Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/07/2018

  • Número del document ENS/1777/2018

  • Número de control 18205031

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18205031-2018

Dades del DOGC
  • Número 7672

  • Data 26/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1777/2018, de 18 de juliol, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2018.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), estableix a l'article 5.1 que totes les persones han de tenir la possibilitat de formar-se al llarg de la vida, dins i fora del sistema educatiu, per tal d'adquirir, actualitzar, completar i ampliar les seves capacitats, coneixements, habilitats, aptituds i competències per al seu desenvolupament personal i professional, i l'article 69.4 de la mateixa norma determina que les administracions educatives organitzaran periòdicament proves per obtenir directament els títols de Formació Professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, determina les condicions bàsiques que han de complir les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de formació professional inicial.

D'acord amb el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació de la formació professional, el Departament d'Ensenyament ha convocat anualment les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial que tenen una demanda significativa, responent a la necessitat de racionalitzar i millorar l'eficiència de la despesa pública.

Tal com preveu aquest mateix Decret, aquests anys s'han desenvolupat mesures de flexibilització en l'organització de la Formació Professional oferint més oportunitats per a l'obtenció dels títols. En particular, cal destacar: a) la possibilitat de participar en processos d'acreditació de competències i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials i b) la possibilitat de cursar els ensenyaments de formació professional a distància, en règim de semipresencialitat o mitjançant la matrícula parcial en els mòduls professionals o les unitats formatives.

D'altra banda, en aquest context de flexibilització de l'organització de la Formació Professional i de l'obtenció dels títols, també es preveu que l'actual model de convocatòria de les proves per a l'obtenció dels títols de formació professional s'anirà adaptant, en el marc dels processos d'assessorament, a aquestes mesures de flexibilització per a properes convocatòries.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Convocar les proves corresponents a l'any 2018, per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior dels cicles formatius de formació professional inicial que es detallen a l'annex 2, segons el contingut que s'especifica a l'annex 1.

 

-2 Les proves es realitzen d'acord amb el pla d'estudis establert en la normativa de referència per a cada títol, que s'indica a l'annex 2.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 18 de juliol de 2018

 

Ramon Simon Campà

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex 1

 

1. Objectiu

L'objectiu de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior dels cicles formatius de formació professional inicial és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per obtenir la titulació corresponent.

 

2. Requisits de les persones aspirants

2.1 Cicles formatius de grau mitjà

Tenir complerts 18 anys (o complir-los durant l'any 2018) i trobar-se en alguna de les situacions següents:

a) Estar en possessió del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (ESO);

b) Estar en possessió d'un títol de tècnic/a auxiliar (FP1) o tècnic/a especialista (FP2);

c) Estar en possessió d'un títol de tècnic/a (cicle formatiu de grau mitjà) o tècnic/a superior (cicle formatiu de grau superior);

d) Estar en possessió del títol de batxillerat;

e) Haver superat un mòdul professional 2 o 3 experimental;

f) Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI);

g) Haver superat el primer i segon curs del batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim, en conjunt, de dues matèries pendents;

h) Haver superat el segon curs del primer cicle d'ensenyament secundari experimental (cicle 14-16);

i) Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM);

j) Haver superat altres estudis declarats equivalents o de nivell superior, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors;

k) Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o de grau superior o tenir-ne l'exempció total;

l) Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys o tenir-ne l'exempció total;

m) Haver superat o tenir l'exempció total d'una prova d'accés equivalent a alguna de les anteriors.

2.2 Cicles formatius de grau superior

Tenir complerts 20 anys (o complir-los durant l'any 2018). En el cas d'estar en possessió d'un títol de tècnic/a, tenir complerts 19 anys (o complir-los durant l'any 2018).

Així mateix, trobar-se en alguna de les situacions següents:

a) Estar en possessió del títol de batxillerat;

b) Estar en possessió d'un títol de tècnic/a superior (cicle formatiu de grau superior);

c) Estar en possessió d'un títol de tècnic/a especialista (FP2);

d) Estar en possessió d'un títol de tècnic/a (cicle formatiu de grau mitjà);

e) Haver superat un mòdul professional 3 experimental;

f) Haver superat altres estudis declarats equivalents o de nivell superior, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors (segon curs del batxillerat experimental de qualsevol modalitat, batxillerat unificat polivalent (BUP), titulació universitària, entre altres);

g) Haver superat altres estudis declarats equivalents o de nivell superior, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors;

h) Haver superat la prova d'accés al cicle formatiu de grau superior al qual s'inscriu o tenir-ne l'exempció total;

i) Haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys o tenir-ne l'exempció total;

j) Haver superat o tenir l'exempció total d'una prova d'accés equivalent a alguna de les anteriors.

