Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Llei

 • Data del document 27/07/1995

 • Número del document 009/1995

 • Número de control 95207007

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 2083

 • Data 02/08/1995

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 5781

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.


                               
                               
 El President                         
 de la Generalitat de Catalunya                
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent                
                               
 LLEI                             
                               
 El fort increment de la circulació de vehicles motoritzats 
 els darrers anys ha comportat un augment considerable de la 
 pressió humana sobre els espais naturals. La potència i la 
 maniobrabilitat  dels  vehicles  i,  d'altra banda, el 
 progressiu accés de la població a indrets fins fa poc 
 preservats de l'acció humana, on habiten espècies animals i 
 comunitats vegetals d'interès natural, constitueixen una 
 amenaça que de vegades posa en perill el manteniment de 
 l'equilibri  ecològic  i  la conservació dels sistemes 
 naturals i afecta negativament els drets i la qualitat de 
 vida de la població rural.
                               
 Conscient d'aquest fet, el Govern de la Generalitat va 
 promulgar el Decret 59/1989, del 13 de març, pel qual es 
 regula la circulació motoritzada per a la protecció del 
 medi natural, que substituïa i alhora complementava les 
 mesures establertes prèviament per l'Ordre del Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del 9 de juliol de 1987, 
 per la qual es regula la pràctica de proves i competicions 
 esportives motoritzades al medi rural.
                               
 Les mesures de regulació establertes pel Decret 59/1989 han 
 esdevingut insuficients per a conciliar la pràctica de la 
 circulació motoritzada amb la conservació del patrimoni 
 natural de Catalunya. Cal, doncs, adoptar noves mesures de 
 protecció del medi natural. Un primer pas en aquest sentit 
 ha estat la regulació de la circulació motoritzada en els 
 espais d'interès natural, establerta per les normes del Pla 
 d'espais d'interès natural, aprovat pel Decret 328/1992, 
 del 14 de desembre, que cal concretar i estendre a tots els 
 espais naturals i als terrenys agrícoles i forestals de 
 Catalunya.
                               
 Aquesta Llei s'estructura en quatre capítols.
 El capítol I conté les disposicions generals referents a la 
 finalitat de la Llei, el seu àmbit d'aplicació i els 
 principis de coordinació, col·laboració i respecte mutu que 
 han de regir les actuacions de les diverses administracions 
 públiques  que  tenen competències relacionades amb la 
 matèria regulada per aquesta Llei.
 El capítol II és integrat per dues seccions, que contenen, 
 respectivament, normes generals per a la circulació de 
 vehicles  i  normes  específiques per a la circulació 
 motoritzada en grup.
 Les competicions esportives són objecte del capítol III, 
 que  s'estructura  en tres seccions, en les quals es 
 delimiten els vials en què es poden dur a terme les 
 competicions,  les  condicions  generals  de circulació 
 aplicables a aquest tipus d'activitat esportiva i el règim 
 de les autoritzacions administratives.
 Tanca aquesta Llei el capítol dedicat a la disciplina, del 
 qual cal destacar la previsió d'immobilització de vehicles 
 si,  com  a conseqüència del fet d'utilitzar-los, amb 
 incompliment dels preceptes de la Llei, pogués derivar-ne 
 un risc greu per a les persones, els béns i els ecosistemes 
 naturals.
                               
 Capítol I                          
 Disposicions generals                    
                               
 Article 1                          
 Finalitat                          
 Aquesta  Llei té per finalitat establir normes de regulació 
 de l'accés motoritzat al medi natural, tant pel que fa a la 
 circulació motoritzada individual o en grup com pel que fa 
 a les competicions esportives, amb l'objectiu últim de 
 garantir la conservació del patrimoni natural de Catalunya, 
 assegurant,  alhora,  el respecte a la població i la 
 propietat pública i privada del món rural.
                               
