1.3  Les dades antropomètriques mitjanes de la persona en 
 cadira de rodes són les següents:              
 7.1.3.1 Mides del contorn en planta:            
 Llargada total: 115 cm (la de la cadira buida més 5 cm que 
 surten els peus del reposapeus).
 Amplada total: de 70 cm a 75 cm (la de la cadira buida més 
 2,5 cmx2 cm que surten les mans i els colzes).
 7.1.3.2 Altres mides:                    
 Alçària del cap: home, 133 cm; dona, 125 cm.
 Alçària dels ulls: home, 122 cm; dona, 115 cm.
 Alçària de les espatlles: home, 104 cm; dona, 99 cm.
 Alçària del colze: home, 69 cm; dona, 69 cm.
 Alçària de les cuixes: home, 66 cm; dona, 65 cm.
 Alçària de la mà tancada: home, 38 cm; dona, 42 cm.
 Alçària de les puntes dels peus: home, 20 cm; dona, 21 cm.
 7.2 Paràmetres que faciliten la maniobra.
 7.2.1 Moviment en línia recta.
 Les amplades útils de pas són les següents:         
 80 cm: per superar un obstacle aïllat.
 90 cm: per circular (augmentar a 100 cm quan el recorregut 
 és desprotegit lateralment).
 140 cm: per creuar-se amb un usuari de cadira de rodes 
 (augmentar a 150 cm quan el recorregut és desprotegit 
 lateralment).
 180 cm: per creuar-se dues cadires de rodes (augmentar a 
 200 cm quan el recorregut és desprotegit lateralment).
 7.2.2 Moviment que comporta canvi de direcció.
 Pot tractar-se d'una rotació o d'un gir.
 7.2.2.1 Rotació: canvi de direcció sense moure's de lloc.
 L'espai lliure necessari per fer aquest moviment amb un 
 sola maniobra és el següent:                 
 135x135 cm: per a una rotació de 90o.
 135x150 cm: per a una rotació de 180o.
 150x150 cm: per a un rotació de 360o.
 7.2.2.2 Gir: canvi de direcció amb desplaçament.
 L'espai lliure necessari per efectuar un gir amb una sola 
 maniobra es determina en funció del radi de gir; per a girs 
 de 90o amb els radis més usuals són els següents:      
 (R: radi de gir; Ll.I: llargada de maniobra en la direcció 
 inicial; Ll.F: llargada de maniobra en la direcció final; 
 A.F: amplada de maniobra en la direcció final).
 R: 40; Ll.I: 135; Ll.F: 164; A.F: 105            
 R: 60; Ll.I: 149; Ll.F: 182; A.F: 97             
 R: 80; Ll.I: 162; Ll.F: 201; A.F: 92             
 R:100; Ll.I: 179; Ll.F: 221; A.F: 88             
 7.2.3 Moviment específic per franquejar una porta.
 Es presenten característiques diferents si l'aproximació és 
 frontal o lateral respecte al pla de la porta. En tots els 
 casos es considera un pas útil de porta el que té 80 cm.
 7.2.3.1 Aproximació frontal.
 Obertura en sentit de la marxa:               
 Àrea de maniobra davant la porta: 120x145 cm.
 Àrea de maniobra darrera la porta: 140x175 cm.
 Espai lliure lateral per obrir la porta: 30 cm.
 Espai lliure lateral per tancar la porta: 50 cm.
 Obertura en sentit invers de la marxa:            
 Àrea de maniobra davant la porta: 140x175 cm.
 Àrea de maniobra darrera la porta: 120x145 cm.
 Espai lliure lateral per obrir la porta: 50 cm.
 Espai lliure lateral per tancar la porta: 30 cm.
 7.2.3.2 Aproximació lateral.
 Obertura en sentit de la marxa.
 Àrea de maniobra davant la porta: 120x160 cm.
 Àrea de maniobra darrera la porta: 120x220 cm.
 Espai lateral lliure per obrir la porta: 70 cm.
 Espai lateral lliure per tancar la porta: 130 cm.
 Obertura en sentit invers de la marxa:            
 Àrea de maniobra davant la porta: 120x220 cm.