2.3 La persona aspirant no pot estar inscrita en crèdits o unitats formatives en les proves d'obtenció del títol i, al mateix temps, estar matriculada en els mateixos crèdits o unitats formatives als ensenyaments presencials durant el curs acadèmic 2018-2019 o als ensenyaments a distància el primer semestre del curs 2018-2019. Així mateix, no podrà estar inscrita en les proves d'un mateix cicle formatiu en dos centres diferents, ni en les proves d'un mateix mòdul professional en diferents comunitats autònomes.

2.4 Les persones aspirants que al·leguin com a requisit acadèmic una titulació estrangera pendent d'homologació poden inscriure's en les proves. En aquest cas, la comissió avaluadora (o la direcció del centre on s'han realitzat les proves, si el procés ja està finalitzat), custodia les qualificacions dels crèdits, mòduls professionals o unitats formatives superades i només emet el certificat de qualificacions quan la persona interessada aporti el document d'homologació corresponent.

2.5 L'incompliment dels requisits establerts determina l'exclusió de la convocatòria o la nul·litat de les qualificacions obtingudes en les proves.

 

3. Procediment d'inscripció en les proves i pagament

3.1 El període d'inscripció en les proves és des de les 9.00 h del 8 d'octubre de 2018 fins a les 23.59 h del 24 d'octubre de 2018.

La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic, mitjançant l'aplicació informàtica disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (apartat de Proves d'obtenció de títols).

La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard de la inscripció en les proves, que pot obtenir en el moment de la inscripció i que també rep a l'adreça de correu electrònic que fa constar en el formulari.

En el formulari d'inscripció, la persona aspirant ha de seleccionar tots els crèdits o unitats formatives en què vol ser avaluada, especificant de quins es demana convalidació o exempció.

Les persones aspirants no es poden inscriure a crèdits, unitats formatives o mòduls professionals superats amb anterioritat per millorar-ne la qualificació.

En relació a aquestes proves d'obtenció de títols, el crèdit o mòdul professional de Formació en centres de treball presenta les següents característiques:

a) No s'avalua mitjançant cap prova.

b) Pot demanar-se l'exempció indicant-ho al formulari d'inscripció. L'exempció l'atorga la comissió avaluadora si la persona aspirant acredita l'experiència professional corresponent a un nombre d'hores igual o superior a les del crèdit o mòdul professional de Formació en centres de treball, relacionada amb l'àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu en les proves del qual s'ha inscrit.

c) No és possible la inscripció únicament d'aquest crèdit o mòdul professional, cal, com a mínim, la inscripció a un altre crèdit o unitat formativa del títol corresponent.

A la pàgina web del Departament d'Ensenyament (apartat de Proves d'obtenció de títols) hi ha disponible la “Sol·licitud de modificació de la inscripció a les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles de formació professional inicial”. En cas de sol·licitar canvis en els crèdits o unitats formatives inscrits, la persona interessada ha de fer-la arribar degudament complimentada a l'adreça de correu electrònic gestioproves.ensenyament@gencat.cat de l'Àrea de Gestió de Proves del Departament d'Ensenyament, no més tard del dia 26 d'octubre de 2018. En aquest supòsit, cal haver satisfet prèviament les taxes d'inscripció corresponents, si escau.

3.2 D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol Administració, independentment del fet que la presentació dels documents esmentats tingui caràcter preceptiu o facultatiu en el procediment de què es tracti, sempre que l'interessat hagi expressat el seu consentiment perquè es consultin o sol·licitin. Es presumeix que la consulta o l'obtenció és autoritzada pels interessats llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa.

En absència d'oposició de l'interessat, les administracions públiques han de sol·licitar els documents electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte.

En cas que no s'autoritzi la consulta o que hi hagi incidències amb l'obtenció de dades, la persona sol·licitant haurà de presentar la documentació acreditativa corresponent en els terminis i llocs establerts a l'apartat 6 d'aquest annex.

