Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/02/2018

  • Número del document CLT/0333/2018

  • Número de control 18060014

  • Organisme emissor Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

    CVE CVE-DOGC-A-18060014-2018

Dades del DOGC
  • Número 7571

  • Data 05/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/333/2018, de 26 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l'any 2018 (ref. BDNS 387645).


 

Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 19 de febrer de 2018, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l'any 2018,

 

Resolc:

 

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 19 de febrer de 2018, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l'any 2018.

 

 

Barcelona, 26 de febrer de 2018

 

 

M. Dolors Portús i Vinyeta

Presidenta del Consell d'Administració

 

 

Acord

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 19 de febrer de 2018, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l'any 2018.

 

Vist l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 6 de febrer de 2017, pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017); bases que han estat modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió de 28 de novembre de 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre, DOGC núm. 7511, de 5 de desembre de 2017);

Vist l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 19 de febrer de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, publicat mitjançant la Resolució CLT/266/2018, de 19 de febrer (DOGC núm. 7565, de 23.2.2018);

D'acord amb el que disposen l'article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener;

A proposta del Departament de Cultura, el Consell d'Administració acorda:

 

—1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l'any 2018, en les línies següents:

a. Producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

b. A federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.

c. Producció i edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

d. Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.

e. Activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

 

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord de 6 de febrer de 2017 del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017), modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió de 28 de novembre de 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre, DOGC núm. 7511, de 5.12.2017).

b) Els apartats 1, 2, 3, 5 i 6 de l'annex de l'Acord de 19 de febrer de 2018 del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, publicat mitjançant la Resolució CLT/266/2018, de 19 de febrer (DOGC núm. 7565, de 23.2.2018).

c) La normativa general de subvencions.

 

—3 La dotació màxima de la convocatòria és de 2.055.000,00 euros, que es financen amb càrrec al pressupost prorrogat de l'OSIC per a l'exercici 2018. La dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

En el cas que es produïssin romanents en les dotacions d'algunes de les partides pressupostàries dins d'una línia de subvenció, l'import corresponent es podrà aplicar a la dotació de les altres partides pressupostàries de la mateixa línia de subvenció en funció de les sol·licituds admeses.

La distribució per a cadascuna de les línies de subvencions que preveu aquesta convocatòria és la següent:

a. Producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

La dotació màxima de la convocatòria és de 250.000,00 euros amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4600001, 7495D/4610001, 7495D/4700001, 7495D/4810001 i 7495D/4820001.

b. A federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.

La dotació màxima de la convocatòria és de 700.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4820001.

c. Producció i edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

La dotació màxima de la convocatòria és de 125.000,00 euros amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4810001, 7495D/4820001 i 7495D/4700001.

d. Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.

La dotació màxima de la convocatòria és de 580.000,00 euros amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4600001, 7495D/4610001, 7495D/4810001 i 7495D/4820001.

e. Activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

La dotació màxima de la convocatòria és de 400.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4600001, 7495D/4610001, 7495D/4700001, 7495D/4810001 i 7495D/4820001.

 

—4 El període per presentar les sol·licituds és del 6 al 19 de març de 2018.

 

—5 Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents:

a) En el cas que la persona interessada sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

b) En la resta dels casos, a través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits).

A través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits) es pot accedir a les plataformes esmentades, com també al formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte d'activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat.

 

—6 L'òrgan instructor és l'administrador o administradora de l'OSIC, que elabora la proposta provisional de resolució, d'acord, si escau, amb l'informe de la comissió de valoració corresponent, i l'eleva al Consell d'Administració de l'OSIC.

El Consell d'Administració aprova la proposta provisional de concessió de les subvencions.

L'òrgan instructor elabora la proposta definitiva de resolució, en vista de la proposta provisional, de les acceptacions de les subvencions, dels documents presentats i de les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base general 12, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

Prèviament a la concessió de les subvencions, l'administradora de l'OSIC resol sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds.

Correspon al Consell d'Administració de l'OSIC resoldre sobre la concessió o denegació de les subvencions, a través d'un acord que s'ha de dictar i publicar en el termini màxim de quatre mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les propostes provisionals de concessió, les resolucions i els acords resolutoris de subvencions es publiquen al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En la publicació de la resolució o l'acord resolutori ha de constar que aquest no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes.

Transcorregut el termini màxim de quatre mesos sense que s'hagi dictat i publicat l'acord, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

—7 Les persones membres de les comissions de valoració de les diferents línies de subvencions són nomenades per resolució del conseller de Cultura, que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—8 Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amunt