 Article 2                          
 Àmbit d'aplicació                      
 1. L'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei és constituït pels 
 espais naturals i els terrenys forestals definits per la la 
 Llei 12/1985, del 13 de juny, d'espais naturals, i la Llei 
 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya, pel conjunt 
 de pistes i de camins asfaltats que els recorren i per tot 
 el conjunt de camins rurals, de bast i ramaders, senders i 
 corriols i pistes forestals de terra.
 2. Els preceptes d'aquesta Llei s'apliquen sens perjudici 
 de l'existència de servituds públiques, que es regulen 
 d'acord amb la normativa específica aplicable.
                               
 Article 3                          
 Coordinació                         
 1. Les actuacions de les diverses administracions públiques 
 que tenen competències relacionades amb la matèria regulada 
 per aquesta Llei s'han de fer d'acord amb els principis de 
 coordinació,  col·laboració i respecte mutu en l'àmbit 
 competencial.
 2. Els departaments competents de la Generalitat, en el 
 marc dels principis a què es refereix l'apartat 1, poden 
 proposar  a  les  diferents  administracions  públiques 
 competents en matèria de carreteres, trànsit i circulació 
 de vehicles amb motor i seguretat vial  l'adopció de 
 mesures específiques per a garantir el compliment del que 
 estableix aquesta Llei.
 3. Les diverses administracions han de vetllar sempre pel 
 compliment de les normes sobre trànsit, característiques 
 tècniques de cada tipus de vehicle, circulació de vehicles 
 amb motor i seguretat vial.
 4. Els requisits establerts per aquesta Llei s'han de 
 complir  sens perjudici de les autoritzacions necessàries 
 d'acord amb les normatives sectorials,  en especial la 
 relativa  a  espectacles  i activitats recreatives. Les 
 autoritzacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca a què es refereix aquesta Llei han d'ésser condició 
 imprescindible  per  a  poder  iniciar  la  tramitació 
 administrativa de les altres autoritzacions de naturalesa 
 sectorial.
                               
 Capítol II                          
 Circulació de vehicles                    
                               
 Secció primera                        
 Normes generals per a la circulació de vehicles       
                               
 Article 4                          
 Respecte al medi, als béns i als drets            
 La circulació de vehicles ha de respectar tant el medi com 
 els béns i els drets dels titulars dels terrenys i els 
 drets dels vianants i dels usuaris no motoritzats, i no ha 
 de causar perill, perjudicis o molèsties innecessàries a 
 les persones i als ecosistemes naturals.
                               
 Article 5                          
 Identificació                        
 D'acord amb el que estableix la legislació general sobre 
 circulació, els vehicles amb motor i els remolcs han d'anar 
 sempre dentificats amb plaques de matrícula reglamentàries.
                               
 Article 6                          
 Delimitació dels vials                    
 1. En els espais naturals declarats de protecció especial 
 d'acord amb la Llei 12/1985  únicament s'autoritza la 
 circulació  de  vehicles  motoritzats  per  les pistes 
 forestals i els camins rurals delimitats a aquest efecte 
 en els plans o en els programes de gestió corresponents.
 2.  En els espais inclosos en el Pla d'espais d'interès 
 natural no declarats de  protecció especial i en els 
 terrenys forestals s'autoritza la circulació per les pistes 
 i els camins forestals pavimentats o d'amplada igual o 
 superior a quatre metres.
                               
 Article 7                          
 Prohibició de circular camps a través i fora de camins i de 
 pistes                            
 Els  vehicles motoritzats únicament poden circular per 
 camins o pistes aptes per a la circulació, d'acord amb el 
 que estableix aquesta Llei i la normativa específica que hi 
 sigui  aplicable. En  conseqüència,  es  prohibeix  la 
 circulació de vehicles motoritzats camps a través o fora de 
 les pistes o dels camins delimitats a aquest efecte i pels 
 tallafocs, les vies forestals d'extracció de fusta i els 
 camins ramaders, i pel llit sec i per la làmina d'aigua 
 dels rius, els torrents i tota mena de corrents d'aigua.
                               