3.3. Els organismes que intervenen en el tractament de les dades personals es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal, d'acord amb el que determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades personals). D'igual forma, caldrà donar compliment a tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, el que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre; així com a aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d'aplicació.

Les dades personals que es recullin s'incorporen al tractament "Proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats", el responsable del qual és la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Aquest tractament té per finalitat la gestió de la planificació, organització i execució de les proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats adreçades a l'alumnat i a la ciutadania que convoca el Departament d'Ensenyament. Per accedir a les dades pròpies, sol·licitar-ne la rectificació, supressió, oposició al seu tractament o limitació, caldrà enviar una sol·licitud per escrit a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), adjuntant una fotocòpia del DNI i identificant clarament quin o quins drets s'exerceixen. Alternativament, en format electrònic, el tràmit pot ser realitzat a través del portal gencat.cat (informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya) disposant d'un certificat digital o del sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil.

Les dades obtingudes només seran comunicades a organismes públics competents en la matèria i a qualsevol altre organisme que sigui necessari per aconseguir la finalitat del tractament.

Les dades tractades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada i per respondre a les possibles responsabilitats que es puguin derivar. Un cop finalitzat el tractament, les dades es conservaran d'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu.

3.4 Les taxes d'inscripció són les que estableix el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i els imports són els legalment establerts en el moment de la inscripció. El cost total de la inscripció es calcula sobre el nombre de crèdits o unitats formatives en què s'hagi inscrit la persona aspirant, incloent aquells pels quals es sol·licita la convalidació o exempció, i exceptuant el crèdit o mòdul professional de síntesi o mòdul professional de projecte que no té cost.

3.5 Estan exempts del pagament de la taxa, amb la presentació de la documentació oficial vigent que ho acrediti, si escau:

a) Els membres de família nombrosa de categoria especial.

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus/les seves fills/es.

e) Els infants o adolescents en acolliment familiar.

Així mateix, tenen dret a una bonificació del 50% de l'import les persones aspirants que tenen un títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental, ja sigui de categoria general o especial.

3.6 Un cop obtinguda la carta de pagament, la taxa s'ha de fer efectiva a l'entitat CaixaBank SA, "la Caixa", per un d'aquests mitjans: per pagament telemàtic des de la pàgina web de l'entitat, o bé mitjançant el servei ServiCaixa.

L'últim dia de pagament de la taxa és el 26 d'octubre de 2018, abans de les 22.00 h.

3.7 La inscripció es formalitza en el moment de fer efectiu el pagament, sempre que s'hagi presentat la sol·licitud en la forma i el termini previstos.

La manca de pagament dins del termini, el pagament incomplet, o el pagament realitzat en una entitat bancària diferent a la indicada, són motiu d'exclusió.

3.8 La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment en què s'hagin cobert les disponibilitats màximes de cada centre. El nombre de places màximes ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada centre. Un cop finalitzat el procés d'inscripció en les proves, la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa en podrà ordenar la redistribució si el nombre i la distribució inicial de les inscripcions ho fan aconsellable.

 

4. Llista de persones admeses i excloses

4.1 Les persones aspirants han de comprovar l'estat de la seva inscripció, la certesa de les seves dades i l'estat del pagament de les taxes a les llistes provisional i definitiva de persones inscrites.

Aquesta informació es pot consultar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (apartat de Proves d'obtenció de títols), utilitzant el número de document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el número de sol·licitud que consta al resguard de la inscripció.

4.2 La llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades, es pot consultar a partir del dia 23 de novembre de 2018. Contra aquesta publicació, les persones aspirants poden presentar reclamacions al centre on s'han inscrit del 26 de novembre de 2018 al 12 de desembre de 2018, dins l'horari de registre del centre. Amb la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses es considera feta la corresponent notificació a les persones interessades.

Si escau, les persones que apareixen com a excloses en la llista esmentada poden presentar la documentació a què fa referència l'apartat 6 d'aquest annex al centre on s'han inscrit, dins l'horari de registre del centre. En cas que la persona interessada no esmeni el defecte que hagi motivat la seva exclusió dins del termini fixat, se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

La llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació del motiu d'exclusió i les convalidacions atorgades, es pot consultar a partir del dia 18 de desembre de 2018.