 Àrea de maniobra darrera la porta: 120x160 cm.
 Espai lateral lliure per obrir la porta: 130 cm.
 Espai lateral lliure per tancar la porta: 70 cm.
 7.2.4 Moviment específic per efectuar una transferència.
 A efectes de la supressió de barreres arquitectòniques es 
 diferencien dos tipus de transferències.
 En el cas d'un usuari de cadira de rodes, s'entén per 
 transferència el moviment per instal·lar-se a la cadira de 
 rodes o el moviment per abandonar-la.
 En el cas d'una persona ambulant amb dificultats físiques, 
 s'entén per transferència el moviment que fa per canviar de 
 la posició de peu dret a asseguda, o a l'inrevés.
 7.2.4.1 Transferència d'un usuari de cadira de rodes.
 Les  principals  condicions  per  poder  efectuar  una 
 transferència són:                      
 Disposar de barres de suport a l'abast, que tinguin les 
 característiques especificades a l'epígraf 7.5.1.2.
 Que el nivell de seient sigui sensiblement igual que el de 
 l'element al qual s'efectua la transferència: entre 48 i 52 
 cm.
 Disposar d'espai suficient per acostar-hi la cadira i 
 situar-la en la posició adequada.
 7.2.4.2 Transferència d'un ambulant.
 Les  principals  condicions  per  poder  efectuar  una 
 transferència són:                      
 Disposar de barres de suport a l'abast, que tinguin les 
 característiques especificades a l'epígraf 7.5.1.2, sempre 
 que el seient sigui a menys de 60 cm d'alçària.
 Que l'alçària dels seients no sigui inferior a 45 cm, ja 
 que en cas contrari presenten dificultats a les persones 
 amb mobilitat reduïda a l'hora d'aixecar-se.
 7.3 Paràmetres que faciliten la superació de desnivells.
 7.3.1  Trajectes en els quals entre el punt de partença i 
 el  punt d'arribada hi ha un desplaçament vertical i 
 horitzontal.
 Se  salvaran  mitjançant  rampes  que  tinguin  les 
 característiques següents:                  
 Pendent màxim en la direcció de circulació:         
 12% (recomanable 10%), en trams de menys de 3 m de 
 llargada.
 10% (recomanable 8%), en trams de 3 a 10 m de llargada.
 8% (recomanable 6%), en trams de més de 10 m de llargada.
 Replans intermedis:                     
 Tindran una llargada mínima en la direcció de circulació de 
 150 cm.
 Pendent màxim transversal a la direcció de circulació: 2% 
 en tots els casos.
 Amplada de pas:                       
 Es tindrà en compte el que s'assenyala al punt 7.2.
 Elements de suport:                     
 Es  dotaran  de  passamans  amb  les  característiques 
 assenyalades a l'apartat 7.5.1  les rampes amb pendent 
 longitudinal superior al 8%.
 Protecció lateral:                      
 Els trajectes que tinguin un desnivell lateral superior a 
 20 cm es protegiran amb una vorada longitudinal d'una 
 alçada no inferior a 10 cm, per evitar la sortida accidental 
 de bastons i rodes.
 7.3.2  Trajectes en els quals entre el punt de partença i 
 el punt d'arribada hi ha un desplaçament vertical.
 La rampa i, especialment, l'ascensor són els mitjans idonis 
 en  els  trajectes  verticals. L'escala,  si bé no és 
 accessible per als usuaris de cadira de rodes, pot ser 
 utilitzada  per altres persones amb mobilitat reduïda, 
 sempre que reuneixi les condicions que s'assenyalen més 
 endavant.
 7.3.2.1 La rampa:                      
 S'ajustarà al que indica l'apartat 7.3.1.
 7.3.2.2 L'ascensor:                     
 Les principals característiques a tenir en compte són:    
 Dimensions interiors del pis de la cabina:          
 140  cm de profunditat per 1,10 m d'amplada. Aquestes 
 dimensions s'han d'entendre lliures de tot obstacle, inclòs 
 l'espai necessari per a l'obertura de portes.
