Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/06/2018

  • Número del document ENS/1467/2018

  • Número de control 18180041

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18180041-2018

Dades del DOGC
  • Número 7655

  • Data 03/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1467/2018, de 27 de juny, per la qual s'obre convocatòria pública per incloure en el Programa Erasmus+ i els projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial els centres que han fet actuacions de mobilitat formativa i cooperació europea durant el curs 2017-2018.


Mitjançant la Resolució ENS/2480/2016, de 27 d'octubre (DOGC núm. 7243, de 9.11.2016), es va crear el Programa Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea, en els ensenyaments de formació professional i de règim especial.

L'objectiu del programa és promoure la mobilitat formativa i la participació en projectes de cooperació europea i internacional de l'alumnat i el professorat dels centres que imparteixen ensenyaments de formació professional i de règim especial.

D'acord amb l'apartat 3 de l'annex 1 de la Resolució, poden formar part del Programa Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments professionals, els centres educatius de Catalunya de titularitat pública o privada que imparteixen qualsevol dels ensenyaments següents: de formació professional, arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, ensenyaments artístics superiors, ensenyaments professionals de música i ensenyaments professionals de dansa.

D'acord amb l'apartat 1.3 de l'annex 1 de l'esmentada resolució les actuacions que integren el programa són les següents:

a) Estades de mobilitat d'alumnat per a fer pràctiques curriculars en empreses o entitats de l'estranger.

b) Estades de mobilitat d'estudi d'alumnat en centres o entitats de l'estranger amb valor curricular en els ensenyaments de formació professional i de règim especial.

c) Estades de mobilitat de professorat en empreses, centres o entitats de l'estranger.

d) Participació en projectes de cooperació europea o internacional relacionats amb els ensenyaments de formació professional i els de règim especial.

Per tant, i per tal de poder certificar les activitats d'innovació de les persones participants en les actuacions esmentades, d'acord amb l'apartat 5 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2480/2016, de 27 d'octubre (DOGC núm. 7243, de 9.11.2016)

 

Resolc:

 

-1 Convocatòria

Obrir convocatòria pública per seleccionar els centres educatius de titularitat pública o privada que han fet actuacions relacionades amb el Programa Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial, creat mitjançant la Resolució ENS/2480/2016, de 27 d'octubre (DOGC núm. 7243, de 9.11.2016), durant el curs 2017-2018.

 

-2 Reconeixement

Les actuacions susceptibles de ser reconegudes, d'acord amb l'apartat 1.3 de l'annex 1 de la Resolució esmentada, han de ser una o més de les següents:

a) Estades de mobilitat d'alumnat per a fer pràctiques curriculars en empreses o entitats de l'estranger.

b) Estades de mobilitat d'estudi d'alumnat en centres o entitats de l'estranger amb valor curricular en els ensenyaments de formació professional i de règim especial.

c) Estades de mobilitat de professorat en empreses, centres o entitats de l'estranger.

d) Participació en projectes de cooperació europea o internacional relacionats amb els ensenyaments de formació professional i els de règim especial.

 

-3 Sol·licituds

3.1 La sol·licitud, i el procediment per a la seva compleció, es troba, segons correspongui, en el portal de centres del Departament (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres) i el portal de centres d'altres titularitats (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici).

3.2 La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer, segons la titularitat del centre, pel procediment següent:

a) Centres de titularitat de la Generalitat. Enviar la sol·licitud, junt amb la documentació corresponent, mitjançant valisa electrònica (e-Valisa) a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament.

b) Centres de titularitat municipal. Enviar la sol·licitud, junt amb la documentació corresponent, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament, mitjançant tramesa genèrica a través de la plataforma EACAT http://www.eacat.cat.

c) Centres de titularitat privada. Enviar la sol·licitud, junt amb la documentació corresponent, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament, mitjançant la petició genèrica que es troba a la Seu Electrònica http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica.

d) El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 19 de setembre de 2018.

 

-4 Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds comprèn de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 19 de setembre de 2018.

 

-5 Certificació

Per certificar d'aquestes activitats d'innovació a les persones que participen en els projectes esmentats, s'aplica el que estableix l'annex 2 de la Resolució ENS/1767/2016, de 14 de juliol de 2016, per la qual es fa pública la relació de programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament, d'acord amb l'Ordre ENS/303/2015 de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica. Aquesta certificació es fa mitjançant l'aplicació de gestió d'activitats d'innovació (AGAI).

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que estableix l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 27 de juny de 2018

 

 

Joan-Lluís Espinós Espinós

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Amunt