Contra la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

5. Persones aspirants amb necessitats específiques

5.1 Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova mitjançant el formulari d'inscripció en les proves, marcant la casella de suport corresponent. Aquestes mesures d'adaptació en cap cas suposaran un minvament en l'avaluació de les competències professionals, personals i socials que defineixen el perfil professional de cada títol.

5.2 Aquestes persones han de fer arribar a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), no més tard del 7 de novembre de 2018, la documentació justificativa de les causes que motiven la petició:

a) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconeguda, o certificat mèdic oficial.

b) Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant, si escau.

c) Documentació justificativa de les modificacions i/o adaptacions curriculars autoritzades pel Departament d'Ensenyament durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

5.3 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina les mesures o els recursos addicionals, els notifica a la persona interessada i n'informa la comissió avaluadora corresponent.

 

6. Documentació

6.1 La presentació de la documentació es pot fer en mà (presentant una fotocòpia i l'original, als efectes d'autenticació), per correu certificat (en aquest cas, s'han de presentar fotocòpies compulsades) o per mitjans electrònics incloent còpies autenticades.

6.2 Documentació acreditativa dels requisits de participació (punts 2.1 i 2.2) i del dret a bonificació o exempció de la taxa (punt 3.5), en cas que no s'autoritzi la consulta o que hi hagi incidències amb l'obtenció de dades. La persona aspirant ha de presentar la documentació que tot seguit s'explicita al centre on farà la prova des del 26 de novembre de 2018 i fins al 12 de desembre de 2018, dins l'horari de registre del centre:

a) Document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què s'ha inscrit en les proves, en el cas que hagi resultat exclòs en la llista provisional per no haver-se validat la informació al·legada en la inscripció. El document aportat ha d'estar vigent, en cas contrari s'exclourà de la convocatòria a la persona aspirant;

b) Document acreditatiu del requisit acadèmic d'accés al·legat, d'acord amb l'apartat 2 d'aquest annex, en el cas de constar en la llista provisional com a exclòs/a per no haver estat validada la titulació al·legada en la inscripció;

c) Document justificatiu de la bonificació o l'exempció de la taxa, si escau;

d) Volant provisional d'homologació i convalidació d'estudis estrangers, si s'al·lega com a requisit acadèmic una titulació estrangera pendent d'homologació.

Les persones aspirants que no acreditin en el centre examinador, dins del termini establert, els requisits de participació o el dret a la bonificació o exempció de la taxa queden excloses de la convocatòria.

6.3 Documentació acreditativa de tenir superats o convalidats amb anterioritat crèdits, mòduls professionals o unitats formatives del mateix cicle formatiu: la persona aspirant ha de presentar aquesta documentació des del 26 de novembre de 2018 i fins al 12 de desembre de 2018 al centre on farà la prova dins l'horari de registre del centre.

6.4 Documentació per a la convalidació o l'exempció de crèdits o unitats formatives (prevista a l'apartat 11 d'aquest annex):

a) De forma general, s'ha de presentar al centre de realització de les proves entre el 8 d'octubre de 2018 i el 24 d'octubre de 2018.

b) Per al cas de la convalidació singular de crèdits o unitats formatives, cal fer servir el formulari disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (apartat de Proves d'obtenció de títols) i fer-ho arribar per registre a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) fins al 24 d'octubre de 2018, inclusivament.

6.5 En totes les activitats que preveu aquesta Resolució, als efectes de comprovació de la seva identitat, les persones aspirants han de portar l'original del DNI, NIE o passaport amb el qual s'han inscrit.

 

7. Informació sobre la convocatòria

Les persones interessades poden informar-se sobre aquesta convocatòria a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (apartat de Proves d'obtenció de títols) i en els centres educatius que imparteixen les titulacions convocades.

 

8. Comissions avaluadores

8.1 Les comissions avaluadores es constitueixen en els centres designats per realitzar les proves, d'acord amb criteris de racionalització, capacitat dels centres i nombre de persones inscrites. La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena els membres de les comissions, a proposta de les direccions dels centres.

La relació de membres de cada comissió es publica no més tard del dia 9 de novembre de 2018 en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat).

