Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/07/2018

  • Número del document ENS/1586/2018

  • Número de control 18190033

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18190033-2018

Dades del DOGC
  • Número 7661

  • Data 11/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1586/2018, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, d'aprovació de les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019 (DOGC núm. 7591, de 4.4.2018).


La Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, determina, entre d'altres coses, la possible admissió en el procés de preinscripció de sol·licituds presentades fora del termini previst, segons els diferents ensenyaments.

En aquest sentit, atès que hi ha una errada en la relació dels ensenyaments en les quals no s'admeten sol·licituds presentades fora de termini, és necessari modificar-la.

En conseqüència,

 

Resolc:

 

Modificar l'apartat 3.10 de la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, que queda redactat de la manera següent:

“3.10 En els processos d'admissió de cicles formatius de grau superior de formació professional, d'educació d'adults i d'escoles oficials d'idiomes no s'admeten sol·licituds fora de termini. El centre indica a la persona interessada que, finalitzat el procés, si queden places vacants, es pot matricular una vegada ho hagin fet els sol·licitants preinscrits assignats al centre i els de la llista d'espera”.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 2 de juliol de 2018

 

Ramon Simon Campà

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Amunt