 Dimensions del replà i de la porta d'accés:         
 S'ajustaran al que assenyala el punt 7.2  per tal de 
 garantir les maniobres d'entrada i sortida.
 Disposició de la cabina respecte al replà:          
 S'admeten  3,5  cm  de  separació màxima entre ambdós 
 elements.
 S'admet 1 cm de desnivell màxim entre ambdós elements.
 Disseny i ubicació dels elements de comandament:       
 S'atindrà al que assenyala l'apartat 7.5.2.
 Element de suport:                      
 Seguint la part interior de la cabina es disposarà un 
 passamà de les característiques assenyalades a l'apartat 
 7.5.1.1.
 Paviment:                          
 Tal com s'especifica a l'apartat 5.1.3.
 7.3.2.3 L'escala.
 Els principals paràmetres de referència són:         
 Característiques dels esglaons:               
 L'altura no serà superior a 16 cm (màxim recomanable, 14 
 cm).
 L'estesa no serà inferior a 30 cm (mínim recomanable, 32 
 cm).
 En les escales de directriu no recta, hi ha d'haver la 
 dimensió mínima d'estesa a 40 cm de la cara interior.
 L'estesa  s'acabarà superficialment amb un material no 
 relliscós i no sobresortirà ni presentarà discontinuïtats 
 on s'uneixi amb l'alçària.
 Replans intermedis:                     
 Tindran una llargada mínima de 120 cm.
 El nombre màxim d'esglaons seguits sense replà intermedi no 
 serà superior a 12.
 Amplada de pas:                       
 L'amplada de pas útil serà igual o superior a 100 cm (120 
 cm recomanable).
 Elements de suport:                     
 Es  disposaran  passamans  de  les  característiques 
 assenyalades a l'apartat 7.5.1.1.
 7.3.3 Petits desnivells sobtats:              
 S'admetran petites diferències de nivell entre dos elements 
 del paviment d'un itinerari de vianants, sempre que no 
 sigui  possible resoldre l'acord mitjançant un element 
 continu.
 El desnivell no serà superior a 2 cm i s'arrodonirà o bé 
 s'aixamfranarà el cantell a un màxim de 45o.
 7.4 Paràmetres que faciliten les possibilitats d'abast.
 Als efectes de la supressió de barreres arquitectòniques es 
 consideren tres tipus d'abast:                
 Manual: capacitat per abastar objectes amb les mans.
 Visual: possibilitat de percebre imatges.
 Auditiu: possibilitat de captar sons.
 Els usuaris de cadira de rodes, en general, tenen limitada 
 la capacitat d'abast manual i visual, ja que la persona ha 
 d'actuar asseguda, mentre que els ambliops i cecs tenen 
 disminuïdes  les  possibilitats  d'abast visual, i els 
 hipoacústics  i  sords,  les  de  tipus  auditiu, per 
 deficiències  en  els  òrgans  visuals  i  auditius, 
 respectivament.
 7.4.1 Abast des d'una cadira de rodes.
 7.4.1.1 Abast manual sobre un pla horitzontal.
 Es consideren els següents paràmetres bàsics:        
 70-85 cm: alçària confortable per actuar des de la cadira.
 60 cm: abast frontal màxim en el pla.
 180 cm: abast lateral màxim en el pla.
 67 cm (recomanable 70): alçària mínima lliure sota el pla 
 per poder-se apropar frontalment.
 55 cm (recomanable 60): profunditat mínima lliure sota el 
 pla per poder-se apropar frontalment.
 7.4.1.2 Abast manual sobre un pla vertical.
 Els paràmetres bàsics són els següents:           
 80-100 cm: d'alçària de màxim confort.
 140 cm: alçària màxima per poder manipular objectes.
 40 cm: alçària mínima per poder manipular objectes.
 40 cm: distància no útil a partir de la intersecció de dos 
 plans verticals que formen un angle de 90o.
 7.4.1.3 Abast visual.
 Els paràmetres bàsics a tenir en compte són:         
 60  cm:  alçària màxima de la part opaca d'ampits i 
 proteccions a l'exterior.