8.2 Les comissions avaluadores estan formades per un/a president/a, un/a secretari/ària i un nombre de vocals suficient per avaluar les persones inscrites. Els vocals han de tenir, dins de les possibilitats de cada centre, les especialitats docents corresponents al cicle formatiu que avaluen, d'acord amb la normativa de referència per a cada títol que s'indica a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

8.3 Les comissions avaluadores actuen d'acord amb les previsions d'aquesta Resolució i amb les instruccions que emet la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

8.4 Per als cicles formatius que s'avaluen en més d'un centre, s'estableixen mecanismes de coordinació als efectes d'unificar calendaris i criteris d'actuació. A aquests efectes, es designa un/a coordinador/a per cada títol, amb les funcions que determinen les instruccions esmentades.

8.5 Els membres de les comissions estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació previstes als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

8.6 La indemnització corresponent al personal que participa a les proves i que depèn del Departament d'Ensenyament és la que estableix el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

8.7 Són funcions de les comissions avaluadores:

a) Donar informació i orientació a les persones inscrites.

b) Comprovar la documentació i els requisits de les persones inscrites.

c) Organitzar les proves i vetllar pel seu correcte desenvolupament.

d) Convalidar o resoldre l'exempció de crèdits, unitats formatives o mòduls professionals.

e) Corregir, avaluar i qualificar les proves.

f) Publicar la informació en els terminis i llocs previstos.

g) Resoldre les reclamacions.

h) Emetre les certificacions.

 

9. Contingut

9.1 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial elabora les proves i els criteris d'avaluació per a aquesta convocatòria, d'acord amb el currículum establert per als diferents cicles formatius.

9.2 Les característiques i els criteris de superació de les proves es publiquen a la pàgina web del Departament d'Ensenyament i als taulers d'anuncis de les seus de les comissions avaluadores no més tard del 1 d'octubre de 2018.

9.3 Les proves de cada crèdit o unitat formativa poden tenir una o dues parts. Si la prova té una sola part (prova única), està formada per preguntes tipus test i/o exercicis d'aplicació; si en té dues parts, consta d'una prova tècnica inicial (amb preguntes tipus test i/o exercicis) i d'una prova pràctica posterior (una o més simulacions).

9.4 L'avaluació del crèdit o mòdul professional de síntesi o mòdul professional de projecte es realitza a partir de la resolució d'un supòsit, treball o exercici de simulació. Per poder ser avaluat d'aquest crèdit o mòdul professional de síntesi o mòdul professional de projecte, cal tenir tots els altres crèdits o mòduls professionals superats (excepte el de Formació en centres de treball).

9.5 El crèdit o mòdul professional de Formació en centres de treball no s'avalua mitjançant cap prova. Se'n pot sol·licitar l'exempció total a la comissió avaluadora o bé cursar-lo posteriorment a la finalització de les proves en qualsevol dels centres que imparteixin el cicle formatiu corresponent.

9.6 L'incompliment, per part de la persona aspirant, de les normes de prevenció, protecció i seguretat que s'apliquin a les proves, pot provocar la interrupció i la valoració negativa de la prova.

 

10. Qualificacions

10.1 Qualificació de crèdits o unitats formatives

10.1.1 Qualificació dels crèdits o unitats formatives que tenen dues proves:

Cadascuna de les proves es qualifica d'1 a 10 punts, sense decimals.

La prova tècnica té caràcter eliminatori i s'hi ha d'obtenir una qualificació mínima de 4 punts per poder passar a la prova pràctica. La puntuació de les preguntes tipus test i/o de cadascun dels exercicis es detalla a l'examen.

A més a més, per poder obtenir la qualificació del crèdit o unitat formativa, cal aconseguir una qualificació mitjana mínima de 4 punts en la prova pràctica.

La qualificació final del crèdit o unitat formativa correspon a la mitjana de les qualificacions de la prova tècnica i de la prova pràctica, ponderada d'acord amb els criteris establerts per a cadascun/a. Els crèdits o unitats formatives es qualifiquen d'1 a 10 punts, sense decimals. Per superar cada crèdit o unitat formativa s'ha d'obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts.

10.1.2 Qualificació dels crèdits o unitats formatives que s'avaluen en una prova única i del crèdit o mòdul professional de síntesi o mòdul professional de projecte.

La qualificació de la unitat formativa, crèdit o mòdul professional és la de la prova. La puntuació de les preguntes tipus test i/o de cadascun dels exercicis es detalla a l'examen.

El crèdit o unitat formativa es qualifica d'1 a 10 punts, sense decimals, i per a superar-lo cal obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts.

