Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/06/2018

  • Número del document ENS/1402/2018

  • Número de control 18177030

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18177030-2018

Dades del DOGC
  • Número 7652

  • Data 28/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1402/2018, de 21 de juny, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2018-2019, al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.


La Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012), organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.

Mitjançant la Resolució ENS/1626/2016, de 28 de juny, es modifica la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, en el sentit de substituir a tota la Resolució la denominació de “curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior” per la nova denominació de “curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior”.

Mitjançant la Resolució ENS/1338/2017, de 2 de juny, es modifica de nou la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, amb la finalitat de possibilitar l'accés a aquesta formació a les persones que estiguin cursant un cicle de grau mitjà de formació professional inicial.

Finalment, la Resolució ENS/1360/2018, de 19 de juny, modifica la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, pel que fa als efectes que ha de tenir aquesta formació per als tècnics esportius.

D'altra banda, la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, ha determinat les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

Donat que el Departament d'Ensenyament considera convenient oferir als alumnes interessats la possibilitat de completar la seva formació amb el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, cal establir el calendari i les especificitats del procediment d'accés per al curs 2018/2019.

Per aquest motiu,

 

Resolc:

 

-1 Establir el calendari i les condicions de preinscripció i matriculació al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, per al curs 2018-2019, que es detallen a l'annex.

 

-2 La relació de centres educatius que imparteixen cursos de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior el curs 2018-2019 es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament a partir de la data prevista al calendari d'aquest procediment.

 

-3 Per als aspectes del procés de preinscripció i matrícula que no es regulen en aquesta resolució, es considera d'aplicació supletòria l'establert a la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, d'aprovació de les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 21 de juny de 2018

 

Ramon Simon Campà

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex

 

1. Participants en el procés i requisits

Per accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior cal formalitzar la sol·licitud corresponent, encara que es cursin altres ensenyaments al mateix centre. Poden accedir-hi les persones que tenen el títol de tècnic o tècnic esportiu i les que s'hagin matriculat en un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional el mateix curs 2018/2019.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat a l'apartat 3 d'aquest annex. La presentació de més d'una sol·licitud a centres diferents no implica duplicitat.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

- Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 13 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Abans del 3 de juliol de 2018, cada centre publica al seu tauler d'anuncis l'oferta de places, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar una reclamació, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d'alumnes admesos i el període de matrícula, que haurà de ser, com a mínim, de 3 dies hàbils.

 

4. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar per una de les dues possibilitats següents per a resoldre la situació d'empat:

a) un cop assignada plaça als alumnes amb prioritat i puntuació superior, s'introdueix en una bossa els noms dels que tinguin la puntuació on cal desempatar i s'extreuen tants noms com places vacants restin.

b) un cop assignada plaça als alumnes amb prioritat i puntuació superior, es numeren les sol·licituds empatades. D'una bossa que conté 10 boles amb les xifres del 0 al 9 es fan extraccions consecutives amb reposició. El nombre d'extraccions ha de superar en 3 el nombre de dígits de la xifra que indica el total de sol·licituds empatades. L'ordre d'extracció configurarà un nombre llegit d'esquerra a dreta, de manera que la penúltima extracció indicarà les desenes i l'última les unitats. Es fa la divisió entera entre aquest nombre i el nombre total de sol·licituds empatades i s'obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d'aquest número, l'ordenació es fa en sentit ascendent.

 

5. Documentació acreditativa i criteris de prioritat

5.1 Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

5.2 Criteris específics de prioritat.

- Qualificació obtinguda en el cicle de grau mitjà o en els estudis previs al·legats per a l'accés.

Documentació acreditativa:

Per als que tinguin el títol de tècnic o tècnic esportiu: certificat acadèmic de la qualificació final del cicle.

Per als que estiguin matriculats en un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional el mateix curs acadèmic: la còpia del resguard de la matrícula i certificat acadèmic del quart curs d'ESO o del primer curs de cicle amb la qualificació obtinguda (segons el cas), o el certificat de superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o del curs específic d'accés als cicles de grau mitjà.

 

6. Assignació

Quan hi hagi més sol·licituds que places, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els blocs de prioritat següents:

1) Alumnes que tenen el títol de tècnic o tècnic esportiu, ordenats per la qualificació de manera decreixent.

2) Relació única que inclou, ordenats per la qualificació de manera decreixent, els alumnes que simultàniament al curs de preparació estan matriculats: al segon curs d'un cicle formatiu de formació professional de 1.700 o de 2.000 hores de durada (es pren la qualificació obtinguda en el primer curs del cicle), o bé a un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores de durada (es pren la qualificació obtinguda en el quart curs de l'ESO o, en el seu defecte, en la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o el curs específic d'accés als cicles formatius de grau mitjà).

3) Alumnes que simultàniament al curs de preparació estan matriculats al primer curs d'un cicle formatiu de formació professional de 1.700 o de 2.000 hores de durada, ordenats de manera decreixent per la qualificació obtinguda en el quart curs de l'ESO o, en el seu defecte, en la prova d'accés o en el curs específic d'accés.

En cas d'empat es resol pel sorteig previst a l'apartat 4.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari que els centres fan públic.

Amunt