Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/02/2018

  • Número del document ARP/0280/2018

  • Número de control 18053083

  • Organisme emissor Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

    CVE CVE-DOGC-A-18053083-2018

Dades del DOGC
  • Número 7565

  • Data 23/02/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/280/2018, de 16 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per a 2018 (ref. BDNS 386899) (Resolució de 16 de febrer, publicada al BOE núm. 48, de 23 de febrer).


El Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 desembre de 2013, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 i (CE) n. 1234/2007, preveu en l'article 41 que cada Estat membre productor presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d'ajut al sector vitivinícola.

Alhora, el Reglament (CE) n. 555/2008 de la Comissió, de 27 de juny de 2008, pel qual s'estableixen les normes de desplegament del Reglament (CE) n. 479/2008 del Consell pel que fa als programes de suport, el comerç amb països tercers, el potencial productiu i els controls en el sector vitivinícola, disposa que la primera presentació de programes de suport havia de referir-se als cinc exercicis financers de 2009 a 2013.

El Reglament Delegat (UE) n. 1149/2016, de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, completa el Reglament (UE) n. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als programes estatals de suport al sector vitivinícola i modifica el Reglament (CE) 555/2008 pel que fa a la presentació de programes de suport al sector vitivinícola pel període 2014-2018 i el Reglament d'Execució (UE) n. 1150/2016 de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, en el qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (UE) n. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als programes estatals de suport al sector vitivinícola.

A Catalunya, el primer programa de suport al sector vitivinícola s'estableix mitjançant l'Ordre AAR/62/2009, de 18 de febrer, que regula la gestió dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya i que ha estat aplicada, amb successives modificacions, al llarg del període 2008-2013. Posteriorment, es publica l'Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l'aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents, en el marc establert pel Reial Decret 597/2016, de 5 de desembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola, que conté la normativa bàsica aplicable a partir del 18 de juliol de 2016 i d'acord amb la disposició transitòria segona del Reial Decret 5/2018, de 12 de gener.

Entre les mesures per reforçar una estructura vitivinícola competitiva i donar-hi suport, es troben les actuacions previstes en els plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya, per afavorir la modernització de les explotacions vitícoles, així com l'adequació varietal a les noves tendències del mercat. L'Ordre ARP/17/2017, de 3 de febrer de 2017, per la qual es regulen l'aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2017-2018, conté el procediment per l'aprovació dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya i les bases reguladores dels ajuts corresponents d'acord amb l'esmentat marc normatiu.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector vitivinícola, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

1. Convocar per a 2018 els ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya d'acord amb les bases reguladores de l'ajut i procediments aprovats a l'Ordre ARP/17/2017, de 3 de febrer de 2017, per la qual es regulen l'aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2017-2018 (DOGC núm. 7305, de 9 de febrer de 2017).

 

2. El termini de presentació de sol·licituds d'ajut per a la campanya 2018 s'inicia l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i finalitza el 28 de febrer de 2018.

 

3. Els ajuts que preveu aquesta Ordre són finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en el 100% de la despesa. D'acord amb el Pla financer presentat per part de l'Estat espanyol, per a aquesta mesura hi haurà un import previst de 417.697.000,00 euros per al període 2014-2018, que es reparteixen entre les comunitats autònomes en la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural. L'import corresponent a Catalunya aprovat en la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural és de 5.039.678,00 euros, que van a càrrec de la partida pressupostària D/770000100/6120/0000FAGFEAGA dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 2018, dotada inicialment amb 3.000.000,00 euros i 2.039.678,00 en tràmit de remodelació. En el cas que en el futur l'Administració General de l'Estat aprovi distribuir una quantitat superior, aquesta es podrà distribuir entre les persones beneficiàries en el marc de la present convocatòria.

 

4. L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és la Subdirecció General de Gestió i Control d'Ajuts Directes.

 

5. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural. A aquests efectes, es nomena una Comissió de valoració, que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada per la persona titular de la Subdirecció General de Gestió i Control d'Ajuts Directes, la persona titular del Servei de Controls i Pagaments i la persona titular del Servei de Coordinació d'Ajuts i Registres.

 

6. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és de dos mesos, comptats a partir de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

Contra la resolució de la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

 

7. El termini per executar les actuacions subvencionables finalitza el 31 de juliol de 2018 i el de la seva justificació el 30 de novembre de 2018.

 

8. Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) (Aquesta informació s'ha de fer constar en la resolució de concessió).

 

9.Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control, de seguiment i avaluació, d'acord amb la normativa reguladora dels ajuts al desenvolupament rural. A tal efecte, els assisteixen els drets continguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

10. Aquests ajuts es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat i, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Madrid, 16 de febrer de 2018

 

(De conformitat amb el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Amunt