 Article 8                          
 Limitacions i prohibicions                  
 1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, pel que 
 fa als espais naturals declarats de protecció especial, 
 d'acord amb la Llei 12/1985, les reserves nacionals de 
 caça,  les  reserves naturals i els refugis de fauna 
 salvatge, pot:                        
 a) Establir-hi limitacions específiques, després d'haver 
 consultat els òrgans gestors dels espais, referides a 
 l'època de l'any en què s'admet la circulació, la velocitat 
 màxima, les característiques dels vehicles i qualsevol 
 altra limitació que es consideri necessària per a preservar 
 els espais.
 b) Prohibir la circulació motoritzada en camins rurals i 
 pistes forestals, per a preservar els valors naturals dels 
 espais afectats, després d'haver consultat els ajuntaments 
 respectius.
 2.  Les limitacions que afectin camins de titularitat dels 
 ens locals situats fora dels espais a què es refereix 
 l'apartat 1 han d'ésser establertes per les entitats locals 
 respectives, directament o a requeriment del Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o del Departament de 
 Governació, després d'haver consultat la comissió comarcal 
 corresponent, a què es refereix la disposició addicional 
 tercera.
 3. Els acords dels ens locals a què es refereix l'apartat 2 
 han  d'ésser  notificats  al Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca perquè en faci la senyalització i la 
 publicitat corresponents.
 4. El  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el 
 Departament de Governació i els ajuntaments poden prohibir 
 la circulació en el medi natural en cas de risc elevat 
 d'incendi forestal o per tasques d'extinció.
 5. Les limitacions i les prohibicions especificades en 
 aquest Article s'apliquen sens perjudici de les que hagi 
 establert  amb  caràcter  més  restrictiu la normativa 
 urbanística vigent.
                               
 Article 9                          
 Usos i activitats tradicionals                
 Les limitacions a què es refereixen els articles 6, 7 i 8, 
 si  la  normativa  pròpia de l'espai no ho prohibeix 
 expressament, no són aplicables a l'accés dels propietaris 
 a llurs finques ni a la circulació motoritzada relacionada 
 amb  el desenvolupament de les activitats i els usos 
 agrícoles, ramaders o forestals dels espais afectats o amb 
 la prestació de serveis de naturalesa pública.
                               
 Article 10                          
 Limitacions per a la preservació dels terrenys de propietat 
 privada                           
 1. Les prohibicions i les limitacions de la circulació 
 motoritzada pels camins o les pistes forestals que passen 
 íntegrament per terrenys de propietat privada, fixades pels 
 propietaris o els titulars de drets, es regeixen pel que 
 estableix la legislació general aplicable.
 2. L'adopció de les mesures a què fa referència l'apartat 1 
 s'ha de notificar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca, el qual pot imposar, a proposta dels òrgans de 
 gestió dels espais naturals de protecció especial, si 
 aquests en resulten afectats, condicionants específics per 
 tal de salvaguardar-ne els valors naturals o per tal de 
 garantir la prestació de serveis de naturalesa pública. En 
 tots els casos s'ha de garantir l'audiència als propietaris 
 o als titulars dels terrenys en qüestió.
                               
 Article 11                          
 Senyalització i inventari                  
 1. L'administració que hagi establert les limitacions i les 
 prohibicions a què fan referència elsArticles d'aquesta 
 secció ha d'adoptar les mesures que calguin per a la 
 senyalització adequada dels vials que tenen limitacions 
 específiques i dels vials en què es prohibeix la circulació 
 i ha d'assegurar-ne la publicitat.
 2. Els camins i les pistes objecte de limitacions o de 
 prohibicions de pas han d'estar convenientment senyalitzats 
 al començament, a  l'acabament i, si escau, als accessos 
 intermedis.
 3. Els  consells  comarcals, d'acord amb els municipis 
 afectats, han d'elaborar un inventari dels camins i de les 
 pistes  que hi ha en els termes municipals de llurs 
 comarques, en el qual ha de constar la titularitat, pública 
 o privada, les  servituds que tenen i la possibilitat 
 d'utilització de cadascun d'ells.
 4. És condició indispensable per a incloure un camí no 
 asfaltat  en la xarxa de vies obertes al trànsit el 
 compromís formal de l'administració competent sobre el 
 manteniment del camí.
 5. La senyalització dels camins i els mapes comarcals de 
 camins i pistes que resultin dels inventaris corresponents 
 s'han  d'homologar segons uns criteris de denominació, 
 representació i simbologia comuns, d'acord amb el que 
 s'estableixi per reglament.
                               
