Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/06/2018

  • Número del document ENS/1360/2018

  • Número de control 18172047

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18172047-2018

Dades del DOGC
  • Número 7649

  • Data 25/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1360/2018, de 19 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.


Mitjançant la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012), modificada per la Resolució ENS/1626/2016, de 28 de juny, es va organitzar el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.

La Resolució ENS/1338/2017, de 2 de juny, modifica la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, en el sentit de permetre que els alumnes que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional puguin accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.

El Decret 25/2014, de 25 de febrer, d'ordenació general dels ensenyaments Esportius de règim especial, estableix els cursos de preparació de les proves d'accés.

En concordança amb la Sentència núm. 265/2017 de 31 de març de 2017, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, escau modificar els efectes de la superació del curs de preparació en els termes previstos a l'article 31.5.c) del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

Per tot l'exposat,

 

Resolc:

 

Modificar l'apartat 2.6 c) de l'annex 2 de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“c) En els ensenyaments esportius de règim especial, la nota final de la prova de caràcter general d'accés al grau superior serà la nota final de la prova d'accés més la puntuació que resulti de multiplicar per 0,15 la qualificació obtinguda en el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, sense que, en cap cas la nota resultant sigui superior a 10.”

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. També pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició davant la persona titular de la conselleria d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 19 de juny de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

Amunt