 110 cm: alçària màxima d'un pla horitzontal per tenir visió 
 dels objectes que hi hagi situats.
 90 cm (recomanable 80): alçària màxima de la base d'un 
 mirall per poder tenir una visió completa de la pròpia 
 cara; en cas de miralls col·locats a una alçària superior, 
 caldria inclinar-los respecte a la vertical per assolir la 
 mateixa visió.
 7.4.2  Abast en les persones amb pèrdua total o parcial de 
 la visió.
 La limitació de la capacitat visual comporta dificultats 
 per detectar i superar obstacles, per determinar direccions 
 i per obtenir informacions gràfiques.
 7.4.2.1 Detectar obstacles.
 Els principals punts a tenir en compte per facilitar la 
 detecció d'obstacles són:                  
 Evitar   obstacles   sobresortints   (senyalitzacions, 
 marquesines, veles, etc.) en una alçària inferior a 210 cm.
 Prolongar fins a terra amb tota la seva projecció en planta 
 qualsevol obstacle situat a una alçària inferior a 210 cm.
 Situar qualsevol objecte que pugui ser un obstacle en un 
 trajecte de vianants, si és possible, fora de l'àmbit de 
 desplaçament d'un invident. En el cas que això no sigui 
 possible, se situarà completament adossat a l'element guia.
 S'entén per àmbit de desplaçament d'un invident l'espai 
 definit per una banda de 90 cm d'amplària i 210 cm 
 d'alçària, comptada en perpendicular al pla vertical on es 
 troba l'element que li serveix de guia.
 Advertir la presència d'un obstacle o canvi de nivell 
 permanent existent en un trajecte de vianants amb una 
 franja de paviment indicador que tingui una amplada d'un 
 metre,  precedeixi  l'obstacle en totes les direccions 
 d'aproximació  i  tingui una textura prou diferenciada 
 respecte a la resta del paviment perquè pugui ser detectada 
 amb el peu calçat.
 Protegir tot tipus de forats, ja sigui cobrint-los de 
 manera que l'element que serveixi de tapadora no sobresurti 
 del nivell del paviment circumdant, o bé envoltant-los amb 
 proteccions sòlides de manera que la distància vertical 
 entre la part inferior de la protecció i el paviment sobre 
 el qual s'aixeca no sigui superior a 10 cm.
 7.4.2.2 Determinar direccions.
 Les persones amb dificultats de visió necessiten un element 
 guia  continu  que  els permeti, en qualsevol moment, 
 determinar o comprovar la direcció de desplaçament. Aquesta 
 funció, la pot fer un dels elements que configuren o 
 delimiten l'espai (paret, mobiliari, tanca, vorada, etc.) 
 o, en el cas que aquest element adequat no hi sigui, un 
 element expressament disposat (passamà, barana, franja de 
 paviment amb textura diferenciada, etc.).
 7.4.2.3 Obtenir informacions gràfiques.
 Per possibilitar l'accés a la informació gràfica, cal tenir 
 en compte els punts següents:                
 Els missatges que s'ofereixen per via visual s'han de 
 complementar amb un sistema de via tàctil (relleu, Braille, 
 etc.) o de via acústica (parla, codi sonor, etc.), per tal 
 que puguin arribar als invidents.
 Tenir  cura  de  la  mida,  grafisme i color de les 
 senyalitzacions per facilitar-ne la comprensió a persones 
 de capacitat visual minvada.
 7.4.3  Abast en les persones amb pèrdua parcial o total 
 d'audició.
 La pèrdua de capacitat auditiva comporta essencialment una 
 dificultat de comunicar-se amb l'entorn. Els principals 
 punts a tenir en compte per solucionar aquest problema 
 són:                             
 Disposar d'una clara i completa senyalització i informació 
 escrita.
 Completar els sistemes d'avís i alarma que utilitzen fonts 
 sonores, amb impactes visuals que captin l'atenció de les 
 persones amb dificultats auditives.
 7.5  Paràmetres que faciliten el control dels moviments 
 precisos.