 Article 12                          
 Circuits  específics  per  a la circulació motoritzada 
 1. Es faculta els ajuntaments per a establir, d'ofici o a 
 petició dels propietaris de terrenys del terme municipal, 
 circuits específics adequats a les característiques de 
 determinats tipus de vehicles motoritzats. L'establiment 
 d'aquest tipus de circuits, que no poden afectar terrenys 
 inclosos en el Pla d'espais d'interès natural, ha d'ésser 
 sotmès  a  consideració  del Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia  i  Pesca,  d'acord  amb  els  tràmits  que 
 s'estableixin  per  reglament,  sens  perjudici  de 
 l'autorització que correspon al Departament de Governació, 
 segons la Llei 10/1990, del 15 de juny, sobre policia de 
 l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments 
 públics.
 2. L'establiment dels circuits a què es refereix l'apartat 
 1 ha d'ésser sotmès al tràmit d'avaluació de l'impacte 
 ambiental.
                               
 Article 13                          
 Velocitat màxima                       
 La velocitat màxima de circulació per camins i pistes de 
 terra és de trenta quilòmetres per hora.
                               
 Article 14                          
 Publicitat en matèria de circulació             
 La publicitat referida a la circulació en el medi natural 
 s'ha de regir pels principis de protecció de la natura i de 
 respecte a la població rural i a la propietat pública i 
 privada, que inspiren aquesta Llei.
                               
 Secció segona                        
 Normes específiques per a la circulació motoritzada en 
 grup                             
                               
 Article 15                          
 Definicions                         
 1. S'entén  per  «circulació  motoritzada en grup»  la 
 circulació de diversos vehicles motoritzats que, de mutu 
 acord i sense finalitat competitiva, segueixen el mateix 
 itinerari.
 2. S'entén per «circulació motoritzada organitzada» la que 
 és promoguda sense finalitat competitiva per una entitat o 
 un particular que en són els responsables.
                               
 Article 16                          
 Circulació motoritzada en grup                
 1. La circulació motoritzada en grup no organitzada es 
 regeix per les normes establertes en la secció primera.
 2. Es prohibeix la circulació motoritzada en grup en els 
 espais naturals de protecció especial si són més de set 
 vehicles, en el cas de motocicletes o ciclomotors, o més de 
 quatre vehicles, si es tracta d'altres automòbils.
 3. Es prohibeixen les concentracions de més de quinze 
 vehicles en la resta d'espais inclosos en el Pla d'espais 
 d'interès natural o en els terrenys forestals. No obstant 
 això, si la necessitat de preservació dels valors naturals 
 ho fa aconsellable, el Departament d'Agricultura, Ramaderia 
 i  Pesca  pot  reduir el nombre màxim de vehicles o 
 prohibir-hi la circulació motoritzada en grup.
                               
 Article 17                          
 Activitats organitzades                   
 1. Per  a  fer  activitats organitzades de  circulació 
 motoritzada en grup cal l'aprovació prèvia del recorregut 
 corresponent, sens perjudici de les condicions específiques 
 establertes  per altres normatives sectorials.  Aquesta 
 aprovació  correspon, amb l'autorització prèvia de les 
 federacions catalanes d'automobilisme i de motociclisme, 
 segons  escaigui,  a  l'ajuntament  corresponent,  si 
 l'activitat  afecta  un  sol municipi, o als consells 
 comarcals, després d'haver estat delegats pels ajuntaments 
 afectats, en el cas que afecti dos o més municipis o 
 comarques. En  tots  els  casos  cal  notificar-ho  al 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
 2. Si el recorregut a què es refereix l'apartat 1 passa per 
 un  espai  natural  de protecció especial, l'aprovació 
 correspon, pel que fa a aquest tram, a l'òrgan gestor de 
 l'espai. En qualsevol cas, l'administració que autoritzi el 
 recorregut pot introduir-hi modificacions o limitacions i 
 incorporar-hi els condicionants específics que consideri 
 necessaris per a evitar danys al medi natural.
 3. Els ajuntaments, els consells comarcals i el Departament 
 d'Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca, en les condicions 
 establertes pels apartats 1 i 2, a proposta dels òrgans de 
 gestió dels espais naturals de protecció especial, si 
 escau,  poden  suspendre  provisionalment activitats ja 
 autoritzades  o  part  d'aquestes  per  circumstàncies 
 meteorològiques,  per  incendis  o per altres supòsits 
 justificats  per  a la preservació del medi.  Aquesta 
 suspensió  es  pot  ordenar amb caràcter definitiu si 
 l'activitat comporta alteracions en el medi natural de 
 reparació impossible o difícil. L'administració que acordi 
 la suspensió de les activitats ho ha de comunicar als 
 òrgans que hagin donat les autoritzacions corresponents, 
 d'acord amb la normativa sectorial vigent.
 4. Tots  els  vehicles  participants  en  l'activitat 
 organitzada han de disposar d'una còpia de l'autorització 
 expedida per l'administració que aprovi el recorregut, la 
 qual han de mostrar als agents de l'autoritat si aquests 
 els la demanen en el transcurs del trajecte.
                               
