Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

DECRET 58/1995, de 7 de febrer, pel qual es modifica el Decret 291/1994, de 4 de novembre, pel qual es determina l'estructura territorial del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
 Vista la conveniència de modificar el Decret 291/1994, 
 de 4 de novembre, pel qual es determina l'estructura 
 territorial  del Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca, per tal de subsanar les errades observades i de 
 concretar alguns aspectes de les funcions atribuïdes als 
 diferents òrgans que integren l'estructura territorial del 
 Departament;                         
                               
 Atès el que disposen la Llei 3/1982, de 25 de març, del 
 Parlament, del president i del Consell Executiu de la 
 Generalitat,  i  la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
 d'organització,  procediment  i  règim  jurídic  de 
 l'Administració de la Generalitat de Catalunya; a proposta 
 del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord 
 amb el Govern,                        
                               
 Decreto:                           
                               
 Article 1                          
 Es modifica el quart paràgraf de l'article 3.3 del Decret 
 291/1994, de 4 de novembre, que queda amb la redacció 
 següent:                           
 "Coordinar  les  unitats  administratives  dels serveis 
 territorials".
                               
 Article 2                          
 Es  modifica  el primer paràgraf de l'article 6.1 de 
 l'esmentat  Decret,  que  queda redactat de la manera 
 següent:                           
 "Coordinar i supervisar l'organització i el funcionament 
 administratiu  dels  serveis territorials. Realitzar el 
 control de la gestió i l'administració del seu personal, i 
 gestionar-ne i controlar-ne l'habilitació".
                               
 Article 3                          
 Es modifiquen els articles 8.1, 9.1, 11.1 i 13.1 del Decret 
 291/1994, de 4 de novembre, als quals s'afegeix el paràgraf 
 següent:                           
 "Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li pugui ser 
 encomanada pel delegat territorial".
                               
 Article 4                          
 Es  modifica  l'article 10.1, al qual s'afegeixen els 
 paràgrafs següents:                     
 "Realitzar les campanyes de prospecció de paràsits i les 
 actuacions relacionades amb el lliurament del passaport 
 fitosanitari.
 "Desenvolupar les funcions encomanades a les estacions 
 d'avisos".
                               
 Article 5                          
 5.1  Es modifica el primer paràgraf de l'article 14.1 de 
 l'esmentat  Decret,  que  queda redactat de la manera 
 següent:                           
 "Impulsar  les  activitats d'assessorament i divulgació 
 necessàries  per  a  la  transferència  d'innovacions 
 tecnològiques al sector agrari, i coordinar els programes 
 de  gestió  empresarial i actualització permanent dels 
 coneixements tècnics dels titulars o membres de l'empresa 
 agrària".
 5.2 A l'article 14.1, s'afegeix el paràgraf següent:    
 "Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li pugui ser 
 encomanada pel delegat territorial".
                               
 Article 6                          
 Se  suprimeix el segon paràgraf de l'article 15.1 de 
 l'esmentat Decret.
                               
 Article 7                          
 Es modifica l'article 16.1 de l'esmentat Decret, que queda 
 redactat de la manera següent:                
 "16.1 La Secció de Recursos Forestals té com a funcions:   
 "Coordinar i donar suport tècnic a les actuacions de les 
 oficines comarcals en matèria d'ordenació i gestió dels 
 recursos forestals.
 "Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li pugui ser 
 encomanada pel delegat territorial".
                               
 Article 8                          
 Es modifica el segon paràgraf de l'article 24 de l'esmentat 
 Decret, que queda redactat de la manera següent:       
 "Dur  a  terme  les  actuacions necessàries per a la 
 tramitació, d'acord amb els processos establerts, dels 
 expedients  d'ajut  relacionats  directament  amb  la 
 modernització de l'empresa agrària i l'adequació de les 
 estructures productives".
                               
 Article 9                          
 Es  modifica  el segon paràgraf de l'article 25.2 de 
 l'esmentat Decret, que queda amb la redacció següent:    
 "La Unitat de Vigilància i Inspecció té com a cap el cap 
 forestal de comarca i la integren els agents rurals. El cap 
 forestal de comarca depèn orgànicament del cap de l'oficina 
 comarcal i funcionalment del Servei d'Agents Rurals i 
 Prevenció d'Incendis Forestals".
                               
 Article 10                          
 Es modifica la disposició addicional del Decret 291/1994, 
 de 4 de novembre, que queda redactat de la manera següent:  
 "El cap de l'Oficina Comarcal del Montsià assumeix a més a 
 més les funcions de coordinació de les actuacions amb 
 l'Oficina Comarcal del Baix Ebre, i coordina l'aplicació i 
 fa el seguiment dels programes i línies d'actuació a la 
 zona del delta de l'Ebre".
                               
 Article 11                          
 Es modifica l'annex del Decret 291/1994, de 4 de novembre, 
 pel que fa a les comarques que integren els serveis 
 territorials de Barcelona, amb la inclusió de la comarca de 
 l'Alt Penedès.
                               
 Barcelona, 7 de febrer de 1995                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Francesc Xavier Marimon i Sabaté               
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca          
                               
 (95.058.045)                         
                               

Amunt