10.2 Qualificació dels mòduls professionals

Per qualificar un mòdul professional, cal que tots els crèdits o unitats formatives que el componen estiguin superats. En aquest cas, la qualificació correspon a la mitjana ponderada de les qualificacions dels crèdits o unitats formatives superats que el componen, calculada sense decimals, segons les hores mínimes de durada dels crèdits o unitats formatives (d'acord amb el currículum de cada cicle formatiu, sense tenir en compte les hores de lliure disposició).

10.3 Qualificació dels cicles formatius

La qualificació final del cicle formatiu correspon a la mitjana de les qualificacions dels mòduls professionals i dels crèdits que no es deriven d'un mòdul professional, ponderada per les hores respectives i calculada amb dues xifres decimals.

Si el cicle formatiu és dels regulats per la LOGSE, per al càlcul de la qualificació final no es tenen en compte les qualificacions d'exempt o convalidat.

Si el cicle formatiu és regulat per la LOE, per al càlcul de la qualificació final del cicle no es tenen en compte les qualificacions d'exempt. Per a aquest càlcul, els mòduls professionals o unitats formatives convalidades compten com un 5.

10.4 Criteris de qualificació

10.4.1 S'apliquen els criteris d'arrodoniment següents:

a) Per al càlcul de qualificacions sense decimals: s'ajusta al nombre enter, per defecte, fins a 49 centèsimes al mateix enter, i per excés a partir de 50 centèsimes al nombre enter superior.

b) En el cas de càlcul de qualificacions amb dos decimals: s'arrodoneix a la mateixa centèsima, per defecte fins a 4 mil·lèsimes, i per excés a partir de 5 mil·lèsimes a la centèsima superior.

10.4.2 Les comissions avaluadores determinen les qualificacions definitives de la prova a partir del grau d'assoliment dels objectius generals amb relació a les competències definides en el perfil professional.

10.5 Qualificacions positives anteriors

Les persones aspirants no poden tornar a examinar-se de crèdits, unitats formatives o mòduls professionals superats amb anterioritat, atès que no es poden avaluar crèdits, unitats o mòduls professionals ja superats per millorar-ne la qualificació.

Les persones aspirants poden acreditar les avaluacions positives obtingudes amb anterioritat en el mateix crèdit, unitat formativa o mòdul professional del mateix títol, als efectes que constin en els resultats d'aquesta convocatòria.

En el cas de les unitats formatives corresponents a mòduls professionals que són comuns a diversos cicles regulats per la LOE, es trasllada a l'expedient de la persona aspirant la qualificació que hagi obtingut en la unitat formativa cursada prèviament.

 

11. Convalidacions i exempcions

11.1 Convalidacions de crèdits, unitats formatives o mòduls professionals:

a) Per haver cursat un altre cicle formatiu de formació professional, d'acord amb l'Ordre ENS/58/2003, de 12 de febrer (DOGC núm. 3826, de 20.2.2003), que determina aquestes convalidacions, i els Reials decrets corresponents a cada títol.

Documentació a presentar: 1) fotocòpia del resguard de la inscripció, 2) fotocòpia compulsada (o fotocòpia i original, a efectes de compulsa) del títol o resguard del títol al·legat.

b) Per tenir crèdits superats d'un títol no completat derivat de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que sigui equivalent al títol derivat de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), en el qual la persona interessada s'hagi inscrit a aquestes proves.

Documentació a presentar: 1) fotocòpia del resguard de la inscripció i 2) certificació dels crèdits al·legats.

c) Altres convalidacions singulars, no previstes en els apartats anteriors: al·legant títols de tècnic/a o tècnic/a superior, estudis universitaris, mòduls professionals, títols de formació professional de segon grau, estudis oficials d'idiomes o altres estudis amb validesa oficial. En el cas d'estudis universitaris, es poden sol·licitar convalidacions sense tenir-los acabats.

Documentació a presentar: 1) fotocòpia del resguard de la inscripció i 2) fotocòpia compulsada o resguard dels títols al·legats (o fotocòpia i original, a efectes de compulsa). En el cas d'estudis universitaris cal presentar també: el pla d'estudis cursat, el certificat acadèmic personal expedit pel centre universitari i els programes de les assignatures cursades en la universitat en què es fonamenta la convalidació sol·licitada.