 Article 18                          
 Limitació de l'horari de circulació             
 No es permet la circulació motoritzada organitzada en grup 
 en horari nocturn, entès aquest des de l'hora en què es pon 
 el sol fins una hora després que surt, llevat de la 
 circulació per les pistes que tenen la consideració de 
 vials d'unió entre localitats rurals o de comunicació amb 
 cases o nuclis de població situats en zones rurals.
                               
 Capítol III                         
 Competicions esportives                   
                               
 Secció primera                        
 Normes generals                       
                               
 Article 19                          
 Definició                          
 Als  efectes d'aquesta Llei, constitueixen competicions 
 esportives la pràctica de proves esportives amb vehicles 
 motoritzats amb finalitats competitives reconegudes per la 
 legislació vigent.
                               
 Article 20                          
 Delimitació dels vials                    
 1. Es prohibeix de fer competicions esportives a l'interior 
 dels espais naturals de protecció especial, a les reserves 
 de caça i a les reserves naturals de fauna salvatge.
 2. En  la resta d'espais inclosos en el Pla d'espais 
 d'interès natural les competicions esportives només es 
 poden fer en carreteres i pistes asfaltades.
 3. No obstant el que estableixen els apartats 1 i 2, els 
 trams  d'enllaç no cronometrats poden passar per vies 
 asfaltades sempre que es tracti de vials aptes per a la 
 circulació motoritzada i es compleixin les condicions de 
 circulació que estableix aquesta Llei.
                               
 Secció segona                        
 Condicions generals de circulació              
                               
 Article 21                          
 Circuits tancats                       
 Les  competicions esportives que es facin en circuits 
 tancats permanents s'han de situar en terrenys que la 
 normativa  urbanística  hagi  destinat  expressament  a 
 instal·lacions i equipaments esportius.
                               
 Article 22                          
 Soroll                            
 S'han  d'establir  per  reglament  els  nivells màxims 
 admissibles de soroll en les competicions esportives i 
 altres condicionants específics per a salvaguardar els 
 valors naturals dels espais.
                               
 Secció tercera                        
 Autoritzacions                        
                               
 Article 23                          
 Catàleg de circuits i calendari de proves          
 1. Les competicions esportives únicament es poden fer en 
 circuits catalogats.
 2. Correspon a les federacions catalanes de motociclisme i 
 d'automobilisme d'elaborar anualment el catàleg de circuits 
 i el calendari de les competicions previstes, els quals han 
 d'ésser aprovats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca, amb l'audiència prèvia de les entitats locals, de 
 les  comissions  consultives creades per la disposició 
 addicional tercera i dels titulars de les carreteres i dels 
 camins que en resulten afectats.
                               
