Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/03/2018

  • Número del document JUS/0524/2018

  • Número de control 18080049

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-18080049-2018

Dades del DOGC
  • Número 7585

  • Data 23/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/524/2018, de 19 de març, per la qual es determinen els horaris d'admissions voluntàries en els centres penitenciaris de Catalunya i de comunicacions presencials de les persones internes amb advocats i altres professionals.


L'article 15 de la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària (LOGP) i, en el mateix sentit, l'article 16 del Reglament penitenciari, aprovat mitjançant el Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, preveuen la possibilitat de l'admissió en un establiment penitenciari d'aquelles persones que es presentin de manera voluntària per al compliment de condemna i/o per restar a disposició d'una autoritat judicial, de conformitat amb els requisits que la normativa estableix, i amb les garanties legals i les obligacions que l'ordenament jurídic imposa a l'Administració competent en matèria d'execució penal.

Mitjançant la Instrucció 2/2009, sobre la documentació relativa als interns que ingressen en els centres penitenciaris de Catalunya, aquesta Direcció General de Serveis Penitenciaris va establir el procediment i la documentació necessària per tal de procedir, si s'escau, a l'admissió voluntària de persones en els establiments penitenciaris de Catalunya, als efectes de donar compliment a les exigències imposades per la normativa d'aplicació.

D'altra banda, i pel que fa al dret de les comunicacions de les persones internes en centres penitenciaris, l'article 51 de la LOGP i els articles 41 i següents del Reglament penitenciari (RP), estableixen que, amb caràcter general, les comunicacions de les persones internes s'han de dur a terme de manera que es respecti al màxim la intimitat i sense més restriccions, quant a les persones i a la manera de dur-se a terme, que les imposades per raons de seguretat, d'interès del tractament i del bon ordre de l'establiment. Quant a les comunicacions amb els seus advocats defensors o aquells expressament cridats i amb els procuradors que els representin, conforme a l'article 48 de l'RP, en concret, es preveu que aquestes s'han de dur a terme en locutoris especials i en els quals quedi garantit que el control per part del funcionari encarregat del servei sigui només visual, i només podran ser intervingudes mitjançant ordre de l'autoritat judicial, i en qualsevol cas, es duran a terme conforme a les regles generals establertes a l'article 41 de l'RP. El mateix es disposa a l'article 49.5 de l'RP, per al cas de comunicacions de les persones internes amb altres professionals degudament acreditats.

Aquesta Administració, en el compliment de les diverses finalitats que li imposa l'ordenament jurídic, ha de procurar que en la prestació dels diferents serveis que li corresponen es puguin satisfer, d'una banda, els drets i les necessitats de les persones recluses en el marc del compliment de les penes i mesures imposades i, d'una altra, les derivades de l'assoliment dels interessos generals que li imposa l'ordenament jurídic, d'una manera eficient i objectiva.

D'aquesta manera, s'ha de vetllar perquè, tot atenent aquelles previsions, l'organització de l'activitat dels centres penitenciaris s'ajusti als horaris que han de regir la vida dels establiments, respectant el descans de la població reclusa, així com la utilització eficaç dels recursos humans i mitjans materials disponibles en cada equipament penitenciari.

En aquest sentit, quant a l'admissió de persones que voluntàriament es presenten en centres penitenciaris per ingressar-hi, cal tenir en compte tot el conjunt d'actuacions documentals, d'atenció personal i de gestió penitenciària que implica l'ingrés d'una persona en un equipament penitenciari, que aconsellen que es duguin a terme en les franges o moments horaris de més disponibilitat organitzacional.

Pel que fa a les comunicacions presencials de les persones internes amb els seus advocats defensors i amb d'altres professionals acreditats, i en atenció també a les circumstàncies exposades, resulta pertinent concretar un horari adequat per tal que es duguin a terme en les millors condicions i amb les garanties que l'ordenament jurídic preveu per a aquest tipus de comunicacions.

En aquest sentit, cal tenir en compte que per a una millor i més eficient gestió d'aquest servei, les comunicacions per videoconferència entre persones internades en establiments penitenciaris i els lletrats designats o cridats per a la seva defensa ja es duen a terme dins d'un horari concret i determinat, mitjançant el Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, signat el 23 de març de 2017, per a la implantació del programa de videocomunicacions entre les persones internes en centres penitenciaris i en centres educatius de justícia juvenil i els seus advocats defensors, que resulta respectuós amb l'organització de la vida i les activitats en els establiments i que alhora acompleix amb la satisfacció dels interessos de les persones internes.

 

Per tot això, en ús de les atribucions que em confereix l'article 61 del Decret 278/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Justícia, i de conformitat amb l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions concordants,

 

Resolc:

 

Primer

Disposar l'establiment, amb caràcter general, d'un horari d'admissió d'ingressos de caràcter voluntari en els centres penitenciaris de Catalunya, comprès entre les 9 i les 20.30 hores.

En el cas del Centre Penitenciari Brians 1, només s'admetran en la franja horària indicada les persones penades primàries i amb condemnes de fins a dos anys de presó.

 

Segon

Disposar l'establiment d'un horari per a la realització de comunicacions presencials de les persones internes en centres penitenciaris amb advocats i altres professionals acreditats, previstes als articles 48 i 49.5 del Reglament penitenciari, comprès entre les 9 i les 20.30 hores.

 

Tercer

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 19 de març de 2018

 

Amand Calderó i Montfort

Director general de Serveis Penitenciaris

Amunt