Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 13/06/1995

 • Número del document 206/1995

 • Número de control 95171014

 • Organisme emissor Departament de Benestar Social

Dades del DOGC
 • Número 2079

 • Data 24/07/1995

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 5512

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 206/1995, de 13 de juny, pel qual s'adscriu l'atenció precoç al Departament de Benestar Social.


                               
 El  Programa  sectorial d'estimulació precoç creat per 
 l'Ordre de 29 de juliol de 1985 ha arribat a assolir un 
 grau de cobertura, de qualitat i de consolidació que ha 
 permès que aquesta protecció, endegada per un Programa, 
 esdevingui una veritable prestació del Sistema Català de 
 Serveis Socials integrada en la Xarxa Bàsica de Serveis 
 Socials de Responsabilitat Pública i consolidada legalment 
 mitjançant el Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, 
 pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de 
 juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 
 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials.
                               
 Atès el que s'ha exposat, i en compliment del Decret 
 legislatiu  esmentat,  es  fa  necessari  regularitzar, 
 provisionalment,  l'organització  administrativa  de les 
 funcions de l'esmentat programa fins que no es realitzin 
 plenament les seves previsions.
                               
 En conseqüència, d'acord amb la Llei 13/1989, de 14 de 
 desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de 
 l'Administració de la Generalitat;              
                               
 A proposta dels consellers de Sanitat i Seguretat Social i 
 de Benestar Social, i d'acord amb el dictamen de la 
 Comissió Jurídica Assessora i amb el Govern,         
                               
 Decreto:                           
                               
 Article 1                          
 Integració de l'atenció precoç al Sistema Català de Serveis 
 Socials                           
 1.1  En aplicació del Text tefós aprovat pel Decret 
 legislatiu  17/1994,  de  16  de novembre, en matèria 
 d'assistència i serveis socials, la protecció efectuada 
 mitjançant  el  Programa sectorial d'estimulació precoç 
 s'integra  a  la  Xarxa Bàsica de Serveis Socials de 
 Responsabilitat  Pública del Sistema Català de Serveis 
 Socials.
 1.2  S'adscriuen al Departament de Benestar Social les 
 funcions del Departament de Sanitat i Seguretat Social en 
 matèria d'estimulació precoç.
 1.3  Es suprimeix el Programa sectorial d'estimulació 
 precoç, creat per l'Ordre de 29 de juliol de 1985.
                               
 Article 2                          
 Contingut del Servei Social d'Atenció Precoç         
 2.1  El Servei Social d'Atenció Precoç s'adreça als infants 
 menors  de  quatre  anys  amb  trastorns  en  el seu 
 desenvolupament o amb risc de patir-ne. L'atenció es podrà 
 perllongar fins als sis anys sempre que se'n dictamini la 
 necessitat. L'atenció als infants amb greu afecció tindrà 
 caràcter preferent.
 2.2  La prestació dels serveis d'atenció precoç abastarà 
 les següents activitats:                   
 a) Fer el diagnòstic funcional, sindròmic i etiològic dels 
 trastorns del desenvolupament en els casos que li siguin 
 derivats  amb aquest fi per altres serveis sanitaris, 
 socials o educatius.
 b) Fer l'atenció terapèutica interdisciplinària a l'infant 
 i al seu entorn quan aquesta atenció es realitzi a la seu 
 dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, 
 o a la llar de l'infant.
 c) Fer l'assessorament i suport als pares o tutors en els 
 continguts que li són propis.
 d) Col·laborar amb els serveis sanitaris, educatius i 
 socials que desenvolupin tasques en el sector de prevenció, 
 detecció precoç de la població infantil amb trastorns del 
 desenvolupament o amb risc de patir-ne, així com amb els 
 professionals  de  les  escoles  infantils on estiguin 
 escolaritzats els infants amb necessitats específiques.
 2.3  Els serveis d'atenció precoç hauran de disposar de 
 professionals  amb  especialització  en  desenvolupament 
 infantil que cobreixin les àrees bio-psico-social i del 
 personal de suport administratiu suficient segons el nombre 
 d'infants que atenguin.
 Article 3                          
 Funcions                           
 La unitat responsable de la prestació de serveis d'atenció 
 precoç  efectuarà  propostes  per  a  la planificació, 
 programació,  ordenació,  i  efectuarà  el seguiment i 
 l'avaluació dels recursos personals, tècnics i materials 
 disponibles,  públics o privats homologats destinats a 
 l'atenció primerenca dels infants.
 Article 4                          
 Coordinació administrativa                  
 4.1  Els Departaments de Sanitat i Seguretat Social, de 
 Benestar Social i d'Ensenyament vetllaran especialment per 
 coordinar totes les actuacions que, realitzades en el seu 
 àmbit  específic,  afectin els beneficiaris del servei 
 d'atenció precoç, i es facilitaran mútuament la informació 
 i el suport necessaris per tal d'optimitzar els recursos 
 existents i prestar els serveis d'una forma integral.
 4.2  Les actuacions a dur a terme en l'àrea d'atenció 
 precoç, per tal de garantir la necessària col·laboració 
 entre els diferents departaments que actuen en altres 
 àmbits de caràcter sanitari, educatiu o social, seran 
 coordinades per la Comissió Interdepartamental per a la 
 Coordinació  d'Actuacions  de  l'Administració  de  la 
 Generalitat  adreçades  als  infants i adolescents amb 
 disminucions,  creada  pel  Decret 307/1993, de 28 de 
 setembre.
 4.3  Als efectes del que preveu l'apartat 1, l'esmentada 
 Comissió  Interdepartamental  examinarà  i  coordinarà 
 l'actuació  dels  departaments que realitzin activitats 
 relacionades amb el servei d'atenció precoç. Així mateix 
 emetrà propostes d'actuacions tendents a maximitzar la 
 coordinació interdepartamental en la prestació del servei.
 Article 5                          
 Suport tècnic                        
 Als efectes d'assessorar el Departament de Benestar Social 
 sobre  els diferents aspectes de l'atenció precoç, es 
 constituirà un consell tècnic assessor format per un mínim 
 de sis membres i un màxim de vuit.
 Aquests  membres  seran  professionals  de  diferents 
 disciplines  experts  en  desenvolupament  infantil,  i 
 representants  d'entitats  i associacions d'usuaris. Els 
 membres d'aquest consell seran designats i nomenats pel 
 conseller de Benestar Social.
                               
 Disposició transitòria                    
                               
 Les funcions i els mitjans personals i materials del 
 suprimit Programa sectorial d'estimulació precoç, mentre no 
 es  portin  a  terme  plenament  les  previsions  de 
 descentralització i desconcentració del Decret legislatiu 
 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de 
 les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de 
 desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència 
 i serveis socials, s'assignen transitòriament a l'Institut 
 Català d'Assistència i Serveis Socials.
                               
 Disposició derogatòria                    
                               
 Queda derogada l'Ordre de 29 de juliol de 1985, de creació 
 del Programa sectorial d'estimulació precoç.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 -1  Es faculta el conseller de Benestar Social per adoptar 
 les  mesures  pertinents per a l'execució del present 
 Decret.
                               
 -2  Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació  al  Diari  Oficial  de  la Generalitat de 
 Catalunya.
                               
 Barcelona, 13 de juny de 1995                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Antoni Comas i Baldellou                   
 Conseller de Benestar Social                 
                               
 (95.171.014)                         
                               
Amunt