 Article 24                          
 Règim de les autoritzacions                 
 1. Per a fer les competicions esportives cal l'autorització 
 prèvia del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
 amb la conformitat expressa dels ajuntaments afectats i 
 dels propietaris dels terrenys per on passi la prova, 
 d'acord amb el tràmit que s'estableixi per reglament.
 2. L'autorització  a  què es refereix l'apartat 1 pot 
 comportar modificacions o limitacions en el recorregut de 
 les proves i pot incorporar els condicionants específics 
 que es considerin necessaris per a garantir la preservació 
 del medi natural, els quals han d'ésser comunicats a les 
 entitats locals i als titulars afectats.
 3. Per tal de garantir la reparació de possibles danys o 
 perjudicis  al  medi  natural  durant les competicions 
 esportives, l'ajuntament respectiu o, si hi escau, el 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb 
 el tràmit que s'ha d'establir per reglament, ha d'exigir el 
 dipòsit d'una fiança prèvia.
                               
 Article 25                          
 Suspensió de les competicions esportives           
 1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot 
 suspendre provisionalment proves esportives ja autoritzades 
 o part de les proves per circumstàncies meteorològiques, 
 per incendis o per altres supòsits justificats. Aquesta 
 suspensió es pot ordenar amb caràcter definitiu si la prova 
 pot comportar alteracions substancials en el medi natural.
 2. La  suspensió  de les proves esportives ha d'ésser 
 comunicada a les entitats locals i als titulars a què fa 
 referència l'article 23.2.
                               
 Article 26                          
 Retirada  del  material  i  reparació  del  terreny 
 1. Un cop finalitzada la competició esportiva, l'entitat 
 organitzadora està obligada a retirar en un termini màxim 
 de set dies tot el material de senyalització i de protecció 
 que s'hagi instal·lat per a fer  la prova. La retirada 
 d'aquest  material  s'ha  de fer  sota el control de 
 l'ajuntament respectiu.
                               
 2. El  material  de  senyalització  ha d'ésser sempre 
 totalment desmuntable. Es prohibeix expressament d'emprar 
 pintura i de clavar cartells indicadors en els arbres per 
 a senyalitzar.
 3. L'entitat organitzadora de la competició està obligada a 
 reparar, en un termini màxim de trenta dies, els danys 
 produïts en les carreteres, les pistes i els camins per on 
 ha passat la prova.
 4. La fiança a què fa referència l'article 24.3 ha d'ésser 
 retornada  totalment  o  parcialment  després  que 
 l'administració  que  hagi  autoritzat  la  competició 
 certifiqui que no hi ha hagut danys o, si n'hi ha hagut, 
 que s'han corregit en part o del tot.
                               
 Capítol IV                          
 De la disciplina                       
                               
 Secció primera                        
 Infraccions                         
                               
 Article 27                          
 Tipificació                         
 1. La vulneració de les prescripcions d'aquesta Llei té la 
 consideració d'infracció administrativa.
 2. Les infraccions d'aquesta Llei es classifiquen en lleus, 
 greus i molt greus.
 3. Són infraccions lleus:                  
 a) Superar els límits de velocitat establerts per aquesta 
 Llei o per la normativa que la desenvolupi.
 b) Circular de nit, si és prohibit.
 c) Fer concentracions de vehicles superiors a les permeses 
 per l'article 16.
 4. Són infraccions greus:                  
 a) Deteriorar, destruir, sostreure o retirar els elements 
 de senyalització de la circulació motoritzada.
 b) Circular, sense causa justificada, per vials no aptes 
 per a la circulació motoritzada.
 c) Circular camps a través o fora de camins o pistes aptes 
 per a la circulació.
 d) Ocasionar danys a béns, instal·lacions o materials 
 agrícoles, ramaders o forestals.
 e) Incomplir les limitacions i les prohibicions a què fa 
 referència l'article 8.
 f)  Participar  en  activitats  organitzades per a la 
 circulació motoritzada sense autorització o incomplint les 
 condicions que s'imposin.
 g) No retirar el material de senyalització i de protecció i 
 no reparar els danys causats, en els terminis fixats per 
 l'article 26.
 h) Estacionar vehicles que impedeixen l'accés a camins 
 forestals  d'ús  exclusiu  per  a vehicles de serveis 
 d'extinció d'incendis, de vigilància i oficials, degudament 
 senyalitzats, en l'època i en zones d'alt risc d'incendi.
 i) Circular per les vies esmentades per l'apartat h, sense 
 autorització, en l'època i en zones d'alt risc d'incendi, i 
 per la resta de vies o camins en què, per raons de 
 prevenció i extinció d'incendis forestals o de preservació 
 de valors naturals, sigui prohibit de circular-hi de manera 
 temporal o permanent, quan es puguin ocasionar danys greus 
 a la fauna, als béns o als ecosistemes naturals.
 j) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus.
 5. Són infraccions molt greus:                
 a) Fer anuncis publicitaris en qualsevol mitjà de difusió 
 que incitin a no respectar la legislació vigent en matèria 
 de circulació motoritzada en el medi natural o contraris 
 als principis que la inspiren.
 b)  Fer  competicions  esportives sense autorització o 
 incomplint les condicions que s'imposin.
 c) Reincidir en la comissió d'infraccions greus.
 6. L'abandonament  de deixalles o d'escombraries té la 
 qualificació d'infracció lleu, greu o molt greu segons la 
 naturalesa i el volum de l'abocament, d'acord amb la 
 legislació vigent.
                               