 Als efectes de la supressió de barreres arquitectòniques es 
 considera  que  la  pèrdua de capacitat per realitzar 
 moviments  precisos es manifesta en la dificultat per 
 controlar l'equilibri del cos i per manipular objectes.
 7.5.1 Control de l'equilibri.
 Per  tal de facilitar l'obtenció i el manteniment de 
 l'equilibri, cal disposar elements de suport que serveixin 
 d'ajut per executar un moviment o mantenir una positura i 
 assegurar que els paviments no dificultin l'execució segura 
 dels moviments.
 7.5.1.1 Passamans.
 Als efectes de la supressió de barreres arquitectòniques, 
 s'entén per passamà tot element de suport que es disposa al 
 llarg d'un recorregut o al voltant d'un espai com a ajut 
 per desplaçar-se o com a suport per mantenir una positura 
 determinada.
 La col·locació de passamans té una importància especial en 
 els casos següents:                     
 Al llarg dels trajectes de vianants en rampa de pendent 
 superior al 8%.
 Al llarg dels trajectes de vianants en rampa que presentin 
 un desnivell lateral sobtat superior a 20 cm.
 Al llarg de tots els desnivells salvats amb graons.
 Per garantir l'equilibri dintre dels elements en moviment.
 Les principals característiques a tenir en compte en el 
 disseny  i  en  la disposició dels passamans són les 
 següents:                          
 Fixació ferma per la part inferior, amb una separació 
 mínima de 4 cm respecte a qualsevol altre element.
 Disseny anatòmic. Amb una forma que permeti adaptar-se a la 
 mà i amb una secció igual o equivalent a la d'un tub rodó 
 entre 3 i 5 cm de diàmetre.
 Alçada de col·locació d'acord amb els següents criteris:   
 En rampa o pla a dos nivells:                
 per a ambulants, a 90-95 cm.
 per a usuaris de cadira de rodes, a 70-75 cm.
 En escales: als replans, a 90-95 cm; als trams, a 85 cm.
 Situats a tots dos costats del trajecte.
 Es prolongaran 45 cm més enllà del començament de la rampa 
 o escala.
 7.5.1.2 Barres.
 Als efectes de supressió de barreres arquitectòniques, 
 s'entén per barra tot element de suport col·locat prop d'un 
 objecte determinat per tal de facilitar-ne l'ús.
 La disposició de barres és de gran importància per a la 
 utilització dels aparells higiènics, excepte els lavabos, i 
 també per efectuar tot tipus de transferències.
 Les principals característiques que han de reunir són les 
 següents:                          
 Fixació ferma, amb una separació mínima de 4 cm respecte a 
 qualsevol altre element.
 Disseny anatòmic. Perfil rodó, entre 3 i 5 cm de diàmetre.
 Alçada de col·locació d'acord amb els següents criteris:   
 90-95 cm, si l'ha d'utilitzar una persona dempeus.
 20-25 cm per damunt de l'element que serveixi de seient, si 
 l'ha d'utilitzar una persona asseguda.
 Situació i llargària adequada en cada cas.
 Cal preveure les barres abatibles quan les fixes poden fer 
 entrebancar alguna maniobra a una persona, sigui disminuïda 
 o no.
 7.5.1.3 Paviments.
 Els paviments transitables cal que siguin:          
 No relliscosos a l'exterior i als serveis que disposin 
 d'aigua.
 De textura suficientment llisa i uniforme, que permeti el 
 trànsit de les cadires de rodes.
 Compactes.
 Fixats fermament a l'element de suport.
 7.5.2 Control de la manipulació.
 Per  facilitar  l'accionament d'elements de comandament 
 (interruptors, aixetes, manetes, etc.), cal tenir en compte 
 els següents criteris bàsics:                
 Situar-los dins les àrees d'abast assenyalades a l'apartat 
 7.4.1.
 Escollir un disseny que permeti l'accionament de l'aparell, 
 prescindint del moviment dels dits de la mà i del gir del 
 canell, és a dir, que es pugui utilitzar per simple pressió 
 o mitjançant el moviment del braç.
                               
 (95.086.014)                         
                               

Amunt