11.2 Convalidacions de mòduls professionals per tenir unitats de competència acreditades:

a) Per tenir acreditada oficialment alguna unitat de competència que formi part del catàleg de qualificacions professionals, es poden convalidar els mòduls professionals corresponents establerts en la norma que regula cada títol.

Documentació a presentar: 1) fotocòpia del resguard de la inscripció i 2) certificat de professionalitat elaborat en base al catàleg de qualificacions professionals, o certificat d'acreditació parcial d'unitats de competència del certificat de professionalitat, o certificat d'acreditació de competències en base al procediment establert en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

b) Per tenir validats, acreditats o reconeguts per experiència laboral determinats crèdits i/o mòduls professionals o unitats formatives.

Documentació a aportar: 1) fotocòpia del resguard de la inscripció i 2) certificació de l'acreditació.

11.3 Exempció del crèdit o mòdul professional de Formació en centres de treball.

Documentació a presentar: 1) fotocòpia del resguard de la inscripció, 2) informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, contractes laborals i 3) certificat o informe, on constin les hores d'experiència laboral, l'activitat i les funcions que s'han realitzat.

11.4 Procediment de sol·licitud de convalidacions i exempcions.

11.4.1 Per demanar les convalidacions o exempcions previstes als apartats 11.1.a, 11.1.b, 11.2 i 11.3, cal indicar-ho en la sol·licitud d'inscripció i presentar la documentació que per a cada cas s'indica, amb el model disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

Lloc de presentació: el centre on es fa la prova, dins l'horari de registre del centre.

Termini: del 8 al 24 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

La comissió avaluadora resol aquestes sol·licituds de convalidació o exempció.

11.4.2 Per sol·licitar les convalidacions singulars establertes a l'apartat 11.1.c, a més d'indicar-les en el formulari d'inscripció en les proves, cal presentar una sol·licitud amb el model disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Termini: en qualsevol moment i fins al 24 d'octubre de 2018.

La Direcció General esmentada resol la sol·licitud de convalidació singular i fa arribar la resolució al centre de realització de la prova, que la comunica a la persona interessada, abans del 23 de novembre de 2018, data de publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos.

11.4.3 Les sol·licituds de convalidacions o exempcions que es presentin en data posterior a la prevista no seran admissibles per a aquesta convocatòria.

 

12. Calendari i lloc de realització de les proves

12.1 La relació de centres educatius on es realitzen les proves es publica a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (apartat de Proves d'obtenció de títols). Es pot reduir o ampliar aquesta relació en funció del nombre d'inscripcions, seguint criteris de racionalització i de disponibilitat dels centres.

12.2 Les proves tècniques tenen lloc del 14 de gener de 2019 al 18 de gener de 2019. Les proves úniques i pràctiques es realitzen del 14 de gener de 2019 al 15 de febrer de 2019.

Tots els calendaris i horaris específics de les proves de cada crèdit o unitat formativa es fan públics als centres examinadors respectius i també a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, no més tard del 14 de desembre de 2018.

12.3 Quan les proves d'un cicle formatiu es realitzen en més d'un centre, les dates de realització de les proves dels diferents crèdits i/o mòduls professionals o unitats formatives són coincidents. Per al cas del crèdit o mòdul professional de síntesi o mòdul professional de projecte, les actuacions seguiran l'establert al punt 12.5.

12.4 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina les dates de les proves dels crèdits o unitats formatives següents: Formació i orientació laboral, Relacions en l'equip de treball, Empresa i iniciativa emprenedora i Primers auxilis.

12.5 El dia 8 de març de 2019, cada comissió avaluadora informa les persones aspirants en una sessió presencial del supòsit, treball o exercici de simulació corresponent al crèdit o mòdul professional de síntesi o mòdul professional de projecte que han de desenvolupar. La informació que es facilita en aquesta sessió és necessària per a la correcta realització d'aquest crèdit o mòdul professional. L'exposició i defensa del supòsit, treball o exercici de simulació es realitzarà en una sessió no pública del 25 de març de 2019 al 29 de març de 2019.

 

13. Publicació de resultats

La publicació de resultats provisionals i definitius es consulta a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (apartat de Proves d'obtenció de títols) en les dates següents:

a) Proves tècniques:

Qualificacions provisionals: a partir del 25 de gener de 2019.