 Article 28                          
 Prescripció                         
 Els terminis de prescripció de les infraccions és de tres 
 anys per a les molt greus, dos anys per a les greus i sis 
 mesos per a les lleus, a comptar des de la data de comissió 
 de la infracció o, si aquesta és continuada, des de la data 
 en què es comet la darrera acció constitutiva d'infracció.
                               
 Secció segona                        
 Procediment                         
                               
 Article 29                          
 Tramitació                          
 1. El procediment sancionador s'ha d'ajustar al procediment 
 vigent.
 2. Si  s'aprecia  que els fets objecte d'un expedient 
 sancionador poden ésser constitutius de delicte o falta, 
 l'administració actuant ha de traslladar les actuacions a 
 l'autoritat judicial competent i deixar en suspens el 
 procediment sancionador fins que aquesta no es pronunciï.
 Aquesta suspensió no afecta l'expedient incoat per al 
 restabliment de la situació anterior a la comissió de la 
 infracció  o,  si  escau,  per  a l'abonament de les 
 indemnitzacions pels danys i els perjudicis ocasionats.
 3. La sanció de l'autoritat judicial a què es refereix 
 l'apartat 2 exclou la imposició de multa administrativa. Si 
 la resolució judicial és absolutòria, l'Administració pot 
 continuar  la  tramitació  de  l'expedient sancionador, 
 respectant  els fets que els tribunals hagin declarat 
 provats.
                               
 Secció tercera                        
 Sancions                           
                               
 Article 30                          
 Graduació                          
 1. Les  infraccions  del que disposa aquesta Llei són 
 sancionades  amb  les  multes  següents,  que  s'han 
 d'incrementar fins al total del benefici obtingut per 
 l'infractor, en el cas que n'hi hagi hagut:         
 a) Les infraccions lleus, amb una multa de 10.000 a 50.000 
 pessetes.
 b) Les infraccions greus, amb una multa de 50.001 a 500.000 
 pessetes                           
 c) Les infraccions molt greus, amb una multa de 500.001 a 
 5.000.000 de pessetes.
 2.  Les sancions s'han de graduar d'acord amb la gravetat 
 del fet constitutiu de la infracció, tenint en compte els 
 danys i els perjudicis produïts, si hi havia         
 intencionalitat i la dificultat en la identificació de 
 l'infractor.
                               
 Article 31                          
 Competència                         
 1. Són  competents  per  a  acordar  la incoació dels 
 procediments sancionadors i designar instructor els òrgans 
 que determina en cada cas la legislació sobre espais 
 naturals.
 2. Són competents per a la imposició de les sancions els 
 òrgans següents:                       
 a) Els delegats territorials del Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca o l'alcalde, per a les lleus.
 b) El director general del Medi Natural o el Ple de 
 l'Ajuntament afectat, per a les greus.
 c) El titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca, per a les molt greus.
 d) El Govern de la Generalitat, per a les sancions de 
 quantia superior, com a conseqüència del benefici més 
 elevat que hagi obtingut l'infractor, si s'escau.
                               
