Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/07/2018

  • Número del document TSF/1765/2018

  • Número de control 18204068

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-18204068-2018

Dades del DOGC
  • Número 7671

  • Data 25/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1765/2018, de 18 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena, tutelats per la Generalitat de Catalunya, associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països i associacions de persones que han estat acollides o adoptades en família aliena, per a l'exercici 2018 (ref. BDNS 409262).


Atesa l'Ordre TSF/87/2018, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena, tutelats per la Generalitat de Catalunya, associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països i associacions de persones que han estat acollides o adoptades en família aliena, publicada al DOGC núm. 7650, de 26 de juny;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

–1 Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena, tutelats per la Generalitat de Catalunya, associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països i associacions de persones que han estat acollides o adoptades en família aliena, per a l'exercici 2018.

 

–2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, els estableix l'Ordre TSF/87/2018, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena, tutelats per la Generalitat de Catalunya, associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països i associacions de persones que han estat acollides o adoptades en família aliena.

 

–3 El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el dia 21 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

 

–4 El formulari de sol·licitud està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat (http://tramits.gencat.cat) i, una vegada estigui degudament emplenat, s'ha de presentar exclusivament per via electrònica junt amb la documentació annexa inclosa, des d'aquest mateix web.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com el compte justificatiu i la memòria del projecte, s'han de dur a terme exclusivament per via electrònica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, en el marc del que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

S'admeten els sistemes de signatura electrònica que representin una persona jurídica, així com els sistemes de signatura electrònica incorporats en el document nacional d'identitat electrònic, els certificats idCAT emesos per l'Agència Catalana de Certificació o altres sistemes de signatura electrònica que representin una persona física, una persona vinculada a una organització sense capacitat de representació o una persona física adscrita a un col·lectiu professional.

Quan actuï en nom d'altri, s'admeten els sistemes d'identificació de persona física que indica l'apartat anterior, així com els sistemes de signatura electrònica que representi una persona vinculada a una organització amb capacitat de representació.

Per rebre assessorament i suport en la tramitació durant tota la convocatòria, les associacions sol·licitants poden enviar un correu a l'adreça electrònica subvencionsICAA@gencat.cat o adreçar-se a les oficines d'atenció ciutadana del Departament, així com a les del Departament de la Presidència.

 

–5 L'import màxim que es destina als tipus d'accions subvencionables que preveu la dita Ordre TSF/87/2018, de 21 de juny, és de 100.000,00 euros i va a càrrec de la partida dels pressupostos de la Generalitat de l'exercici 2018 i 2019. En data 19 de juny de 2018, el Govern de la Generalitat va aprovar la despesa pluriennal per atendre aquesta convocatòria.

La línia a subvencionar és la següent:

Línia i tipus d'acció subvencionable que fixen les bases reguladores, consistent en la concessió de subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena, tutelats per la Generalitat de Catalunya, associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països i associacions de persones que han estat acollides o adoptades en família aliena, per a l'exercici 2018, de l'Ordre TSF/87/2018, de 21 de juny.

Partides pressupostàries: 6160 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 318.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 100.000,00 euros per a les anualitats 2018 i 2019.

 

–6 El crèdit inicial disponible de la convocatòria es pot ampliar en un 60% del seu import amb càrrec a les mateixes partides del pressupost de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, d'acord amb la normativa vigent.

L'efectivitat d'aquest increment està condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

En qualsevol cas, s'ha de publicar en el DOGC la declaració dels crèdits efectivament disponibles prèviament a la resolució de concessió, d'acord amb l'article 92.4.b) del text refòs de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

–7 Els òrgans competents per instruir i resoldre la línia de subvenció són els següents:

La instrucció de la línia de subvenció correspon a la persona titular de l'Àrea Juridicoadministrativa de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.

La resolució de la línia de subvenció correspon a la persona titular de la Direcció de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.

La tramitació d'aquesta subvenció correspon a l'Àrea Juridicoadministrativa de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.

 

–8 El període d'execució de l'acció objecte de la subvenció comprèn des de l'1 de gener de 2018 fins a l'últim dia hàbil del mes de març de 2019.

 

–9 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades, cal atenir-se al que estableix la base 19 de l'Ordre TSF/87/2018, de 21 de juny.

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és l'últim dia hàbil del mes de maig de l'any 2019.

Tanmateix, l'òrgan concedent pot atorgar una ampliació del termini establert, sempre que no excedeixi la meitat d'aquest i sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

 

–10 El termini màxim per emetre i notificar la resolució és el 31 de desembre de 2018. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–11 La resolució es notifica a les persones interessades amb la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.gencat.cat), sens perjudici que puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

–12 Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant la direcció de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, òrgan competent que va dictar l'acte, o davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que és l'òrgan competent per resoldre el recurs. El termini per a la interposició d'aquest recurs és d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs procedent en dret que considerin oportú.

 

–13 L'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que els ens concedents han de donar publicitat a les subvencions atorgades d'acord amb la normativa aplicable en matèria de transparència, i l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa, amb caràcter general, que s'ha de donar publicitat a les subvencions i als ajuts públics atorgats. En virtut d'aquests articles, l'ICAA ha de publicar aquesta informació al Portal de la Transparència.

Els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableixen que s'ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Així mateix, l'ICAA ha de donar publicitat de les subvencions atorgades per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició d'una relació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, si les subvencions són d'un import igual o superior a 3.000,00 euros, també les ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.

 

–14 Principis ètics i regles de conducta

14.1 Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, segons el seu parer, sigui present en el procediment o pugui afectar-lo. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència, d'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

14.2 Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

14.3 En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin directament per previsió legal, en els supòsits que estableix l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

14.4 Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta: en cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta, serà d'aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84, pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent en matèria de subvencions

 

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria, les persones interessades poden interposar recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 18 de juliol de 2018

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i president de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Amunt