Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/11/2017

  • Número de control 17335067

  • Organisme emissor Consorci d'Educació de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-17335067-2017

Dades del DOGC
  • Número 7512

  • Data 07/12/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual es modifica la Resolució de 9 de juny de 2017 i s'atorguen els ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2017-2017 (ref. BDNS 349934).


FETS

Mitjançant l'Acord del Consell de Direcció, del 18 de maig de 2017, es van aprovar les bases i el 30 de maig de 2017 la convocatòria d'ajuts de menjador del curs 2017-2018. Mitjançant Resolució de la Gerent del Consorci de data 29 de maig de 2017, (DOGC 7383 de 2.06.2017), es donà publicitat a les bases, i en data 2 de juny de 2017, (DOGC 7387 de 9.06.2017) es donà publicitat a la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, i a la convocatòria per al curs escolar 2017-2018.

D'acord amb allò establert a la convocatòria, les famílies van presentar als centres educatius corresponents, entre els dies 12 i 23 de juny de 2017 ambdós inclosos, per al primer període, i 4 i 15 de setembre de 2017 ambdós inclosos per al segon període, la documentació acreditativa de les circumstàncies familiars al·legades per tal d'obtenir un ajut per a cadascun dels fills i/o filles, en període inicial.

Baremada la documentació aportada per les famílies d'acord amb el termes de la convocatòria i atesa la disponibilitat pressupostària, la Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa, va elevar a la Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona la llista de les sol·licituds admeses. D'acord amb les bases de la convocatòria, aquesta llista es va remetre als centres educatius als efectes de la seva publicació en el tauler d'anuncis i es va obrir un termini de cinc dies naturals, per presentar al·legacions i documentació davant el centre educatiu. Fins al dia 19 de setembre, per a les sol·licituds presentades al juny i fins al dia 2 de novembre per a les sol·licituds presentades al setembre.

Analitzades les al·legacions presentades pels sol·licitants s'ha modificat el barem quan s'ha estimat l'al·legació. També s'han incorporat les baixes i transferències proposades per les direccions o persones titulars dels centres. S'entenen desestimades les al·legacions quan no s'ha modificat el barem atorgat en la resolució provisional.

S'han denegat les sol·licituds quan la renda anual de la unitat familiar és superior al llindar establert a les bases de la convocatòria o quan ha estat impossible la comprovació de les dades econòmiques.

D'acord amb els termes de la convocatòria, les resolucions de la Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona d'atorgament dels ajuts individuals de menjador, es faran públiques al web i al tauler d'anuncis del Consorci, i seran lliurades als directors i directores o persones titulars dels centres educatius concernits, als efectes de la seva difusió al tauler d'anuncis de cadascun dels centres.

 

FONAMENTS DE DRET

1. El Decret 84/2002, de 5 de febrer, que aprova els Estatuts del Consorci d'Educació de Barcelona a l'article 3,2 i) estableix que el Consorci serà competent en la reglamentació i la gestió, entre d'altres, del servei de menjador escolar.

2. Mitjançant l'acord de Govern GOV/74/2007, de 15 de maig de 2007, mitjançant el qual el Consorci d'Educació de Barcelona, assumeix, de forma efectiva, les competències que la normativa atribuïa a l'Administració educativa en matèria de reglamentació i gestió del menjador escolar a la ciutat de Barcelona.

3. l'Acord del Consell de Direcció, del 18 de maig de 2017, es van aprovar les bases i el 30 de maig de 2017 la convocatòria d'ajuts de menjador del curs 2017-2018, per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, i es va obrir la convocatòria per al curs escolar 2017-2018.

4. La Resolució de la Gerent del Consorci de data 29 de maig de 2017, (DOGC 7383 de 2.06.2017), es donà publicitat a les bases, i en data 2 de juny de 2017, (DOGC 7387 de 9.06.2017) es donà publicitat a la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, i a la convocatòria per al curs escolar 2017-2018.

5. El punt 8.1 de les bases faculta a la Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona per atorgar els ajuts objecte d'aquesta convocatòria mitjançant resolució.

 

Per tot l'exposat i a proposta de la Direcció a la Comunitat Educativa,

 

RESOLC:

 

1. Modificar la llista de les peticions admeses com a conseqüència de l'estimació o desestimació de les al·legacions presentades.

 

2. Modificar l'article 2 de la Resolució del 18 de maig de 2017 en el sentit de variar les anualitats incrementant en 1.348.079,40 euros l'exercici 2017 i minorant per la mateixa quantitat l'exercici 2018 amb càrrec a l'aplicació A140 D/480000101/4211/0000 del pressupost del Consorci d'Educació de Barcelona per a l'any 2017 i 2018 condicionada a l'existència de crèdit suficient i adequant. Aquest import permet atorgar l'ajut a totes les sol·licituds que acompleixen els requisits de la convocatòria.

 

3. Aprovar l'atorgament d'un ajut individual de menjador, pel curs escolar 2017-2018, a l'alumnat del qual figura la petició en estat “Adjudicada” a la relació publicada als centres educatius i de la quantia indicada com a “Preu dia”.

 

4. El primer pagament en concepte de bestreta corresponent al 43% de l'adjudicació, per un import total de 8.248.079,40 euros amb càrrec a la partida pressupostària A140 D/480000101/4211/0000 del pressupost de l'any 2017, es tramitarà a la signatura d'aquesta Resolució.

 

5. El pagament de l'import restant de l'ajut 7.151.920,60 euros amb càrrec a la partida pressupostària A140 D/480000101/4211/0000 de l'exercici 2018, o equivalent, condicionat a l'existència del crèdit suficient i adequat, es realitzarà d'acord amb el que preveuen les bases de la convocatòria.

 

6. Denegar les sol·licituds de l'alumnat que figura la seva petició en estat “Denegada” a la relació publicada als centres educatius.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, tal i com disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 28 de novembre de 2017

 

Mercè Massa Rincón

Gerent

Amunt