 Article 32                          
 Exigibilitat                         
 L'import de les multes i de les despeses ocasionades per 
 l'execució subsidiària de les actuacions de restitució dels 
 béns a l'estat anterior a la comissió de la infracció pot 
 ésser exigit per la via administrativa de constrenyiment.
                               
 Article 33                          
 Multes coercitives                      
 1. Es poden imposar multes coercitives, d'acord amb el que 
 disposa el procediment sancionador administratiu general, 
 amb el requeriment i l'advertència previs corresponents, 
 per a restaurar la realitat física alterada o transformada 
 com a conseqüència d'una actuació il·legal.
 2. Les multes coercitives, que poden ésser reiterades, no 
 poden superar la quantia de 100.000 pessetes cada una.
 3. La imposició de multes coercitives i la imposició de 
 multes  en  concepte  de  sanció  són  independents i 
 compatibles.
                               
 Article 34                          
 Restitució del medi a l'estat anterior            
 1. La imposició de sancions és independent de l'obligació, 
 exigible en qualsevol moment, de restituir el medi físic a 
 l'estat anterior a la comissió de la infracció i de 
 l'obligació  d'indemnitzar pels danys i els perjudicis 
 ocasionats.
 2. Correspon a l'Administració de fixar, mitjançant la 
 resolució corresponent, el termini en què l'infractor ha de 
 procedir a la restitució dels béns a l'estat anterior a la 
 comissió de la infracció i l'import de la indemnització 
 pels danys i els perjudicis ocasionats.
 3. En el cas que la infracció comesa hagi causat perjudicis 
 greus  a  exemplars  d'espècies  de fauna o de flora 
 protegides, la indemnització s'ha de calcular d'acord amb 
 els barems vigents de valoració de les espècies.
                               
 Secció quarta                        
 Mesures cautelars                      
                               
 Article 35                          
 Immobilització de vehicles                  
 Els membres del cos d'agents rurals i, en general, els 
 agents de l'autoritat, en l'exercici de les seves funcions, 
 poden procedir a la immobilització de vehicles si, com a 
 conseqüència del fet d'utilitzar-los, amb incompliment dels 
 preceptes d'aquesta Llei, pogués derivar-ne un risc greu 
 per a les persones, els béns i els ecosistemes naturals.
                               
 Disposicions addicionals                   
                               
 Primera                           
 S'autoritza el Govern de la Generalitat a actualitzar, 
 mitjançant decret, les quanties de les sancions i les 
 multes coercitives fixades per aquesta Llei, d'acord amb 
 les variacions de l'índex de preus al consum.
                               
 Segona                            
 Les organitzacions professionals agràries i les federacions 
 catalanes  d'automobilisme  i de motociclisme tenen la 
 consideració  d'entitats col·laboradores als efectes de 
 l'aplicació d'aquesta Llei.
                               
 Tercera                           
 Es crea en cada comarca una comissió consultiva formada 
 pels  representants  del  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca, del consell comarcal, dels ajuntaments i 
 dels propietaris afectats, per mitjà de les organitzacions 
 professionals agràries o sectorials o del Centre de la 
 Propietat Forestal, amb la finalitat d'informar de les 
 limitacions i les prohibicions a què es refereix l'article 
 8.2.
                               
 Disposició transitòria                    
 Les prohibicions i les limitacions concretes que afecten la 
 circulació  motoritzada  per camins i pistes forestals 
 establertes pels articles 6, 8 i 10.2 no s'aplicaran fins 
 que  les  administracions  competents  no efectuïn les 
 senyalitzacions corresponents, que han de fer- se en el 
 termini de dos anys.
                               
 Disposició derogatòria                    
 Es deroga el Decret 59/1989, del 13 de març, pel qual es 
 regula la circulació motoritzada per a la protecció del 
 medi natural.
                               
 Disposició final                       
 Es faculten el Govern de la Generalitat i el conseller 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè dictin les normes 
 necessàries per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 27 de juliol de 1995        
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Francesc Xavier Marimon i Sabaté               
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca          
                               
 (95.207.007)                         
                               
Amunt