Qualificacions definitives: a partir del 6 de febrer de 2019.

b) Proves úniques, proves pràctiques i qualificacions globals dels crèdits, unitats formatives i mòduls professionals:

Qualificacions provisionals: a partir del 22 de febrer de 2019.

Qualificacions definitives: a partir del 6 de març de 2019.

c) Crèdit o mòdul professional de síntesi i/o mòdul professional de projecte i qualificacions finals dels títols:

Qualificacions provisionals: a partir del 5 d'abril de 2019.

Qualificacions definitives de les proves: a partir del 24 d'abril de 2019.

Lliurament de certificats: a partir del 24 d'abril de 2019.

 

14. Reclamacions i recursos

14.1 La persona aspirant té dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions obtingudes, així com a presentar reclamació contra les qualificacions provisionals de les proves. La reclamació s'ha d'adreçar al/a la president/a de la comissió avaluadora i presentar per escrit al registre del centre on s'han realitzat les proves, en el termini de 3 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de les qualificacions obtingudes i d'acord amb l'horari de registre del centre.

La comissió avaluadora resol les reclamacions amb la publicació de les qualificacions definitives.

14.2 Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El recurs s'ha de presentar al registre del centre on la persona aspirant s'ha examinat.

El centre l'enviarà als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona, juntament amb una còpia de l'expedient de la persona aspirant, i la Inspecció d'Educació n'emetrà l'informe corresponent. Aquest informe analitzarà les al·legacions presentades, així com els aspectes procedimentals que s'han seguit en el tractament de la primera reclamació i farà la proposta que correspongui. Posteriorment, la Inspecció trametrà la documentació a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa per a la seva resolució.

 

15. Certificacions i titulació

La comissió avaluadora expedeix un certificat on consten els crèdits i/o mòduls professionals o unitats formatives superats, exempts o convalidats. Les persones inscrites que tenen superats, exempts o convalidats tots els crèdits i/o mòduls professionals del cicle formatiu poden sol·licitar l'expedició del títol corresponent al centre on han completat el procés d'obtenció del títol.

 

16. Acreditació d'estudis de tècnic/a superior als efectes d'accés a la universitat

A petició de les persones interessades, els centres expediran el certificat d'estudis de tècnic superior per a l'accés a la universitat, en què constarà la qualificació final del cicle formatiu calculada amb tres decimals.

 

17. Conservació de la documentació i execució de les proves

17.1 Els centres on s'hagin constituït les comissions avaluadores han de conservar les proves corregides i la documentació generada durant els 6 mesos següents a la finalització del procés, sens perjudici que han de conservar permanentment les actes, una còpia dels certificats emesos a les persones aspirants que superin crèdits, mòduls professionals o unitats formatives i la documentació relativa a les reclamacions i recursos.

17.2 Els/les directors/es dels serveis territorials i el/la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona han de vetllar i prendre les mesures adequades per a l'execució correcta d'aquesta Resolució i nomenar un/a inspector/a d'Educació, preferentment de l'àrea de formació professional, per supervisar i tenir cura del correcte desenvolupament del procés i l'adequada interpretació de la normativa.

Els/les directors/es dels serveis territorials i el/la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona designen una persona que ha de col·laborar amb l'/la inspector/a d'Educació, impulsar la difusió d'aquesta convocatòria entre els agents socials, les empreses i les entitats del territori, donar suport als centres en l'organització del procés i dur a terme les actuacions que se li encarreguin.

 

 

Annex 2

Títols de cicles formatius

 

La relació dels resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i continguts de les unitats formatives del currículum dels títols convocats en aquesta Resolució es pot consultar a la normativa que s'indica.

 

Cicles formatius de grau mitjà

1. Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria (LOGSE): Decret 203/1997, de 30 de juliol (DOGC núm. 2464, de 28.8.1997).

2. Tècnic/a en emergències sanitàries (LOE): Decret 123/2012, de 9 d'octubre (DOGC núm. 6234, de 17.10.2012).

 

Cicles formatius de grau superior

1. Tècnic/a superior en educació infantil (LOE): Decret 244/2013, de 5 de novembre (DOGC núm. 6497, de 8.11.2013).

2. Tècnic/a superior en integració social (LOE): Ordre ENS/162/2017, de 19 de juliol (DOGC núm. 7420, de 26.7.2017).

Amunt